Manual Philips HD9346 Kettle

Need a manual for your Philips HD9346 Kettle? Below you can view and download the PDF manual for free in English. This product currently has 6 frequently asked questions, 0 comments and has 0 votes. If this is not the manual you want, please contact us.

Is your product defective and the manual offers no solution? Go to a Repair Café for free repair services.

Manual

Loading…

W zależności od stopnia twardości wody w danej okolicy wewnątrz czajnika
może z biegiem czasu osadzać się kamień. Osadzający się kamień może
mieć wpływ na prawidłowe działanie czajnika. Regularnie usuwaj kamień,
postępując zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w instrukcji obsługi.
Zalecamy usuwanie kamienia:
- co 3 miesiące w przypadku wody miękkiej (do 18 dH);
- co miesiąc w przypadku wody twardej (powyżej 18 dH).
W punkcie 6 użyj białego octu (4% kwasu octowego). Opłucz czajnik,
a następnie dwukrotnie zagotuj w nim wodę (czynności 10–12), aby
całkowicie usunąć ocet.

Introducere
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a bene cia pe deplin
de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la
www.philips.com/welcome .
Important
Citiţi cu atenţie aceste informaţii importante înainte de a
utiliza aparatul şi păstraţi-le pentru consultare ulterioară.
Avertisment
- Nu folosiţi aparatul dacă ştecherul, cablul de
alimentare, baza sau  erbătorul însuşi sunt deteriorate.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, un
centru de service autorizat de Philips sau personal
cali cat în domeniu pentru a evita orice pericol.
- Acest aparat poate utilizat de către copii începând
de la vârsta de 8 ani şi persoane care au capacităţi
zice, senzoriale sau mentale reduse sau sunt lipsite de
experienţă şi cunoştinţe, dacă sunt supravegheate sau au
fost instruite cu privire la utilizarea în condiţii de siguranţă
a aparatului şi înţeleg pericolele pe care le prezintă.
Curăţarea şi întreţinerea de către utilizator nu trebuie
să  e efectuate de copii, decât dacă aceştia au vârsta de
peste 8 ani şi sunt supravegheaţi. Nu lăsaţi aparatul şi
cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani.
- Copii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Feriţi cablul de alimentare, baza şi  erbătorul de
suprafeţe încinse.
- Nu aşezaţi aparatul pe o suprafaţă cu margini ridicate
(de ex. o tavă), deoarece acest lucru ar putea cauza
acumularea apei sub aparat, conducând la o situaţie
periculoasă.
- Scoateţi aparatul din priză şi lăsaţi-l să se răcească
înainte de a-l curăţa. Nu introduceţi  erbătorul sau
baza în apă sau în alte lichide. Curăţaţi aparatul numai
cu o cârpă umedă şi un agent de curăţare.

- Conectaţi aparatul numai la o priză de perete cu
împământare.
- Folosiţi  erbătorul numai în combinaţie cu baza sa
originală.
- Fierbătorul este destinat exclusiv pentru încălzirea şi
erberea apei.
- Nu umpleţi niciodată  erbătorul peste nivelul limită
indicat. Dacă  erbătorule este umplut excesiv, apa
erbinte poate ţâşni prin gura de scurgere, apărând
riscul opăririi.
- Atenţie: exteriorul erbătorului şi apa din acesta devin
erbinţi. Ridicaţi erbătorul numai de mâner. De asemenea,
aveţi grijă la aburul  erbinte care iese din erbător.
- Acest aparat este destinat uzului domestic şi aplicaţiilor
similare, precum ferme, medii în care se oferă servicii
de tip cazare şi mic dejun, zona bucătăriei pentru
personalul din magazine, medii cu cazare şi mic dejun,
zonele de bucătărie pentru angajaţi din magazine,
în birouri şi alte medii de lucru şi de către clienţi în
hoteluri, moteluri şi alte medii de tip rezidenţial.

Acest  erbător este dotat cu protecţie împotriva încălzirii în gol: se va opri
automat dacă îl porniţi din greşeală fără apă sau cu o cantitate insu cientă
de apă. Lăsaţi  erbătorul să se răcească timp de 10 minute, apoi ridicaţi
erbătorul de pe bază. Comutatorul de pornire/oprire este setat la „oprit” şi
erbătorul este din nou gata de utilizare.

Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri
electromagnetice (EMF).
Comandarea accesoriilor
Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb, vizitaţi
www.shop.philips.com/service sau mergeţi la distribuitorul dvs. Philips.
Puteţi, de asemenea, să contactaţi Centrul de asistenţă pentru clienţi Philips din
ţara dvs. (consultaţi broşura de garanţie internaţională pentru detalii de contact).

- Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârşitul duratei
de funcţionare, ci predaţi-l la un punct de colectare autorizat pentru
reciclare. În acest fel, ajutaţi la protejarea mediului înconjurător ( g. 1) .

Dacă aveţi nevoie de informaţii sau de asistenţă, vă rugăm să vizitaţi site-ul
web w ww.philips.com/support sau să consultaţi broşura de garanţie
internaţională separată.
În funcţie de duritatea apei din zona dvs., erbătorul poate acumula calcar în
timp. Depunerile de calcar pot afecta performanţele  erbătorului. Curăţaţi
depunerile în mod regulat urmând instrucţiunile din manualul de utilizare.
Vă recomandăm următoarea frecvenţă de detartrare:
- O dată la 3 luni pentru zonele cu apă cu duritate scăzută (sub 18 dH).
- O dată pe lună pentru zonele cu apă cu duritate ridicată (peste 18 dH).
La pasul 6 folosiţi oţet alb (4% acid acetic). Clătiţi  erbătorul şi  erbeţi de
două ori (paşii 10-12) pentru a elimina tot oţetul.


Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной
поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на
веб-сайте www.philips.com/welcome .

Перед началом эксплуатации прибора внимательно
ознакомьтесь с настоящим буклетом и сохраните
его для дальнейшего использования в качестве
справочного материала.

- Запрещается использовать прибор, если
поврежден сетевой шнур, штепсельная вилка,
подставка чайника либо сам чайник. В случае
повреждения сетевого шнура, его необходимо
заменить. Чтобы обеспечить безопасную
эксплуатацию прибора, заменяйте шнур в
торговой организации Philips, в авторизованном
сервисном центре Philips или в сервисном центре
с персоналом аналогичной квалификации.
- Дети старше 8 лет и лица с ограниченными
интеллектуальными или физическими
возможностями, а также лица с недостаточным
опытом и знаниями могут пользоваться
данным прибором только под присмотром или
после получения инструкций по безопасному
использованию прибора и при условии понимания
потенциальных опасностей. Дети могут
осуществлять очистку и уход за прибором, только
если они старше 8 лет и только под присмотром
взрослых. Храните прибор и сетевой шнур в
месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Сетевой шнур, подставка чайника и сам чайник
должны находиться на достаточном расстоянии
от горячих поверхностей.
- Не помещайте прибор на замкнутую поверхность
(например, на поднос): это может привести к
скоплению воды под прибором и, в результате, - к
опасной ситуации.
- Перед очисткой прибора отключите его от
электросети и дайте остыть. Запрещается
погружать чайник или подставку в воду или
любую другую жидкость. Для очистки прибора
используйте только влажную ткань и мягкое
чистящие средство.

- Подключайте прибор только к заземленной розетке.
- Используйте чайник только с подставкой,
входящей в комплект поставки.
- Чайник предназначен только для подогрева и
кипячения воды.
- Запрещается заливать в чайник воду выше
отметки максимального уровня. В противном
случае кипящая вода может выплескиваться из
носика, при этом можно ошпариться.
- Осторожно! Внешняя поверхность чайника и вода
в нем сильно нагреваются. Держите чайник только
за ручку. Остерегайтесь выхода горячего пара из
чайника.
- Этот прибор предназначен для использования
в домашних и других подобных условиях, в том
числе: в загородных домах, в мини-отелях, на
кухнях для персонала в магазинах, офисах и других
подобных местах, а также постояльцами отелей,
гостевых домов и других подобных учреждений.

Этот чайник оснащен функцией защиты от выкипания, которая
автоматически выключает чайник при его случайном включении без воды/с
недостаточным количеством воды. Дайте чайнику остыть в течение
10 минут и снимите его с подставки. Переключатель вкл./выкл. перейдет в
положении “Выкл.”, и чайник снова будет готов к использованию.

Данный прибор Philips соответствует стандартам по
электромагнитным полям (ЭМП).

Чтобы приобрести аксессуары или запасные части, посетите веб-сайт
www.shop.philips.com/service или обратитесь в местную торговую
организацию Philips. Вы также можете обратиться в местный центр
поддержки потребителей Philips (контактные данные указаны на
гарантийном талоне).

- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе
с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить
окружающую среду (Рис. 1) .

Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт
w ww.philips.com/support или прочтите отдельный гарантийный талон.
В зависимости от жесткости воды в вашем регионе в чайнике со
временем может образовываться накипь. Накипь может повлиять
на работу прибора. Регулярно очищайте чайник от накипи, следуя
инструкциям в руководстве пользователя.
Очистку от накипи рекомендуется выполнять со следующей
периодичностью:
- Один раз в 3 месяца — для регионов с мягкой водой (до 18 dH).
- Один раз в месяц — для регионов с жесткой водой (более 18 dH).
В соответствии с инструкциями в шаге 6 используйте белый уксус (4 %
уксусной кислоты). Промойте чайник и затем дважды вскипятите в нем
воду для удаления остатков уксуса (шаги 10—12).

Úvod
Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips!
Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips,
zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/welcome .

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto dôležité
informácie a uschovajte si ich na neskoršie použitie.
Varovanie
- Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, sieťový
kábel, podstavec alebo kanvica poškodené. Aby
nedochádzalo k nebezpečným situáciám, poškodený
sieťový kábel smie vymeniť jedine personál
spoločnosti Philips, servisné centrum autorizované
spoločnosťou Philips alebo iný kvali kovaný personál.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od
8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné,
zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú
dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom
alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto
zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným
rizikám. Toto zariadenie smú čistiť a udržiavať iba deti
staršie ako 8 rokov a musia byť pritom pod dozorom.
Zariadenie a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu
detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Sieťový kábel, podstavec ani kanvica nesmú prísť do
styku s horúcimi povrchmi.
- Zariadenie nepoložte na uzatvorený povrch (napr.
servírovací podnos), inak by sa mohla pod zariadením
zhromažďovať voda a vzniknúť nebezpečná situácia.
- Pred čistením zariadenie odpojte zo siete a
nechajte ho vychladnúť. Kanvicu ani podstavec nikdy
neponárajte do vody ani do inej kvapaliny. Na čistenie
zariadenia používajte iba navlhčenú tkaninu a jemný
čistiaci prostriedok.
Výstraha
- Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej zásuvky.
- Kanvicu používajte len v kombinácii s jej originálnym
podstavcom.
- Kanvica je určená len na ohrievanie a varenie vody.
- Kanvicu nikdy nenaplňte vodou nad značku
maximálnej úrovne. Ak je kanvica preplnená, môže z
výpustu vystreknúť vriaca voda a spôsobiť obareniny.
- Buďte opatrní: vonkajšia strana kanvice a voda v nej sú
horúce. Kanvicu vždy dvíhajte len za rukoväť. Dávajte
pozor na horúcu paru, ktorá vychádza z kanvice.
- Toto zariadenie je určené na používanie
v domácnostiach a na podobných miestach, ako sú
farmy, penzióny a ubytovne typu „bed and breakfast“,
kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách
a na iných druhoch pracovísk. Je tiež určené na
používanie zákazníkmi v hoteloch, moteloch a iných
druhoch ubytovacích zariadení.
Ochrana proti prehriatiu
Táto kanvica je vybavená ochranou proti prehriatiu: ak kanvicu omylom
zapnete a nie je v nej žiadna voda alebo dostatočné množstvo vody, kanvica
sa automaticky vypne. Nechajte kanvicu 10 minút vychladnúť a potom ju
nadvihnite z podstavca. Vypínač sa prepne do polohy „vyp.“ a kanvica je
opäť pripravená na používanie.

Tento spotrebič od spoločnosti Philips je v súlade so všetkými normami v
spojitosti s elektromagnetickými poľami (EMF).
Objednávanie príslušenstva
Ak si chcete zakúpiť príslušenstvo alebo náhradné diely, navštívte webo
stránku www.shop.philips.com/service , prípadne sa obráťte na predajcu
výrobkov značky Philips. Obrátiť sa môžete aj na Stredisko starostlivosti
o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine (podrobnosti nájdete v
priloženom celosvetovo platnom záručnom liste).

- Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným
komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho zaneste na miesto
o ciálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie (Obr. 1) .

Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku na
adrese w ww.philips.com/support alebo si preštudujte informácie v
priloženom celosvetovo platnom záručnom liste.
V závislosti od tvrdosti vody vo vašej oblasti môže časom dôjsť
k usadzovaniu vodného kameňa v kanvici. Vodný kameň môže ovplyvniť
výkon kanvice. Vodný kameň pravidelne odstraňujte podľa pokynov
uvedených v návode na používanie.
Odporúčame nasledujúcu frekvenciu odstraňovania vodného kameňa:
- Raz za 3 mesiace v oblastiach s mäkkou vodou (do 18 dH).
- Raz mesačne v oblastiach s tvrdou vodou (viac než 18 dH).
V kroku 6 môžete použiť biely ocot (4 % kyselina octová). Kanvicu vypláchnite
a dvakrát vyvarte (kroky 10 – 12), aby ste odstránili všetky zvyšky octu.

Uvod
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma
izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na
www.philips.com/welcome .
Pomembno
Pred uporabo aparata natančno preberite ta pomembne
informacije in jih shranite za poznejšo uporabo.

- Aparata ne uporabljajte, če je kabel, vtikač, podstavek
ali kotliček poškodovan. Poškodovani omrežni kabel
sme zaradi varnosti zamenjati samo predstavnik
družbe Philips, pooblaščeni servisni center družbe
Philips ali ustrezno usposobljeno osebje.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti
naprej in osebe z zmanjšanimi zičnimi ali psihičnimi
sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem,
če so prejele in razumejo navodila glede varne uporabe
aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba,
ki jih opozori na morebitne nevarnosti. Otroci aparata
ne smejo čistiti in vzdrževati, če niso starejši od 8 in pod
nadzorom. Aparat in kabel hranite izven dosega otrok
pod 8. letom starosti.
- Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
- Kabel, podstavek in kotliček hranite stran od vročih površin.
- Naprave ne postavljajte na zaključeno površino
(npr. servirni pladenj), saj bi lahko prišlo do zbiranja
vode pod napravo in povzročilo nevarnost.
- Pred čiščenjem aparat izklopite iz električnega omrežja
in počakajte, da se ohladi. Kotlička ali podstavka ne
potapljajte v vodo ali drugo tekočino. Aparat čistite
samo z vlažno krpo in blagim čistilnim sredstvom.
Previdno
- Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico.
- Kotliček uporabljajte samo v kombinaciji z originalnim
podstavkom.
- Kotliček je namenjen samo za segrevanje in zavretje vode.
- Kotlička ne polnite preko oznake najvišjega nivoja.
Če je v kotličku preveč vode, lahko začne vrela voda
brizgati skozi ustnik in vas popari.
- Bodite previdni: zunanjost kotlička in voda v njem sta
lahko vroča. Kotliček vedno dvignite za ročaj. Pazite se
tudi vroče pare, ki uhaja iz kotlička.
- Ta aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in
podobnih okoljih, kot so vikendi, gostišča, ki nudijo
prenočišča z zajtrkom, čajne kuhinje v trgovinah,
pisarne in druga delovna okolja, sobe v hotelih,
motelih in drugih namestitvenih objektih.

Kotliček ima samodejni varnostni izklop: samodejno se izklopi, če ga pomotoma
vklopite takrat, ko v njem ni dovolj vode ali je sploh ni. Počakajte 10 minut, da
se kotliček ohladi, nato pa ga dvignite s podstavka. Stikalo za vklop/izklop je
nastavljeno na “izklop”, kotliček pa je ponovno pripravljen na uporabo.

Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj (EMF).

Če želite kupiti dodatno opremo ali nadomestne dele, obiščite spletno stran
www.shop.philips.com/service ali Philipsovega prodajalca. Obrnete
se lahko tudi na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi
(kontaktne podatke si oglejte na mednarodnem garancijskem listu).

- Aparata po poteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi
gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu
za recikliranje. Tako boste pripomogli k ohranitvi okolja (Sl. 1) .
Garancija in podpora
Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite w ww.philips.com/
support ali preberite ločeni mednarodni garancijski list.
Glede na trdoto vode se v kotličku lahko sčasoma nabere vodni kamen.
Vodni kamen lahko vpliva na delovanje kotlička. Iz kotlička redno
odstranjujte vodni kamen, kot je opisano v uporabniškem priročniku.
Priporočamo naslednji interval odstranjevanja vodnega kamna:
- Enkrat vsake tri mesece, če je voda mehka (do 18 dH).
- Enkrat mesečno, če je voda trda (nad 18 dH).
Uporabite beli kis (4 % ocetna kislina) pri koraku 6. Kotliček sperite in
dvakrat prekuhajte (koraki 10–12), da odstranite ves kis.

Uvod
Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste imali sve
pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na
www.philips.com/welcome .

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ove važne
informacije i sačuvajte ih za buduće potrebe.

- Nemojte da koristite aparat ako je oštećen utikač,
kabl za napajanje ili sam aparat za kuvanje vode. Ako
je kabl za napajanje oštećen, uvek mora da ga zameni
kompanija Philips, ovlašćeni Philips servisni centar ili na
sličan način kvali kovane osobe kako bi se izbegao rizik.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina
i osobe sa smanjenim  zičkim, senzornim ili mentalnim
sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod
uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva
za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće
opasnosti. Čišćenje i održavanje aparata ne bi trebalo
da obavljaju deca ako su mlađa od 8 godina i nisu pod
nadzorom. Aparat i njegov kabl držite van domašaja
dece mlađe od 8 godina.
- Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom.
- Držite glavni kabl za napajanje, postolje i uređaj daleko
od vrelih površina.
- Nemojte da stavljate aparat na zatvorenu površinu (npr.
poslužavnik), pošto to može da izazove nakupljanje
vode ispod aparata i dovede do opasne situacije.
- Pre čišćenja aparat obavezno isključite iz napajanja i
ostavite ga da se ohladi. Nemojte uranjati aparat za
kuvanje vode ili postolje u vodu niti u neku drugu
tečnost. Aparat čistite isključivo vlažnom krpom i
blagim sredstvom za čišćenje.

- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu.
- Aparat koristite isključivo sa originalnim postoljem.
-
Aparat je isključivo namenjen za zagrevanje i kuvanje vode.
- Nemojte puniti aparat iznad oznake za maksimalni nivo.
Ako se aparat prepuni, ključala voda može isteći preko
grlića za sipanje što može prouzrokovati opekotine.
- Budite pažljivi: spoljašnjost aparata za kuvanje vode i
voda u njemu postaju vrući. Aparat podižite držeći ga
isključivo za dršku. Takođe se čuvajte vruće pare koja
izlazi iz aparata.
- Ovaj aparat namenjen je za kućnu upotrebu i slične
namene: na farmama, u prenoćištima, u kuhinjama za
zaposlene u prodavnicama, kancelarijama i drugim
radnim okruženjima, kao i od strane klijenata u
hotelima, motelima i drugim vrstama smeštaja.

Ovaj aparat za kuvanje vode ima zaštitu od suvog kuvanja: automatski se
isključuje ako ga nenamerno uključite kada u njemu nema vode ili je nema
dovoljno. Ostavite aparat za kuvanje da se hladi 10 minuta, a zatim ga
podignite sa postolja. Prekidač za uključivanje/isključivanje podesiće se na
“isključeno” i aparat za kuvanje vode ponovo je spreman za upotrebu.

Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim standardima u vezi sa
elektromagnetnim poljima (EMF).

Da biste kupili dodatke ili rezervne delove, posetite www.shop.philips.com/
service ili se obratite svom prodavcu Philips proizvoda. Takođe možete da se
obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (podatke
za kontakt potražite na međunarodnom garantnom listu).

- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni
otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako
ćete doprineti zaštiti okoline (Sl. 1) .

Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite w ww.philips.com/
support ili pročitajte međunarodni garantni list.
U zavisnosti od tvrdoće vode u vašoj oblasti, u aparatu za kuvanje vode može
vremenom da dođe do stvaranja naslaga kamenca. Kamenac može da utiče na
performanse aparata za kuvanje vode. Redovno čistite kamenac iz aparata za
kuvanje vode tako što ćete pratiti uputstva iz korisničkog priručnika.
Preporučujemo uklanjanje kamenca u skladu sa sledećim rasporedom:
- Jednom u 3 meseca u područjima sa mekom vodom (do 18 dH).
- Jednom mesečno u područjima sa tvrdom vodom (preko 18 dH).
Koristite alkoholno sirće (4% sirćetne kiseline) u 6. koraku. Isperite aparat za
kuvanje vode, a zatim dva puta obavite proces kuvanja (koraci 10–12) kako
biste uklonili svo sirće.


Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у
повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips,
зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome .

Уважно прочитайте цю важливу інформацію перед
початком користування пристроєм та зберігайте
його для довідки в подальшому.

- Не використовуйте пристрій, якщо адаптер, шнур
живлення, платформа або сам чайник пошкоджені.
Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення
небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до
компанії Philips, сервісного центру, уповноваженого
Philips, або фахівців із належною кваліфікацією.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком
від 8 років або більше чи особи із послабленими
фізичними відчуттями або розумовими
здібностями, чи без належного досвіду та знань, за
умови, що користування відбувається під наглядом,
їм було проведено інструктаж щодо безпечного
користування пристроєм та їх було повідомлено
про можливі ризики. Не дозволяйте дітям до
8 років виконувати чищення та догляд без нагляду
дорослих. Зберігайте пристрій та шнур живлення
подалі від дітей віком до 8 років.
- Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм.
- Тримайте шнур живлення, платформу і чайник
подалі від гарячих поверхонь.
- Не ставте пристрій на закриту поверхню (напр.,
піднос), оскільки під пристрій може натекти вода
та спричинити виникнення небезпечної ситуації.
- Перед тим як чистити пристрій, від’єднайте його
від мережі і дайте охолонути. Не занурюйте
чайник або платформу у воду чи іншу рідину.
Чистіть пристрій лише вологою ганчіркою та
м’яким засобом для чищення.
1.0L
1.5L
0.5L
4
5
6
2
3
1
0.5L
1.0L
1.5L
0.5L
1.0L
1.5L
30 min.
5
6
7
8
9
1
4
2
3
12
10
13
11
2x

- Підключайте пристрій лише до заземленої
розетки.
- Використовуйте чайник лише з оригінальною
платформою.
- Чайник призначено лише для підігрівання та
кип’ятіння води.
- Ніколи не наповнюйте чайник вище максимальної
позначки. Якщо у чайник налити забагато води,
під час кипіння вона може виливатись із носика та
спричинити опіки.
- Будьте обережні: зовнішня поверхня чайника і
вода у ньому нагріваються. Піднімайте чайник
лише за ручку. Також остерігайтеся гарячої пари,
яка виходить із чайника.
- Цей пристрій призначений для побутового
використання вдома та в інших подібних
місцях: у жилих будівлях на фермах, у готелях
із комплексом послуг “ночівля і сніданок”, на
службових кухнях у магазинах, офісах та в інших
виробничих умовах, а також клієнтами в готелях,
мотелях та інших жилих середовищах.

Цей чайник обладнано захистом від нагрівання без води: він автоматично
вимикається, якщо його випадково вмикають, коли у ньому недостатньо
або взагалі немає води. Дайте чайнику охолонути протягом 10 хвилин,
після чого зніміть його з платформи. Перемикач “увімк./вимк. встановлено
в положення “вимк.”, а чайник знову готовий до використання.

Цей пристрій Philips відповідає всім стандартам, які стосуються
електромагнітних полів (ЕМП).

Щоб придбати приладдя чи запасні частини, відвідайте веб-сайт
www.shop.philips.com/service або зверніться до дилера Philips.
Можна також звернутися до Центру обслуговування клієнтів Philips у
Вашій країні (контактну інформацію шукайте в гарантійному талоні).

- Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами,
а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної
переробки. Таким чином, Ви допомагаєте захистити довкілля (Мал. 1) .

Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт
w ww.philips.com/support чи прочитайте окремий гарантійний талон.
Залежно від жорсткості води у Вашій місцевості, з часом у чайнику
може накопичуватися накип. Накип може впливати на роботу чайника.
Регулярно видаляйте накип згідно з вказівками у посібнику користувача.
Рекомендується видаляти накип із такою частотою:
- Кожні 3 місяці, якщо у Вас м’яка вода (до 18 dH).
- Щомісяця, якщо у Вас жорстка вода (понад 18 dH).
Використовуйте прозорий оцет (4% розчин оцтової кислоти) у кроці 6.
Сполосніть чайник, після чого двічі закип’ятіть у ньому воду (кроки 10-
12) для видалення залишків оцту.
1
User manual
4240 002 00361
4222_005_0484_1_Leaflet A6_v1.indd 1 2/25/13 10:37 AM
Импортер на территорию России и Таможенного Союза:
ООО "Филипс", Российская Федерация, 123022 г. Москва,
ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961 1111
Изготовитель:
“Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4, 9206
АД, Драхтен, Нидерланды
Для бытовых нужд
Чайник
Шайнек
HD9346/20 HD9345/20 HD9325/50 HD9324/50
HD9323/80 HD9323/40 HD9322/40 HD9322/31
HD9323/30 HD9322/30 HD9321/30 HD9321/21
HD9321/20 HD9320/21 HD9320/20
220-240V; 50-60Hz; 1850-2200W
Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы:
"Филипс" ЖШҚ, Ресей Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы,
Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961 1111
Өндіруші:
“Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4, 9206
АД, Драхтен, Нидерланды
Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған
Download manual in English (PDF, 3.78 MB)
(Consider the environment and only print this manual if it is really necessary)

Loading…

Rating

Let us know what you think about the Philips HD9346 Kettle by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.
Are you satisfied with the Philips HD9346 Kettle?
Yes No
Be the first to rate this product
0 votes

Join the conversation about this product

Here you can share what you think about the Philips HD9346 Kettle. If you have a question, first carefully read the manual. Requesting a manual can be done by using our contact form.

More about this manual

We understand that it’s nice to have a paper manual for your Philips HD9346 Kettle. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact Philips. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your Philips HD9346 Kettle in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available.

Specifications

Brand Philips
Model HD9346
Category Kettles
File type PDF
File size 3.78 MB

All manuals for Philips Kettles
More manuals of Kettles

Frequently Asked Questions about Philips HD9346 Kettle

Our support team searches for useful product information and answers to frequently asked questions. If you find an inaccuracy in our frequently asked questions, please let us know by using our contact form.

What is the sieve for in my kettle? Verified

This is to catch any loose limescale that might have accumulated over time.

This was helpful (406) Read more

The kettle does not finish and keeps on boiling, what should I do? Verified

In many cases the lid of the kettle was not closed properly. If heat is allowed to escape, the kettle will keep on boiling. If this does not solve the problem you should contact the manufacturer or a mechanic.

This was helpful (267) Read more

Can I boil less than the minimim amount of water? Verified

No. When boiling less than the minimum amount of water, the temperature sensor might malfunction. This might prevent the kettle from switching off at boiling point, resulting in possibly dangerous situations.

This was helpful (117) Read more

Is it efficient to fill a kettle with hot water from the faucet? Verified

No. To get warm water to the faucet it is often needed to let cold water out first, which will be wasted. Also, the pipes will fill the same amount of hot water which will not be used and will cool, which leads to energy loss. Therefor it is better to fill a kettle with cold water.

This was helpful (76) Read more

Can I boil more than the maximum amount of water? Verified

No. When boiling more than the maximum amount of water, the kettle might overflow. This might result in possibly dangerous situations.

This was helpful (70) Read more

How often should I descale my kettle? Verified

Philips recommends to descale your kettle every three months in case of soft water (up to 18Dh) or once a month in case of hard water (more than 18Dh).

This was helpful (30) Read more
Manual Philips HD9346 Kettle

Related products

Related categories