Manual Kayoba 639-452 Cycling Computer

Need a manual for your Kayoba 639-452 Cycling Computer? Below you can view and download the PDF manual for free in English. This product currently has 3 frequently asked questions, 1 comment and has 1 vote with an average product rating of 0/100. If this is not the manual you want, please contact us.

Is your product defective and the manual offers no solution? Go to a Repair Café for free repair services.

Manual

Loading…

SE
Funktioner
SPD Hastighetsmätare
ODO Vägmätare, total körsträcka
DST Vägmätare, trippsträcka
MXS Topphastighetsminne (Uppnådd maximihastighet)
AVS Medelhastighetsminne
TM Trippur (ackumulerad tripptid)
CLK Klocka, val av 12- eller 24-timmarsvisning
SCAN Automatisk växling mellan visningslägen
+/- Indikering av ökande/minskande medelhastighet
- Underhållslarm
- Väg- och hastighetsmätning omställbar mellan kilometer och miles
- Inställbar hjulomkrets (0-9999 mm)
- Inställbar vägmätare
- Frysning av ögonblicksvärden
- Automatiskt viloläge
Isättning av batteri
Ta av batterilocket och sätt i batteriet i cykeldatorn. OBS! Batteriets positiva pol (+) ska vara vänd uppåt.
Sätt tillbaka batterilocket och vrid det på plats.
Montering av sensor och magnet
Montera sensorn på ett av cykelns framgaelben och
magneten på en hjuleker på samma sida av hjulet
som sensorn. Sensorns position kan justeras med
mellanlägg mot framgaelbenet innan den spänns fast
med buntbandet. Se bild nedan. Justera sensorns och
magnetens position relativt varandra. Den plana ytan ska
vara vänd mot sensorn och avståndet mellan magnet och
sensor ska vara 1 mm. Magneten ska inte monteras så att
den passerar sensorns centrum. Detekteringen fungerar
bäst om magneten passerar nära sensorns över- eller
underkant.
Montering av datorfäste
I tillbehörsasken nns ett buntband för fastsättning av datorfästet på styret. Vid behov kan mellanlägg
användas.
Montering av signalkabel
Montera kabeln längs framgaelbenet och fäst den noga med buntband, så att den inte kan trassla in sig
i hjulekrarna, reglagen på styret eller i några främmande föremål.
Fastsättning och losstagning av dator
Skjut in datorn i datorfästets spår tills den klickar fast. För att ta loss
datorn, tryck lätt på fästets spärr och dra datorn åt motsatt håll mot
fastsättning.
Kontroll och efterjustering: Sätt framhjulet i rotation och
kontrollera på displayen att datorn får signal och ger utslag.
Om signalen uteblir eller är oregelbunden, behöver sensorns och
magnetens position njusteras.
Inställning av hjulomkrets
När batteriet satts i visas 2060 på displayen, med en av sirorna blinkande. Den
blinkande siran kan ställas in genom upprepade tryckningar på höger knapp. När
siran överensstämmer med rätt hjulomkrets för din cykel (se tabellen nedan) trycker
du på vänster knapp för att bekräfta inställningen och växla till nästa sira. Ställ in
alla 4 sirorna i tur och ordning, från höger till vänster. Möjligt inställningsintervall
är 0 till 9999 mm. När omkretsinställningen är färdig, tryck ännu en gång på vänster
knapp för att växla till inställning av kilometer/miles.
Däckdimension Omkrets Däckdimension Omkrets
700 C x 38 2180 26'' x 2,1'' 2068
700 C x 35 2168 26'' x 2,0'' 2114
700 C x 28 2136 26'' x 1,95'' 2050
700 C x 23 2096 26'' x 1,75'' 2023
700 C x 20 2086 26'' x 1,6'' 2051
650 C x 20 1938 26'' x 1,5'' 2026
29'' x 2,3'' 2326 26'' x 1,0'' 1913
29'' x 2,1'' 2288 24'' x 1,75'' 1890
28'' x 1,75'' 2268 20'' x 1,95'' 1565
28'' x 1,5'' 2224 20'' x 1,5'' 1490
27,5'' x 2,0'' 2155 20'' x 1,25'' 1450
27'' x 1 1/8'' 2174 18'' x 1,5'' 1340
27'' x 1 1/4'' 2135 16'' x 2,0'' 1245
26'' x 2,25'' 2115 14'' x 1,75'' 1055
Inställning av kilometer/miles
Tryck på höger knapp för att växla mellan mätning och visning i km och km/h
respektive miles och mph. Tryck på vänster knapp för att växla till inställning av
underhållslarm.
Inställning av underhållslarm
Standardinställningen är 200 km eller miles. Tryck på höger knapp för att välja
underhållsintervall 200, 400, 600 eller 800 km eller miles. Tryck på vänster knapp
för att bekräfta inställningen. När körsträckan når det inställda värdet visas en
skruvnyckel blinkande på displayen. Håll höger knapp intryckt i 3 sekunder för att
kvittera larmet och släcka indikeringen.
Inställning av klocka med 12- eller 24-timmarsvisning
Gå till klockläget och håll vänster knapp intryckt i 3 sekunder för att växla till
inställning av 12/24-timmarsvisning. Tryck på vänster knapp för att välja mellan 12-
och 24-timmarsvisning. Tryck på höger knapp för att bekräfta vald visningstyp. När
visningen av timma blinkar, ställ in rätt timma genom att trycka på vänster knapp.
Tryck på höger knapp för att bekräfta inställningen. Upprepa för att ställa in rätt
minut. Tryck på höger knapp för att växla till inställning av vägmätare.
1. Cykeldator
2. Sensor
3. Magnet
1
2
3
Av
Inställning av trippmätare
Vägmätaren löper från 0,00 till 9999,99 km eller miles. Vägmätaren nollställs
automatiskt när körsträckan når vägmätarens maximivärde. Gå till läge ODO
och håll vänster knapp intryckt i 3 sekunder för att växla till inställning av
vägmätare. Standardinställningen är 0000,00. Tryck på höger knapp för ställa
om vägmätarsirorna. Tryck på vänster knapp för bekräfta varje inställning. Denna
inställningsmöjlighet gör det möjligt att återställa rätt vägmätarställning efter
batteribyte. Tryck på höger knapp för att växla till trippmätarläget DST.
DST
Trippur nns under TM. Funktionen DST är en trippmätare med mätintervall är 0,01
till 9999,99 km eller miles. Trippmätaren nollställs automatiskt när trippsträckan
når trippmätarens maximivärde. Gå till läge DST och håll vänster knapp intryckt i 3
sekunder för att nollställa den i DST lagrade trippdistansen. Samtidigt nollställs värdet
i funktionerna MXS, AVS och TM. Tryck på höger knapp för att växla till läge MXS.
MXS
Funktionen MXS är ett toppvärdesminne som lagrar den högsta hastighet
som uppnåtts sedan senaste nollställning av trippmätaren. Gå till läge MXS
och håll vänster knapp intryckt i 3 sekunder för att nollställa den i MXS lagrade
topphastigheten. Samtidigt nollställs värdet i funktionerna DST, AVS och TM.
Tryck på höger knapp för att växla till läge AVS.v
AVS
Funktionen AVS beräknar och lagrar medelhastigheten sedan senaste nollställning
av trippmätaren. Gå till läge AVS och håll vänster knapp intryckt i 3 sekunder för
att nollställa den i AVS lagrade medelhastigheten. Samtidigt nollställs värdet i
funktionerna DST, MXS och TM. Tryck på höger knapp för att växla till läge TM.
TM
Funktionen TM är ett trippur som mäter och visar sammanlagd körtid sedan senaste
nollställning av trippmätaren. Mätintervallet är 0:00:00 till 99:59:59. Trippuret
nollställs automatiskt när tripptiden når trippurets maximivärde. Samtidigt
nollställs värdet i funktionerna DST, MXS och AVS. Gå till läge TM och håll vänster
knapp intryckt i 3 sekunder för att nollställa den i TM lagrade tripptiden. Samtidigt
nollställs värdet i funktionerna DST, MXS och AVS. Tryck på höger knapp för att växla
till läge SCAN.
SCAN
I detta läge växlar visningen automatiskt, så att DST, MXS, AVS och TM visas en i
taget. Tryck på höger knapp för att stänga av läge SCAN och växla till klockläget.
AUTOMATISKT VILOLÄGE
Efter 300 sekunder utan insignal går displayen automatiskt till viloläge och endast
klockfunktionen visas. Cykeldatorn återgår automatiskt till normal funktion när
insignal tas emot eller någon knapp trycks in.
HASTIGHETSMÄTARE
Hastighetsmätaren är alltid aktiv när cykeldatorn inte är i viloläge, och visar aktuell hastighet på displayen.
Upplösningen är 0,1 km/h eller mph och mätintervallet är 0,0 till 99,9 km/h eller mph.
+ / – Indikering av ökande/minskande medelhastighet
Medelhastighetstrenden visas med tecknen + och – i displayens övre högra
hörn. + betyder att aktuell hastighet är högre än medelhastigheten, vilket
innebär att medelhastigheten ökar. – betyder att aktuell hastighet är lägre än
medelhastigheten, vilket betyder att medelhastigheten minskar.
Frysning av ögonblicksvärden
Det går att frysa ögonblicksvärden genom att i vilket funktionsläge som helst trycka på vänster knapp. På
displayen visas då tripptiden (TM) i frysningsögonblicket. Bläddra genom alla de frysta ögonblicksvärdena
(DST – TM – AVS – MXS) genom att trycka upprepade gånger på höger knapp. Tryck på vänster knapp en
gång till för att släppa frysningen.
Återställning av fabriksvärden
Håll vänster och höger knapp intryckta samtidigt i 3 sekunder för att återställa samtliga värden till
fabriksinställning
Användning av de båda knapparna
Använd höger knapp för att välja funktion: ODO, DST, MXS, AVS, TM, SCAN och klocka. Vänster knapp
används bara för att frysa ögonblicksvärden. När frysning gjorts med vänster knapp, bläddrar man
genom de frysta ögonblicksvärdena med hjälp av höger knapp. Tryck på vänster knapp igen för att släppa
frysningen och gå tillbaka till normal visning
Problem Orsak/åtgärd
Hastighetsmätaren visar 0 hela tiden. Magnet och sensor har fel inbördes position.
De visade värdena är felaktiga. Felaktig parameterinställning, t.ex. fel
hjulomkrets.
Långsam reaktion. Omgivningstemperaturen är lägre än 0 °C.
Displayen är otydlig eller oläslig. Låt inte cykeldatorn ligga utsatt för direkt solljus
i slutet utrymme, t.ex. innanför ett fönster. Lägg
den i skugga.
Displayen är släckt. Batteriet är inte rätt isatt (dålig kontakt) eller är
urladdat. Sätt i batteriet korrekt eller byt ut det.
Inga symboler visas på displayen. Ta ut batteriet och vänta 10 sekunder. Sätt sedan
tillbaka batteriet.
Date of production: 2016-04-05
© Jula AB
Värna om miljön!
Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska
komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning på anvisad plats, till
exempel kommunens återvinningsstation.
SE - Bruksanvisning i original. Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår
serviceavdelning på telefon 0200-88 55 88. www.jula.se
Tillverkare/ Produsent / Producenci/ Manufacturer: Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA
NO
Funksjoner
SPD Hastighetsmåler
ODO Veimåler, total kjørestrekning
DST Veimåler, trippstrekning
MXS Topphastighetsminne (oppnådd maksimumshastighet)
AVS Middelhastighetsminne
TM Trippur (akkumulert tripptid)
CLK Klokke, valg av 12- eller 24-timersvisning
SCAN Automatisk veksling mellom visningsmoduser
+/- Indikering av økende/reduserende middelhastighet
- Vedlikeholdsalarm
- Vei- og hastighetsmåling omstillbar mellom kilometer og miles
- Innstillbar hjulomkrets (0–9999 mm)
- Innstillbar veimåler
- Frysing av øyeblikksverdier
- Automatisk hvilemodus
Sette inn batteriet
Ta av batteridekselet og sett batteriet i sykkelcomputeren. OBS! Batteriets positive pol (+) skal vende
oppover. Sett batteridekselet på plass og vri det fast.
Montering av sensor og magnet
Monter sensoren på et av sykkelens forgaelbein og
magneten på en hjuleike på samme side av hjulet
som sensoren. Sensorens posisjon kan justeres med
mellomlegg mot forgaelbeinet før den spennes fast
med buntebåndet. Se bilde under. Juster sensorens og
magnetens posisjon i forhold til hverandre. Den plane
overaten skal være vendt mot sensoren, og avstanden
mellom magnet og sensor skal være 1 mm. Magneten
skal ikke monteres slik at den passerer sensorens sentrum.
Detekteringen fungerer best hvis magneten passerer i
nærheten av sensorens over- eller underkant.
Montering av computerfeste
I tilbehørsesken er det et bundebånd for montering av computerfestet på styret. Ved behov kan
mellomlegg benyttes.
Montering av signalkabel
Monter kabelen langs forgaelbeinet, og fest den nøye med bunteband, slik at den ikke kan ltre seg inn i
hjuleikene, betjeningen på styret eller i et fremmedlegeme.
Feste og løsne computeren
Skyv computeren inn i sporet på festet til den klikker på plass. Løsne
computeren ved å trykke lett på festesperren og trekke den i motsatt
retning i forhold til da den ble festet.
Kontroll og etterjustering: Få forhjulet til å rotere, og kontroller
på displayet at computeren får signal og gir utslag. Hvis signalene
uteblir eller er uregelmessige, må sensorens og magnetens
posisjon njusteres.
Innstilling av hjulomkrets
Når batteriet settes i, står det 2060 i displayet, med et av tallene blinkende. Det
blinkende tallet kan stilles inn ved gjentatt trykking på høyre knapp. Når tallet
overensstemmer med riktig hjulomkrets for sykkelen din (se tabellen nedenfor),
trykker du på venstre knapp for å bekrefte innstillingen og bytte til neste tall. Still inn
alle de 4 tallene i tur og orden, fra høyre til venstre. Mulig innstillingsintervall er 0 til
9999 mm. Når omkretsen er ferdig innstilt, trykk enda en gang på venstre knapp for
å bytte til innstilling av kilometer/miles.
Dekkdimensjon Omkrets Dekkdimensjon Omkrets
700 C x 38 2180 26'' x 2,1'' 2068
700 C x 35 2168 26'' x 2,0'' 2114
700 C x 28 2136 26'' x 1,95'' 2050
700 C x 23 2096 26'' x 1,75'' 2023
700 C x 20 2086 26'' x 1,6'' 2051
650 C x 20 1938 26'' x 1,5'' 2026
29'' x 2,3'' 2326 26'' x 1,0'' 1913
29'' x 2,1'' 2288 24'' x 1,75'' 1890
28'' x 1,75'' 2268 20'' x 1,95'' 1565
28'' x 1,5'' 2224 20'' x 1,5'' 1490
27,5'' x 2,0'' 2155 20'' x 1,25'' 1450
27'' x 1 1/8'' 2174 18'' x 1,5'' 1340
27'' x 1 1/4'' 2135 16'' x 2,0'' 1245
26'' x 2,25'' 2115 14'' x 1,75'' 1055
Innstilling av kilometer/miles
Trykk på høyre knapp for å veksle mellom måling og visning i km og km/h henholdsvis
miles og mph. Trykk på venstre knapp for å veksle til innstilling av vedlikeholdsalarm.
Innstilling av vedlikeholdsalarm
Standardinnstillingen er 200 km eller miles. Trykk på høyre knapp for å velge
vedlikeholdsintervall 200, 400, 600 eller 800 km eller miles. Trykk på venstre knapp
for å bekrefte innstillingen. Når kjørestrekningen når den innstilte verdien, vises en
skrunøkkel blinkende i displayet. Hold høyre knapp inne i 3 sekunder for å kvittere for
alarmen og slokke indikeringen.
Innstilling av klokke med 12- eller 24-timersvisning
Gå til klokkeslettet og hold venstre knapp inne i 3 sekunder for å veksle til
innstilling av 12/24-timersvisning. Trykk på venstre knapp for å velge mellom
12- og 24-timersvisning. Trykk på høyre knapp for å bekrefte valgt visningstype. Når
visningen av time blinker, still inn riktig time ved å trykke på venstre knapp. Trykk på
høyre knapp for å bekrefte innstillingen. Gjenta for å stille inn riktig minutt. Trykk på
høyre knapp for å bytte til innstilling av veimåler.
1. Sykkelcomputer
2. Sensor
3. Magnet
1
2
3
Av
Innstilling av trippteller
Veimåleren går fra 0,00 til 9999,99 km eller miles. Veimåleren nullstilles
automatisk når kjørestrekningen når veimålerens maksimumsverdi. Gå til
posisjonen ODO og hold venstre knapp inne i 3 sekunder for å bytte til innstilling
av veimåler. Standardinnstillingen er 0000,00. Trykk på høyre knapp for å stille
inn veimålertallene. Trykk på venstre knapp for å bekrefte hver innstilling. Denne
innstillingsmuligheten gjør det mulig å tilbakestille riktig veimålerstilling etter
batteribytte. Trykk på høyre knapp for å veksle til tripptellermodus DST.
DST
Trippur nnes under TM. Funksjonen DST er en trippteller med måleintervall 0,01 til
9999,99 km eller miles. Tripptelleren nullstilles automatisk når trippstrekningen når
tripptellerens maksimumsverdi. Gå til posisjonen DST og hold venstre knapp inne
i 3 sekunder for å nullstille trippavstanden som er lagret i DST. Samtidig nullstilles
verdien i funksjonene MXS, AVS og TM. Trykk på høyre knapp for å bytte til modusen
MXS.
MXS
Funksjonen MXS er et toppverdiminne som lagrer den høyeste hastigheten som
er oppnådd siden siste nullstilling av tripptelleren. Gå til modusen MXS og hold
venstre knapp inne i 3 sekunder for å nullstille topphastigheten som er lagret i MXS.
Samtidig nullstilles verdien i funksjonene DST, AVS og TM.
Trykk på høyre knapp for å bytte til modusen AVS.
AVS
Funksjonen AVS beregner og lagrer middelhastigheten etter siste nullstilling av
tripptelleren. Gå til modusen AVS og hold venstre knapp inne i 3 sekunder for å
nullstille middelhastigheten som er lagret i AVS. Samtidig nullstilles verdien i
funksjonene DST, MXS og TM. Trykk på høyre knapp for å bytte til modusen TM.
TM
Funksjonen TM er et trippur som måler og viser total kjøretid siden siste nullstilling
av tripptelleren. Måleintervallet er 0:00:00 til 99:59:59. Trippuret nullstilles
automatisk når tripptiden når trippurets maksimumsverdi. Samtidig nullstilles
verdien i funksjonene DST, MXS og AVS. Gå til modusen TM og hold venstre knapp
inne i 3 sekunder for å nullstille tripptiden som er lagret i TM. Samtidig nullstilles
verdien i funksjonene DST, MXS og AVS. Trykk på høyre knapp for å veksle til
modusen SCAN.
SCAN
I denne modusen veksler visningen automatisk, slik at DST, MXS, AVS og TM vises en
for en. Trykk på høyre knapp for å slå av modusen SCAN og bytte til klokkemodusen.
AUTOMATISK HVILEMODUS
Etter 300 sekunder uten innsignal går displayet automatisk til hvilemodus, og
bare klokkefunksjonen vises. Sykkelcomputeren går automatisk tilbake til normal
funksjon når et innsignal mottas eller en knapp trykkes inn.
FARTSMÅLER
Fartsmåleren er alltid aktiv når sykkelcomputeren ikke er i hvilemodus, og viser aktuell hastighet i displayet.
Oppløsningen er 0,1 km/h eller mph, og måleintervallet er 0,0 til 99,9 km/h eller mph.
+ / – Indikering av økende/minskende middelhastighet
Middelhastighetstrenden vises med tegnene + og – i displayets øvre høyre
hjørne. + betyr at aktuell hastighet er høyere enn middelhastigheten, som
betyr at middelhastigheten øker. – betyr at aktuell hastighet er lavere enn
middelhastigheten, som betyr at middelhastigheten minsker.
Frysing av øyeblikksverdier
Det er mulig å fryse øyeblikksverdier med et trykk på venstre knapp i en hvilken som helst funksjonsmodus.
I displayet vises da tripptiden (TM) i frysøyeblikket. Bla gjennom alle de fryste øyeblikksverdiene (DST – TM
– AVS – MXS) ved å trykke gjentakende ganger på høyre knapp. Trykk på venstre knapp en gang til for å
slippe frysingen.
Tilbakestilling av fabrikkverdier
Hold venstre og høyre knapp inne samtidig i 3 sekunder for å tilbakestille samtlige verdier til fabrikkinnstilling
Bruk av begge knappene
Bruk høyre knapp til å velge funksjon: ODO, DST, MXS, AVS, TM, SCAN og klokke. Venstre knapp brukes
bare til å fryse øyeblikksverdier. Når frysing er utført med venstre knapp, blar man gjennom de fryste
øyeblikksverdiene ved hjelp av høyre knapp. Trykk på venstre knapp igjen for å stoppe frysingen og gå
tilbake til normal visning
Problem Årsak/tiltak
Hastighetsmåleren viser 0 hele tiden. Magnet og sensor har feil innbyrdes posisjon.
De viste verdiene er feil. Feil parameterinnstilling, f.eks. feil hjulomkrets.
Langsom reaksjon. Omgivelsestemperaturen er lavere enn 0 °C.
Displayet er utydelig eller uleselig. La ikke sykkelcomputeren ligge utsatt for direkte
sollys i et lukket rom, f.eks. innenfor et vindu. Legg
den i skygge.
Displayet er slokket. Batteriet er ikke riktig satt inn (dårlig kontakt) eller
er utladet. Sett i batteriet riktig eller bytt det ut.
Ingen symboler vises i displayet. Ta ut batteriet og vent i 10 sekunder. Sett deretter
batteriet tilbake.
Produksjonsdato: 2016-04-05
© Jula AB
Verne om miljøet!
Må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet! Dette produktet må inneholder elektriske
eller elektroniske komponentersom skal gjenvinnes. Lever produkt till gjenvinning på anvist
sted, f.eks. kommunens miljøstation.
NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning). Med forbehold om endringer. Ved
eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon 67 90 01 34. www.jula.no
Importör/ Importør/ Importer/ Importer
Jula Norge AS, Solheimsveien 6–8, 1471 LØRENSKOG
Download manual in English (PDF, 0.29 MB)
(Consider the environment and only print this manual if it is really necessary)

Loading…

Rating

Let us know what you think about the Kayoba 639-452 Cycling Computer by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.
Are you satisfied with the Kayoba 639-452 Cycling Computer?
Yes No
0%
100%
1 vote

Join the conversation about this product

Here you can share what you think about the Kayoba 639-452 Cycling Computer. If you have a question, first carefully read the manual. Requesting a manual can be done by using our contact form.

Lasse 16-04-2020
has set the circumference of the wheel according to the manual, but it shows 3 times too much in km, what is wrong?

reply | This was helpful (0) (Translated by Google)

More about this manual

We understand that it’s nice to have a paper manual for your Kayoba 639-452 Cycling Computer. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact Kayoba. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your Kayoba 639-452 Cycling Computer in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available.

Specifications

Brand Kayoba
Model 639-452
Category Cycling Computers
File type PDF
File size 0.29 MB

All manuals for Kayoba Cycling Computers
More manuals of Cycling Computers

Frequently Asked Questions about Kayoba 639-452 Cycling Computer

Our support team searches for useful product information and answers to frequently asked questions. If you find an inaccuracy in our frequently asked questions, please let us know by using our contact form.

Why do I need to enter the size of my wheel? Verified

To calculate the traveled distance, the cycling computer uses the number of revolutions. The number of revolutions multiplied by the size of the wheel equals the traveled distance.

This was helpful (4151) Read more

How many miles is one kilometer? Verified

One kilometer equals 0,621 mile. Ten kilometers makes 6,21 miles. One mile equals 1,609 kilometer. Ten miles makes 16,09 kilometers.

This was helpful (714) Read more

A battery in my device is oxidized, can I still safely use it? Verified

Ja, the device can still be safely used. Firstly, remove the oxidizd battery. Never use bare hands to do this. Then clean the battery compartment with a cotton swab dipped in vinegar or lemon juice. Let it dry and insert new batteries.

This was helpful (713) Read more
Manual Kayoba 639-452 Cycling Computer

Related products

Related categories