Manual Philips HD9350 Kettle

Need a manual for your Philips HD9350 Kettle? Below you can view and download the PDF manual for free in English. This product currently has 6 frequently asked questions, 2 comments and has 8 votes with an average product rating of 63/100. If this is not the manual you want, please contact us.

Is your product defective and the manual offers no solution? Go to a Repair Café for free repair services.

Manual

Loading…

English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benet from the support that Philips oers, register your
product at www.philips.com/welcome.
Important
Read this important information carefully before you use the
appliance and save it for future reference.
Warning
- Avoid spillage on the connector
- Do not misuse this kettle for other than its
intended use to avoid potential injury
- Do not use the appliance if the plug, the
mains cord, the base or the kettle itself is
damaged. If the mains cord is damaged, you
must have it replaced by Philips, a service
centre authorised by Philips or similarly
qualied persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and by
persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use
of the appliance in a safe way and if they
understand the hazards involved. Cleaning
and user maintenance shall not be made
by children unless they are older than 8
and supervised. Keep the appliance and its
cord out of reach of children aged less than
8 years.
- Children shall not play with the appliance.
- Keep the mains cord, the base and the
kettle away from hot surfaces.
- Do not place the appliance on an enclosed
surface (e.g. a serving tray), as this could
cause water to accumulate under the
appliance, resulting in a hazardous situation.
- Unplug the appliance and let it cool down
before you clean it. Do not immerse the
kettle or base in water or any other liquid.
Only clean the appliance with a moist cloth
and a mild cleaning agent.
- The kettle shall not be used for cooking
noodles because the oil can make the water
level Indicator crack.
Caution
- Only connect the appliance to an earthed
wall socket.
- Only use the kettle in combination with its
original base.
- The kettle is only intended for heating up
and boiling water.
- Never ll the kettle beyond the maximum
level indication. If the kettle has been
overlled, boiling water may be ejected from
the spout and cause scalding.
- Be careful: the outside of the kettle and the
water in it become hot during and some
time after use. Only lift the kettle by its
handle. Also beware of the hot steam that
comes out of the kettle.
- This appliance is intended to be used in
household and similar applications such
as farm houses, bed and breakfast type
environments, sta kitchen areas in shops,
in oces and in other working environments
and by clients in hotels, motels and other
residential type environments.
Boil-dry protection
This kettle is equipped with boil-dry protection: it switches o
automatically if you accidentally switch it on with no or not
enough water in it. Let the kettle cool down for 10 minutes and
then lift the kettle o its base. Then the kettle is ready for use
again.
Electromagnetic elds (EMF)
This Philips appliance complies with all
standards regarding electromagnetic elds
(EMF).
Descaling the kettle (Fig. 3)
Depending on the water hardness in your area,
scale may build up inside the kettle over time
and aect performance of the kettle. Regular
descaling makes your kettle last longer,
ensures proper function and saves energy.
When scale starts to build up inside the kettle,
ll the kettle with water then add white vinegar
(step 7). Wait for half an hour before rinsing the
kettle (steps 8 - 10). Boil twice (steps 11-14) to
remove all vinegar.
Cleaning
- Always unplug the base before you clean it
- Never immerse the kettle or its base in
water.
Cleaning the kettle and the base (Fig. 5)
Clean the outside of the kettle and the base
with a moistened soft cloth.
Caution: Do not let the moist cloth come
into contact with the cord, the plug and the
connector of the base.
Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/
service or go to your Philips dealer. You can also contact the
Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide
guarantee leaet for contact details).
Recycling
This symbol means that this product shall not be disposed
of with normal household waste (2012/19/EU).
Follow your country’s rules for the separate collection of
electrical and electronic products. Correct disposal helps
prevent negative consequences for the environment and human
health.
Guarantee and support
If you need information or support, please visit
www.philips.com/support or read the separate worldwide
guarantee leaet.
Dansk
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips!
Få alle fordele af den support, som Philips tilbyder, ved at
registrere dit produkt på www.philips.com/welcome
Vigtigt!
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug, og gem dem til eventuelt senere brug.
Advarsel
- Undgå spild på stikket
- Denne elkande må ikke misbruges ved
anvendelse til andre formål, da der er risiko
for personskade
- Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning,
basisenhed eller selve elkanden er
beskadiget. Hvis netledningen beskadiges,
må den kun udskiftes af Philips, et
autoriseret Philips-serviceværksted eller en
tilsvarende kvaliceret fagmand for at undgå
enhver risiko.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år
og opefter og personer med reducerede
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, hvis de er
blevet instrueret i sikker brug af apparatet
og forstår de medfølgende risici. Rengøring
og vedligeholdelse må ikke foretages af
børn, medmindre de er over 8 år gamle
og under opsyn. Hold apparatet og dets
ledning uden for rækkevidde af børn under
8 år.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Hold ledning, basisenhed og elkande væk
fra varme ader.
- Undgå at stille apparatet på en lukket
overade (f.eks. en serveringsbakke), da
vandet kan samle sig under apparatet, og
en farlig situation derved kan opstå.
- Tag stikket ud af stikkontakten, og lad
apparatet køle af, før det rengøres. Elkande
og basisenhed må aldrig nedsænkes i
vand eller anden væske. Apparatet må kun
rengøres med en fugtig klud og et mildt
rengøringsmiddel.
- Elkanden må ikke bruges til at koge
nudler, da olien kan ødelægge
vandstandsindikatoren.
Forsigtig
- Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt
med jordforbindelse.
- Elkanden må kun bruges sammen med den
originale basisenhed.
- Elkanden er udelukkende beregnet til
opvarmning eller kogning af vand.
- Overfyld aldrig elkanden til over det angivne
maksimale niveau. Hvis elkanden er blevet
overfyldt, kan der sprøjte kogende vand
fra hældetuden, hvilket kan forårsage
skoldning.
- Forsigtig: Ydersiden af elkanden og vandet
i den bliver meget varme under brug og i et
stykke tid efter brug. Løft altid elkanden i
håndtaget. Vær også opmærksom på den
varme damp, der kommer ud af elkanden.
- Dette apparat er beregnet til brug i hjemmet
og andre lignende steder som gårde, bed
and breakfast-steder, personalekøkkener
i butikker, på kontorer og i andre
arbejdspladser og af gæster på hoteller,
moteller og andre værelser til udlejning.
Sikring mod tørkogning
Denne elkande er udstyret med en beskyttelsesfunktion mod
tørkogning: Den slukker automatisk, hvis du kommer til at tænde
for den uden vand i eller uden nok vand i. Lad elkanden køle af i
10 minutter, og løft derefter elkanden fra basisenheden. Derefter
er elkanden klar til brug igen.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle
standarder i forhold til elektromagnetiske felter
(EMF).
Afkalkning af elkanden (fig. 3)
Afhængigt af vandets hårdhed, hvor du bor,
kan der med tiden aejres kalk i elkanden,
hvilket kan nedsætte elkandens eektivitet.
Regelmæssig afkalkning øger din elkandes
levetid, sikrer korrekt funktionalitet og sparer
energi.
Når der kommer kalkaejringer på indersiden
af elkanden, skal du fylde elkanden op med
vand og tilsætte hvid eddike (trin 7). Vent en
halv time før rengøring af elkanden (trin 8-10).
Kog den to gange (trin 11-14) for at fjerne al
eddike.
Rengøring
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden
rengøring.
- Kom aldrig elkande eller basisenhed i vand.
Rengøring af elkanden og basisenheden
(fig. 5)
Rengør ydersiden af elkanden og
basisenheden med en fugtig, blød klud.
Forsigtig: Lad ikke den fugtige klud komme i
kontakt med ledning, stik og basisenhedens
tilslutning.
Bestilling af tilbehør
Du kan købe tilbehør eller reservedele via www.shop.philips.com/
service eller hos din Philips-forhandler. Du kan også kontakte dit
lokale Philips-kundecenter (se folderen Worldwide Guarantee for
kontaktoplysninger).
Genbrug
Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortskaes
sammen med almindeligt husholdningsaald (2012/19/
EU).
Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske
og elektroniske produkter. Korrekt bortskaelse er med til at
forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
Reklamationsret og support
Hvis du har brug for hjælp eller support, er du velkommen til at
gå ind på www.philips.com/support eller læse den separate
folder ”Worldwide Guarantee.
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei
Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu
können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome
registrieren.
Wichtig!
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des
Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere
Verwendung auf.
Achtung
- Vermeiden Sie ein Auslaufen von Wasser auf
den Anschluss.
- Verwenden Sie den Wasserkocher nicht auf
unsachgemäße Weise, um Verletzungen zu
vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der
Stecker, das Netzkabel, der Aufheizsockel
oder der Wasserkocher selbst beschädigt
ist. Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
ein defektes Netzkabel nur von einem
Philips Service-Center, einer von Philips
autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich
qualizierten Person durch ein Original-
Ersatzkabel ersetzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab
8 Jahren und Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung
und Kenntnis verwendet werden, wenn
sie bei der Verwendung beaufsichtigt
wurden oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch des Geräts erhalten und die
Gefahren verstanden haben. Reinigung und
Pege des Geräts darf nicht von Kindern
durchgeführt werden, außer Sie sind älter
als 8 Jahre und beaufsichtigt. Bewahren Sie
das Gerät und das Netzkabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie das Netzkabel, den Aufheizsockel
und den Wasserkocher fern von heißen
Oberächen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf versiegelte
Unterlagen (z. B. ein Serviertablett), da sich
Wasser unter dem Gerät sammeln könnte,
was zu Gefährdungen führen würde.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen den
Netzstecker aus der Steckdose, und lassen
Sie das Gerät abkühlen. Tauchen Sie den
Wasserkocher und den Aufheizsockel
niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten. Reinigen Sie das Gerät nur
mit einem feuchten Tuch und einem milden
Reinigungsmittel.
- Der Wasserkocher darf nicht zum
Kochen von Nudeln verwendet werden,
da das Öl dazu führen kann, dass die
Wasserstandsanzeige Risse bekommt.
Vorsicht
- Schließen Sie das Gerät nur an eine
geerdete Steckdose an.
- Benutzen Sie den Wasserkocher nur mit
dem dazu gehörigen Aufheizsockel.
- Der Wasserkocher ist nur für das Aufheizen
und Kochen von Wasser vorgesehen.
- Füllen Sie den Wasserkocher nicht über die
maximale Füllstandsmarkierung hinaus.
Wenn der Wasserkocher zu voll ist, kann
kochendes Wasser aus dem Ausgießer
austreten und Verbrühungen verursachen.
- Vorsicht: Die Außenseite des Wasserkochers
und das enthaltene Wasser sind während
und einige Zeit nach der Verwendung
heiß. Heben Sie den Wasserkocher nur
am Handgri an. Vorsicht vor dem heißen
Dampf, der aus dem Wasserkocher
entweicht.
- Dieses Gerät ist für die Verwendung
im Haushalt und in Einrichtungen wie
Bauernhöfen, Frühstückspensionen,
Mitarbeiterküchen in Geschäften, Büros
und anderen Arbeitsumgebungen sowie
für Kunden in Hotels, Motels und anderen
Einrichtungen vorgesehen.
Trockengehschutz
Dieser Wasserkocher ist mit einem Trockengehschutz
ausgestattet, der das Gerät automatisch ausschaltet, wenn Sie
es versehentlich ohne Wasser oder bei zu geringem Wasserstand
einschalten. Lassen Sie den Wasserkocher 10 Minuten lang
abkühlen, und nehmen Sie ihn dann vom Aufheizsockel. Der
Wasserkocher ist dann wieder betriebsbereit.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
bezüglich elektromagnetischer Felder.
Den Wasserkocher entkalken (Abb. 3)
Abhängig von der Wasserhärte in Ihrer
Region kann sich im Laufe der Zeit Kalk im
Wasserkocher ablagern und die Leistung
beeinträchtigen. Regelmäßiges Entkalken des
Wasserkochers gewährleistet eine längere
Lebensdauer und ordnungsgemäße Funktion
und spart Energie.
Wenn sich im Inneren des Wasserkochers Kalk
bildet, füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser,
und geben Sie etwas Haushaltsessig hinzu
(Schritt 7). Warten Sie eine halbe Stunde, bevor
Sie den Wasserkocher ausspülen (Schritte 8
bis 10). Kochen Sie das Wasser zweimal auf
(Schritte 11 bis 14), um den gesamten Essig zu
entfernen.
Pflege
- Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den
Netzstecker des Aufheizsockels aus der
Steckdose.
- Tauchen Sie den Wasserkocher oder den
Aufheizsockel niemals in Wasser.
Den Wasserkocher und Aufheizsockel
reinigen (Abb. 5)
Reinigen Sie die Außenseite des
Wasserkochers und den Aufheizsockel mit
einem angefeuchteten, weichen Tuch.
Achtung: Achten Sie darauf, dass das feuchte
Tuch nicht in Kontakt mit dem Netzkabel,
dem Stecker und dem Anschluss des
Aufheizsockels kommt.
Zubehör bestellen
Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, gehen Sie auf
www.shop.philips.com/service, oder suchen Sie Ihren Philips
Händler auf. Sie können auch den Philips Kundendienst in
Ihrem Land kontaktieren (entnehmen Sie die Kontaktdaten der
internationalen Garantieschrift).
Recycling
-
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht
mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann
(2012/19/EU).
1. Altgeräte können kostenlos an geeigneten
Rücknahmestellen abgegeben werden.
2. Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur
Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können Schadstoe
enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit
schaden können. Enthaltene Rohstoe können durch ihre
Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
3. Die Löschung personenbezogener Daten auf den
zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer
eigenverantwortlich vorgenommen werden.
4. Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1
genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben.
Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland:
https://www.stiftung-ear.de/
Garantie und Support
Weitere Informationen und Unterstützung erhalten Sie auf der
Philips Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie
die internationale Garantieschrift.
Ελληνικά
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η
Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Σημαντικό!
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
Προειδοποίηση
- Αποφύγετε τη διαρροή νερού στη σύνδεση
- Μην χρησιμοποιείτε το βραστήρα για διαφορετική
από την προβλεπόμενη χρήση, καθώς μπορεί να
προκληθεί τραυματισμός
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις, το
καλώδιο, η βάση ή η ίδια η συσκευή έχουν
υποστεί φθορά. Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά,
θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο
σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από
εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή
κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από
άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες
ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και
γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν
υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά
με την ασφαλή χρήση της και κατανοούν τους
ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει
να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή
παρά μόνον αν είναι ηλικίας άνω των 8 ετών
και επιβλέπονται. Διατηρήστε τη συσκευή και το
καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των
8 ετών.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Κρατήστε το καλώδιο, τη βάση και το βραστήρα
μακριά από ζεστές επιφάνειες.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε περίκλειστη
επιφάνεια (π.χ. ένα δίσκο σερβιρίσματος), καθώς
το νερό ενδέχεται να συσσωρευτεί κάτω από
τη συσκευή, δημιουργώντας μια επικίνδυνη
κατάσταση.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα και
αφήνετέ την να κρυώσει προτού την καθαρίσετε.
Μην βυθίζετε το βραστήρα ή τη βάση σε νερό
ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Να καθαρίζετε
τη συσκευή μόνο με ένα υγρό πανί και με ήπιο
καθαριστικό.
- Ο βραστήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
για νουντλς, γιατί το λάδι μπορεί να ραγίσει την
ένδειξη στάθμης νερού.
Προσοχή
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση.
- Χρησιμοποιείτε το βραστήρα μόνο σε συνδυασμό
με την αυθεντική βάση του.
- Ο βραστήρας προορίζεται μόνο για να ζεσταίνετε
και να βράζετε νερό.
- Να μην γεμίζετε ποτέ το βραστήρα πάνω από την
ένδειξη μέγιστης στάθμης. Σε αντίθετη περίπτωση,
μπορεί να πεταχτεί καυτό νερό από το στόμιο και
να ζεματιστείτε.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το
εξωτερικό του βραστήρα αλλά και το νερό που
περιέχει ζεσταίνονται τόσο κατά τη διάρκεια της
χρήσης όσο και για κάποια ώρα μετά από αυτή.
Να σηκώνετε πάντα το βραστήρα από τη λαβή
του. Επίσης, να προσέχετε τον καυτό ατμό που
βγαίνει από το βραστήρα.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση στο σπίτι
και σε παρόμοια περιβάλλοντα, όπως εξοχικά,
πανσιόν, κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα,
γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα, καθώς
και από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και
άλλα περιβάλλοντα που προσφέρουν υπηρεσίες
διαμονής.
Προστασία βρασμού εν κενώ
Αυτός ο βραστήρας διαθέτει προστασία βρασμού εν κενώ: αν
ενεργοποιηθεί κατά λάθος χωρίς να περιέχει αρκετό νερό,
απενεργοποιείται αυτόματα. Αφήστε το βραστήρα να κρυώσει για 10
λεπτά και στη συνέχεια αφαιρέστε τον από τη βάση του. Ο βραστήρας
είναι και πάλι έτοιμος για χρήση.
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται
με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF).
Αφαίρεση αλάτων από τον βραστήρα (εικ. 3)
Ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή
σας, από καιρό σε καιρό μπορεί να συσσωρεύονται
άλατα στο εσωτερικό του βραστήρα και να
επηρεάζεται η απόδοση του βραστήρα. Η τακτική
αφαίρεση των αλάτων αυξάνει τη διάρκεια ζωής του
βραστήρα σας, εξασφαλίζει την σωστή λειτουργία
και εξοικονομεί ενέργεια.
Όταν αρχίζουν να συσσωρεύονται άλατα στο
εσωτερικό του βραστήρα, γεμίστε τον με νερό και,
στη συνέχεια, προσθέστε λευκό ξύδι (βήμα 7).
Περιμένετε μισή ώρα και έπειτα ξεπλύνετε τον
βραστήρα (βήματα 8 - 10). Βράστε δύο φορές
(βήματα 11-14) για να αφαιρέσετε όλο το ξίδι.
Καθάρισμα
- Αποσυνδέετε πάντα τη βάση από την πρίζα πριν
την καθαρίσετε
- Μην βυθίζετε ποτέ το βραστήρα ή τη βάση του σε
νερό.
Καθαρισμός του βραστήρα και της βάσης (εικ. 5)
Καθαρίζετε το εξωτερικό του βραστήρα και τη βάση
του με ένα βρεγμένο, μαλακό πανί.
Προσοχή: Μην αφήνετε το υγρό πανί να έρθει σε επαφή
με το καλώδιο, το φις και τη σύνδεση της βάσης.
Παραγγελία εξαρτημάτων
Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, ανατρέξτε στη διεύθυνση
www.shop.philips.com/service ή απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της
Philips. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε τα στοιχεία
επικοινωνίας στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης).
Ανακύκλωση
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να
απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα (2012/19/
ΕΕ).
Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την
ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η
σωστή απόρριψη συμβάλλει στην πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων
στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της
διεθνούς εγγύησης.
Español
Introducción
Enhorabuena por su adquisición y bienvenido a Philips
Para poder beneciarse por completo de la asistencia que
ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta información
importante y consérvela por si necesitara consultarla en el futuro.
Advertencia
- Evite que se derrame líquido en el conector.
- No utilice esta hervidora con otros nes
distintos a los previstos para evitar posibles
lesiones.
- No utilice el aparato si el enchufe, el
cable de alimentación, la base o la propia
hervidora están dañados. Si el cable
de alimentación está dañado, debe ser
sustituido por Philips o por un centro de
servicio autorizado por Philips, con el n de
evitar situaciones de peligro.
- Este aparato puede ser usado por niños
a partir de 8 años y por personas con
su capacidad física, psíquica o sensorial
reducida y por quienes no tengan los
conocimientos y la experiencia necesarios,
si han sido supervisados o instruidos acerca
del uso del aparato de forma segura y
siempre que sepan los riesgos que conlleva
su uso. Los niños no deben llevar a cabo los
procesos de limpieza ni de mantenimiento
a menos que tengan más de ocho años
y lo hagan bajo supervisión. Mantenga el
aparato y el cable fuera del alcance de los
niños menores de ocho años.
- No permita que los niños jueguen con el
aparato.
- Mantenga el cable de alimentación, la
base y la hervidora alejados de supercies
calientes.
- No coloque el aparato sobre una supercie
cubierta, ya que el agua podría acumularse
bajo el aparato, provocando una situación
de peligro.
- Desenchufe el aparato y deje que se enfríe
antes de limpiarlo. No sumerja la hervidora
ni la base en agua u otros líquidos. Limpie el
aparato únicamente con un paño húmedo y
un producto de limpieza suave.
- La hervidora no debe utilizarse para cocer
deos porque los restos de grasa pueden
estropear el indicador de nivel de agua.
Precaución
- Conecte el aparato sólo a un enchufe de
pared con toma de tierra.
- Utilice la hervidora solo con su base original.
- Esta hervidora está diseñada únicamente
para calentar y hervir agua.
- No llene nunca la hervidora por encima de
la indicación de nivel máximo. Si la llena en
exceso, el agua hirviendo podría salir por la
boquilla y producir quemaduras.
- Tenga cuidado: la parte exterior de la
hervidora y el agua que contiene pueden
calentarse considerablemente durante
el uso de la hervidora y mantener esta
temperatura incluso después de que haya
transcurrido un tiempo desde su uso. Coja
siempre la hervidora por el asa. Tenga
cuidado también con el vapor caliente que
sale de la hervidora.
- Este aparato está diseñado para utilizarlo
en entornos domésticos o similares como:
viviendas de granjas, hostales en los que
se ofrecen desayunos, zona de cocina en
tiendas, ocinas y otros entornos laborales,
y por clientes de hoteles, moteles y
entornos residenciales de otro tipo.
Protección contra hervido en seco
Esta hervidora cuenta con un dispositivo de protección contra
el hervido sin agua: se apaga automáticamente si se enciende
de forma accidental estando vacía o si no tiene suciente
agua. Deje que la hervidora se enfríe durante 10 minutos y, a
continuación, retírela de su base. La hervidora estará lista para
usar de nuevo.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los
estándares sobre campos electromagnéticos
(CEM).
Eliminación de los depósitos de cal de la
hervidora (Fig. 3)
En función de la dureza del agua de su
zona, la cal se puede acumular en el interior
de la hervidora con el tiempo y afectar al
rendimiento. La eliminación de los depósitos
de cal de forma regular hace que la hervidora
dure más tiempo, garantiza el funcionamiento
correcto y ahorra energía.
Cuando la cal comienza a acumularse en el
interior de la hervidora, llénela con agua y, a
continuación, añada vinagre blanco (paso 7).
Espere media hora y enjuague la hervidora
(pasos 8 - 10). Hierva dos veces (pasos 11-14)
para eliminar todo el vinagre.
Limpieza
- Desenchufe siempre la base antes de
limpiarla.
- No sumerja nunca la hervidora ni su base
en agua.
Limpieza de la hervidora y de la base (Fig. 5)
Limpie la hervidora y la base por fuera con un
paño humedecido.
Precaución: No deje que el paño húmedo
entre en contacto con el cable, el enchufe y
el conector de la base.
Solicitud de accesorios
Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite
www.shop.philips.com/service o acuda a su distribuidor de
Philips. También puede ponerse en contacto con el servicio de
atención al cliente de Philips en su país (consulte el folleto de
garantía mundial para encontrar los datos de contacto).
Reciclaje
Este símbolo signica que este producto no debe
desecharse con la basura normal del hogar (2012/19/UE).
Siga la normativa de su país con respecto a la recogida de
productos eléctricos y electrónicos. El correcto desecho
de los productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el
medioambiente y la salud humana.
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o soporte, visite www.philips.com/support
o lea el folleto de garantía mundial independiente.
Suomi
Johdanto
Onnittelut hankinnastasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden
käyttäjäksi!
Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista
rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome.
Tärkeää
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa ja säilytä ne vastaisen varalle.
Varoitus
- Älä läikytä nestettä liittimeen.
- Älä käytä vedenkeitintä muuhun kuin sen
varsinaiseen tarkoitukseen, jotta vältät
mahdolliset vahingot.
- Älä käytä laitetta, jos sen liitäntä, virtajohto,
alusta tai itse keitin on vahingoittunut. Jos
virtajohto on vahingoittunut, se on oman
turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa
Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai
muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat
lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai
henkinen toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
ytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta käytöstä tai tarjolla on
turvallisen käytön edellyttämä valvonta
ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät
vaarat. Yli 8-vuotiaat lapset voivat puhdistaa
tai huoltaa laitetta valvonnan alaisena. Pidä
laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten
ulottumattomissa.
- Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
- Älä laske virtajohtoa, alustaa ja laitetta
kuumille pinnoille.
- Älä aseta laitetta alustalle, jossa vesi voi
kerääntyä laitteen alle (esim. tarjotin).
Veden kerääntyminen saattaa aiheuttaa
vaaratilanteen.
- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna
laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.
Älä upota keitintä tai alustaa veteen
tai muuhun nesteeseen. Käytä laitteen
puhdistamiseen vain kosteaa liinaa ja
mietoa puhdistusainetta.
- Vedenkeittimellä ei saa keittää nuudeleita,
koska öljy voi vaurioittaa vesimäärän
ilmaisinta.
Varoitus
- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
- Käytä vedenkeitintä vain sen alkuperäisen
alustan kanssa.
- Vedenkeitin on tarkoitettu vain veden
lämmittämiseen tai keittämiseen.
©2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000 002 51502
5
4
1 2
MAX
1.7L
6
7
3
2
MAX
1.7L
6
5
4
1.0L
3
7
MAX
1.7L
6
5
4
1.0L
3
9
30 min.
10
1 2
3 4
2x
12 13
14
x1
x1
3
8
4 5
6
11
MAX
1.7L
21
3
1
2
3
4
5
1
5
4
1 2
MAX
1.7L
6
7
3
2
MAX
1.7L
6
5
4
1.0L
3
7
MAX
1.7L
6
5
4
1.0L
3
9
30 min.
10
1 2
3 4
2x
12 13
14
x1
x1
3
8
4 5
6
11
MAX
1.7L
21
3
1
2
3
4
5
1
5
4
1 2
MAX
1.7L
6
7
3
2
MAX
1.7L
6
5
4
1.0L
3
7
MAX
1.7L
6
5
4
1.0L
3
9
30 min.
10
1 2
3 4
2x
12 13
14
x1
x1
3
8
4 5
6
11
MAX
1.7L
21
3
1
2
3
4
5
1
5
4
1 2
MAX
1.7L
6
7
3
2
MAX
1.7L
6
5
4
1.0L
3
7
MAX
1.7L
6
5
4
1.0L
3
9
30 min.
10
1 2
3 4
2x
12 13
14
x1
x1
3
8
4 5
6
11
MAX
1.7L
21
3
1
2
3
4
5
1
HD9350, HD9351
HD9352
IT Manuale utente
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL Εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d’emploi
Download manual in English (PDF, 5.24 MB)
(Consider the environment and only print this manual if it is really necessary)

Loading…

Rating

Let us know what you think about the Philips HD9350 Kettle by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.
Are you satisfied with the Philips HD9350 Kettle?
Yes No
63%
37%
8 votes

Join the conversation about this product

Here you can share what you think about the Philips HD9350 Kettle. If you have a question, first carefully read the manual. Requesting a manual can be done by using our contact form.

Cristina 27-11-2020
Point number 3 of the manual what is it for?

reply | This was helpful (0) (Translated by Google)
oscar rai 30-12-2023
hd9350 kettle I put the water in and wait for it to turn off but the water is not boiling

reply | This was helpful (0) (Translated by Google)

More about this manual

We understand that it’s nice to have a paper manual for your Philips HD9350 Kettle. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact Philips. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your Philips HD9350 Kettle in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available.

Specifications

Brand Philips
Model HD9350
Category Kettles
File type PDF
File size 5.24 MB

All manuals for Philips Kettles
More manuals of Kettles

Frequently Asked Questions about Philips HD9350 Kettle

Our support team searches for useful product information and answers to frequently asked questions. If you find an inaccuracy in our frequently asked questions, please let us know by using our contact form.

What is the sieve for in my kettle? Verified

This is to catch any loose limescale that might have accumulated over time.

This was helpful (406) Read more

The kettle does not finish and keeps on boiling, what should I do? Verified

In many cases the lid of the kettle was not closed properly. If heat is allowed to escape, the kettle will keep on boiling. If this does not solve the problem you should contact the manufacturer or a mechanic.

This was helpful (267) Read more

Can I boil less than the minimim amount of water? Verified

No. When boiling less than the minimum amount of water, the temperature sensor might malfunction. This might prevent the kettle from switching off at boiling point, resulting in possibly dangerous situations.

This was helpful (117) Read more

Is it efficient to fill a kettle with hot water from the faucet? Verified

No. To get warm water to the faucet it is often needed to let cold water out first, which will be wasted. Also, the pipes will fill the same amount of hot water which will not be used and will cool, which leads to energy loss. Therefor it is better to fill a kettle with cold water.

This was helpful (75) Read more

Can I boil more than the maximum amount of water? Verified

No. When boiling more than the maximum amount of water, the kettle might overflow. This might result in possibly dangerous situations.

This was helpful (70) Read more

How often should I descale my kettle? Verified

Philips recommends to descale your kettle every three months in case of soft water (up to 18Dh) or once a month in case of hard water (more than 18Dh).

This was helpful (30) Read more
Manual Philips HD9350 Kettle

Related products

Related categories