Manual Nexelo C12 Cycling Computer

Need a manual for your Nexelo C12 Cycling Computer? Below you can view and download the PDF manual for free in English. This product currently has 3 frequently asked questions, 0 comments and has 0 votes. If this is not the manual you want, please contact us.

Is your product defective and the manual offers no solution? Go to a Repair Café for free repair services.

Manual

Loading…

Licznik rowerowy C12
1
2
3
4
5
6
Instrukcja obsługi
Przewodowy licznik rowerowy
Przegląd 12 funkcji
1. Zegar 12/24h (CLK)
2. Aktualna prędkość (SPD)
3. Średnia prędkość (AVS)
4. Maksymalna prędkość (MAX)
5. Czas jazdy (TM)
6. Dystans trasy (DST)
7. Całkowity przejechany dystans (ODO)
8. Auto OFF
9. SCAN
10. + I Porównanie do średniej prędkości
11. Sygnalizator konserwacji roweru
12. Tryb pomiaru odcinka
Instalacja baterii
Włóż monetę w otwór znajdujący się w pokrywie baterii, przekręć odwrotnie
do kierunku ruchu wskazówek. Włóż baterię i przykręć pokrywę.
Montaż licznika
Koszyk przymocuj do kierownicy za pomocą pasków montażowych
znajdujących się w zestawie. pomocą pasków montażowych znajdujących
się w zestawie.
UWAGA Odległość między czujnikiem a magnesem nie powinna być
większa niż 5 mm. Czujnik powinien być zamocowany pionowo, kąt
nachylenia nie powinien przekroczyć 30 stopni.
Przewód licznika
Przewód licznika owiń wokół widelca, tak aby nie został zerwany podczas
pracy amortyzatora i koła, następnie przeciągnij go owijając wokół linki
hamulca przedniego, tak aby nie zakłócał pracy przewodu.
Komponenty
Montaż czujnika oraz magnesu
Montaż czujnika.
Przyłóż gumową podkładkę do rury widelca /
amortyzatora i przymocuj czujnik za pomoca
plastikowych pasków. Strona oznaczona jako
« Sensor » powinna być skierowana w stronę
magnesu.
Montaż magnesu.
Zdemontuj nakrętkę z dołu magnesu, zamocuj
magnes ze śrubą do szprychy koła. Przykręć
nakrętkę unieruchamiając magnes na szprysze.
CLK (12/24H)
Wybierz funkcję zegara i przytrzymaj lewy przycisk przez
3 sekundy, aby ustawić czas (12/24 godziny).
Następnie ustaw godzinę. Lewym przyciskiem wybierz
godzinę a prawym zaakceptuj.
ODO
Funkcja ODO pokazuje całkowity przejechany dystans.
Przytrzymaj lewy przycisk przez 3 sekundy aby zmienić
wartci. Prawym przyciskiem wpowadź zmiany i
zaakceptuj lewym.
DST
Funkcja pokazuje odległość przejechanego odcinka lub
trasy. Pracuje w zakresie od 0.000 do 9999KM.
Automatycznie zostanie zresetowana po przejechany
maksymalnej odległości. Aby wyzerowaćlicznik,
przytrzymaj lewy przycisk przez 3 sekundy. Wyzerowanie
wartości, spowoduje usunięcie danych z funkcji MAX,
AVS, TM.
MAX
Zapisuje maksymalną osiągnięta prędkość po restarcie
licznika.
AVS
Funkcja AVS pokazuje średnią prędkość.
TM
Funkcja pokazuje czas jazdy od ostatniego jej
resetowania. Funkcja pokazuje czas w zagresie od
0:00:00 do 99:59:59 godzin, a następnie automatycznie
się resetuje. Aby ręcznie zresetować czas, przytrzymaj
lewy przycisk przez 3 sekundy. Zresetowanie danych w
funkcji TM, kasuje dane zawarte w DST, MAX, AVS
SCAN
Ta funkcja pokazuje naprzemiennie wartości DST, MXS,
AVS, TM. Włączenie i wyłączenie funkcji odbywa się za
pomocą prawego przycisku.
AUTO OFF
Funkcja przełącza ekran w tryb wyświetlania zegara po
300 sekundach nieaktywności. Licznik uruchomi się po
naciśnięciu dowolnego przycisku.
Tabela rozmiarów opon
SPD
Funkcja pokazuje aktualną prędkośc na głównym ekranie, z dokładnością
do 0.1KM/h. Funkcja pracuje w zakresie od 0 do 99,9 KM/h(M/h)
“+/-” Porównanie prędkości
“+” lub “—” wyświetlone na ekranie pokazują wyższą (“+”) lub niższą (“—”)
prędkość w stosunku do średniej prędkości (AVS).
Tryb pomiaru odcinka
Funkcja pozwala na chwilowe zapisanie wartci po przejechaniu
określonego odcinka. Polega na zamrożeniu wyświetlanych danych w
(DST), (TM), (AVS), (MAX). Aby uruchomić funkcję, wciśnij lewy przycisk
podczas wyświetlania jednego z wej wymienionych parametrów.
Migający ekran oznacza zamrożenie danych, co pozwala na ich analizę
podczas jazdy (Twój licznik nie przerywa zbierania aktualnych danych
podczas jazdy, mimo zamrożonych funkcji). Na ekranie automatycznie
pojawi się czas (TM). Aby sprawdzić zapis pozostałych funkcji, przełącz
prawym przyciskiem. Ponowne naciśniecie lewego przycisku spowoduje
odmrożenie funkcji i wyświetlanie aktualnych parametrów. Naciśnij raz
jeszcze aby ponowić zamrożenie i dokonać pomiaru odcinka.
Aby wyłączyć funkcję, wciśnij raz lewy przycisk.
Resetowanie danych
Aby zresetować dane w poszczególnych funkcjach, przełącz na funckję
którą chcesz zresetować i przytrzymaj lewy przycisk przez 3 sekundy.
Całkowite resetowanie licznika
Aby zresetować wszystkie dane licznika, wciśnij i przytrzymaj przez 3
sekundy obydwa przyciski.
Awarie i ich przyczyny
Computer C12
GB
7
Koszyk może zostać zamontowany
zarówno na kierownicy jak i na wsporniku
kierownicy.
Licznik ws w koszyk do momenty
usłyszenia charakterystycznego
kliknięcia.
Ustawienie rozmiarów opony
Po zamontowaniu baterii, ekran będzie pokazywał
domyślną wartość 2060, która będzie migała na
ekranie. Wprowadź wartość odpowiadającą
rozmiarowi Twojego koła, odnosząc się do danych
zawartych w tabelce poniżej. Aby wpisać dane,
wciśnij prawy przycisk aby zmienić numer, a
nastepnie lewy aby go zatwierdz. Następnie
wybierz jednostkę miary (KM/Mile)
Wybór jednostek miary (KM/Mile)
Wciśnij prawy przycisk aby wybrać jednostkę miary.
Naciśnij lewy przycisk aby przejść w tryb ustawień
przypomnienia o konserwacji roweru.
Sygnalizator konserwacji roweru
Sygnalizator konserwacji roweru służy aby
przypominać jego użytkownikowi o oddaniu roweru do
przeglądu.
Domyślna wartość to 200 km/mil. Aby wybrać inną
odległość po przejechaniu której licznik przypomni
nam o konserwacji roweru, wciśnij prawy przycisk i
zmień na 200, 400 lub 600 km/mil. Aby potwierdzić
swój wybór, wciśnij lewy przycisk.
Sygnalizacja: na ekranie pojawi się znak klucza, który
zacznie migać, aby wyłączyć przypomnienie, wciśnij
prawy przycisk na 3 sekundy.
Instrukcja obsługi
Przewodowy licznik rowerowy
Overview 13 Functions
1. Clock format 12/24h (CLK)
2. Riding speed (SPD)
3. Avarage speed (AVS)
4. Maximum speed (MAX)
5. Riding time (TM)
6. Total distance (ODO)
7. Riding Distance (DST)
8. Auto OFF
9. SCAN
10. + I Avarage speed Comparision
11. Maintence alert
12. Freeze frame memory
Battery Installation
Remove the battery cover and put the battery into the case.
Notice: Positive pole of battery (+) should be set upwards.
Then cover the the battery case and screw down.
Computer Installation
Push the computer along the chute, the button
stand fix the computer and hold. Removing it
just need to pull it out in reverse direction along
the chute. Check the installation: Turn the
front wheel to run, look to the screen to confirm if
it’s got signal, if there has no signal or the
reaction is not sensitive please adjust the
relative location of Sensor and Magnet slightly.
Fasten the transmission line
Set the line along the front fork and use the strap to fasten it tightly, so as not
to disturb the handlebar works.
Components
Sensor and Magnet Installation
Install the sensor onto the front fork of bicycle,
and the Magnet is installed onto the steel wire at
the same side. Sensor can be underlaid with
back-up plate and use the strap to fasten onto the
front fork. As the picture below. Adjust the relative
location of Sensor and Magnet. The plane must
face to the inductor, and keep the space of them
to be 1mm. Magnet can not be set at the centre of
sensor face-to-face, it’s better at head or tail of
sensor.
Setting Tire Circumference
After battery installed, the screen shows 2060, and
one of the numbers is flash, select the exact cycle of
your bike according to the following list. Press the
right button to change the number, then press left
button to confirm it. Set from right to left, it range from
0mm to 9999mm. Continue to press the left button to
enter into KMMile setting.
Magnetic sensor
Watch seat
Battery
Magnet
Nylon binding wire
L222004NEX
L222005NEX
Velikost kola Velikost kolaObvod Obvod
Tire size Tire size
Circum
ference
Circum
ference
12 13
14 15
8 9
10 11
Cyklocomputer C12
CZ
Tire circumference chart
KM/hr , M/hr Selectable
Press right button to choose KM/hr or Mile/hr mode.
Press the left button to enter into the Maintain
reminder mode.
Maintenace alert
The default value is: 200(KM/M.). Press the right
button to choose 200, 400, 600, 800(KM/M).
Then press the left button to confirm it.
Function: when the numerical value reaches to the
setting value, the spanner sign will be flash, and press
the right button for 3 seconds to cancel it.
CLK (12H/24H)
Under the Clock mode press “Left button” for 3
seconds it will enter the 12/24 hr time setting. Press
the left button to exchange 12/24hr, press the right
button to confirm it. After the hour number is flash,
press the left button to change the value, and press the
right button to confirm. Press the right button to enter
into the Odometer mode.
Setting ODO
ODO ranges from 0 to 99999 (KM/M.). It will be
automatically cleared when the value overruns the max
number. Under the ODO mode, press the left button for 3
seconds to enter the ODO setting. Default number is
0000.0. Press the right button to change the number, then
press left button to confirm it. (if you change a new battery,
you can input the last value.) Press the right button to
enter into the DST mode.
DST
Timing for the Distance of single Trip (TM). Distance
range from 0.001 to 9999(KM/Hr). It will be automatically
cleared when the value overruns the max number.
Under the DST mode, press the left button for 3 seconds,
DST value comes to ‘0’, as well as the value of MXS, AVS,
TM Press the right button to enter into MXS mode.
MAX
Under the MXS Mode, press the left button for 3 seconds,
MXS value will turn into “0”, as well as the value of DST,
AVS, TM . Press the right button to enter into AVS mode.
AVS
Under the AVX mode, press the left button for 3 seconds,
AVS values will turn into ‘0’, as well as the value of DST,
MXS, TM. Press the right button to enter the TM mode.
TM
It shows the accumulative total time from the last reset
time, it ranges from:0 :00 :00 to 99 :59 :59. It goes to “0”
when the value overruns the max number, meanwhile
DST, MAX and AVS are cleared too.Under the mode of
TM, press the left button for 3 seconds, TM is cleared , as
well as the value of DST, MXS, AVS .
Press the right button to enter into SCAN Mode.
SCAN
Under this mode the screen displays DST, MXS, AVS, TM
one by one.
Press the right button to back clock state.
AUTO ON/OFF
After 300 seconds no signal inputs the computer, the
screen will turn into OFF state with only CLK clock
displays on it. It will restart when there is signal input or
press any button.
SPD
This value will always be displayed on screen. Precision is 0.1KM/h. It
ranges from 0 to 99.9 KM/h(M/h).
“+”“—” Speed Comparison
“+” or “—” will show on the screen in the upper right corner, “+” shows the
instant speed is higher than average speed.
“—” shows it is slower in reverse.
Freeze frame memory
Under any mode, it will enter into the freeze frame memory mode when you
press the left button. Screen will show the time of ride (TM) .Press the right
button to scan the value of (DST) - (TM) - (AVS) - (MXS). Press left button to
cancel this mode.
Reset all the value
Both press the left and right button at the same time for 3's to clear and reset
all the values.
Usage of the two buttons
Press the right button to select the mode of following: ODO, DST, MXS, AVS,
TM, SCAN, Clock.
All the Modes (Except Sampling Mode) do not use with left button. When you
enter into the sampling mode, it can only show several sampled values with
press the right button. Press left button again to quit the samlping mode.
Malfunction and its reasons
Instrukcja obsługi
Przewodowy licznik rowerowy
Přehled 15 Fukcí
1. Formát hodin 12/24 (CLK)
2. Aktuální rychlost (SPD)
3. Průměrná rychost (AVS)
4. Maximální rychlost (MAX)
5. čas jízdy (TM)
6. Celková denní vzdálenost (DST)
7. Celková ujetá vzdálenost (ODO)
8. Automatické vypnutí (Auto OFF)
9. Automatické přepínání funkcí (SCAN)
10. +/- Porovnání průměrné a aktuální rychlostí
11. Signalizace servisních intervalů
12. Měření okruhů
Instalace baterie
Vložte baterii CR2032 do computeru. Poznámka: kladný pól (+) by měl být
směrem vzhůru.
Instalace Computeru
Computer zasuňte do drážky držáku ve
směru od sedla dopředu, pro vyjmutí
stlačte pojistku a computer vysuňte v
opačném směru. Kontrola správné
instalace: Roztočte přední kolo a
zkontrolujte zda computer reaguje. Pokud
by nereagoval, je nutno upravit vzájemnou
vzdálenost mezi senzorem a magnetem.
Instalace přenosového drátu
Přenosový drát pečlivě upevněte na vydlici, rám, řidítka, tak aby nepřekážel
při řízení kola.
Příslušenství
Instalace senzoru a magnetu
Nainstalujte senzor na přední vydlici a magnet
pak na paprsek kola, na stra k senzoru.
Nastavte vzájemnou vzlenost senzoru a
magnetu na ca 1mm. Magnet by neměl být
umístěn ku středu senzoru, ale spíše k jeho
hornímu nebo dolnímu konci.
Instalace držáku computeru
Držák computeru uchyťte pomocí poutka na jeho
zadní straně, případně použijte stahovací pásek,
který je součástí balení .
Nastavení obvodu plášťů
Po vložení baterie do computeru se na obrazovce
zobrazí hodnota 2060, s blikajícím prvním číslem
computer je připravený k nastavení obvodu plášťů,
dle následující tabulky. Pravým tlačítkem měníte
hodnotu právě blikajícího čísla, levým tlačítkem pak
tuto hodnotu potvrdíte a postoupíte na číslo další.
Následným opětovným stlačením levého tlačítka
přejdete k nastavení režimu Km/h, Míle/h
Tabulka obvodů pláštů
Nastavení KM/h nebo M/h
Pravým tlačítkem zvolíte režim KM /h, případně
Míle/h. Stlačením levého tlačítka pak ejdete k
nastavení upomínky k údržbě
Nastavení upomínky k údržbě
Pravým tlačítkem zvolíte interval 200, 400, 600, 800
KM, po jehož ujetí se na obrazovce zobrazí blikající
symbol klíče. Stlačením pravého tlačítka po dobu 3
sekund tuto upomínku vypnete. Levým tlačítkem pak
přejdete k nastavení hodin.
Nastavení 12H/24H režimu hodin
Stlačte levé tlačítko po dobu 3 sekund, pravým
tlačítkem přepněte mezi 12 a 24 h režimem, levým
tlačítkem volbu potte. Následm stlením
pravého tlačítka přejdete k nastavení času. Levým
tlačítkem měníte hodnotu právě blikajícího čísla,
jednoho po druhém nebo pravým přejdete od
nastavování hodin k minutám. Následně přejdete k
nastavení celkově ujetých Km
Nastavení ODO
Podržte levé tlačítko po dobu 3 sekund, pravým tlačítkem
pak změňte hodnotu právě blikajícího čísla a potvrďte
levým tlačítkem.
Následným stlačením pravého tlačítka přejdete do režimu
vzdálenosti ujeté v rámci jedné jízdy (DST).
DST
DST vyjadřuje vzdálenost ujetou v rámci jedné jízdy, v
rozmezí od 0.001 to 9999(KM). Po překročení této,
maximální hranice se tato automaticky vynuluje.
Stlačením levého tlačítka v režimu DST, zaznamenanou
hodnotu DST vynulujete, spolu se zaznamenanými
hodnotami MAX, AVS, TM.
Stlačením pravého tlačítka přejdete do režimu maximální
rychlosti.
MAX
V režimu MAX je zaznamenávána maximální rychlost v
rámci jedné jízdy. Stlačením pravého tlačítka v režimu
MAX zaznamenanou hodnotu MAX vynulujete, spolu se
zaznamenanými hodnotami DST, AVS, TM.
Pravým tlačítkem přepnete do režimu AVS.
AVS
V režimu AVS je zaznamenávána/ zobrazována aktuální
průměrná rychlost v rámci jedné jízdy. Stlačením levého
tlačítka po dobu 3 sekund hodnotu AVS vynulujete, spolu
se zaznamenanými DST, MAX, TM . Stlačením pravého
tlačítka přepnete do režimu TM.
TM
V režimu TM je zobrazena aktuální doba trvání právě
probíhající jízdy, v rozmezí 0 :00 :00 to 99 :59 :59. Po
překročení této maximální hodnoty je zaznamenaná
hodnota TM automaticky vynulována, spolu s hodnotami
DST, MAX a AVS. Stlačením levého tlačítka po dobu 3
sekund, pak dojde k vynulování těchto hodnot manuálně.
Stlačením pravého tlačítka přejdete do režimu SW.
SCAN
V režimu SCAN se na obrazovce jedna po druhé zobrazí
hodnoty DST, MXS, AVS, TM.
Automatické vypnutí
Computer vždy přejde do klidového režimu, nepřijímá-li
žádné signály po dobu delší než 5 minut
Aktuální rychlost
Hodnota aktuální rychlosti je vždy zobrazena na obrazovce.
Porovnání aktuální a aktuální průměrné rychlosti
“+” nebo“-”je vždy zobrazeno v pravém horním rohu.
V závislosti na tom, je-li vaše aktuální.
Měření okruhů
Levým tlačítkem přejdete do režimu FFM. Dojde k zobrazení hodnoty TM.
Stláčením pravého tlačítka pak z této přepnínáte na hodnotyDST- TM-
AVS- MAX.
Levým tlačítkem pak tento režim opustíte.
Vymazání všech hodnot
Podržte společně levé i pravé tlačítko po dobu 3 sekundy
Disfunkce a jejich příčiny
Magneticky sensor
Drzak computeru
Baterie
Magnet
Nylonova paska
Instrukcja obsługi
User Manual
Uživatelská příručka
руководство пользователя
Download manual in English (PDF, 2.58 MB)
(Consider the environment and only print this manual if it is really necessary)

Loading…

Rating

Let us know what you think about the Nexelo C12 Cycling Computer by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.
Are you satisfied with the Nexelo C12 Cycling Computer?
Yes No
Be the first to rate this product
0 votes

Join the conversation about this product

Here you can share what you think about the Nexelo C12 Cycling Computer. If you have a question, first carefully read the manual. Requesting a manual can be done by using our contact form.

More about this manual

We understand that it’s nice to have a paper manual for your Nexelo C12 Cycling Computer. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact Nexelo. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your Nexelo C12 Cycling Computer in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available.

Specifications

Brand Nexelo
Model C12
Category Cycling Computers
File type PDF
File size 2.58 MB

All manuals for Nexelo Cycling Computers
More manuals of Cycling Computers

Frequently Asked Questions about Nexelo C12 Cycling Computer

Our support team searches for useful product information and answers to frequently asked questions. If you find an inaccuracy in our frequently asked questions, please let us know by using our contact form.

Why do I need to enter the size of my wheel? Verified

To calculate the traveled distance, the cycling computer uses the number of revolutions. The number of revolutions multiplied by the size of the wheel equals the traveled distance.

This was helpful (4155) Read more

How many miles is one kilometer? Verified

One kilometer equals 0,621 mile. Ten kilometers makes 6,21 miles. One mile equals 1,609 kilometer. Ten miles makes 16,09 kilometers.

This was helpful (714) Read more

A battery in my device is oxidized, can I still safely use it? Verified

Ja, the device can still be safely used. Firstly, remove the oxidizd battery. Never use bare hands to do this. Then clean the battery compartment with a cotton swab dipped in vinegar or lemon juice. Let it dry and insert new batteries.

This was helpful (713) Read more
Manual Nexelo C12 Cycling Computer

Related products

Related categories