Manual Philips HD9320 Kettle

Need a manual for your Philips HD9320 Kettle? Below you can view and download the PDF manual for free in English. This product currently has 6 frequently asked questions, 0 comments and has 0 votes. If this is not the manual you want, please contact us.

Is your product defective and the manual offers no solution? Go to a Repair Café for free repair services.

Manual

Loading…

- Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad un
uso domestico e applicazioni simili, ad esempio aree
ristoro per il personale di negozi, uf ci e altri ambienti
di lavoro, aziende agricole, servizi offerti ai clienti
di alberghi, hotel e altri luoghi residenziali, bed and
breakfast e ambienti analoghi.
Protezione contro il funzionamento a secco
Questo bollitore è dotato di protezione contro il
funzionamento a secco: si spegne automaticamente nel
caso in cui venga acceso accidentalmente in assenza
parziale o totale di acqua. Lasciate raffreddare il bollitore
per 10 minuti e quindi sollevate il bollitore dalla base.
L’interruttore di on/off è impostato su “OFF” e il bollitore
è nuovamente pronto all’uso.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi
elettromagnetici (EMF).
Ordinazione degli accessori
Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito
www.shop.philips.com/service oppure recatevi presso il vostro
rivenditore Philips. Potete contattare anche il centro assistenza Philips del
vostro paese (per i dettagli di contatto, consultate l’opuscolo della garanzia
internazionale).
Tutela dell’ambiente
Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite l’apparecchio insieme
ai ri uti domestici, ma consegnatelo a un centro di raccolta uf ciale ( g. 1) .
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo
w ww.philips.com/support oppure leggete l’opuscolo della garanzia
internazionale.
A seconda della durezza dell’acqua nell’area in cui si vive, all’interno
del bollitore potrebbe formarsi calcare. La presenza del calcare potrebbe
compromettere le prestazioni del bollitore. Eliminate regolarmente il calcare
seguendo le istruzioni presenti nel manuale dell’utente.
Consigliamo il seguente programma di pulizia anticalcare:
- Una volta ogni 3 mesi se utilizzate acqua dolce ( no a 18 dH).
- Una volta al mese se utilizzate acqua dura (superiore a 18 dH).
Usate l’aceto bianco (4% acido acetico) nel passaggio 6. Risciacquate
il bollitore e bollitelo quindi due volte (passaggi 10-12) per eliminare
tutto l’aceto.
NEDERLANDS
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt
pro teren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan
op www.philips.com/welcome .
Belangrijk
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat
u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar het boekje om
het indien nodig later te kunnen raadplegen.
Waarschuwing
- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het
netsnoer, de voet of de waterkoker zelf beschadigd
is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het
laten vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen met
vergelijkbare kwali caties om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar en door personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten
of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of
instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik
van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik
begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen alleen door
kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8
en alleen onder toezicht. Houd het apparaat en het
snoer buiten bereik van kinderen die jonger zijn dan
8 jaar oud.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Houd het netsnoer, de voet en de waterkoker uit de
buurt van hete oppervlakken.
- Plaats het apparaat niet op een oppervlak met
een rand eromheen (bijv. een dienblad). Doet u dit
wel, dan is de kans aanwezig dat er water onder
het apparaat terechtkomt, wat kan leiden tot een
gevaarlijke situatie.
- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het
apparaat afkoelen voordat u het gaat schoonmaken.
Dompel de waterkoker en de voet niet in water
of een andere vloeistof. Maak het apparaat alleen
schoon met een vochtige doek en een mild
schoonmaakmiddel.
Let op
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een
geaard stopcontact.
- Gebruik de waterkoker alleen met de
bijbehorende voet.
- De waterkoker is alleen bedoeld voor het verwarmen
en koken van water.
- Vul de waterkoker nooit verder dan het aangegeven
maximumniveau. Als er te veel water in de
waterkoker zit, bestaat het risico dat er kokend water
uit de schenktuit naar buiten spat.
- Wees voorzichtig: de buitenkant van de waterkoker
en het water erin worden heet. Til de waterkoker
alleen op aan het handvat. Pas ook op voor de hete
stoom die uit de waterkoker komt.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en
soortgelijk gebruik zoals: in boerderijen; in Bed
& Breakfast-achtige omgevingen; in keukens
(voor personeel) in winkels, kantoren en andere
werkomgevingen; door gasten in hotels, motels en
andere verblijfsaccommodaties.
Droogkookbeveiliging
Deze waterkoker is voorzien van een droogkook-
beveiliging: de waterkoker schakelt automatisch uit als
deze per ongeluk wordt ingeschakeld zonder dat er
water in zit of als er onvoldoende water in zit. Laat
het apparaat 10 minuten afkoelen en til vervolgens de
waterkoker van de voet. De aan/uitknop staat weer op
‘off en de waterkoker is nu weer klaar voor gebruik.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV).
Accessoires bestellen
Ga naar www.shop.philips.com/service om accessoires en
reserveonderdelen te kopen of ga naar uw Philips-dealer. U kunt ook
contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw land
(zie het ‘worldwide guarantee’-vouwblad voor contactgegevens).
Milieu
Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het
normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen
inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage
aan een schonere leefomgeving ( g. 1) .
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan de Philips-website
( w ww.philips.com/support ) of lees het ‘worldwide guarantee’-vouwblad.
Afhankelijk van de waterhardheid in uw gebied, kan zich na een tijdje
kalk in de waterkoker vormen. Kalk kan de prestaties van de waterkoker
beïnvloeden. Ontkalk de waterkoker regelmatig en volg daarbij de
instructies in de gebruiksaanwijzing.
Wij raden de volgende ontkalkingsfrequentie aan:
- Eén keer per 3 maanden als u zacht water gebruikt (tot 18 dH).
- Eén keer per maand als u hard water gebruikt (meer dan 18 dH).
Gebruik blanke azijn (4% azijnzuur) in stap 6. Spoel de waterkoker en kook
dan tweemaal (stap 10-12) om alle azijn te verwijderen.
NORSK
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig
nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på
www.philips.com/welcome .
Viktig
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker
apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Advarsel
- Ikke bruk apparatet hvis støpselet, ledningen,
sokkelen eller hurtigkokeren er skadet. Hvis ledningen
er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et
servicesenter som er godkjent av Philips, eller
lignende kvali sert personell, slik at man unngår farlige
situasjoner.
- Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller
eldre og av personer med nedsatt sanseevne eller
fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med
manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en
sikker måte, og hvis de forstår risikoen. Rengjøring
og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn med
mindre de er eldre enn 8 år og er under oppsyn.
Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for
barn som er yngre enn 8 år.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Hold ledningen, sokkelen og hurtigkokeren unna
varme over ater.
- Ikke plasser apparatet på en lukket over ate (f.eks. et
serveringsfat). Det kan føre til at det samler seg vann
under apparatet, og det kan føre til farlige situasjoner.
- Koble fra apparatet og la det avkjøles før du begynner
å rengjøre det. Ikke senk hurtigkokeren eller sokkelen
ned i vann eller annen væske. Bare rengjør apparatet
med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel.
Forsiktig
- Bruk kun jordet stikkontakt til dette apparatet.
- Hurtigkokeren må bare brukes sammen med den
originale sokkelen.
- Hurtigkokeren er bare beregnet på oppvarming og
koking av vann.
- Fyll aldri hurtigkokeren over maks.-merket. Hvis
hurtigkokeren overfylles, kan kokende vann komme ut
av tuten og forårsake brannskader.
- Vær forsiktig: Utsiden av hurtigkokeren og vannet i
den blir varm. Bare løft hurtigkokeren i håndtaket. Pass
deg også for den varme dampen som kommer ut av
hurtigkokeren.
- Dette apparatet er beregnet på bruk i hjemmet og
lignende bruksområder, som gårder, overnattingssteder,
personalkjøkken i butikk, på kontorer og andre
jobbmiljøer og av kunder på hoteller, moteller og
andre typer bomiljøer.
Beskyttelse mot tørrkoking
Denne hurtigkokeren er utstyrt med beskyttelse mot
tørrkoking: Den slår seg automatisk av hvis du slår den på
når det ikke er nok vann i den. La hurtigkokeren avkjøles
i ti minutter, og løft deretter hurtigkokeren av sokkelen.
Av/på-bryteren er satt til “av”, og hurtigkokeren er klar til
bruk igjen.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips apparatet overholder alle standarder som gjelder
elektromagnetiske felt (EMF).
Bestille tilbehør
Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til
www.shop.philips.com/service eller gå til en Philips-forhandler. Du
kan også ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte i landet der du bor (se i
garantiheftet for kontaktinformasjon).
Miljø
Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan brukes
lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på
miljøet ( g. 1) .
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til
w ww.philips.com/support eller lese i garantiheftet.
Avhengig av vannets hardhetsgrad der du bor, kan kalk bygges opp inne
i hurtigkokeren over tid. Kalk kan påvirke ytelsen til hurtigkokeren. Avkalke
hurtigkokeren regelmessig ved å følge instruksjonene i brukerhåndboken.
Vi anbefaler følgende avkalkingsplan:
- én gang hver tredje måned hvis vannet er bløtt (opptil 18 dH)
- én gang i måneden hvis vannet er hardt (mer enn 18 dH)
Bruk hvit eddik (4 %) i trinn 6. Skyll hurtigkokeren, og kok deretter opp
to ganger (trinn 10–12) for å fjerne all eddiken.
PORTUGUÊS
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o
partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome .
Importante
Leia cuidadosamente estas informações importantes
antes de utilizar o aparelho e guarde-o para uma
eventual consulta futura.
Aviso
- Não utilize o aparelho se a  cha, o cabo de
alimentação, a base ou o próprio jarro estiverem
dani cados. Se o cabo de alimentação estiver
dani cado, deve ser sempre substituído pela Philips,
por um centro de assistência autorizado da Philips ou
por pessoal devidamente quali cado para se evitarem
situações de perigo.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com
idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou
com falta de experiência e conhecimento, caso sejam
supervisionadas ou recebam instruções relativas à
utilização segura do aparelho e se forem alertadas
para os perigos envolvidos. A limpeza e a manutenção
do utilizador não podem ser efectuadas por crianças,
a não ser que tenham idade superior a 8 anos e
sejam supervisionadas. Mantenha o aparelho e o
cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a
8 anos.
- As crianças não podem brincar com o aparelho.
- Mantenha o  o de alimentação, a base e o jarro
afastados de superfícies quentes.
- Não coloque o aparelho numa superfície fechada
(por exemplo, num tabuleiro de servir), pois pode
provocar a acumulação da água por baixo do
aparelho, resultando numa situação perigosa.
- Desligue a  cha do aparelho e deixe-o arrefecer antes
de o limpar. Não imerja o jarro nem a base em água
ou noutro líquido. Limpe o aparelho apenas com um
pano húmido e um detergente líquido não abrasivo.
Cuidado
- Ligue o aparelho apenas a uma tomada com ligação
à terra.
- O jarro só deve ser utilizado com a sua base original.
- O jarro destina-se unicamente a aquecer e
ferver água.
- Nunca encha o jarro acima da indicação de nível
máximo. Se o jarro estiver muito cheio, a água a
ferver pode ser expelida para fora através do bico e
provocar queimaduras.
- Tenha cuidado: o exterior do jarro e a água dentro
deste aquecem. Levante o jarro apenas pela pega.
Tenha também cuidado com o vapor quente que sai
do jarro.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em ambientes
domésticos e aplicações semelhantes, como quintas,
ambientes tipo “alojamento e pequeno-almoço”,
copas de pessoal em lojas, escritórios e outros
ambientes de trabalho; por clientes em hotéis, motéis
e outros tipos de ambientes residenciais.
Protecção contra funcionamento a seco
Este jarro eléctrico está equipado com uma
protecção contra funcionamento a seco: esta
desliga automaticamente o jarro, se este for ligado
acidentalmente sem ter água ou se a água não for
su ciente. Deixe o jarro arrefecer durante 10 minutos
e, em seguida, levanta-o da sua base. O interruptor ligar/
desligar muda para a posição desligada e o jarro está
pronto para ser utilizado novamente.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips respeita todas as normas relacionadas com campos
electromagnéticos (CEM).
Encomendar acessórios
Para comprar acessórios ou peças sobressalentes, visite
www.shop.philips.com/service ou vá ao seu revendedor Philips.
Também pode contactar o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu
país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia mundial).
Meio ambiente
Não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos normais
no  nal da sua vida útil. Entregue-o num ponto de recolha autorizado para
reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o meio ambiente ( g. 1) .
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite w ww.philips.com/
support ou leia o folheto da garantia mundial em separado.
Dependendo da dureza da água na sua área, pode acumular-se calcário
no interior do jarro ao longo do tempo. O calcário pode afectar o
desempenho do jarro. Elimine o calcário do jarro eléctrico regularmente
seguindo as instruções no manual do utilizador.
Recomendamos a seguinte frequência de remoção do calcário:
- Uma vez a cada 3 meses nas zonas com água menos dura (até 18 dH).
- Uma vez todos os meses nas zonas onde a água for dura (mais de
18 dH).
Utilize vinagre branco (4% ácido acético) no passo 6. Enxagúe o jarro e,
em seguida ferva água duas vezes (passos 10 a 12) para eliminar o vinagre
totalmente.
SVENSKA
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta
av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på
www.philips.com/welcome .
Viktigt
Läs den här viktiga informationen noggrant innan
du använder apparaten och spara sedan häftet för
framtida bruk.
Varning
- Använd inte apparaten om kontakten, nätsladden,
bottenplattan eller själva vattenkokaren är skadad. Om
nätsladden är skadad måste den bytas ut av Philips, ett
serviceombud auktoriserat av Philips eller likvärdigt
kvali cerade personer för att undvika faror.
- Den här apparaten kan användas av barn från 8 års
ålder, personer med olika funktionshinder samt av
personer som inte har kunskap om apparaten såvida
det sker under tillsyn eller om de har informerats
om hur apparaten används på ett säkert sätt och
de eventuella medförda riskerna. Rengöring och
användarunderhåll får utföras av barn om de är äldre
än 8 år och under tillsyn av vuxen. Håll apparaten och
dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.
- Barn ska inte leka med apparaten.
- Håll nätsladden, bottenplattan och vattenkokaren
borta från varma ytor.
- Placera inte apparaten på en stängd yta (t.ex. en
serveringsbricka) eftersom vatten då kan samlas
under apparaten vilket kan leda till en farlig situation.
- Dra ur apparaten och låt den svalna innan du rengör
den. Sänk inte ned vattenkokaren eller bottenplattan
i vatten eller någon annan vätska. Rengör endast
apparaten med en fuktig trasa och ett milt
rengöringsmedel.
Varning!
- Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag.
- Använd bara vattenkokaren i kombination med
originalbottenplattan.
- Vattenkokaren är endast avsedd för att värma upp
och koka vatten.
- Fyll aldrig vattenkokaren över nivåindikatorns maxnivå.
Om vattenkokaren överfylls med vatten kan kokande
vatten spruta ut från pipen och orsaka skållning.
- Var försiktig: vattenkokarens utsida blir varm, liksom
vattnet däri. Lyft enbart vattenkokaren i dess handtag.
Se också upp för den heta ånga som kommer ut ur
vattenkokaren.
- Den här apparaten är avsedd att användas i hushåll
och liknande miljöer, till exempel bondgårdar, bed and
breakfast-miljöer, personalköksområden i affärer,
kontor och i andra arbetsmiljöer samt av hotell- och
motellgäster och i bostadsmiljöer.
Torrkokningsskydd
Den här vattenkokaren är utrustad med
torrkokningsskydd: den stängs av automatiskt om du
oavsiktligt sätter på den med inget eller inte tillräckligt
med vatten. Låt vattenkokaren svalna i 10 minuter och
lyft den sedan från dess bottenplatta. Strömbrytaren
är inställd på “av” och vattenkokaren är klar för
användning igen.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för
elektromagnetiska fält (EMF).
Beställa tillbehör
Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till
www.shop.philips.com/service eller en Philips-återförsäljare.
Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktinformation
nns i garantibroschyren).
Miljön
Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den
för återvinning vid en of ciell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda
miljön (Bild 1) .
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till
w ww.philips.com/support eller läsa garantibroschyren.
Beroende på hårdhetsgraden på vattnet i området kan kalkavlagringar
bildas i vattenkokaren så småningom. Kalkavlagringar kan påverka
vattenkokarens prestanda. Avkalka vattenkokaren regelbundet genom att
följa instruktionerna i användarhandboken.
Vi rekommenderar följande avkalkningsintervall:
- En gång i kvartalet för områden med mjukt vatten (upp till 18 dH).
- En gång i månaden för områden med hårt vatten (mer än 18 dH).
Använd vit ättika (4 % ättiksyra) i steg 6. Skölj vattenkokaren och koka sedan
två gånger (steg 10–12) för att få bort all ättika.
TÜRKÇE

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips’in
sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten
kaydedin: www.philips.com/welcome.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice
okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.
    
- Su ısıtıcının  şi, elektrik kablosu, tabanı veya kendisi
hasarlıysa cihazı kesinlikle kullanmayın. Cihazın elektrik
kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek
için kablonun mutlaka Philips, yetkili bir Philips servis
merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler
tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve  ziksel,
motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi
ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı
sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu
kişilere sağlaması ve olası tehlikelerin anlatılması
durumunda mümkündür. Temizlik ve kullanıcı bakımı
8 yaşından küçük ve gözetim altında olmayan çocuklar
tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu
8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde
muhafaza edin.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Kabloyu, tabanını ve su ısıtıcıyı sıcak yüzeylerden
uzak tutun.
- Cihazın altında tehlikeli durumlara yol açabilen su
birikmesi olabileceğinden, cihazı kapalı yüzeylerin
üzerine yerleştirmeyin (örn. servis tepsisi).
- Cihazı temizlemeden önce, şini prizden çekin ve
soğumaya bırakın. Su ısıtıcıyı veya tabanı, suya ya da
başka herhangi bir sıvı maddeye batırmayın. Cihazı
yalnızca nemli bir bez ve ha f bir temizlik maddesi
ile temizleyin.
Dikkat
- Cihazı sadece topraklı prize takın.
- Su ısıtıcıyı yalnızca orijinal tabanı ile kullanın.
- Su ısıtıcı, sadece su ısıtmak ve kaynatmak içindir.
- Su ısıtıcıyı maksimum seviye göstergesinin üzerinde
doldurmayın. Su ısıtıcıyı çok fazla doldurursanız,
kaynayan su ağızlıktan taşar ve haşlanmaya
neden olabilir.
- Dikkatli olun: su ısıtıcının dış bölümü ve içindeki su
ısınır. Su ısıtıcıyı mutlaka sapından tutarak kaldırın.
Su ısıtıcıdan çıkan sıcak buhara karşı dikkatli olun.
- Bu cihaz, aşağıdaki gibi ev içi ve benzeri yerlerde
kullanıma uygundur: çiftlik evleri, pansiyonlar,
mağazalardaki personel mutfağı alanları, o sler ve diğer
çalışma ortamları, oteller, moteller ve diğer konaklama
ortamları.

Bu su ısıtıcıda susuz kaynama koruması bulunmaktadır:
Su ısıtıcıyı yanlışlıkla içinde hiç su olmadığında veya
yeterince su olmadığında çalıştırmanız halinde, ısıtıcı
otomatik olarak kapanacaktır. Su ısıtıcıyı 10 dakika
soğumaya bırakın, ardından kaldırarak tabanından ayırın.
Açma/kapama düğmesi ‘kapalı’ konumuna gelir ve su ısıtıcı
tekrar kullanıma hazırdır.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm
standartlara uygundur.

Aksesuar veya yedek parça satın almak için
www.shop.philips.com/service adresini ziyaret edin ya da Philips
bayinize gidin. Aynı zamanda ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmet Merkezi ile
iletişim kurabilirsiniz (iletişim bilgileri için dünya çapında garanti kitapçığına
başvurun).
1.0L
1.5L
0.5L
4
5
6
2
3
1
0.5L
1.0L
1.5L
0.5L
1.0L
1.5L
30 min.
1
5
6
7
8
9
1
4
2
3
12
10
13
11
2x
Çevre
Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın;
bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim edin.
Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 1) .
Garanti ve destek
Bilgi ve desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen w ww.philips.com/support
adresini ziyaret edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
Su ısıtıcınızın içinde, bölgenizdeki suyun sertliğine bağlı olarak zamanla
kireç birikebilir. Kireç su ısıtıcısının performansını etkileyebilir. Bu yüzden
kullanım kılavuzundaki talimatları izleyerek su ısıtıcınızın kirecini düzenli
olarak temizleyin.
Şu kireç temizleme sıklığını öneriyoruz:
- Suyun yumuşak olduğu bölgelerde (18 dH değerine kadar) 3 ayda bir.
- Suyun sert olduğu bölgelerde (18 dH değerinden fazla) ayda bir.
6. adımda beyaz sirke (%4 asetik asit) kullanın. Sirkeyi temizlemek için su
ısıtıcısını durulayın ve ardından iki kez kaynatma işlemi gerçekleştirin
(10-12. adımlar).
1
User manual
4222.005.0483.1
4222_005_0483_1_Leaflet A6_48p_v4.indd 1 5-2-2013 10:47:10
Download manual in English (PDF, 1.74 MB)
(Consider the environment and only print this manual if it is really necessary)

Loading…

Rating

Let us know what you think about the Philips HD9320 Kettle by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.
Are you satisfied with the Philips HD9320 Kettle?
Yes No
Be the first to rate this product
0 votes

Join the conversation about this product

Here you can share what you think about the Philips HD9320 Kettle. If you have a question, first carefully read the manual. Requesting a manual can be done by using our contact form.

More about this manual

We understand that it’s nice to have a paper manual for your Philips HD9320 Kettle. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact Philips. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your Philips HD9320 Kettle in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available.

Specifications

Brand Philips
Model HD9320
Category Kettles
File type PDF
File size 1.74 MB

All manuals for Philips Kettles
More manuals of Kettles

Frequently Asked Questions about Philips HD9320 Kettle

Our support team searches for useful product information and answers to frequently asked questions. If you find an inaccuracy in our frequently asked questions, please let us know by using our contact form.

What is the sieve for in my kettle? Verified

This is to catch any loose limescale that might have accumulated over time.

This was helpful (406) Read more

The kettle does not finish and keeps on boiling, what should I do? Verified

In many cases the lid of the kettle was not closed properly. If heat is allowed to escape, the kettle will keep on boiling. If this does not solve the problem you should contact the manufacturer or a mechanic.

This was helpful (267) Read more

Can I boil less than the minimim amount of water? Verified

No. When boiling less than the minimum amount of water, the temperature sensor might malfunction. This might prevent the kettle from switching off at boiling point, resulting in possibly dangerous situations.

This was helpful (117) Read more

Is it efficient to fill a kettle with hot water from the faucet? Verified

No. To get warm water to the faucet it is often needed to let cold water out first, which will be wasted. Also, the pipes will fill the same amount of hot water which will not be used and will cool, which leads to energy loss. Therefor it is better to fill a kettle with cold water.

This was helpful (76) Read more

Can I boil more than the maximum amount of water? Verified

No. When boiling more than the maximum amount of water, the kettle might overflow. This might result in possibly dangerous situations.

This was helpful (70) Read more

How often should I descale my kettle? Verified

Philips recommends to descale your kettle every three months in case of soft water (up to 18Dh) or once a month in case of hard water (more than 18Dh).

This was helpful (30) Read more
Manual Philips HD9320 Kettle

Related products

Related categories