Manual Philips HD7524 Cucina Coffee Machine

Need a manual for your Philips HD7524 Cucina Coffee Machine? Below you can view and download the PDF manual for free in English. This product currently has 2 frequently asked questions, 0 comments and has 0 votes. If this is not the manual you want, please contact us.

Is your product defective and the manual offers no solution? Go to a Repair Café for free repair services.

Manual

Loading…

ENGLISH
Important
Do not use the appliance if the plug,the cord or the appliance itself is damaged.
Before first use
Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the mains
voltage in your home before you connect the appliance.
Put the appliance on a cool,flat and stable surface.
Do not put the appliance on a hot surface.
Keep the appliance out of the reach of children and make sure that they are unable to
pull at the cord.
1 Put the plug in an earthed wall socket.
2 You can store excess cord at the back of the appliance (fig.1).
Prevent the cord from coming into contact with hot surfaces.
3 Take the water tank off of the appliance (fig.2).
4 Open the lid (fig.3).
5 Fill the water tank with cold tap water.The level indications on the left apply
to large cups (120 ml).The level indications on the right apply to small cups
(80 ml).Place the water tank back onto the appliance.Make sure that the water
tank is placed well onto the appliance (fig.4).
6 Switch the appliance on by pressing the button (fig.5).
The pilot light goes on.
Let the appliance run until the water tank is completely empty.
7 Switch the appliance off after use (fig.6).
Let the appliance cool down for at least 3 minutes before you start brewing coffee.
Brewing coffee
1 Put a paper filter (type 1x4 or no.4) in the filter holder (fig.7).
Do not forget to fold the sealed edges of the filter,in order to prevent tearing and
folding.
Some versions come with a permanent filter.In this case, you do not need to use a
paper filter.
2 Take the water tank off of the appliance (fig.8).
3 Open the lid and fill it under the tap with cold water (fig.9).The level indications
on the left apply to large cups (120 ml).The level indications on the right apply
to small cups (80 ml).Place the water tank back onto the appliance.Make sure
that the water tank is placed well onto the appliance.
4 Put pre-ground coffee (filter-fine grind) in the filter (fig.10).
For large cups: use one full measuring spoon of ground coffee for each cup.
For small cups:use one level measuring spoon of ground coffee for each cup.
5 Close the filter holder and switch the appliance on by pressing the button (fig.11).
6 Switch the appliance off after use.
7 Remove the filter holder and throw the paper filter away (fig.12).
Cleaning
1 Unplug the appliance.
2 Clean the outside of the appliance with a moist cloth.
Never immerse the appliance in water or any other liquid.
3 Clean the jug,the filter holder,the removable bufferring (type HD7524 only),the
removable water tank and the tanklid in hot soapy water or in the dishwasher.
4 The lid of the water tank is detachable for optimal cleanability (fig.13).
In some cases water starts to leak from the detachable water tank due to scale build-
up.You can solve this problem by descaling the appliance.
Descaling
Regular descaling will prolong the life of your appliance and will guarantee optimal
brewing results for a long time.
In case of normal use (two full jugs of coffee every day),descale your coffee maker:
- once every 2 months if you are using hard water (over 18 DH);
- once every 4 months if you are using soft water (up to 18 DH).
Turn to your local water board for information about the water hardness in your area.
1 Fill the water tank with white vinegar.Do not put a filter or coffee in the filter holder.
2 Let the appliance complete two runs.
See 'Brewing coffee'.
3 Let the appliance complete two more flushing cycles with clean water to rinse
away all vinegar residues.
4 Clean the separate parts.
Replacement
Cord
- If the mains cord is damaged,it must be replaced by Philips,a service centre
authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
Jug
- You can order a new jug from your Philips dealer or Philips Service Centre:
- HD7977/60 blue jug
- HD7977/26 antracite jug
- HD7977/16 white jug
Guarantee & service
If you need service or information or if you have a problem,please consult the
worldwide guarantee leaflet or visit our Web site:www.philips.com or contact the
Philips Customer Care Centre in your country (you will find its phone number in the
worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country,turn
to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
1 32
4 5 6
7 8 9
10 11
13
12
Ważne
Nie używaj urządzenia, jeśli wtyczka, przewód zasilający lub sam ekpres są uszkodzone.
Przed pierwszym użyciem urządzenia
Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy napięcie określone na
urządzeniu odpowiada napięciu sieciowemu w Twoim domu.
Postaw urządzenie na chłodnej, płaskiej i stabilnej powierzchni.
Na stawiaj ekspresu na gorącej powierzchni.
Pamiętaj, by urządzenie znajdowało się poza zasięgiem dzieci i aby nie mogły one
pociągnąć zaprzewód zasilający.
1 Włącz wtyczkę do uziemionego gniazdka.
2 Możesz schować nadmiar przewodu z tyłu urządzenia (rys. 1).
Uważaj, by przewód zasilający nie stykał się z gorącą powierzchnią.
3 Wyjmij z urządzenia pojemnik na wodę (rys. 2).
4 Otwórz pokrywkę (rys. 3).
5 Napełnij pojemnik zimną wodą z kranu.Wstaw pojemnik z wodą z powrotem do
ekspresu. Sprawdź, czy pojemnik został dobrze umieszczony w urządzeniu (rys. 4).
6 Włącz urządzenie, przyciskając włącznik (rys. 5).
Zaświeci się wówczas lampka kontrolna.
Odczekaj aż pojemnik na wodę będzie zupełnie pusty.
7 Po użyciu wyłącz urzadzenie (rys. 6).
Zanim przystąpisz do parzenia kawy, odczekaj trzy minuty, aż urządzenie ostygnie.
Parzenie kawy
1 Włóż filtr papierowy (typ 1x4 lub nr 4) do uchwytu filtra (rys. 7).
Nie zapomnij zagiąć sprasowanych brzegów filtra, by zapobiec rozdarciu lub obsunięciu
filtra.
Niektóre typy ekspresów wyposażone są w stały filtr.W takim przypadku nie musisz
używać filtra papierowego.
2 Wyjmij pojemnik na wodę (rys. 8).
3 Otwórz pokrywkę i napełnij pojemnik zimną wodą z kranu (rys. 9). Podziałka po
lewej stronie odnosi się do dużych filiżanek (120ml). Podziałka po prawej stronie
odnosi się do małych filiżanek (80ml). Umieść z powrotem pojemnik w
urządzeniu. Upewnij się, że pojemnik został prawidłowo umieszczony w
urządzeniu.
4 Wsyp do filtra zmieloną kawę (gatunek do parzenia w ekspresie przelewowym)
(rys. 10).
Na duże filiżanki: użyj jedną pełną miarkę kawy na każdą filiżankę.
Na małe filiżanki: użyj jedną płaską miarkę kawy na każdą filiżankę.
5 Zamknij uchwyt filtra i włącz urządzenie, wciskając przycisk (rys. 11).
6 Po użyciu wyłącz urządzenie.
7 Wyjmij uchwyt filtra i wyrzuć papierowy filtr (rys. 12).
POLSKI
Mycie
1 Wyłącz urządzenie z sieci.
2 Wytrzyj obudowę ekspresu wilgotną ściereczką.
Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
3 Myj dzbanek, uchwyt filtra, ruchome uszczelki (tylko typ HD7524), pojemnik na
wodę i jego pokrywkę w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń lub
w zmywarce.
4 Dla ułatwienia mycia, pokrywka pojemnika na wodę daje się zdejmować (rys. 13).
W niektórych przypadkach na skutek osadzania się kamienia woda może zacząć
wyciekać ze zbiornika na wodę. Rozwiązaniem tego problemu jest usunięcie kamienia.
wyciekać ze zbiornika na wodę. Rozwiązaniem tego problemu jest usunięcie kamienia.
Usuwanie kamienia
Regularne usuwanie kamienia przedłuża trwałość urządzenia i przez długi czas zapewnia
najlepsze efekty parzenia kawy.
W przypadku normalnego użytkowania ekspresu (dwa pełne dzbanki kawy dziennie),
usuwaj kamień:
- co dwa miesiące, jeśli używasz twardej wody (powyżej 18 DH);
- co cztery miesiące, jeśli używasz miękkiej wody (do 18 DH).
Informację na temat stopnia twardości wody w Twojej okolicy uzyskasz w najbliższej stacji
sanitarno-epidemiologicznej.
1 Napełnij pojemnik na wodę octem. Nie wkładaj filtra do uchwytu.
2 Uruchom dwukrotnie urządzenie.
Postępuj zgodnie z opisem w części "Parzenie kawy".
3 Uruchom urządzenie dwukrotnie, używając czystej wody, by wypłukać
pozostałości octu.
4 Wyczyść ruchome części.
Wymiana
Przewód
- Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony w
autoryzowanym punkcie serwisowym firmy Philips, co pozwoli uniknąć ewentualnego
niebezpieczeństwa.
Dzbanek
- Możesz zamówić nowy dzbanek w sklepie lub punkcie serwisowym fimy Philips
- HD 7977/60 - kolor dzbanka: niebieski
- HD 7977/26 - kolor dzbanka: antracyt
- HD 7977/16 - kolor dzbanka: biały
Gwarancja i serwis
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub zetknąłeś się z jakimś problemem
skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajdziesz w
Karcie Gwarancyjnej) lub z najbliższym punktem serwisowym Artykułów Gospodarstwa
Domowego autoryzowanym przez firmę Philips.
ROMÂNĂ
Important
Nu folosiţi aparatul dacă ştecherul, cablul sau chiar aparatul sunt stricate.
Înainte de prima utilizare
Înainte de a conecta aparatul, verficaţi dacă tensiunea indicată pe aparat
corespunde tensiunii locale.
Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă rece, plană şi stabilă.
Nu aşezaţi aparatul pe o suprafaţă fierbinte.
Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor şi aveţi grijă ca aceştia să nu ajungă la cablu.
1 Introduceţi stecherul într-o priză cu legătură la pământ.
2 Puteţi depozita cablul rămas la spatele aparatului (fig. 1).
Cablul nu trebuie să vină în contact cu suprafeţele încinse.
3 Luaţi rezervorul de apă de pe aparat (fig. 2).
4 Deschideţi capacul (fig. 3).
5 Umpleţi rezervorul cu apă rece de la robinet. Reaşezaţi rezervorul cu apă pe
aparat.Asiguraţi-vă că acesta este corect poziţionat (fig. 4).
6 Porniţi aparatul apăsând butonul (fig. 5).
Ledul se va aprinde.
Lăsaţi aparatul să funcţioneze până se goleşte rezervorul de apă.
7 Opriţi aparatul după utilizare (fig. 6).
Lăsaţi aparatul să se răcească cel puţin 3 minute înainte de a începe să faceţi cafea din
nou.
Prepararea cafelei
1 Puneţi un filtru de hârtie (tip 1x4 sau nr. 4) în suportul filtrului (fig. 7).
Nu uitaţi să împăturiţi marginile sigilate ale filtrului pentru a evita ruperea sau îndoirea.
Unele tipuri sunt furnizate cu un filtru permanent. În acest caz, nu trebuie să folosiţi filtru
de hârtie.
2 Luaţi rezervorul de apă de pe aparat (fig. 8).
3 Deschideţi capacul şi umpleţi rezervorul cu apă rece de la robinet (fig. 9).
Gradaţiile din stânga indică numărul de ceşti mari de cafea (120 ml). Gradaţiile
din dreapta indică numărul de ceşti mici (80 ml). Repoziţionaţi rezervorul cu apă
înapoi pe aparat.Aveţi grijă să îl fixaţi corect.
4 Puneţi cafea măcinată (special) pentru filtru (fig. 10).
Pentru ceşti mari: folosiţi o lingură cu vârf de cafea măcinată pentru fiecare ceaşcă.
Pentru ceşti mici: o lingură rasă de cafea măcinată pentru fiecare ceaşcă.
5 Închideţi suportul filtrului şi porniţi aparatul apăsând butonul de pornire (fig. 11).
6 Opriţi aparatul după utilizare.
7 Scoateţi suportul filtrului şi aruncaţi filtrul de hârtie (fig. 12).
Curăţare
1 Scoateţi aparatul din priză.
2 Curăţaţi exteriorul aparatului cu o cârpă umedă.
Nu introduceţi niciodată aparatul în apă sau în alt lichid.
3 Curăţaţi vasul, suportul filtrului şi inelul tampon detaşabil (doar modelul
HD7524), rezervorul detaşabil şi capacul rezervorului cu apă caldă şi detergent
de vase sau în maşina de spălat vase.
4 Capacul rezervorului de apă este detaşabil pentru a asigura o curăţare optimă (fig.
13).
În unele cazuri, apa începe să se prelingă din rezervorul de apă datorită depunerilor de
calcar. Puteţi rezolva problema îndepărtând calcarul de pe aparat.
Îndepărtarea calcarului
Îndepărtarea regulată a calcarului va prelungi durata de funcţionare a aparatului şi va
garanta rezultate optime de preparare a cafelei pentru o perioadă îndelungată de timp.
În cazul unei utilizări normale (două vase pline zilnic), detartraţi cafetiera:
- o dată la 2 luni, dacă folosiţi apă dură (mai mult de 18 DH);
- o dată la 4 luni, dacă folosiţi apă dedurizată (mai puţin de 18 DH).
Apelaţi la furnizorul dumneavoastră de apă pentru a obţine informaţii cu privire la
duritatea apei.
1 Umpleţi rezervorul de apă cu oţet alb. Nu puneţi filtru sau cafea în suportul
filtrului.
2 Lăsaţi aparatul să funcţioneze de două ori.
Consultaţi capitolul "Prepararea cafelei".
3 Lăsaţi aparatul să termine încă două cicluri de fierbere folosind doar apă curată
pentru a îndepărta toate reziduurile de oţet.
4 Curăţaţi componentele detaşabile.
Înlocuire
Cablul
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit doar de Philips, la
un centru service autorizat Philips sau de persoane calificate pentru a evita orice
accident.
Vas
- Puteţi comanda un nou vas la furnizorul dumneavoastră Philips sau la centrul service
Philips:
- vas bleu HD7977/60
- vas antracit HD7977/26
- vas alb HD7977/16
Garanţie şi service
Dacă aveţi nevoie de informaţii, sau în cazul altor probleme, vă rugăm să consultaţi foaia
de garanţie internaţională sau să vizitaţi site-ul de web Philips www.philips.com sau
contactaţi Departamentul Clienţi din ţara dumneavoastră (veţi găsi numărul de telefon în
garanţia internaţională). Dacă în ţara dumneavoastră nu există un astfel de departament,
contactaţi furnizorul dumneavoastră Philips sau Departamentul Service pentru
Electrocasnice şi Produse de Ingrijire Personală.
Внимание
Запрещается пользоваться электроприбором при обнаружении неисправности
вилки, шнура питания или самого электроприбора.
Перед первым включением
Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное
напряжение соответствует напряжению электросети у Вас дома.
Ставьте прибор на ровную, холодную и устойчивую поверхность.
Не ставьте прибор на горячую поверхность.
Храните электрокофеварку в недоступных дл детей местах и убедитесь в том, что
дети не имеют возможности потянуть за шну питания.
1 Вставьте вилку шнура питания в заземленную розетку электросети.
2 Вы можете убрать излишек шнура питания в отсек в тыльной части
электрокофеварки (рис. 1).
Не допускайте соприкосновения шну питания с горячими поверхностями.
3 Извлеките водонаборный контейнер из кофеварки (рис. 2).
4 Откройте крышку (рис. 3).
5 Заполните водонаборный контейнер холодной водой из-под крана.
Установите контейнер на место. Убедитесь, что он установлен надлежащим
образом (рис. 4).
6 Включите электрокофеварку, нажав кнопку (рис. 5).
Загорится сигнальный индикатор.
Кофеварка должна работать до тех пор, пока водонаборный контейнер не опустеет.
7 Выключите электрокофеварку после завершения работы (рис. 6).
Прежде чем Вы начнете варить кофе, электрокофеварка должна остыть в течение
не менее 3 минут.
Приготовление кофе
1 Установите бумажный фильтр (модель 1х4 или № 4) в держатель фильтра
(рис. 7).
Не забудьте загнуть края фильтра, чтобы он не смялся и не порвался.
Некоторые модели кофеварки поставляются с постоянным фильтром. В этом случае
Вам нет необходимости пользоваться бумажным фильтром.
2 Извлеките водонаборный контейнер из кофеварки (рис. 8).
3 Откройте крышку и заполните водоналивной контейнер холодной водой
из-под крана (рис. 9). Установите резервуар на место. Отметки уровня воды
с левой стороны соответствуют большим чашкам (120 мл). Отметки уровня
воды с правой стороны соответствуют маленьким чашкам (80 мл).
Установите контейнер на место. Убедитесь, что он установлен надлежащим
образом.
4 Засыпьте в фильтр предварительно помолотый кофе (кофе мелкого помола)
(рис. 10).
Для больших чашек: кладите одну полную ("с горкой") мерную ложку молотого кофе
на чашку.
Для маленьких чашек: кладите одну неполную ("без горки") мерную ложку молотого
кофе на чашку.
5 Закройте держатель фильтра, а затем включите кофеварку, нажав кнопку
(рис. 11).
6 Выключите электрокофеварку после завершения работы.
7 Выньте держатель фильтра и выбросите фильтр (рис. 12).
Очистка
1 Отсоедините электрокофеварку от электросети.
2 Протрите электрокофеварку снаружи влажной тканью.
Запрещается погружать прибор в воду или какую-либо другую жидкость.
3 Вымойте кувшин для кофе, держатель фильтра, съемную прокладку (только в
модели HD7524), съемный водонаборный контейнер и его крышку горячей
мыльной водой или в посудомоечной машине.
4 Крышка водонаборного контейнера выполнена съемной для облегчения
выполнения очистки (рис. 13).
Иногда вода начинает подтекать из съемного контейнера для набора воды. Это
происходит из-за образования известковых отложений. Вы можете решить эту
проблему путем очистки вашей кофеварки от известкого налета.
проблему путем очистки вашей кофеварки от известкого налета.
Удаление накипи
Регулярная очистка прибора продлевает срок его службы и гарантирует наилучшее
качество заваривания кофе в течение длительного периода эксплуатации.
При нормальном пользовании кофеваркой (два полных кувшина кофе в день)
удаляйте накипь:
- каждые два месяца, если Вы пользуетесь жесткой водой (свыше 18 DH);
- каждые четыре месяца, если Вы пользуетесь мягкой водой (не более 18 DH).
Сведения о жесткости воды по месту жительства можно получить в местном
отделении органа водоснабжения.
1 Налейте в водонаборный контейнер раствор обычного уксусом. Не
засыпайте кофе и не устанавливайте фильтр в держатель.
2 Дайте кофеварке завершить два полных рабочих цикла.
См. раздел «Приготовление кофе».
3 Для полного удаления остатков уксуса и осадка накипи дайте кофеварке
завершить еще два рабочих цикла, залив в нее свежую воду.
4 Очистите отдельные части кофеварки.
Замена деталей
Шнур питания
- В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в
торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании
«Филипс», или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации,
чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
Кувшин для кофе
- Вы можете заказать новый кувшин для кофе, обратившись в торговое
предприятие или в сервисный центр компании "Филипс":
- HD7977/60 голубой кувшин
- HD7977/26 черный кувшин
- HD7977/16 белый кувшин
Гарантия и обслуживание
Для получения дополнительной информации, или в случае возникновения каких-
либо проблем, обратитесь к международному гарантийному талону, посетите
Web-сайт компании «Филипс»:www.philips.comили обратитесь в Центр по
обслуживанию потребителей компании «Филипс» в Вашей стране (номер телефона
центра Вы найдете на международном гарантийном талоне). Если подобный центр
в Вашей стране отсутствует, обратитесь в Вашу местную торговую организацию
компании «Филипс» или сервисное отделение компании Philips Domestic Appliances
and Personal Care BV.
РУССКИЙ
Důležité upozornění
Pokud by byl poškozen přístroj, jeho síťový přívod nebo zástrčka, nesmíte ho používat.
Před prvním použitím
Zkontrolujte, zda napětí, uvedené na přístroji, odpovídá napětí ve vaší
světelné síti.
Přístroj umístěte na chladnou, plochou a stabilní podložku.
Nestavte přístroj na horkou podložku.
Dbejte na to, aby byl přístroj mimo dosah malých dětí a aby ho děti nemohly strhnout
za přívodní kabel na zem.
1 Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky s nulovým kolíkem.
2 Nadbytečný přívodní kabel můžete uschovat v zadní části přístroje (obr. 1).
Dbejte na to, aby přívodní kabel nepřišel do styku s horkými díly přístroje.
3 Vyjměte z přístroje zásobník vody (obr. 2).
4 Otevřte víko (obr. 3).
5 Zásobník naplňte vodou z vodovodu. Pak jej vložte zpět na jeho místo do
přístroje. Přesvědčte se, že byl správně vložen (obr. 4).
6 Stisknutím tlačítka přístroj zapněte (obr. 5).
Rozsvítí se kontrolka.
Přístroj ponechte v chodu dokud není zásobník vody zcela prázdný.
7 Po uvaření kávy přístroj vypněte (obr. 6).
Ponechte přístroj asi 3 minuty vychladnout než začnete vařit další kávu.
Vaření kávy
1 Do držáku vložte papírový filtr (typ 1 x 4 nebo č. 4) (obr. 7).
Nezapomeňte zahnout okraje filtru ale tak, abyste nezpůsobili vznik trhlinek.
Některá provedení jsou vybavena trvalým filtrem.V takovém případě není třeba používat
papírový filtr.
2 Vyjměte z přístroje zásobník vody (obr. 8).
ČESKY
3 Otevřte víko a naplňte zásobník pod vodovodem čistou studenou vodou (obr. 9).
Indikace na levé straně je určena pro počet velkých šálků s obsahem 120 ml,
indikace na pravé straně pro počet malých šálků s obsahem 80 ml. Zásobník
vložte zpět do přístroje. Dbejte na to, aby byl zásobník do přístroje správně
vložen.
4 Do filtru nasypte mletou kávu (obr. 10).
Pro velké šálky: pro každý šálek nasypte vrchovatou odměrku kávy.
Pro malé šálky: pro každý šálek nasypte zarovnanou odměrku kávy.
5 Uzavřete držák filtru a stisknutím tlačítka přístroj zapněte (obr. 11).
6 Po uvaření kávy přístroj vypněte.
7 Vyjměte držák filtru a papírový filtr vyhoďte (obr. 12).
Čištění přístroje
1 Odpojte přístroj od sítě.
2 Vnější povrch vyčistěte navlhčeným hadříkem.
Nikdy přístroj nesmíte ponořit do vody nebo do jiné tekutiny.
3 Umyjte konvici, držák filtru, odnímatelný těsnicí kroužek (pouze typ HD7524),
odnímatelný zásobník vody a jeho víko v horké mýdlové vodě nebo v myčce
nádobí.
4 Víko zásobníku vody je pro optimální čištění odnímatelné (obr. 13).
V některých případech může prosakovat voda okolo odnímatelného zásobníku a
vytvářet v těchto místech vodní kámen.Tento problém vyřešíte již popsaným
odstraněním vodního kamene.
odstraněním vodního kamene.
Odstraňování vodního kamene
Pravidelné odstraňování vodního kamene prodlouží životnost vašeho přístroje a zaručí
vám trvalou kvalitu vařené kávy.
Při běžném používání (dvě plné konvice kávy denně) odstraňujte vodní kámen:
- jednou za 2 měsíce, pokud tvrdost vody přesahuje 18 DH;
- jednou za 4 měsíce, pokud tvrdost vody nedosahuje 18 DH.
Informace o tvrdosti vody vám může poskytnout místní služebna vodárny.
1 Naplňte zásobník octem. Do filtru nesypte žádnou kávu.
2 Roztok nechte uvařit a projít přístrojem dvakrát.
Viz odstavec "Vaření kávy".
3 Pak nechte přístrojem dvakrát projít čistou vodu, aby se vypláchly všechny
zbytky octa.
4 Vyjímatelné díly umyjte.
Výměna dílů
Přívodní kabel
- Pokud by byl poškozen síťový přívod, musí být jeho výměna svěřena organizaci,
autorizované firmou Philips nebo shodně kvalifikovaným pracovníkům, abyste předešli
možnému nebezpečí.
Konvice
- Novou konvici můžete zakoupit u vašeho dodavatele přístrojů Philips nebo v servisu
firmy Philips:
- HD7977/60 modrá konvice
- HD7977/26 antracitová konvice
- HD7977/16 bílá konvice
Záruka a servis
Pokud byste potřebovali jakoukoli informaci nebo měli jiný problém, zkuste nalézt
potřebné informace na internetové stránce www.philips.com nebo použijte informační
linku firmy Philips, případně se poraďte se svým dodavatelem.Adresu a všechna spojení
na informační linku Philips naleznete v celosvětovém záručním letáku.
Fontos
Ne használja a készüléket, ha a csatlakozó dugó, a vezeték vagy maga a készülék sérült.
Első használat előtt
A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készüléken jelzett
feszültség megegyezik-e az otthonában lévő hálózati feszültséggel.
A készüléket hideg, lapos és stabil felületen helyezze el.
Ne tegye a készüléket forró felületre.
Tartsa távol a készüléktől a gyermekeket, és ne engedje, hogy rángassák a csatlakozó
vezetéket.
1 A hálózati csatlakozó dugót földelt fali konnektorba dugja.
2 A felesleges csatlakozó vezetéket a készülék hátulján is tárolhatja (1. ábra).
Vigyázzon, hogy a csatlakozó vezeték ne érjen forró felületekhez.
3 Vegye ki a víztartályt a készülékből (2. ábra).
4 Nyissa fel a fedelet (3. ábra).
5 Töltse fel a víztartályt hideg csapvízzel.Tegye vissza a víztartályt a készülékbe.
Győződjön meg róla, hogy a víztartályt megfelelően tette-e a készülékbe (4. ábra).
6 Kapcsolja be a készüléket a gomb megnyomásával (5. ábra).
A jelzőlámpa világit.
A készülék addig működik, míg a víztartály teljesen ki nem ürül.
7 Használat után kapcsolja ki a készüléket (6. ábra).
Legalább 3 percig hagyja hűlni a készüléket, mielőtt ismét kávét főzne.
Kávéfőzés
1 Tegyen (1x4 vagy no. 4 típusú) papírszűrőt a szűrőtartóba (7. ábra).
Ne felejtse el behajtani a szűrő szigetelt széleit az eltépődés és behajtódás
megakadályozása érdekében.
Néhány típust tartós szűrővel láttak el. Ilyenkor nem szükséges papírszűrő használata.
§2 Vegye ki a víztartályt a készülékből (8. ábra).
3 Nyissa fel a fedelet és vízcsap alatt töltse fel hideg vízzel (9. ábra).A baloldalon
lévő szintjelzés nagy csészéknek (120 ml) felel meg.A jobboldalon lévő
szintjelzés kis csészékhez (80 ml) való.Tegye vissza a víztartályt a készülékbe.
Győződjön meg róla, hogy a víztartályt megfelelően tette-e a készülékbe.
4 Tegye a (szűrő-finomságúra) őrölt kávét a szűrőbe (10. ábra).
Nagy csészékhez: tele mérőkanálnyi őrölt kávét tegyen minden csészéhez.
Kis csészékhez: csapott mérőkanálnyi őrölt kávét tegyen minden csészéhez.
5 Zárja le a szűrőtartót és kapcsolja be a készüléket a gomb megnyomásával
(11. ábra).
6 Használat után kapcsolja ki a készüléket.
§7 Vegye ki a szűrőtartót és dobja ki a papírszűrőt (12. ábra).
MAGYAR
Tisztítás
1 Húzza ki a készülék hálózati csatlakozó dugóját a fali konnektorból.
2 A készülék burkolatát nedves ruhával tisztítsa.
Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
3 Meleg mosogatószeres vízben vagy mosogatógépben tisztítsa meg a kancsót, a
szűrőtartót, a kivehető közgyűrűt (csak a HD7524 típusnál), a kivehető víztartályt
és a tartály fedelét.
4 A víztartály fedelét leszerelheti a jobb tisztíthatóság érdekében (13. ábra).
Néhány esetben víz csöpöghet a kivehető víztartályból a vízkőképződésnek
köszönhetően.A készülék vízkőmentesítésével megszüntetheti ezt a problémát.
Vízkőmentesítés
Rendszeresen vízkőmentesítsen a készülék élettartamának meghosszabbítása érdekében,
így hosszú ideig garantált az optimális főzési eredmény.
Normál használat esetén (naponta 2 tele kancsó kávé) vízkőmentesítse a kávéfőzőt:
- kemény víz (18 DH fölött) használata esetén 2 havonta;
- lágy víz (18 DH alatt) használata esetén 4 havonta.
Hívja fel a helyi vízműveket, és érdeklődjön a háztartásában használt víz keménységi
fokáról.
1 Töltse fel a víztartályt háztartási ecettel. Ne tegyen szűrőt vagy kávét a
szűrőtartóba.
2 Működtesse kétszer a készüléket.
Lásd a ĒKávéfőzés c. részt.
3 Öblítse ki legalább kétszer a készüléket, hogy teljesen eltávolítsa az ecetet.
4 Tisztítsa meg a levehető részeket.
Cserelehetőség
Hálózati csatlakozó vezeték
- Ha a csatlakozó vezeték meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében a javítást
csak Philips szakszerviz vagy Philips felhatalmazással rendelkező szakember végezheti el.
Kancsó
- Új kancsót a Philips szaküzletben vásárolhat vagy a Philips Szerviz Központtól is
rendelhet.
- HD7977/60 kék kancsó
- HD7977/26 fekete kancsó
- HD7977/16 fehér kancsó
Garancia és szerviz
Amennyiben információra van szüksége, vagy problémája akadt, kérjük látogassa meg a
Philips weboldalát a www.philips.com címen, vagy lépjen kapcsolatba az ön országában
található Philips Vevőszolgálattal (telefonszámukat a világszerte érvényben lévő
garancialevélen találja meg). amennyiben az ön országáben nem működik Philips
vevőszolgálat, forduljon a helyi Philips márkakereskedőhöz, vagy lépjen kapcsolatba a
Philips háztartási kisgépek és szépségápolási termékek üzletág képviselőivel.
Cucina
HD7524, HD7520
www.philips.com
u
4222 001 94155
Download manual in English (PDF, 0.27 MB)
(Consider the environment and only print this manual if it is really necessary)

Loading…

Rating

Let us know what you think about the Philips HD7524 Cucina Coffee Machine by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.
Are you satisfied with the Philips HD7524 Cucina Coffee Machine?
Yes No
Be the first to rate this product
0 votes

Join the conversation about this product

Here you can share what you think about the Philips HD7524 Cucina Coffee Machine. If you have a question, first carefully read the manual. Requesting a manual can be done by using our contact form.

More about this manual

We understand that it’s nice to have a paper manual for your Philips HD7524 Cucina Coffee Machine. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact Philips. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your Philips HD7524 Cucina Coffee Machine in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available.

Specifications

Brand Philips
Model HD7524 Cucina
Category Coffee Machines
File type PDF
File size 0.27 MB

All manuals for Philips Coffee Machines
More manuals of Coffee Machines

Frequently Asked Questions about Philips HD7524 Cucina Coffee Machine

Our support team searches for useful product information and answers to frequently asked questions. If you find an inaccuracy in our frequently asked questions, please let us know by using our contact form.

What does the grind say about the coffee? Verified

The type of grind heavily determines the taste of the coffee. A finer grind generally means a stronger taste and a coarser grind means a milder taste. A very fine grind can result in bitter coffee.

This was helpful (656) Read more

What is the best way to store coffee? Verified

Coffee is best stored in a clean and airtight can.

This was helpful (237) Read more
Manual Philips HD7524 Cucina Coffee Machine

Related products

Related categories