Manual Kayoba 639-453 Cycling Computer

Need a manual for your Kayoba 639-453 Cycling Computer? Below you can view and download the PDF manual for free in English. This product currently has 3 frequently asked questions, 1 comment and has 6 votes with an average product rating of 50/100. If this is not the manual you want, please contact us.

Is your product defective and the manual offers no solution? Go to a Repair Café for free repair services.

Manual

Loading…

Hastighetsmätare
+ / – Indikering av ökande/minskande medelhastighet
Automatiskt viloläge
Bakgrundsbelysning
Indikator för låg batterinivå
Hastighetsmätaren är alltid aktiv när cykeldatorn inte är i viloläge, och visar aktuell
hastighet på displayen. Upplösningen är 0,1 km/h eller mph och mätintervallet är
0,0 till 99,9 km/h eller mph.
Medelhastighetstrenden visas med tecknen + och – i displayens övre högra
hörn. + betyder att aktuell hastighet är högre än medelhastigheten, vilket
innebär att medelhastigheten ökar. – betyder att aktuell hastighet är lägre än
medelhastigheten, vilket betyder att medelhastigheten minskar.
Isättning av batteri
Ta av batterilocket och sätt i ett CR2032-batteri i cykeldatorn. OBS! Batteriets positiva pol (+) ska vara
vänd uppåt.
Montering av sensor och magnet
Montering av datorfäste
I tillbehörsasken nns ett buntband för fastsättning av datorfästet på styret. Vid behov kan mellanlägg
användas. Se till att datorns båda metallkontakter ligger mitt för metallkontakterna i datorfästet.
Montering av signalkabel
Montera kabeln längs framgaelbenet och fäst den noga med buntband, så att den inte kan trassla in sig
i hjulekrarna, reglagen på styret eller i några främmande föremål. Avståndet mellan magnet och sensor
ska vara 1,5 mm. OBS! Magneten ska inte monteras så att den passerar sensorns centrum. Detekteringen
fungerar bäst om magneten passerar nära sensorns över- eller underkant.
Fastsättning och losstagning av dator
Inställning av hjulomkrets
Inställning av kilometer/miles
Inställning av vikt
Inställning av underhållslarm
Inställning av klocka med 12- eller 24-timmarsvisning
Manuell växling mellan funktioner
Inställning av trippmätare
DST
MAX
AVS
TM
SW
CDD
CDT
CAL
TEM
SCAN
Frysning av ögonblicksvärden
Gå till klockläget och håll vänster knapp intryckt i 3 sekunder för att växla till
inställning av 12/24-timmarsvisning, tryck sedan återigen på vänster knapp för att
välja mellan 12- och 24-timmarsvisning. Tryck på höger knapp för att bekräfta vald
visningstyp och växla till inställning av timma. När visningen av timma blinkar, ställ
in rätt timma genom att trycka på vänster knapp, och tryck sedan på höger knapp
för att bekräfta inställd timma och växla till inställning av minut. När visningen av
minut blinkar, tryck på vänster knapp för att ställa in rätt minut. När klockan är rätt
inställd, tryck på höger knapp för att bekräfta inställningen och växla till inställning
av vägmätare.
Tryck på höger knapp för att växla mellan funktionerna, ett steg i taget:
ODO – DST – MAX – AVS – TM – SW – CDD – CDT – CAL – FAT – TEM – SCAN.
Gå till läge ODO och håll vänster knapp intryckt i 3 sekunder för att växla till
inställning av vägmätare. Standardinställningen är 0000,0. En av sirorna visas
blinkande. Tryck på höger knapp för ställa in denna sira till önskat värde, tryck
sedan på vänster knapp för att bekräfta inställningen och stega vidare till inställning
av nästa sira. När vägmätarinställningen är färdig, tryck ännu en gång på höger
knapp för att växla till läge trippmätarläget DST.
Funktionen AVS beräknar och lagrar medelhastigheten sedan senaste nollställning
av trippmätaren. Gå till läge AVS och håll vänster knapp intryckt i 3 sekunder för
att nollställa den i AVS lagrade medelhastigheten. Samtidigt nollställs värdet i
funktionerna DST, MAX och TM. Tryck på höger knapp för att växla till läge TM.
Funktionen TM är ett trippur som mäter och visar sammanlagd körtid sedan senaste
nollställning av trippmätaren. Mätintervallet är 0:00:00 till 99:59:59. Trippuret
nollställs automatiskt när tripptiden når trippurets maximivärde. Samtidigt
nollställs värdet i funktionerna DST, MXS och AVS. Gå till läge TM och håll vänster
knapp intryckt i 3 sekunder för att nollställa den i TM lagrade tripptiden. Samtidigt
nollställs värdet i funktionerna DST, MXS och AVS. Tryck på höger knapp för att växla
till läge SCAN.
Funktionen SW är ett manuellt stoppur (StopWatch). Tryck en gång på vänster
knapp för att starta stoppuret, tryck på vänster knapp en gång till för att stoppa
stoppuret utan att nollställa det (paus). Tryck på höger knapp för att nollställa
stoppuret. Mätintervallet är 0:00:00 till 99:59:59. För att hindra att cykeldatorn
går ur stoppursläget när man trycker på höger knapp kan man hålla vänster
knapp intryckt i 3 sekunder. Detta låser cykeldatorn i stoppursläge. För att låsa upp
stoppursläget, håll på nytt vänster knapp intryckt i 3 sekunder. Tryck på höger knapp
för att växla till läge CDD.
Måldistansfunktionen CDD räknar ner en förinställd sträcka (Count Down Distance).
Håll vänster knapp intryckt i 3 sekunder för att växla till inställning av CDD-sträckan
(visas nedtill på displayen). Tryck på höger knapp för att bekräfta inställd sträcka.
Möjligt inställningsintervall är 0 till 999,99 kilometer eller miles. Tryck på höger
knapp för att växla till läge CDT.
Montera sensorn på ett av cykelns framgaelben och
magneten på en hjuleker på samma sida av hjulet
som sensorn. Sensorns position kan justeras med
mellanlägg mot framgaelbenet innan den spänns fast
med buntbandet. Se bild nedan. Justera sensorns och
magnetens position relativt varandra. Den plana ytan ska
vara vänd mot sensorn och avståndet mellan magnet och
sensor ska vara 1 mm. Magneten ska inte monteras så att
den passerar sensorns centrum. Detekteringen fungerar
bäst om magneten passerar nära sensorns över- eller
underkant.
Funktioner
SPD Hastighetsmätare
ODO Vägmätare, total körsträcka
DST Vägmätare, trippsträcka
MXS Topphastighetsminne (Uppnådd maximihastighet)
AVS Medelhastighetsminne
TM Trippur (ackumulerad tripptid)
CLK Klocka, val av 12- eller 24-timmarsvisning
SCAN Automatisk växling mellan visningslägen
+/- Indikering av ökande/minskande medelhastighet
SW Stoppur
CDD Måldistans (Nedräkning av avverkad distans)
CDT Nedräkning av förbrukad tid
CAL Energiförbrukning (kalorimätare)
FAT Fettförbränningsmätare
TEM Temperatur
- Bakgrundsbelysning
- Underhållslarm
- Väg- och hastighetsmätning omställbar mellan kilometer och miles
- Inställbar hjulomkrets (0-9999 mm)
- Inställbar vägmätare
- Frysning av ögonblicksvärden
- Automatiskt viloläge
1. Cykeldator
2. Sensor
3. Magnet
1
2
3
Skjut in datorn i datorfästets spår tills den klickar fast. För att ta loss datorn,
tryck lätt på fästets spärr och dra datorn åt motsatt håll mot fastsättning.
Kontroll och efterjustering: Sätt framhjulet i rotation och kontrollera på
displayen att datorn får signal och ger utslag. Om signalen uteblir eller är
oregelbunden, behöver sensorns och magnetens position njusteras.
När batteriet satts i visas 2060 på displayen, med en av sirorna blinkande. Den
blinkande siran kan ställas in genom upprepade tryckningar på höger knapp. När
siran överensstämmer med rätt hjulomkrets för din cykel (se tabellen nedan) trycker
du på vänster knapp för att bekräfta inställningen och växla till nästa sira. Ställ in
alla 4 sirorna i tur och ordning, från höger till vänster. Möjligt inställningsintervall
är 0 till 9999 mm. I stället för att använda tabellens omkretsvärden, kan du själv
mäta hjulomkretsen. Sätt en markering på golvet exakt där hjulet står och sätt
en markering på hjulet. Rulla sedan cykeln tills hjulet roterat exakt 1 varv och mät
därefter avståndet från golvmarkeringen till den punkt där hjulet står efter att ha
roterat 1 varv. Detta avstånd är hjulets omkrets. Om avståndet är t.ex. 1,615 m, ska
värdet 1615 ställas in. När omkretsinställningen är färdig, tryck ännu en gång på
vänster knapp för att växla till inställning av kilometer/miles.
Vikten kan anges i kg (indikeras med K på displayen) eller lbs (indikeras med L på
displayen). Växla till önskad enhet med höger knapp och bekräfta valet med vänster
knapp. Standardinställningen är 065 kg. Justera till önskat värde med höger knapp
och bekräfta inställningen med vänster knapp. Möjligt inställningsintervall är 20
till 199 kg. Tryck på vänster knapp för att växla till inställning av underhållslarm.
Tryck på höger knapp för att växla mellan mätning och visning i km och km/h
respektive miles och mph. Tryck på vänster knapp för att växla till inställning av
underhållslarm.
Däckdimension Omkrets Däckdimension Omkrets
700 C x 38 2180 26'' x 2,1'' 2068
700 C x 35 2168 26'' x 2,0'' 2114
700 C x 28 2136 26'' x 1,95'' 2050
700 C x 23 2096 26'' x 1,75'' 2023
700 C x 20 2086 26'' x 1,6'' 2051
650 C x 20 1938 26'' x 1,5'' 2026
29'' x 2,3'' 2326 26'' x 1,0'' 1913
29'' x 2,1'' 2288 24'' x 1,75'' 1890
28'' x 1,75'' 2268 20'' x 1,95'' 1565
28'' x 1,5'' 2224 20'' x 1,5'' 1490
27,5'' x 2,0'' 2155 20'' x 1,25'' 1450
27'' x 1 1/8'' 2174 18'' x 1,5'' 1340
27'' x 1 1/4'' 2135 16'' x 2,0'' 1245
26'' x 2,25'' 2115 14'' x 1,75'' 1055
Av
SE
Tryck på höger knapp för att välja underhållsintervall 200, 400, 600 eller 800 km
eller miles. Funktion: När körsträckan når det inställda värdet visas en skruvnyckel
blinkande på displayen. Håll höger knapp intryckt i 3 sekunder för att kvittera
larmet och släcka indikeringen. Tryck på vänster knapp för att växla till inställning
av klocka.
Funktionen DST är en trippmätare med mätintervall 0,01 till 9999,99 km eller
miles. Trippmätaren nollställs automatiskt när trippsträckan når trippmätarens
maximivärde. Gå till läge DST och håll vänster knapp intryckt i 3 sekunder för att
nollställa den i DST lagrade trippdistansen. Samtidigt nollställs värdet i funktionerna
MAX, AVS och TM. Tryck på höger knapp för att växla till läge MAX.
Funktionen MAX är ett toppvärdesminne som lagrar den högsta hastighet
som uppnåtts sedan senaste nollställning av trippmätaren. Gå till läge MAX
och håll höger knapp intryckt i 3 sekunder för att nollställa den i MAX lagrade
topphastigheten. Samtidigt nollställs värdet i funktionerna DST, AVS och TM.
Tryck på höger knapp för att växla till läge AVS.
Värna om miljön!
Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska
komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning på anvisad plats, till
exempel kommunens återvinningsstation.
SE - Bruksanvisning i original. Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår
serviceavdelning på telefon 0200-88 55 88. www.jula.se
Tillverkare/ Produsent / Producenci/ Manufacturer: Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA
Date of production: 2016-04-05
© Jula AB
Funktionen CDT mäter den tid det tar att avverka den i CDD inställda sträckan.
Funktionen styrs alltså av CDD och kan inte ställas in manuellt. Värdet i CDT nollställs
automatiskt när du nollställer CDD. Tryck på höger knapp för att växla till läge CAL.
Energifunktionen CAL visar kaloriförbrukningen sedan senaste nollställning.
Nollställ genom att hålla vänster knapp intryckt i 3 sekunder. Samtidigt nollställs
fettförbränningsfunktionen FAT. Tryck på höger knapp för att växla till läge FAT.
Termometerfunktionen TEM visar omgivningstemperaturen. Som standard är
visningen inställd till °C. För att växla till visning i °F, håll vänster knapp intryckt
i 3 sekunder. För att växla tillbaka till °C, håll på nytt vänster knapp intryckt i 3
sekunder. Tryck på höger knapp för att växla till läge SCAN.
I detta läge växlar visningen automatiskt, så att DST, MAX, AVS och TM visas en i
taget.
Det går att frysa ögonblicksvärden genom att trycka på vänster knapp. På displayen
visas då tripptiden (TM) i frysningsögonblicket. Bläddra genom alla de frysta
ögonblicksvärdena (DST – TM – AVS – MAX) genom att trycka upprepade gånger på
den högra knappen. Tryck på vänster knapp en gång till för att släppa frysningen.
Efter 300 sekunder utan insignal går displayen automatiskt till viloläge och endast
klockfunktionen visas. Cykeldatorn återgår automatiskt till normal funktion när
insignal tas emot eller någon knapp trycks in.
Displayen har bakgrundsbelysning som lyser under 6 sekunder efter varje
knapptryckning. För att hålla bakgrundsbelysningen konstant tänd, håll båda
knapparna intryckta samtidigt i 3 sekunder. För att släcka bakgrundsbelysningen
och återgå till korttidsbelysning, håll på nytt båda knapparna intryckta i 3 sekunder.
När batterispänningen sjunkit till 2,5V visas en blinkande batterisymbol på
displayen. Byt batteri snarast när detta inträar.
Problem Orsak/åtgärd
Hastighetsmätaren visar 0 hela tiden. Magnet och sensor har fel inbördes position.
De visade värdena är felaktiga. Felaktig parameterinställning, t.ex. fel
hjulomkrets.
Långsam reaktion. Omgivningstemperaturen är lägre än 0 °C.
Displayen är otydlig eller oläslig. Låt inte cykeldatorn ligga utsatt för direkt solljus
i slutet utrymme, t.ex. innanför ett fönster. Lägg
den i skugga.
Displayen är släckt. Batteriet är inte rätt isatt (dålig kontakt) eller är
urladdat. Sätt i batteriet korrekt eller byt ut det.
Inga symboler visas på displayen. Ta ut batteriet och vänta 10 sekunder. Sätt sedan
tillbaka batteriet.
NO
Funksjoner
SPD Fartsmåler
ODO Veimåler, total kjørestrekning
DST Veimåler, trippstrekning
MXS Topphastighetsminne (oppnådd maksimumshastighet)
AVS Middelhastighetsminne
TM Trippur (akkumulert tripptid)
CLK Klokke, valg av 12- eller 24-timersvisning
SCAN Automatisk veksling mellom visningsmoduser
+/- Indikering av økende/reduserende middelhastighet
SW Stoppeklokke
CDD Måldistanse (nedtelling av tilbakelagt distanse)
CDT Nedtelling av brukt tid
CAL Energiforbruk (kalorimåler)
FAT Fettforbrenningsmåler
TEM Temperatur
- Bakgrunnsbelysning
- Vedlikeholdsalarm
- Vei- og hastighetsmåling omstillbar mellom kilometer og miles
- Innstillbar hjulomkrets (0–9999 mm)
- Innstillbar veimåler
- Frysing av øyeblikksverdier
- Automatisk hvilemodus
Sette inn batteriet
Ta av batteridekselet og sett et CR2032-batteri i sykkelcomputeren. OBS! Batteriets positive pol (+) skal
vende oppover.
Montering av sensor og magnet
Montering av computerfeste
I tilbehørsesken er det et buntebånd for montering av computerfestet på styret. Ved behov kan mellomlegg
benyttes. Pass på at begge computerens metallkontakter ligger midt på metallkontaktene i computerfestet.
Montering av signalkabel
Monter kabelen langs forgaelbeinet, og fest den nøye med buntebånd, slik at den ikke kan ltre seg inn i
hjuleikene, betjeningen på styret eller i et fremmedlegeme. Avstanden mellom magnet og sensor skal være
1,5mm. OBS! Magneten skal ikke monteres slik at den passerer sensorens sentrum. Detekteringen fungerer
best hvis magneten passerer i nærheten av sensorens over- eller underkant.
Feste og løsne computeren
Innstilling av hjulomkrets
Innstilling av kilometer/miles
Innstilling av vekt
Innstilling av vedlikeholdsalarm
Innstilling av klokke med 12- eller 24-timersvisning
Manuell veksling mellom funksjoner
Innstilling av trippteller
DST
MAX
Gå til klokkeslettet og hold venstre knapp inne i 3 sekunder for å veksle til innstilling
av 12/24-timersvisning, trykk deretter igjen på venstre knapp for å velge mellom 12-
og 24-timersvisning. Trykk på høyre knapp for å bekrefte valgt visningstype og bytt
til innstilling av timer. Når visningen av time blinker, still inn riktig time ved å trykke
på venstre knapp, og trykk deretter på høyre knapp for å bekrefte innstilt time og
bytte til innstilling av minutt. Når visningen av minutt blinker, trykker du på venstre
knapp for å stille inn riktig minutt. Når klokkeslettet er riktig innstilt, trykker du på
høyre knapp for å bekrefte innstillingen og bytte til innstilling av veimåler.
Trykk på høyre knapp for å bytte mellom funksjonene, ett trinn om gangen:
ODO – DST – MAX – AVS – TM – SW – CDD – CDT – CAL – FAT – TEM – SCAN.
Gå til posisjonen ODO og hold venstre knapp inne i 3 sekunder for å bytte til
innstilling av veimåler. Standardinnstillingen er 0000,0. Ett av tallene vises
blinkende. Trykk på høyre knapp for stille inn dette tallet til ønsket verdi, trykk
deretter på venstre knapp for å bekrefte innstillingen og gå videre til innstilling av
neste tall. Når veimåleren er ferdig innstilt, trykk enda en gang på høyre knapp for
å bytte til tripptellermodusen DST.
Monter sensoren på et av sykkelens forgaelbein og
magneten på en hjuleike på samme side av hjulet
som sensoren. Sensorens posisjon kan justeres med
mellomlegg mot forgaelbeinet før den spennes fast
med buntebåndet. Se bilde under. Juster sensorens og
magnetens posisjon i forhold til hverandre. Den plane
overaten skal være vendt mot sensoren, og avstanden
mellom magnet og sensor skal være 1 mm. Magneten
skal ikke monteres slik at den passerer sensorens
sentrum. Detekteringen fungerer best hvis magneten
passerer i nærheten av sensorens over- eller underkant.
1. Sykkelcomputer
2. Sensor
3. Magnet
1
2
3
Skyv computeren inn i sporet på festet til den klikker på plass. Løsne computeren
ved å trykke lett på festesperren og trekke den i motsatt retning i forhold til da
den ble festet.
Kontroll og etterjustering: Få forhjulet til å rotere, og kontroller på displayet
at computeren får signal og gir utslag. Hvis signalene uteblir eller er
uregelmessige, må sensorens og magnetens posisjon njusteres.
Av
Når batteriet settes i, står det 2060 i displayet, med et av tallene blinkende. Det
blinkende tallet kan stilles inn ved gjentatt trykking på høyre knapp. Når tallet
overensstemmer med riktig hjulomkrets for sykkelen din (se tabellen nedenfor),
trykker du på venstre knapp for å bekrefte innstillingen og bytte til neste tall. Still inn
alle de 4 tallene i tur og orden, fra høyre til venstre. Mulig innstillingsintervall er 0 til
9999 mm. I stedet for å bruke tabellens omkretsverdier, kan du måle hjulomkretsen
selv. Sett et merke på gulvet nøyaktig der hjulet står, og sett et merke på hjulet. Trill
deretter sykkelen bortover gulvet til hjulet har rotert nøyaktig 1 omdreining, og mål
så avstanden fra gulvmarkeringen til punktet der hjulet står etter å ha rotert 1 gang.
Denne avstanden er hjulets omkrets. Hvis avstanden er f.eks. 1,615m, skal verdien
1615 stilles inn. Når omkretsen er ferdig innstilt, trykker du enda en gang på venstre
knapp for å bytte til innstilling av kilometer/miles.
Dekkdimensjon Omkrets Dekkdimensjon Omkrets
700 C x 38 2180 26'' x 2,1'' 2068
700 C x 35 2168 26'' x 2,0'' 2114
700 C x 28 2136 26'' x 1,95'' 2050
700 C x 23 2096 26'' x 1,75'' 2023
700 C x 20 2086 26'' x 1,6'' 2051
650 C x 20 1938 26'' x 1,5'' 2026
29'' x 2,3'' 2326 26'' x 1,0'' 1913
29'' x 2,1'' 2288 24'' x 1,75'' 1890
28'' x 1,75'' 2268 20'' x 1,95'' 1565
28'' x 1,5'' 2224 20'' x 1,5'' 1490
27,5'' x 2,0'' 2155 20'' x 1,25'' 1450
27'' x 1 1/8'' 2174 18'' x 1,5'' 1340
27'' x 1 1/4'' 2135 16'' x 2,0'' 1245
26'' x 2,25'' 2115 14'' x 1,75'' 1055
Trykk på høyre knapp for å veksle mellom måling og visning i henholdsvis km
og km/t eller miles og mph. Trykk på venstre knapp for å veksle til innstilling av
vedlikeholdsalarm.
Vekten kan angis i kg (indikeres med K på displayet) eller lbs (indikeres med L på
displayet). Bytt til ønsket enhet med høyre knapp og bekreft valget med venstre
knapp. Standardinnstillingen er 065 kg. Juster til ønsket verdi med høyre knapp og
bekreft innstillingen med venstre knapp. Mulig innstillingsintervall er 20 til 199 kg.
Trykk på venstre knapp for å veksle til innstilling av vedlikeholdsalarm.
Trykk på høyre knapp for å velge vedlikeholdsintervall 200, 400, 600 eller 800
km eller miles. Funksjon: Når kjørestrekningen når den innstilte verdien, vises en
skrunøkkel blinkende i displayet. Hold høyre knapp inne i 3 sekunder for å kvittere
for alarmen og slukke indikeringen. Trykk på venstre knapp for å veksle til innstilling
av klokke.
Funksjonen DST er en trippteller med måleintervall 0,01 til 9999,99 km eller
miles. Tripptelleren nullstilles automatisk når trippstrekningen når tripptellerens
maksimumsverdi. Gå til posisjonen DST og hold venstre knapp inne i 3 sekunder
for å nullstille trippavstanden som er lagret i DST. Samtidig nullstilles verdien i
funksjonene MAX, AVS og TM. Trykk på høyre knapp for å bytte til modusen MAX.
Funksjonen MAX er et toppverdiminne som lagrer den høyeste hastigheten som
er oppnådd siden siste nullstilling av tripptelleren. Gå til modusen MAX og hold
høyre knapp inne i 3 sekunder for å nullstille topphastigheten som er lagret i MAX.
Samtidig nullstilles verdien i funksjonene DST, AVS og TM.
Trykk på høyre knapp for å bytte til modusen AVS.
Download manual in English (PDF, 0.38 MB)
(Consider the environment and only print this manual if it is really necessary)

Loading…

Rating

Let us know what you think about the Kayoba 639-453 Cycling Computer by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.
Are you satisfied with the Kayoba 639-453 Cycling Computer?
Yes No
50%
50%
6 votes

Join the conversation about this product

Here you can share what you think about the Kayoba 639-453 Cycling Computer. If you have a question, first carefully read the manual. Requesting a manual can be done by using our contact form.

albert marton 11-04-2019
cannot handle the clock setting when I follow the instructions that were in the package. it looks like the instructions belong to a different model

reply | This was helpful (0) (Translated by Google)

More about this manual

We understand that it’s nice to have a paper manual for your Kayoba 639-453 Cycling Computer. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact Kayoba. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your Kayoba 639-453 Cycling Computer in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available.

Specifications

Brand Kayoba
Model 639-453
Category Cycling Computers
File type PDF
File size 0.38 MB

All manuals for Kayoba Cycling Computers
More manuals of Cycling Computers

Frequently Asked Questions about Kayoba 639-453 Cycling Computer

Our support team searches for useful product information and answers to frequently asked questions. If you find an inaccuracy in our frequently asked questions, please let us know by using our contact form.

Why do I need to enter the size of my wheel? Verified

To calculate the traveled distance, the cycling computer uses the number of revolutions. The number of revolutions multiplied by the size of the wheel equals the traveled distance.

This was helpful (4151) Read more

How many miles is one kilometer? Verified

One kilometer equals 0,621 mile. Ten kilometers makes 6,21 miles. One mile equals 1,609 kilometer. Ten miles makes 16,09 kilometers.

This was helpful (714) Read more

A battery in my device is oxidized, can I still safely use it? Verified

Ja, the device can still be safely used. Firstly, remove the oxidizd battery. Never use bare hands to do this. Then clean the battery compartment with a cotton swab dipped in vinegar or lemon juice. Let it dry and insert new batteries.

This was helpful (713) Read more
Manual Kayoba 639-453 Cycling Computer

Related products

Related categories