Manual Philips HD9322 Kettle

Need a manual for your Philips HD9322 Kettle? Below you can view and download the PDF manual for free in English. This product currently has 6 frequently asked questions, 0 comments and has 0 votes. If this is not the manual you want, please contact us.

Is your product defective and the manual offers no solution? Go to a Repair Café for free repair services.

Manual

Loading…

ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benet from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
Important
Read this important information carefully before you use the appliance and
save it for future reference.
Warning
- Avoid spillage on the connector
- Do not misuse this kettle for other than its intended
use to avoid potential injury
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord,
the base or the kettle itself is damaged. If the mains
cord is damaged, you must have it replaced by Philips,
a service centre authorised by Philips or similarly
qualied persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from
8 years and above and by persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and if they understand the
hazards involved. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children unless they are older
than 8 and supervised. Keep the appliance and its
cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Children shall not play with the appliance.
- Keep the mains cord, the base and the kettle away
from hot surfaces.
- Do not place the appliance on an enclosed surface
(e.g. a serving tray), as this could cause water to
accumulate under the appliance, resulting in a
hazardous situation.
- Unplug the appliance and let it cool down before
you clean it. Do not immerse the kettle or base in
water or any other liquid. Only clean the appliance
with a moist cloth and a mild cleaning agent.
Caution
- Only connect the appliance to an earthed wall
socket.
- Only use the kettle in combination with its original
base.
- The kettle is only intended for heating up and boiling
water.
- Never ll the kettle beyond the maximum level
indication. If the kettle has been overlled, boiling
water may be ejected from the spout and cause
scalding.
- Be careful: the outside of the kettle and the water in
it become hot during and some time after use. Only
lift the kettle by its handle. Also beware of the hot
steam that comes out of the kettle.
- This appliance is intended to be used in household
and similar applications such as farm houses, bed and
breakfast type environments, staff kitchen areas in
shops, in ofces and in other working environments
and by clients in hotels, motels and other residential
type environments.
1.0L
1.5L
0.5L
4
5
6
2
3
1
0.5L
1.0L
1.5L
0.5L
1.0L
1.5L
30 min.
1 2
3 4
5
6
7
8
9
1
4
2
3
12
10
13
11
2x
1
4240 002 00722
Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter
og personer med reducerede fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende erfaring og
viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af
apparatet og forstår de medfølgende risici. Rengøring
og vedligeholdelse må ikke foretages af børn,
medmindre de er over 8 år gamle og under opsyn.
Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde
af børn under 8 år.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Hold ledning, basisenhed og elkande væk fra varme
ader.
- Undgå at stille apparatet på en lukket overade
(f.eks. en serveringsbakke), da vandet kan samle sig
under apparatet, og en farlig situation derved kan
opstå.
- Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle
af, før det rengøres. Elkande og basisenhed må aldrig
nedsænkes i vand eller anden væske. Apparatet
må kun rengøres med en fugtig klud og et mildt
rengøringsmiddel.
Forsigtig
- Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt med
jordforbindelse.
- Elkanden må kun bruges sammen med den originale
basisenhed.
- Elkanden er udelukkende beregnet til opvarmning
eller kogning af vand.
- Overfyld aldrig elkanden til over det angivne
maksimale niveau. Hvis elkanden er blevet overfyldt,
kan der sprøjte kogende vand fra hældetuden, hvilket
kan forårsage skoldning.
- Forsigtig: Ydersiden af elkanden og vandet i den
bliver meget varme under brug og i et stykke tid
efter brug. Løft altid elkanden i håndtaget. Vær også
opmærksom på den varme damp, der kommer ud af
elkanden.
- Dette apparat er beregnet til brug i hjemmet og
andre lignende steder som gårde, bed and breakfast-
steder, personalekøkkener i butikker, på kontorer
og i andre arbejdspladser og af gæster på hoteller,
moteller og andre værelser til udlejning.
Sikring mod tørkogning
Denne elkande er udstyret med en beskyttelsesfunktion mod tørkogning:
Den slukker automatisk, hvis du kommer til at tænde for den uden vand i eller
uden nok vand i. Lad elkanden køle af i 10 minutter, og løft derefter elkanden
fra basisenheden. Derefter er elkanden klar til brug igen.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i
forhold til elektromagnetiske felter (EMF).
Rengøring
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden rengøring.
- Kom aldrig elkande eller basisenhed i vand.
Rengøring af elkanden og basisenheden
Rengør ydersiden af elkanden og basisenheden med en
fugtig, blød klud.
Forsigtig: Lad ikke den fugtige klud komme i kontakt med
ledning, stik og basisenhedens tilslutning.
Afkalkning af elkanden
Afhængigt af vandets hårdhed, hvor du bor, kan der med
tiden aejres kalk i elkanden. Kalk kan påvirke elkandens
ydeevne. Afkalk elkanden regelmæssigt ved at følge
instruktionerne i denne brugervejledning.
Vi anbefaler følgende afkalkningsfrekvens:
- En gang hver tredje måned i områder med blødt
vand (op til 18 dH).
- En gang om måneden i områder med hårdt vand
(over 18 dH).
Boil-dry protection
This kettle is equipped with boil-dry protection: it switches off automatically if
you accidentally switch it on with no or not enough water in it. Let the kettle
cool down for 10 minutes and then lift the kettle off its base. Then the kettle
is ready for use again.

This Philips appliance complies with all standards
regarding electromagnetic elds (EMF).
Cleaning
- Always unplug the base before you clean it
- Never immerse the kettle or its base in water.
Cleaning the kettle and the base
Clean the outside of the kettle and the base with a
moistened soft cloth.
Caution: Do not let the moist cloth come into contact with
the cord, the plug and the connector of the base.
Descaling the kettle
Depending on the water hardness in your area, scale may
build up inside the kettle over time. Scale may affect the
performance of the kettle. Descale the kettle regularly by
following the instructions in this user manual.
We recommend the following descaling frequency:
- Once every 3 months for soft water areas (up to 18dH).
- Once every month for hard water areas (more than
18dH).
Use white vinegar (4% acetic acid) in step 6. Rinse the
kettle and then boil twice (steps 10-12) to remove all
vinegar.
Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go
to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre
in your country (see the worldwide guarantee leaet for contact details).
Environment
- Do not throw away the appliance with the normal household waste at
the end of its life, but hand it in at an ofcial collection point for recycling.
By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 1).
Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/support or
read the separate worldwide guarantee leaet.
DANSK
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips!
Få alle fordele af den support, som Philips tilbyder, ved at registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.
Vigtigt!
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i
brug, og gem dem til eventuelt senere brug.
Advarsel
- Undgå spild på stikket
- Denne elkande må ikke misbruges ved anvendelse til
andre formål, da der er risiko for personskade
- Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning, basisenhed
eller selve elkanden er beskadiget. Hvis netledningen
beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et
autoriseret Philips-serviceværksted eller en
tilsvarende kvaliceret fagmand for at undgå enhver
risiko.
Brug hvidvinseddike (4 % eddikesyre) i trin 6. Rens
elkanden, og kog den derefter to gange (trin 10-12) for
at fjerne al eddike.
Bestilling af tilbehør
Du kan købe tilbehør eller reservedele på www.shop.philips.com/service
eller hos din Philips-forhandler. Du kan også kontakte Philips Kundecenter i dit
land (se folderen Worldwide Guarantee for kontaktoplysninger).
Miljøhensyn
- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aever det i stedet på en
kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet
(g. 1).
Reklamationsret og support
Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge
www.philips.com/support eller læse i den separate folder ”World-Wide
Guarantee”.
DEUTSCH
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um den Support, den Philips bietet, vollständig zu nutzen, registrieren Sie Ihr
Produkt unter www.philips.com/welcome.
Wichtig!
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Warnung
- Vermeiden Sie ein Auslaufen von Wasser auf den
Anschluss.
- Verwenden Sie den Wasserkocher nicht auf
unsachgemäße Weise, um Verletzungen zu
vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker, das
Netzkabel, der Aufheizsockel oder der Wasserkocher
selbst beschädigt ist. Um Gefährdungen zu
vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von
einem Philips Service-Center, einer von Philips
autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich
qualizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel
ersetzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn
sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder
Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts
erhalten und die Gefahren verstanden haben.
Reinigung und Pege des Geräts darf nicht von
Kindern durchgeführt werden, außer Sie sind älter
als 8 Jahre und beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät
und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern
unter 8 Jahren auf.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie das Netzkabel, den Aufheizsockel und den
Wasserkocher fern von heißen Oberächen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf versiegelte Unterlagen
(z. B. ein Serviertablett), da sich Wasser unter dem
Gerät sammeln könnte, was zu Gefährdungen führen
würde.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker
aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät
abkühlen. Tauchen Sie den Wasserkocher und den
Aufheizsockel niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem
feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
Vorsicht
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete
Steckdose an.
- Benutzen Sie den Wasserkocher nur mit dem dazu
gehörigen Aufheizsockel.
- Der Wasserkocher ist nur für das Aufheizen und
Kochen von Wasser vorgesehen.
- Füllen Sie den Wasserkocher nicht bis über die
maximale Füllstandsmarkierung hinaus. Wenn der
Wasserkocher zu voll ist, kann kochendes Wasser
aus dem Ausgießer austreten und Verbrühungen
verursachen.
- Vorsicht: Die Außenseite des Wasserkochers und
das enthaltene Wasser sind während und einige
Zeit nach der Verwendung heiß. Heben Sie den
Wasserkocher nur am Handgriff an. Vorsicht vor
dem heißen Dampf, der aus dem Wasserkocher
entweicht.
- Dieses Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt und in Einrichtungen wie Bauernhöfen,
Frühstückspensionen, Mitarbeiterküchen in
Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
sowie für Kunden in Hotels, Motels und anderen
Einrichtungen vorgesehen.
Trockengehschutz
Dieser Wasserkocher ist mit einem Trockengehschutz ausgestattet, der
das Gerät ausschaltet, wenn Sie es versehentlich ohne Wasser oder bei
zu geringem Wasserstand einschalten. Lassen Sie den Wasserkocher
10 Minuten lang abkühlen, und nehmen Sie ihn dann vom Aufheizsockel. Der
Wasserkocher ist dann wieder betriebsbereit.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich
elektromagnetischer Felder.
Pflege
- Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker
des Aufheizsockels aus der Steckdose.
- Tauchen Sie den Wasserkocher oder den
Aufheizsockel niemals in Wasser.
Den Wasserkocher und Aufheizsockel reinigen
Reinigen Sie die Außenseite des Wasserkochers und
den Aufheizsockel mit einem angefeuchteten, weichen
Tuch.
Achtung: Achten Sie darauf, dass das feuchte Tuch nicht
in Kontakt mit dem Netzkabel, dem Stecker und dem
Anschluss des Aufheizsockels kommt.
Den Wasserkocher entkalken
Abhängig von der Wasserhärte in Ihrer Region
kann sich im Laufe der Zeit Kalk im Wasserkocher
ablagern. Kalk kann die Leistung des Wasserkochers
beeinträchtigen. Entkalken Sie den Wasserkocher
regelmäßig anhand der folgenden Anweisungen in
dieser Bedienungsanleitung.
Wir empfehlen folgenden Entkalkungsabstand:
- Alle 3 Monate in Gebieten mit weichem Wasser
(Härtegrad bis 18 dH).
- Einmal pro Monat in Gebieten mit hartem Wasser
(Härtegrad über 18 dH).
Verwenden Sie Haushaltsessig (4 % Essigsäure) in
Schritt 6. Spülen Sie den Wasserkocher aus, und kochen
Sie dann zweimal Wasser auf (Schritt 10 - 12), um alle
Essigrückstände zu entfernen.
Zubehör bestellen
Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, gehen Sie auf
www.shop.philips.com/service, oder suchen Sie Ihren Philips Händler auf.
Sie können auch den Philips Kundendienst in Ihrem Land kontaktieren
(entnehmen Sie die Kontaktdaten der internationalen Garantieschrift).
Umwelt
- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen
Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer ofziellen Sammelstelle.
Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen (Abb. 1).
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips
Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale
Garantieschrift.


Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η
Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

- Αποφύγετε τη διαρροή νερού στη σύνδεση
- Μην χρησιμοποιείτε το βραστήρα για διαφορετική
από την προβλεπόμενη χρήση, καθώς μπορεί να
προκληθεί τραυματισμός
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις, το
καλώδιο, η βάση ή η ίδια η συσκευή έχουν
υποστεί φθορά. Αν το καλώδιο υποστεί φθορά,
θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο
επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή
από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή
κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από
άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες
ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και
γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν
υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά
με την ασφαλή χρήση της και κατανοούν τους
ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει
να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή
παρά μόνον αν είναι ηλικίας άνω των 8 ετών
και επιβλέπονται. Διατηρήστε τη συσκευή και το
καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των
8 ετών.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Κρατήστε το καλώδιο, τη βάση και το βραστήρα
μακριά από ζεστές επιφάνειες.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε περίκλειστη
επιφάνεια (π.χ. ένα δίσκο σερβιρίσματος), καθώς
το νερό ενδέχεται να συσσωρευτεί κάτω από
τη συσκευή, δημιουργώντας μια επικίνδυνη
κατάσταση.
- Αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα και
αφήστε την να κρυώσει προτού την καθαρίσετε.
Μην βυθίζετε το βραστήρα ή τη βάση σε νερό
ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Να καθαρίζετε
τη συσκευή μόνο με ένα υγρό πανί και με ήπιο
καθαριστικό.

- Να συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με
γείωση.
- Χρησιμοποιείτε το βραστήρα μόνο σε συνδυασμό
με την αυθεντική βάση του.
- Ο βραστήρας προορίζεται μόνο για να ζεσταίνετε
και να βράζετε νερό.
- Να μην γεμίζετε ποτέ το βραστήρα πάνω από την
ένδειξη μέγιστης στάθμης. Σε αντίθετη περίπτωση,
μπορεί να πεταχτεί καυτό νερό από το στόμιο και
να ζεματιστείτε.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το
εξωτερικό του βραστήρα αλλά και το νερό που
περιέχει ζεσταίνονται τόσο κατά τη διάρκεια της
χρήσης όσο και για κάποια ώρα μετά από αυτή.
Να σηκώνετε πάντα το βραστήρα από τη λαβή
του. Επίσης, να προσέχετε τον καυτό ατμό που
βγαίνει από το βραστήρα.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση στο σπίτι
και σε παρόμοια περιβάλλοντα, όπως εξοχικά,
πανσιόν, κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα,
γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα, καθώς
και από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και
άλλα περιβάλλοντα που προσφέρουν υπηρεσίες
διαμονής.

Αυτός ο βραστήρας διαθέτει προστασία βρασμού εν κενώ: αν
ενεργοποιηθεί κατά λάθος χωρίς να περιέχει αρκετό νερό,
απενεργοποιείται αυτόματα. Αφήστε το βραστήρα να κρυώσει για 10
λεπτά και στη συνέχεια αφαιρέστε τον από τη βάση του. Ο βραστήρας
είναι και πάλι έτοιμος για χρήση.

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται
με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF).

- Αποσυνδέετε πάντα τη βάση από την πρίζα πριν
την καθαρίσετε
- Μην βυθίζετε ποτέ το βραστήρα ή τη βάση του σε
νερό.

Καθαρίζετε το εξωτερικό του βραστήρα και τη βάση
του με ένα βρεγμένο, μαλακό πανί.
Προσοχή: Μην αφήνετε το υγρό πανί να έρθει σε επαφή
με το καλώδιο, το φις και τη σύνδεση της βάσης.

Ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή
σας, από καιρό σε καιρό μπορεί να συσσωρεύονται
άλατα στο εσωτερικό του βραστήρα. Τα άλατα
μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του βραστήρα.
Να καθαρίζετε τακτικά τα άλατα, ακολουθώντας τις
οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
Συνιστούμε την εξής συχνότητα αφαλάτωσης:
- Μία φορά κάθε 3 μήνες για περιοχές με μαλακό
νερό (έως 18 dH).
- Μία φορά το μήνα για περιοχές με σκληρό νερό
(περισσότερο από 18 dH).
Χρησιμοποιήστε λευκό ξίδι (4% ακετικό οξύ) στο
βήμα 6. Ξεπλύνετε το βραστήρα και βράστε το νερό
2 φορές (βήματα 10-12) για να αφαιρέσετε όλο το
ξίδι.

Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, ανατρέξτε στη διεύθυνση
www.shop.philips.com/service ή απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο
της Philips. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε τα
στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης).

- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την σε
ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο
θα συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 1).

Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της
διεθνούς εγγύησης.
ESPAÑOL
Introducción
Enhorabuena por su adquisición y bienvenido a Philips
Para poder beneciarse por completo de la asistencia que ofrece Philips,
registre el producto en: www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta información importante y
consérvela por si necesitara consultarla en el futuro.
Advertencia
- Evite salpicaduras en el conector.
- No utilice esta hervidora con otros nes distintos a
los previstos para evitar posibles lesiones.
- No utilice el aparato si el enchufe, el cable de
alimentación, la base o la propia hervidora están
dañados. Si el cable de alimentación está dañado,
debe ser sustituido por Philips o por un centro de
servicio autorizado por Philips, con el n de evitar
situaciones de peligro.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir
de 8 años y por personas con su capacidad física,
psíquica o sensorial reducida y por quienes no
tengan los conocimientos y la experiencia necesarios,
si han sido supervisados o instruidos acerca del
uso del aparato de forma segura y siempre que
sepan los riesgos que conlleva su uso. Los niños no
deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento
a menos que tengan más de 8 años o sean
supervisados. Mantenga el aparato y el cable fuera
del alcance de los niños menores de 8 años.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- Mantenga el cable de alimentación, la base y la
hervidora alejados de supercies calientes.
- No coloque el aparato sobre una supercie cubierta,
ya que el agua podría acumularse bajo el aparato,
provocando una situación de peligro.
- Desenchufe el aparato y deje que se enfríe antes de
limpiarlo. No sumerja la hervidora ni la base en agua
u otros líquidos. Limpie el aparato únicamente con
un paño húmedo y un producto de limpieza suave.
Precaución
- Conecte el aparato solo a un enchufe con toma de
tierra.
- Utilice la hervidora sólo con su base original.
- Esta hervidora está diseñada únicamente para
calentar y hervir agua.
- No llene nunca la hervidora por encima de la
indicación de nivel máximo. Si la llena en exceso, el
agua hirviendo podría salir por la boquilla y producir
quemaduras.
- Tenga cuidado: la parte exterior de la hervidora
y el agua que contiene pueden calentarse
considerablemente durante el uso de la hervidora y
mantener esta temperatura incluso después de que
haya transcurrido un tiempo del uso. Coja siempre la
hervidora por el asa. Tenga cuidado también con el
vapor caliente que sale de la hervidora.
- Este aparato está diseñado para utilizarlo en
entornos domésticos o similares como: viviendas de
granjas, hostales en los que se ofrecen desayunos,
zona de cocina en tiendas, ocinas y otros entornos
laborales, y por clientes de hoteles, moteles y
entornos residenciales de otro tipo.
Protección contra hervido en seco
Esta hervidora cuenta con un dispositivo de protección contra el hervido sin
agua: se apaga automáticamente si se enciende de forma accidental estando
vacía o si no tiene suciente agua. Deje que la hervidora se enfríe durante
10 minutos y, a continuación, retírela de su base. La hervidora estará lista para
usar de nuevo.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre
campos electromagnéticos (CEM).
Limpieza
- Desenchufe siempre la base antes de limpiarla.
- No sumerja nunca la hervidora ni su base en agua.
Limpieza de la hervidora y de la base
Limpie la hervidora y la base por fuera con un paño
humedecido.
Precaución: No deje que el paño húmedo entre en
contacto con el cable, el enchufe y el conector de la base.
Eliminación de los depósitos de cal
En función de la dureza del agua de su zona, la cal se
puede acumular en el interior de la hervidora con
el tiempo. La cal puede afectar al rendimiento de la
hervidora. Elimine los depósitos de cal de su hervidora
con regularidad siguiendo las instrucciones que
encontrará en este manual de usuario.
Le recomendamos la siguiente frecuencia de
eliminación de los depósitos de cal:
- Una vez cada 3 meses para zonas de agua blanda
(hasta 18 dH).
- Una vez al mes para zonas de agua dura (más de
18 dH).
Utilice vinagre blanco (4 % de ácido acético) en el paso
6. Enjuague la hervidora y, a continuación, hierva dos
veces (pasos 10-12) para eliminar todo el vinagre.
Solicitud de accesorios
Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite
www.shop.philips.com/service o acuda a su distribuidor de Philips. También
puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips
en su país (consulte el folleto de garantía mundial para encontrar los datos de
contacto).
Medio ambiente
- Al nal de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del
hogar. Llévelo a un punto de recogida ocial para su reciclado. De esta
manera, ayudará a conservar el medio ambiente (Fig. 1).
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support o lea el
folleto de garantía mundial independiente.
SUOMI
Johdanto
Onnittelut hankinnastasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi!
Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa
www.philips.com/welcome.
Tärkeää!
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa
ja säilytä ne vastaisen varalle.
Varoitus
- Älä läikytä nestettä liittimeen.
- Älä käytä vedenkeitintä muuhun kuin sen varsinaiseen
tarkoitukseen, jotta vältät mahdolliset vahingot.
- Älä käytä laitetta, jos sen liitäntä, virtajohto, alusta
tai itse keitin on vahingoittunut. Jos virtajohto on
vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä
vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai
muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja
henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky
on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa
laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön
edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen
liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai
huoltaa laitetta ilman valvontaa. Pidä laite ja sen johto
alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
- Älä laske virtajohtoa, alustaa ja laitetta kuumille
pinnoille.
- Älä aseta laitetta alustalle, jossa vesi voi kerääntyä
laitteen alle (esim. tarjotin). Veden kerääntyminen
saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.
- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä
ennen puhdistamista. Älä upota keitintä tai alustaa
veteen tai muuhun nesteeseen. Käytä laitteen
puhdistamiseen vain kosteaa liinaa ja mietoa
puhdistusainetta.
Varoitus
- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
- Käytä vedenkeitintä vain sen alkuperäisen alustan kanssa.
- Vedenkeitin on tarkoitettu vain veden
lämmittämiseen tai keittämiseen.
- Älä täytä vedenkeitintä enimmäistäyttömerkin yli. Jos
vedenkeitin on liian täynnä, kiehuvaa vettä voi roiskua
kaatonokasta.
- Keittimen ulkopinta ja vesi sen sisällä kuumentuvat
käytön aikana ja ovat kuumia jonkin aikaa käytön
jälkeen. Nosta vedenkeitin aina kahvasta. Varo
laitteesta tulevaa kuumaa höyryä.
- Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin,
kuten: henkilökunnan keittiöt kaupoissa, toimistoissa
ja muissa työympäristöissä, maatilamajoitus, asiakkaat
hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä,
aamiaismajoitus.
Ylikuumenemissuoja
Vedenkeittimessä on ylikuumenemissuoja. Kytkin katkaisee automaattisesti
virran vedenkeittimestä, jos vedenkeitin on vahingossa käynnistetty tyhjänä tai
jos vettä ei ole tarpeeksi. Anna keittimen jäähtyä 10 minuuttia ja nosta se irti
alustasta. Vedenkeitin on taas käyttövalmis.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia
kenttiä (EMF) koskevia standardeja.
Puhdistaminen
- Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen
puhdistamista.
- Älä koskaan upota vedenkeitintä tai sen alustaa
veteen.
Vedenkeittimen ja alustan puhdistaminen
Pyyhi vedenkeittimen ja alustan ulkopinnat puhtaaksi
pehmeällä, kostealla liinalla.
Varoitus: huolehti siitä, ettei kostea liina kosketa johtoa,
pistoketta tai alustan liitintä.
Download manual in English (PDF, 1.22 MB)
(Consider the environment and only print this manual if it is really necessary)

Loading…

Rating

Let us know what you think about the Philips HD9322 Kettle by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.
Are you satisfied with the Philips HD9322 Kettle?
Yes No
Be the first to rate this product
0 votes

Join the conversation about this product

Here you can share what you think about the Philips HD9322 Kettle. If you have a question, first carefully read the manual. Requesting a manual can be done by using our contact form.

More about this manual

We understand that it’s nice to have a paper manual for your Philips HD9322 Kettle. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact Philips. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your Philips HD9322 Kettle in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available.

Specifications

Brand Philips
Model HD9322
Category Kettles
File type PDF
File size 1.22 MB

All manuals for Philips Kettles
More manuals of Kettles

Frequently Asked Questions about Philips HD9322 Kettle

Our support team searches for useful product information and answers to frequently asked questions. If you find an inaccuracy in our frequently asked questions, please let us know by using our contact form.

What is the sieve for in my kettle? Verified

This is to catch any loose limescale that might have accumulated over time.

This was helpful (406) Read more

The kettle does not finish and keeps on boiling, what should I do? Verified

In many cases the lid of the kettle was not closed properly. If heat is allowed to escape, the kettle will keep on boiling. If this does not solve the problem you should contact the manufacturer or a mechanic.

This was helpful (267) Read more

Can I boil less than the minimim amount of water? Verified

No. When boiling less than the minimum amount of water, the temperature sensor might malfunction. This might prevent the kettle from switching off at boiling point, resulting in possibly dangerous situations.

This was helpful (117) Read more

Is it efficient to fill a kettle with hot water from the faucet? Verified

No. To get warm water to the faucet it is often needed to let cold water out first, which will be wasted. Also, the pipes will fill the same amount of hot water which will not be used and will cool, which leads to energy loss. Therefor it is better to fill a kettle with cold water.

This was helpful (75) Read more

Can I boil more than the maximum amount of water? Verified

No. When boiling more than the maximum amount of water, the kettle might overflow. This might result in possibly dangerous situations.

This was helpful (70) Read more

How often should I descale my kettle? Verified

Philips recommends to descale your kettle every three months in case of soft water (up to 18Dh) or once a month in case of hard water (more than 18Dh).

This was helpful (30) Read more
Manual Philips HD9322 Kettle

Related products

Related categories