Manual Philips HD4673 Kettle

Need a manual for your Philips HD4673 Kettle? Below you can view and download the PDF manual for free in English. This product currently has 6 frequently asked questions, 0 comments and has 0 votes. If this is not the manual you want, please contact us.

Is your product defective and the manual offers no solution? Go to a Repair Café for free repair services.

Manual

Loading…

Congratulations on acquiring your new Philips kettle! In these instructions for
use you will find all important information, so you can optimally enjoy your
kettle as long as possible.
Description
1) On/Off switch (I/O) 6) Base
2) Pilot lamp 7) Scale filter
3) Safety lid 8) Double-action filter
4) Spout 9) Triple-action filter
5) Water-level indicator 10) Filter
Important
This kettle is only meant to be used for boiling water.
Never fill the kettle beyond the maximum level indication. If the kettle has
been overfilled, there is a risk that boiling water will be ejected from the
spout.
Never fill the kettle below the minimum level. In case of kettles with a flat
heating element: never put less than 0.1 litre of water in the kettle to
prevent the kettle from boiling dry. In case of kettles with a spiral heating
element: never put less than 0.4 litre of water in the kettle, unless the
water-level indicator indicates a different minimal water-level . In case of
metal kettles: never put less than 0.2 litre of water in the kettle.
Some condensation may appear on the base of the kettle.This is perfectly
normal and does not mean that the kettle has any defects.
Depending on the hardness of the water in your area, small spots may
appear on the heating element of your kettle when you use it.This
phenomenon is the result of scale build-up on the heating element and on
the inside of the kettle over time.The harder the water, the faster scale
will build up. Scale can occur in different colours.Although scale is
harmless, too much scale can influence the performance of your kettle.
Please follow the instructions for descaling the kettle given in this leaflet.
3100 watts kettle:This Philips rapid boil kettle can draw up to 13 amps from
the power supply in your home. Make sure that the electrical system in
your home and the circuit to which the kettle is connected can cope with
this level of power consumption. Do not let too many other appliances
draw power from the same circuit while the kettle is being used.
Keep the kettle and the cord out of the reach of children.
Excess cord can be stored in or around the base of the kettle.
Boiling water can cause serious burns. Please take care when the kettle
contains hot water.
Directly removing the lid after brewing can cause hot steam coming out
of the kettle.
Only use the kettle in combination with its original base.
If your kettle is damaged in any way, please contact a service centre
authorised by Philips. Do not attempt to make any repairs yourself.
Boil-dry protection
The heating element of your kettle is protected by a safety cut-out device.This
device will automatically switch the kettle off if it is accidentally switched on
without any water or with insufficient water.The on/off switch will stay in the 'I'
position and the pilot light, if available, will stay on. Please switch the kettle off
and wait 10 minutes for the kettle to cool down.Then lift the kettle from its
base to reset the boil-dry protection.The kettle is ready for use again.
Using the kettle
1
Place the kettle base on a flat surface and put the plug in the wall socket.
2
Fill the kettle with water either through the spout or through the open lid
3
Close the lid.
Make sure that the lid is properly closed to prevent the kettle from boiling dry.
4
Set the on/off switch to on (1)
The kettle starts heating up.
For kettles without a base
1
Close the lid.
2
Put the plug in the wall socket
The kettle starts heating up.
Only for metal kettles
Be careful, the body of a metal kettle becomes
hot!
The kettle switches off ('O' position) automatically when the water has
reached boiling point.
You can interrupt the boiling process by setting the on/off switch to 'O'.
Cleaning and descaling the kettle
1 Remove the plug from the wall socket.
2 Clean the outside of the kettle with a soft, damp cloth moistened with
warm water and some mild cleaning agent.
Do not use any abrasive cleaning agents, scourers etc. to clean the kettle.
Never immerse the kettle or its base in water.
Regular descaling will prolong the life of the kettle.
In case of normal use (up to 5 times a day), the following descaling frequency is
recommended:
1) once every 3 months for soft water areas (up to 18 dH)
2) once every month for hard water areas (more than 18 dH)
Descaling the kettle
1 Fill the kettle with water up to three-quarters of the maximum level and
bring the water to the boil.
2
After the kettle has switched off, add white vinegar to the maximum
level.
You can also use an appropriate descaler.
3 Leave the solution in the kettle overnight.
4 Empty the kettle and rinse the inside thoroughly.
5 Fill the kettle with clean water and boil the water.
6 Empty the kettle and rinse it with clean water again.
Repeat the procedure if there is still some scale in the kettle.
Cleaning the filter
Scale is not harmful to your health but it may give your drink a powdery taste.
The scale filter prevents scale particles from ending up in your drink. Models
with a double-action filter and triple-action filter have also been equipped with
a mesh that attracts scale from the water. Clean the scale filter regularly.
The mesh of filters is to be cleaned by squeezing and rotating it under a
running tap.
The triple-action filter can be cleaned as follows:
1) Remove the basket from the filter by sliding it.
2) Take the stainless steel mesh out of the basket and clean it by squeezing and
rotating it under a running tap (fig. 1-3).
All filters can be cleaned by:
- leaving it in the kettle during descaling the whole appliance
- gently brushing the filter with a soft nylon brush under a running tab
- in the dishwasher.
Replacement
Replacement filters for Philips kettles can only be purchased from your Philips
dealer or your local Philips service centre.The table below indicates which fil-
ters are suitable for which type of kettle.
If the kettle or the mains cord of the appliance is damaged, it may only be
replaced by a service centre authorised by Philips, as special tools and/or
parts are required.
Information and service
If you need information or if you have a problem, please visit the Philips Web
site at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in
your country (you will find its phone number in the world-wide guarantee
leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your local
Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
ENGLISH
www.philips.com
u
4222 001 94345
Blahoželáme Vám k zakúpeniu Vašej novej rýchlovarnej kanvice Philips! V tomto
návode nájdete všetky dôležité informácie, aby ste ju mohli optimálne a čo
najdlhšie používať.
Opis
1) Vypínač (I/O) 7) Filter na odstraňovanie látok
2) Kontrolka spôsobujúcich tvrdosť vody
3) Bezpečnostný uzáver 8) Dvojitý filter
4) Hubica 9) Trojitý filter
5) Indikátor hladiny vody 10) Filter
6) Podložka
Dôležité upozornenie
Táto kanvica je určená len na varenie vody.
Hladina vody v nádobe nikdy nesmie presiahnuť označenú maximálnu
úroveň.Ak je v kanvici väčšie, ako maximálne prípustné množstvo vody,
hrozí riziko, že vriaca voda pretečie cez hubicu.
Hladina vody v kanvici musí vždy dosahovať aspoň minimálnu úroveň.Ak
je kanvica vybavená plochým ohrevným telesom: minimálny objem vody
musí byť aspoň 0.1 litra, aby sa počas zohrievania celkom nevyparila.Ak je
kanvica vybavená špirálovým ohrevným telesom: minimálny objem vody je
0.4 litra, alebo minimálny objem naznačený na kanvici. Kovová kanvica:
minimálny objem vody aspoň 0.2 litra.
Môže sa stať, že sa na podložke varnej kanvice objaví skondenzovaná para.
Je to normálny jav a neznamená to, že varná kanvica je poškodená.
V závislosti od tvrdosti vody, ktorú používate, sa môžu na povrchu
ohrevného telesa Vašej varnej kanvice objaviť malé škvrny. Je to dôsledok
postupnej tvorby vodného kameňa na povrchu ohrevného telesa a
vnútorného povrchu varnej kanvice. Čím je voda tvrdšia, tým rýchlejšie
vznikajú usadeniny vodného kameňa. Usadeniny môžu mať rôznu farbu.
Hoci vodný kameň je neškodný, veľké množstvo usadenín môže ovplyvniť
výkon Vašej varnej kanvice.V takom prípade prosíme postupujte podľa
pokynov na odstránenie vodného kameňa, ktoré sú uvedená v tomto
letáku.
Kanvica s výkonom 3100 wattov:Táto rýchlovarná kanvica Philips odoberá
z elektrického rozvodu vo Vašom dome prúd až 13 ampérov. Uistite sa, že
elektrický rozvod vo Vašom dome, na ktorý je kanvica pripojená, je
prispôsobený na takýto odber. Keď používate kanvicu na ohrev vody,
nenechajte zapojených do elektrickej siete príliš veľa iných
elektrospotrebičov.
Varnú kanvicu a napájací kábel odkladajte mimo dosahu detí.
Prebytočnú časť napájacieho kábla môžete navinúť do, alebo okolo
podložky varnej kanvice.
Vriaca voda môže spôsobiť vážne popáleniny. Prosíme Vás, aby ste narábali
opatrne s kanvicou, v ktorej je vriaca voda.
Ak otvoríte veko kanvice, v ktorej ste práve nechali zovrieť vodu, uvoľníte
cestu pre horúcu vodnú paru.
Kanvicu používajte len v kombinácii s jej originálnou podložkou.
Ak je Vaša kanvica akokoľvek poškodená, prosíme kontaktujte servisné
centrum autorizované firmou Philips. Nepokúšajte sa sami urobiť žiadnu
opravu.
Ochrana proti prehriatiu
Ohrevné teleso Vašej kanvice je chránené automatickým ochranným
vypínačom.Tento vypínač automaticky vypne ohrev v prípade, že ste kanvicu
omylom uviedli do chodu bez toho, aby ste ju naplnili vodou, alebo v prípade,
že v kanvici nie je minimálne požadované množstvo vody. Hlavný vypínač v
takomto prípade zostane v polohe zapnuté "I" a kontrolka, ak je ňou zariadenie
vybavené, rozsvietená.Vypnite zariadenie a nechajte ho asi 10 minút ochladiť.
Potom kanvicu zdvihnite z podložky a vráťte automatický ochranný vypínač do
pohotovostnej polohy. Kanvica je opäť pripravená na použitie.
Použitie kanvice
1 Podložku kanvice položte na rovný povrch a pomocou kábla ju pripojte
do siete.
2 Kanvicu naplňte vodou buď cez hubicu, alebo cez otvorené veko.
3 Zatvorte veko.
Uistite sa, že ste veko riadne zatvorili, aby nemohla vyvrieť voda z kanvice.
4 Zapnite hlavný vypínač (poloha 1).
Kanvica začne hriať.
Kanvice bez podložky
1 Zatvorte veko.
2 Pripojte kanvicu do siete elektrického rozvodu.
Kanvica začne hriať.
Len plechové kanvice
Dávajte pozor, povrch plechovej kanvice sa zohreje na vysokú teplotu!
Keď voda v nádobe zovrie, kanvica sa automaticky vypne (vypínač v
polohe "O").
Ohrievanie vody môžete kedykoľvek prerušiť tak, že vypínač dáte do
polohy vypnuté "O".
Čistenie a odstraňovanie vodného kameňa
1 Odpojte napájací kábel zo siete.
2 Vonkajšok kanvice očistite pomocou jemnej tkaniny navlhčenej teplou
vodou s miernym čistiacim prostriedkom.
Pri čistení kanvice nikdy nepoužívajte brusiace a leštiace čistiace prostriedky,
atď.
Nikdy neponorte kanvicu ani jej podložku do vody.
Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa predlžuje životnosť kanvice.
Pri bežnom používaní (až 5 krát denne), odporúčame nasledujúcu frekvenciu
odstraňovania vodného kameňa:
1) v oblastiach s mäkkou vodou (maximálne 18 dH) každé 3 mesiace,
2) v oblastiach s tvrdou vodou (viac ako 18 dH) každý mesiac.
Odstraňovanie vodného kameňa
1 Kanvicu naplňte vodou do troch štvrtín maximálneho množstva a
nechajte ju zovrieť.
2 Keď sa kanvica automaticky vypne prilejte do nádoby ocot až po značku
maximálneho množstva.
Môžete použiť aj prostriedok určený na odstraňovanie vodného kameňa.
3 Roztok nechajte v kanvici pôsobiť cez noc.
4 Kanvicu vyprázdnite a dôkladne vypláchnite vnútro.
5 Kanvicu naplňte čistou vodou a nechajte ju zovrieť.
26 Vyprázdnite kanvicu a opláchnite ju znovu čistou vodou.
Ak sa v kanvici nachádzajú zvyšky usadenín, celý postup opakujte.
Čistenie filtra
Vodný kameň nie je zdraviu škodlivý, ale môže dodať Vami pripravovaným
nápojom príchuť jemného rozptýleného prášku.Aby častice vodného kameňa
neskončili vo Vašom nápoji, zovretá voda preteká cez filter. Kanvice s dvojitým,
alebo trojitým filtrom sú vybavené sitkami, ktoré priťahujú častice vodného
kameňa rozptýlené vo vode. Filter na zachytávanie vodného kameňa pravidelne
čistite.
Sitko filtrov očistíte tak, že ich postláčate a pootáčate pod tečúcou
vodou.
SLOVENSKY
Trojitý filter môžete čistiť podľa nasledujúceho postupu:
1) Košík z filtra vyberte tak, že ho vysuniete.
2) Z košíka vyberte sitko z nehrdzavejúcej ocele a očistite ho pod tečúcou
vodou tak, že ho stláčate a otáčate ním (sl 1-3).
Filtre môžete tiež očistiť:
- počas odstraňovania vodného kameňa v celom zariadení, ak ich necháte v
kanvici
- pod tečúcou vodou pomocou jemnej nylonovej kefky
- v umývačke na riad
Výmena
Náhradné filtre pre rýchlovarné kanvice Philips získate jedineu predajcu
výrobkov Philips, alebo v miestnom servisnom centre spoločnosti Philips.V
tabuľke je uvedené, ktoré filtre sú vhodné pre ktorý model kanvice.
Ak je poškodená kanvica, alebo jej napájací kábel smie ich vymeniť len
zamestnanec servisného centra autorizovaného firmou Philips, pretože pri
výmene sú potrebné špeciálne nástroje a/alebo súčiastky.
Informácie a servis
Ak potrebujete informácie, alebo máte problém, prosíme Vás, aby ste navštívili
webovou stránku firmy Philips - www.philips.com, alebo sa obrátili na
Oddelenie služieb zákazníkom vo Vašej krajine (telefónne číslo Oddelenia
nájdete v priloženom letáčiku s celosvetovo platnou zárukou). Ak sa vo Vašej
krajine toto oddelenie nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov
firmy Philips, alebo kontaktujte Oddelenie služieb firmy Philips - divízia domáce
spotrebiče a osobná starostlivosť.
PУССКИЙ
Поздравляем вас с покупкой нового чайника «Филипс»! В данном
руководстве по эксплуатации указана вся важная информация, которая
поможет вам получить удовольствие от оптимального использования
чайника на протяжении долгого времени.
Описание
1) Выключатель (I/O) 6) Подставка
2) Индикаторная лампочка 7) Противоизвестковый фильтр
3) Предохранительная крышка 8) Фильтр двойного действия
4) Носик 9) Фильтр тройного действия
5) Индикатор уровня воды 10) Фильтр
Внимание
Чайник предназначен только для кипячения воды.
Запрещается заливать в чайник воду выше отметки максимального
уровня. В противном случае кипящая вода будет выплескиваться из
носика.
Никогда не заполняйте чайник водой выше указанной отметки. Если у
вас чайник с плоским нагревательный элементом: никогда не
наливайте в чайник меньше 0,1 литра воды, чтобы предотвратить
выкипание. В чайник со спиральный нагревательным элементом : не
следует наливать менее 0,4 литров воды, если нет других указателей
минимального уровня воды. Если у вас металлический чайник : никогда
не наливайте менее 0,2 литров воды.
На подставке чайника может конденсироваться влага. Это
нормальное явление и не указывает на наличие в чайнике
неисправности.
Если вода, которую вы используете, является жесткой, то на
нагревательном элементе и на внутренней поверхности вашего
чайника могут появиться небольшие пятна. Это результат
образования накипи. Чем жестче вода, тем быстрее появляется
накипь. Накипь может иметь разные цвета. Хотя накипь и является
безвредной для здоровья, она может отрицательно повлиять на
работу вашего чайника. Очищайте чайник от накипи, как описано в
настоящей инструкции.
Чайник мощностью 3100 Вт. Настоящий чайник "Филипс" для
быстрого кипячения может потреблять 13 А тока питания.
Убедитесь, что электрическая сеть в вашем доме и розетка, к которой
вы подключаете чайник, выдерживает такую нагрузку. При
пользовании чайником не нагружайте электрическую сеть
дополнительным количеством электроприборов.
Храните чайник и его шнур питания в недоступном для детей месте.
Излишек шнура можно хранить внутри отсека для хранения шнура
или намотать на подставку чайника.
Попадание кипящей воды на кожу может вызвать сильные ожоги.
Пожалуйста, будьте осторожны при обращении с чайником,
заполненным горячей водой.
Открывание крышки чайника сразу после закипания в нем воды
может привести к выбросу струи пара.
Используйте чайник только с подставкой, входящей в комплект
поставки.
При повреждениии чайника обратитесь в авторизованный сервисный
центр компании "Филипс". Не пытайтесь произвести ремонт
самостоятельно.
Защита от включения чайника без воды
Нагревательный элемент вашего чайника снабжен защитным устройством,
которое автоматически отключает чайник, когда в нем нет воды или когда
количество воды в чайнике недостаточное. При срабатывании этого
защитного устройства выключатель чайника будет оставаться в положении
'I', а световой индикатор (если таковой имеется) будет гореть. Выключите
чайник и дайте ему остыть в течение 10 минут. Затем снимите чайник с
подставки, для того чтобы вернуть защитное устройство в исходное
состояние. Чайник снова готов к эксплуатации.
Как пользоваться чайником
1 Установите подставку на твердую поверхность и вставьте вилку
шнура питания в розетку электросети.
2 Налейте в чайник воду через носик, либо открыв крышку.
3 Закройте крышку.
Убедитесь, что крышка закрыта должным образом, чтобы исключить
полное выкипание чайника.
4 Установите переключатель в положение вкл.(1)
Чайник начнет греть воду.
Для чайников без подставки
1 Закройте крышку.
2 Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети.
Чайник начнет греть воду.
Только для металлических чайников.
Будьте осторожны: корпус металлического чайника нагревается до
высокой температуры!
Когда вода закипает, чайник автоматически выключается (положение
'О').
Вы можете прервать процесс кипячения, установив переключатель в
положение 'О'.
Очистка чайника и удаление из него накипи
1 Выньте вилку шнура питания из электрической розетки.
2 Очищайте внешнюю поверхность чайника мягкой тканью
смоченной теплой водой с мягким чистящим средством.
Не используйте для очистки чайник абразивные чистящие средства,
металлические мочалки и т.п.
Запрещается погружать чайник или подставку в воду.
Регулярная очистка чайника от накипи продлит срок его службы.
При нормальном пользовании чайником (до 5 раз в день) рекомендована
следующая частота очистки от накипи:
1) один раз в 3 месяца - для регионов с мягкой водой (до 18 dH);
2) один раз в месяц - для регионов с жесткой водой (более 18 dH).
Удаление накипи
1 Залейте чайник водой на три четверти максимального объема и
доведите воду до кипения.
2 После того, как чайник отключится, долейте в него раствор уксуса
до отметки MAX.
Вы также можете воспользоваться специальном средством для
удаления накипи.
3 Оставьте раствор в чайнике на ночь.
4 Опорожните чайник и тщательно сполосните его изнутри.
5 Залейте в чайник чистую воду и дайте ей закипеть.
6 Опорожните чайник и снова сполосните его чистой водой.
Если в чайнике еще осталась накипь, повторите описанную выше
процедуру.
Очистка фильтра
Накипь не представляет опасности для вашего здоровья, однако она
может придавать напитку неприятный "порошковый" привкус.
Противоизвестковый фильтр предотвращает попадание частичек накипи в
ваш напиток. Модели чайников с фильтрами двойного и тройного
действия оборудованы также сетками, задерживающими частицы накипи,
взвешенные в воде. Регулярно очищайте фильтр.
Очистите сетку фильтра, сжимая и поворачивая ее под струей
водопроводной воды.
Фильтр тройного действия можно очистить следующим образом:
1) Выдвиньте и полностью выньте корзинку из фильтра.
2) Выньте из корзинки сетку из нержавеющей стали и очистите ее,
сжимая и промывая ее под струей воды (Рис. 1-3).
Все фильтры также можно очистить:
- если оставить их в чайнике во время очистки прибора от накипи
- промывая под струей воды, одновременно бережно очищая их мягкой
нейлоновой щеткой
- в посудомоечной машине
Замена принадлежностей
Вы можете приобрести сменные фильтры для чайников "Филипс" только в
торговой организации компании "Филипс". Ниже в таблице указаны типы
фильтров, предназначенных для определенных моделей чайников.
При повреждении чайника или шнура питани они могут быть заменены
только авторизованном сервисном центре компании "Филипс" или в
местном сервисном центре компании "Филипс".
Информация и техническое обслуживание
По поводу дополнительной информации или в случае возникновения
каких-либо проблем обращайтесь на Web-сайт компании "Филипс"
www.philips.com или в Центр компании "Филипс" по обслуживанию
потребителей в вашей стране (вы найдете его номер телефона на
международном гарантийном талоне). Если подобный Центр в вашей
стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию
компании "Филипс" или в сервисное отделение компании Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
HD 4659, HD 4651 & HD 4650
1, 2
7, 8
3
4
5
6
HD 4673 & HD 4672
1
3
4
7
5
6
HD 4628
3
4
5
1
6
pt
l
max
3.0
1.7
min
0.9
0.5
2.0
1.0
1.0
7
HD 4637
3
4
7
1
6
HD 4638
4
1
6
3
HD 4399
4
3
2
1
HD 4657, HD 4653 & HD 4652
HD 4603, HD 4602
1
3
2
4
7
6
1
3
4
9
5
6
2
HD 4642, HD 4641
1
4
3
6
5
10
2
1
1
2
3
Filter type(s)
HD4966 (normal filter) or HD4970
(double action filter)
HD4967
HD4960
HD4973
HD4971 (normal filter)
HD4977 (triple-action filter)
HD4976 (triple-action filter)
HD4978
HD4974
Kettle type(s)
HD4628
HD4637
HD4642
HD4650
HD4651 and HD4659
HD4652
HD4653 and HD4657
HD4602 and HD4603
HD4672 and HD4673
Typ(y) filtra
HD4966 (bežne používaný filter) alebo
HD4970 (dvojitý filter)
HD4967
HD4960
HD4973
HD4971 (bežne používaný filter
HD4977 (trojitý filter)
HD4976 (trojitý filter)
HD4978
HD4974
Typ(y) kanvice
HD4628
HD4637
HD4642
HD4650
HD4651 a HD4659
HD4652
HD4653 a HD4657
HD4602 a HD4603
HD4672 a HD4673
Тип(ы) фильтров
Модели HD4966 (нормальный фильтр)
или HD4970 (фильтр двойного
действия)
Модель HD4967
HD4960
Модель HD4973
Модели HD4971
HD4977 (фильтр тройного действия)
HD4976 (фильтр тройного действия)
HD4978
Модель HD4974
Тип(ы) чайников
HD4628
Модель HD4637
HD4642
Модель HD4650
Модели HD4651 и HD4659
HD4652
HD4653 и HD4657
HD4602 и HD4603
Модели HD4672 и HD4673
Download manual in English (PDF, 0.23 MB)
(Consider the environment and only print this manual if it is really necessary)

Loading…

Rating

Let us know what you think about the Philips HD4673 Kettle by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.
Are you satisfied with the Philips HD4673 Kettle?
Yes No
Be the first to rate this product
0 votes

Join the conversation about this product

Here you can share what you think about the Philips HD4673 Kettle. If you have a question, first carefully read the manual. Requesting a manual can be done by using our contact form.

More about this manual

We understand that it’s nice to have a paper manual for your Philips HD4673 Kettle. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact Philips. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your Philips HD4673 Kettle in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available.

Specifications

Brand Philips
Model HD4673
Category Kettles
File type PDF
File size 0.23 MB

All manuals for Philips Kettles
More manuals of Kettles

Frequently Asked Questions about Philips HD4673 Kettle

Our support team searches for useful product information and answers to frequently asked questions. If you find an inaccuracy in our frequently asked questions, please let us know by using our contact form.

What is the sieve for in my kettle? Verified

This is to catch any loose limescale that might have accumulated over time.

This was helpful (406) Read more

The kettle does not finish and keeps on boiling, what should I do? Verified

In many cases the lid of the kettle was not closed properly. If heat is allowed to escape, the kettle will keep on boiling. If this does not solve the problem you should contact the manufacturer or a mechanic.

This was helpful (267) Read more

Can I boil less than the minimim amount of water? Verified

No. When boiling less than the minimum amount of water, the temperature sensor might malfunction. This might prevent the kettle from switching off at boiling point, resulting in possibly dangerous situations.

This was helpful (117) Read more

Is it efficient to fill a kettle with hot water from the faucet? Verified

No. To get warm water to the faucet it is often needed to let cold water out first, which will be wasted. Also, the pipes will fill the same amount of hot water which will not be used and will cool, which leads to energy loss. Therefor it is better to fill a kettle with cold water.

This was helpful (75) Read more

Can I boil more than the maximum amount of water? Verified

No. When boiling more than the maximum amount of water, the kettle might overflow. This might result in possibly dangerous situations.

This was helpful (70) Read more

How often should I descale my kettle? Verified

Philips recommends to descale your kettle every three months in case of soft water (up to 18Dh) or once a month in case of hard water (more than 18Dh).

This was helpful (30) Read more
Manual Philips HD4673 Kettle

Related products

Related categories