Manual Nexelo C20WLS Cycling Computer

Need a manual for your Nexelo C20WLS Cycling Computer? Below you can view and download the PDF manual for free in English. This product currently has 3 frequently asked questions, 0 comments and has 0 votes. If this is not the manual you want, please contact us.

Is your product defective and the manual offers no solution? Go to a Repair Café for free repair services.

Manual

Loading…

Licznik rowerowy C20WLS
Instrukcja obsługi/User Manual/Uživatelská příručka
L222000NEX, L222001NEX
1
2
3
4
5
6
Instrukcja obsługi
Bezprzewodowy licznik rowerowy
Uwaga: Przed użyciem, zdejmuj folię ochroną z ekranu
Przegląd 20 funkcji
1. Zegar 12/24h (CLK)
2. Stoper (SW)
3. Elektrycznie podświetlany ekran
4. Aktualna prędkość (SPD)
5. Średnia prędkość (AVS)
6. Maksymalna prędkość (MAX)
7. Czas jazdy (TM)
8. Dystans trasy (DST)
9. Całkowity przejechany dystans (ODO)
10. Auto OFF
11. SCAN
12. Odliczanie trasy (CDD)
13. Odliczanie czasu (CDT)
14. Bieżący licznik spalonych kalorii (CAL)
15. Całkowity licznik spalonych kalorii (FAT)
16. Termometr (TEM)
17. Wskaźnik niskiego poziomu baterii
18. + I Porównanie do średniej prędkości
19. Sygnalizator konserwacji roweru
20. Tryb pomiaru odcinka
Instalacja baterii
Włóż monetę w otwór znajdujący się w pokrywie baterii, przekręć odwrotnie
do kierunku ruchu wskazówek. Włóż baterię i przykręć pokrywę.
Montaż licznika
Koszyk przymocuj do kierownicy za pomocą pasków montażowych
znajdujących się w zestawie. Koszyk może zostać zamontowany zarówno
na kierownicy jak i na wsporniku kierownicy. Licznik ułóż w koszyku, tak aby
ząbki montażowe weszły w dedykowane otwory. Przekręć licznik zgodnie z
ruchem wskazówek zegara, jednocześnie delikatnie dociskając go do
koszyka
UWAGA: Odległość między czujnikiem a magnesem nie powinna być
większa niż 5 mm. Czujnik powinien być zamocowany pionowo, kąt
nachylenia nie powinien przekroczyć 30 stopni. Maksymalna odległość
pomiędzy czujnikiem a nadajnikiem nie powinna przekraczać 80 cm.
Montaż czujnika oraz magnesu
Montaż czujnika.
Przyłóż gumową podkładkę do rury widelca /
amortyzatora i przymocuj czujnik za pomoca
plastikowych pasków. Strona oznaczona jako
« Sensor » powinna być skierowana w stronę
magnesu.
Montaż magnesu.
Zdemontuj nakrętkę z dołu magnesu, zamocuj
magnes ze śrubą do szprychy koła. Przykręć
nakrętkę unieruchamiając magnes na szprysze.
SW
Wybierz na ekranie funkcję SW. Lewym przyciskiem rozpocznij
pomiar czasu. Podczas pomiaru, możesz przełączyć podgląd
innych funkcji za pomocą prawego klawisza. Aby zatrzymać
pomiar czasu, wciśnij lewy klawisz (na ekranie musi być
widoczny symbol SW). Aby wyzerować stoper, zatrzymaj
pomiar czasu i wciśnij prawy klawisz. Możesz zablokować
ekran tak, aby wyświetlała się tylko ta funkcja, przytrzymując
lewy przycisk przez 3 sekundy, w ten sam sposób możesz
odblokować ekran. Stoper działa w zakresie od 0:00:00 do
9:59:59 (h:min:sec)
CDD
Funkcja odliczania trasy. Na ekranie wyświetli się symbol CDD.
Wciśnij lewy przycisk na 3 sekundy, alby ustawić długość trasy
do odliczania. Prawym przyciskiem zatwierdź odległość.
Funkcja pracuje w zakresie od 000 do 999.99 KM.
CDT
Funkcja CDT odlicza czas przejechania trasy podanej w funkcji
CDD. Odliczanie odbywa się tylko podczas ruchu. Odliczanie
zatrzyma się w momencie kiedy przestaniesz jechać i uruchomi
się w momencie dalszej jazdy. Aby wyzerować zegar, należy
zresetować kilometry podane w funkcji CDD
CAL
Funkcja pokazuje ilość spalonych kalorii w odniesieniu do
długości przejechanej trasy. Przytrzymaj lewy przycisk przez 3
sekundy aby wyzerować dane. Wyzerowanie wartości,
spowoduje usunięcie danych z funkcji FAT. Funkcja podaje
wartość przybliżoną.
TEM
Funkcja pokazuje aktualną temperaturę w lub .
Przytrzymaj lewy przycisk aby zmienić ustawienia.
FAT
Funkcja pokazuje ilość zużytej tkanki tłuszczowej w odniesieniu
do długości przejechanej trasy. Przytrzymaj lewy przycisk przez
3 sekundy aby wyzerować dane. Wyzerowanie wartości,
spowoduje usunięcie danych z funkcji CAL. Funkcja podaje
wartość przybliżoną.
SCAN
Ta funkcja pokazuje naprzemiennie wartości DST, MXS, AVS,
TM. Włączenie i wyłączenie funkcji odbywa się za pomocą
prawego przycisku.
7
Domyślna wartość to 200 km/mil. Aby wybrać inną odległość
po przejechaniu której licznik przypomni nam o konserwacji
roweru, wciśnij prawy przycisk i zmień na 200, 400 lub 600
km/mil. Aby potwierdzić swój wybór, wicśnij lewy przycisk.
Sygnalizacja: na ekranie pojawi się znak klucza, który zacznie
migać, aby wyłączyć przypomnienie, wciśnij prawy przycisk na
3 sekundy.
CLK (12H/24H)
Wybierz funkcję zegara i przytrzymaj lewy przycisk przez 3
sekundy, aby ustawić czas (12/24 godziny). Następnie ustaw
godzinę. Lewym przyciskiem wybierz godzinę a prawym
zaakceptuj.
Przełączanie funkcji
Prawym przyciskiem, możesz przełączać funkcje jedna po
drugiej:(ODO)-(DST)-(MAX)-(AVS)-(TM)-(SW)-(CDD)-
(CDT)-(CAL)-(FAT)-(TEM)-(SCAN)
Setting ODO
Funkcja ODO pokazuje całkowity przejechany dystans.
Przytrzymaj lewy przycisk przez 3 sekundy aby zmienić
wartości. Prawym przyciskiem wpowadź zmiany i zaakceptuj
lewym.
DST
Funkcja pokazuje odległość przejechanego odcinka lub trasy.
Pracuje w zakresie od 0.000 do 9999KM. Automatycznie
zostanie zresetowana po przejechany maksymalnej
odległości. Aby wyzerować licznik, przytrzymaj lewy przycisk
przez 3 sekundy. Wyzerowanie wartości, spowoduje
usunięcie danych z funkcji MAX, AVS, TM.
MAX
Zapisuje maksymalną osiągnięta pdkość po restarcie
licznika.
AVS
Funkcja AVS pokazuje średnią prędkość.
TM
Funkcja pokazuje czas jazdy od ostatniego jej resetowania.
Funkcja pokazuje czas w zakresie od 0:00:00 do 99:59:59
godzin, a następnie automatycznie się resetuje. Aby ręcznie
zresetować czas, przytrzymaj. lewy przycisk przez 3 sekundy.
Zresetowanie danych w funkcji TM, kasuje dane zawarte w
DST, MAX, AVS.
Tryb pomiaru odcinka
Funkcja pozwala na chwilowe zapisanie wartości po przejechaniu
określonego odcinka. Polega na zamrożeniu wyświetlanych
danych w (DST), (TM), (AVS), (MAX).
Aby uruchomić funkcję, wciśnij lewy przycisk podczas
wyświetlania jednego z wyżej wymienionych parametrów.
Migający ekran oznacza zamrożenie danych, co pozwala na ich
anali podczas jazdy (Twój licznik nie przerywa zbierania
aktualnych danych podczas jazdy, mimo zamrożonych funkcji).
Na ekranie automatycznie pojawi się czas (TM). Aby sprawdzić
zapis pozostych funkcji, przącz prawym przyciskiem.
Ponowne naciśniecie lewego przycisku spowoduje odmrożenie
funkcji i wyświetlanie aktualnych parametrów. Naciśnij raz
jeszcze aby ponowić zamrożenie i dokonać pomiaru odcinka.
Aby wyłączyć funkcję, wciśnij raz lewy przycisk.
SPD
Funkcja pokazuje aktualną prędkość na głównym ekranie, z
dokładnością do 0.1KM/h. Funkcja pracuje w zakresie od 0 do
99,9 KM/h(M/h)
“+/-” Porównanie prędkości
“+” lub “—” wyświetlone na ekranie pokazują wyższą (“+”) lub
niższą (“—”) prędkość w stosunku do średniej prędkości (AVS).
Elektrycznie podświetlany ekran
Cała matryca ekranu będzie podświetlona po naciśnciu
dowolnego przycisku. Aby podświetlić ekran na stałe, przytrzymaj
obydwa przyciski przez 3 sekundy.
Auto OFF
Funkcja przełącza ekran w tryb wyświetlania zegara po 300
sekundach nieaktywności. Licznik uruchomi się po naciśnięciu
dowolnego przycisku.
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
W przypadku gdy napięcie baterii spadnie do 2,5 V, na ekranie
pojawi się migająca ikona baterii, przypominająca o konieczności
jej wymiany.
Komponenty:
Ustawienie rozmiarów opony
Po zamontowaniu baterii, ekran będzie pokazywał domyślną
wartość 2060, która będzie migała na ekranie. Wprowadź
wartość odpowiadającą rozmiarowi Twojego koła, odnosząc
się do danych zawartych w tabelce poniżej. Aby wpisać dane,
wciśnij prawy przycisk aby zmienić numer, a nastepnie lewy
aby go zatwierdzić. Następnie wybierz jednost miary
(KM/Mile)
Wybór jednostek miary (KM/Mile)
Wciśnij prawy przycisk aby wybrać jednostkę miary. Naciśnij
lewy przycisk aby przejść w tryb ustawień przypomnienia o
konserwacji roweru.
Ustawienie wagi
Podczas konfiguracji licznika na ekranie pojawi się migająca
litera (K). W tym miejscu ustaw czy chcesz aby funkcja
przeliczała Twoją wagę w Kilogramach (K), czy w Funtach (L).
Zmiany dokonaj prawym przyciskiem, zatwierdzając lewym.
Następnie podaj swoją wagę w zakresie od 20KG do 199KG.
Domyślna wartość to 065 KG (czyli 65 kilogramów). Zmień ją
podając swoją wagę prawym przyciskiem i zatwierdź lewym
przyciskiem.
Sygnalizator konserwacji roweru
Sygnalizator konserwacji roweru służy aby przypominać jego
użytkownikowi o oddaniu roweru do przeglądu.
Computer C20WLS
User manual
Bicycle computer Wireless type
Note: Please tear the screen protective film.
Overview 20 Functions
1. Clock format 12/24h (CLK)
2. Stop watch (SW)
3. El Backlight
4. Riding speed (SPD)
5. Avarage speed (AVS)
6. Maximum speed (MAX)
7. Riding time (TM)
8. Riding Distance (DST)
9. Total distance (ODO)
10. Auto OFF
11. SCAN
12. Countdown distance (CDD)
13. Countdown Time (CDT)
14. Calories Level (CAL)
15. Fat burn measurement (FAT)
16. Temperature (TEM)
17. Low battery indicator
18. + I Avarage speed Comparision
19. Maintence alert
20. Freeze frame memory
Battery Installation
Put a piece of CR2032 battery into the speedometer.
Note: Positive pole (+)should be set upwards.
Same way to assemble the transmitter.
Pedestal and computer Installation
Use the strap and the back-up plate to fasten the Seat base onto the
handlebar. Then screw the computer into the pedestal
Check installation: Turn the front wheel running, check the speedoemter
operate or not, if there is no signal or the reaction is not sensitive, please
adjust the comparative position of the Sensor and Magnet.
Sensor and Magnet Installation
Install the sensor onto the front fork and the
magnet is installed onto the steel wire of the
same side wheel. Use the strap to fasten. It
needs to be installed in 60cm distance from the
speedometer as showed in the picture. Then
adjust the comparative position of Sensor and
Magnet, keep the space to be 1.5mm.
Note: Magnet should be set near the head or tail
of Sensor.
Tyre perimeter setting & Perimeter Comparison
After putting the battery in, the screen shows 2060, and one of
the numbers is jumpiness, select the exact cycle of your bike
according to the following list. Push the right button to change
the jumping number, then press left button to confirm it. Set
from right to left, input the range of Perimeter 0mm~9999mm.
(You may measure out the pathway of wheel yourself by this
means: Firstly apply a mark on the wheel, as well to apply again
onto the floor below the mark, then push the bicycle to run, the
wheel runs in just one cycle, we can measure out the distance
of two marks as the wheel cycle, if it’s 1.615 m, then input 1615)
Continue to press the left button will enter into KM/Mile Mode
setting.
KM/hr/ M/hrSelect
Press right button to choose KM /hr or Mile/hr. Press the left
button to enter into the weight setting mode.
Weight setting
You can see Kilogram (K) showed in the screen, and then you
can change it to Pound (L) by pressing the right button, and
then confirm it by left button. Default value is 065KG. Change
the value by pressing the right button, then press the left button
to confirm it. Range from 20KG to 199KG. Press the left button
to enter into the maintenance reminding mode.
GB
Basic information:
Tire size Tire size
Circum
ference
Circum
ference
Malfunction and its reasons
Tire circumference chart
Download manual in English (PDF, 2.37 MB)
(Consider the environment and only print this manual if it is really necessary)

Loading…

Rating

Let us know what you think about the Nexelo C20WLS Cycling Computer by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.
Are you satisfied with the Nexelo C20WLS Cycling Computer?
Yes No
Be the first to rate this product
0 votes

Join the conversation about this product

Here you can share what you think about the Nexelo C20WLS Cycling Computer. If you have a question, first carefully read the manual. Requesting a manual can be done by using our contact form.

More about this manual

We understand that it’s nice to have a paper manual for your Nexelo C20WLS Cycling Computer. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact Nexelo. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your Nexelo C20WLS Cycling Computer in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available.

Specifications

Brand Nexelo
Model C20WLS
Category Cycling Computers
File type PDF
File size 2.37 MB

All manuals for Nexelo Cycling Computers
More manuals of Cycling Computers

Frequently Asked Questions about Nexelo C20WLS Cycling Computer

Our support team searches for useful product information and answers to frequently asked questions. If you find an inaccuracy in our frequently asked questions, please let us know by using our contact form.

Why do I need to enter the size of my wheel? Verified

To calculate the traveled distance, the cycling computer uses the number of revolutions. The number of revolutions multiplied by the size of the wheel equals the traveled distance.

This was helpful (4166) Read more

A battery in my device is oxidized, can I still safely use it? Verified

Ja, the device can still be safely used. Firstly, remove the oxidizd battery. Never use bare hands to do this. Then clean the battery compartment with a cotton swab dipped in vinegar or lemon juice. Let it dry and insert new batteries.

This was helpful (716) Read more

How many miles is one kilometer? Verified

One kilometer equals 0,621 mile. Ten kilometers makes 6,21 miles. One mile equals 1,609 kilometer. Ten miles makes 16,09 kilometers.

This was helpful (714) Read more
Manual Nexelo C20WLS Cycling Computer

Related products

Related categories