Manual Crivit IAN 89192 Flashlight

Need a manual for your Crivit IAN 89192 Flashlight? Below you can view and download the PDF manual for free in English. This product currently has 3 frequently asked questions, 0 comments and has 0 votes. If this is not the manual you want, please contact us.

Is your product defective and the manual offers no solution? Go to a Repair Café for free repair services.

Manual

Loading…

CZ CZ CZ CZ
GB GB GB CZ
GBGBGBGB
GB
Elektrostatické výboje mohou vést kporuchám funkce.
Při takových funkčních poruchách baterie odstraňte. Pak
baterie znovu vložte.
Tak se budete bezpečně chovat!
Zabraňte mechanickému namáhání světla!
Světlo uveďte do provozu výhradně s bateriemi typu
AAA / 1,5 V
a stejným nabíjecím stavem!
Uvedení do provozu
Upozornění: Před prvním použitím odstraňte izolační
proužek.
Vložení / výměna baterií
Otevřete schránku na baterie
2
šroubovákem na
šrouby s křížovou drážkou (PH).
Odejměte kryt schránky na baterie
4
. Vložte 3 baterie
1,5 V
AAA s přihlédnutím na polaritu (+ a –) do
držáku baterií
3
.
osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Je třeba dávat
pozor na děti, aby si se zařízením nehrály.
Baterie se nesmí zkratovat. Důsledkem
mohou být přehřátí, nebezpečí požáru nebo prasknutí.
NEBEZPEČÍ EXPLOZE! Nikdy neod-
hazujte baterie do ohně či vody. V žádném případě
baterie nenabíjejte! Baterie mohou explodovat.
NOSTE OCHRANNÉ RUKAVICE! Vyteklé
nebo poškozené baterie mohou při kontaktu s
pokožkou způsobit popáleniny žíravinou,
použijte proto v tomto případě vhodné rukavice pro
ochranu rukou.
Nikdy nevystavte přístroj vysokým teplotám a vlhkosti,
neboť jinak může přístroj utrpět škody.
Zařízení obsahuje choulostivé elektronické konstrukční díly.
Proto je možné, že je rušeno prostřednictvím zařízení
přenášejících radiové signály v bezprostřední blízkosti. To
mohou být např. mobilní telefony, radiotelefony, radiová
zařízení CB, dálková řízení radiovým signálem / další
dálkové ovladače a mikrovlnná zařízení. Zjistili-li jste
poruchy, odstraňte taková zařízení zokolí zařízení.
Bezpečnostní pokyny
U škod způsobených nedodržováním tohoto návodu k obsluze
zaniká nárok na záruku. Za následovné škody se nepřevezme
záruka! U věcných škod nebo poškození osob, které byly
způsobeny neodborným zacházením nebo nedbáním bez-
pečnostních pokynů, se nepřevezme záruka! Chraňte výrobek
před vodou!
OHROŽENÍ ŽIVOTA! Baterie nepatří
do rukou dětí. Baterie nenechejte otevřené se povalovat.
Existuje nebezpečí, že je děti nebo domácí zvířata spolk-
nou. V případě spolknutí okamžitě vyhledejte lékaře.
TENTO VÝROBEK
NENÍ HRAČKOU! Nikdy nenechejte děti
bez dozoru svýrobkem!
Děti a osoby, které nemají dostatečnou znalost a zkuše-
nost se zacházením se zařízením, nebo jejichž tělesné,
senzorické nebo duševní schopnosti jsou omezeny,
nesmějí zařízení používat bez dohledu nebo návodu
Popis součástí
1
Spínač Zap / Vyp
2
Schránka na baterie
3
Držák baterií
4
Kryt schránky na baterie
Technické údaje
Jmenovité napětí: 3 x 1,5 V
Napájení proudem: 3 x baterie 1,5 V AAA
LED: 7 x bílá
2 x červená
(nelze vyměnit)
Obsah dodávky
1 LED čelovka
3 baterie 1,5 V
AAA
1 návod k obsluze
Pb
Environmental damage through
incorrect disposal of the batteries!
Batteries must not be disposed off with domestic waste.
They may contain toxic heavy metals and are subject to
hazardous waste treatment rules and regulations. The chemical
symbols of the heavy metals are as follows:
Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why you
should dispose of used batteries at a local collection point.
EMC
LED čelovka
Úvod
Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Před
použitím výrobku se seznamte se všemi pokyny k
obsluze a bezpečnostními pokyny. Používejte
výrobek jen popisovaným způsobem a pouze pro uvedené
oblasti použití. Všechny podklady vydejte dále s předáním
zařízení třetímu.
Použití k určenému účelu
LED svítidlo na čelo se výhradně hodí k osvětlení v soukromém
použití ve vnitřní a vnější oblasti. Provoz nastane výhradně
bateriemi. Jiná použití nebo změny výrobku jsou považována
za použití k jinému účelu, než ke kterému je výrobek určen a
mohou vést ke zranění nebo poškození věcí. Výrobce neručí
za škody vzniklé jiným použitím než použitím k předepsa-
nému účelu. Výrobek není určen k průmyslovému využití.
Disposal
The packaging is made entirely of recyclable
materials, which you may dispose of at local
recycling facilities.
Contact your local refuse disposal authority for more details
of how to dispose of your worn-out product.
To help protect the environment, please dispose
of the product properly when it has reached the
end of its useful life and not in the household
waste. Information on collection points and their opening
hours can be obtained from your local authority.
Faulty or used batteries must be recycled in accordance
with Directive 2006 / 66 / EC. Please return the batteries
and / or the device to the available collection points.
Close the battery compartment
2
with the battery
compartment cover
4
and tighten the screw to fix the
cover in place.
Note: Take the batteries out of the battery compart-
ment
2
if you intend not to use light for an extended
period. Batteries can leak.
Note: As the battery voltages drops, the light becomes
weaker.
Switching on / off
Press the On / Off switch
1
to select the lighting mode.
1 x press: 3 white LEDs light up
2 x presses: 7 white LEDs light up
3 x presses: 2 red LEDs start flashing
4 x presses: Off
Cleaning
Use a dry cloth to clean the light – never use petrol,
solvents or cleaners that attack plastic.
Use a slightly moist cloth to remove stubborn dirt.
Electrostatic charge can lead to the appliance failing.
In cases of the appliance failing to work remove the
batteries for a short while and then replace them.
Using the device as intended!
Do not subject the light to mechanical loads!
Operate the light using batteries type AAA / 1.5 V
only. Ensure that all the batteries have the same state of
charge!
Preparing for use
Note: Remove the insulation strip before first use.
Inserting / replacing the batteries
Open the battery compartment
2
using a crosshead
screwdriver (PH).
Remove the battery compartment cover
4
. Insert
3 batteries type 1.5 V
AAA. Observe the correct
polarity (+ and –) in the battery holder
3
.
to use the device without supervision or instruction by a
person responsible for their safety. Children must never
be allowed to play with the device.
Do not short-circuit the batteries. Over-
heating, fire or destruction of the batteries may result.
RISK OF EXPLOSION! Never throw
the batteries into fire or water. Never recharge the bat-
teries! The batteries may explode.
WEAR PROTECTIVE GLOVES!
Exhausted
or damaged batteries may irritate the skin on
contact, so always wear suitable protective
gloves in these circumstances.
Never place the device in conditions of high temperature
or moisture, as this may damage the device.
This appliance has delicate electronic components. This
means that if it is placed near an object that transmits
radio signals, it could cause interference. This could be,
for example, mobile telephones, walkie talkies, CB radios,
remote controls and microwaves. If you experience any
problems with interference, move such objects away
from the appliance.
Safety advice
The right to claim under the guarantee shall be rendered
invalid in respect of damage caused by the non-observance
of these operating instructions. No liability is accepted for
consequent damage. No liability is accepted for damage
to property or persons caused by improper handling or
non-observance of the safety advice. Keep the product away
from water.
DANGER TO LIFE! Batteries are not
intended to be in the hands of children. Do not leave
batteries around unattended. They could be swallowed
by children or pets. In the event of swallowing a battery,
contact a doctor immediately!
THIS PRODUCT
IS NOT A TOY! Do not leave children
unattended with the device!
Children or persons who lack the knowledge or
experience to use the device or whose physical, sensory or
intellectual capacities are limited must never be allowed
Description of parts
1
On / Off switch
2
Battery compartment
3
Battery holder
4
Battery compartment cover
Technical information
Rated voltage: 3 x 1.5 V
Power supply: 3 x batteries 1.5 V AAA
LEDs: 7 x white
2 x red
(not replaceable)
Included items
1 LED Head Torch
3 Batteries 1.5 V
AAA
1 Directions for use
LED Head Torch
Introduction
These operating instructions form a part of this
product. Make yourself familiar with all the
operating instructions and safety advice for the
product before use. Use the product only as described and
for the indicated purpose. If you pass the product on to
anyone else, please ensure that you also pass on all the
documentation with it.
Proper use
The LED head torch is suitable for providing illumination in an
indoor or outdoor, non-commercial environment. It must be
operated with batteries only. Any use other than previously
mentioned or any product modification is prohibited and can
lead to injuries and / or product damage. The manufacturer
is not liable for any damages caused by any use other than
for the intended purpose. The product is not intended for
commercial use.
A B
1
2 3
4
Z29610
LED HEAD TORCH
Operation and Safety Notes
LED ČELOVKA
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
ČELNÝ LED REFLEKTOR
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
89192_cri_Stirnleuchte_CZ_SK.indd 1 24.01.13 09:22
Download manual in English (PDF, 0.71 MB)
(Consider the environment and only print this manual if it is really necessary)

Loading…

Rating

Let us know what you think about the Crivit IAN 89192 Flashlight by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.
Are you satisfied with the Crivit IAN 89192 Flashlight?
Yes No
Be the first to rate this product
0 votes

Join the conversation about this product

Here you can share what you think about the Crivit IAN 89192 Flashlight. If you have a question, first carefully read the manual. Requesting a manual can be done by using our contact form.

More about this manual

We understand that it’s nice to have a paper manual for your Crivit IAN 89192 Flashlight. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact Crivit. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your Crivit IAN 89192 Flashlight in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available.

Specifications

Brand Crivit
Model IAN 89192
Category Flashlights
File type PDF
File size 0.71 MB

All manuals for Crivit Flashlights
More manuals of Flashlights

Frequently Asked Questions about Crivit IAN 89192 Flashlight

Our support team searches for useful product information and answers to frequently asked questions. If you find an inaccuracy in our frequently asked questions, please let us know by using our contact form.

What is the model number of my Crivit product? Verified

Although some Crivit products have an alternative model number, all of them have an IAN number with which the product can be identified.

This was helpful (881) Read more

A battery in my device is oxidized, can I still safely use it? Verified

Ja, the device can still be safely used. Firstly, remove the oxidizd battery. Never use bare hands to do this. Then clean the battery compartment with a cotton swab dipped in vinegar or lemon juice. Let it dry and insert new batteries.

This was helpful (102) Read more

What is lumen? Verified

Lumen is a measuring unit for the total amount of visible light emitted by a source.

This was helpful (69) Read more
Manual Crivit IAN 89192 Flashlight

Related products

Related categories