Manual Crivit IAN 298596 Cycling Computer

Need a manual for your Crivit IAN 298596 Cycling Computer? Below you can view and download the PDF manual for free in English. This product currently has 4 frequently asked questions, 5 comments and has 1 vote with an average product rating of 0/100. If this is not the manual you want, please contact us.

Is your product defective and the manual offers no solution? Go to a Repair Café for free repair services.

Manual

Loading…

GBGB
GBGBGBGBGBGBGBGB
CZCZCZCZCZGB
CZ CZ CZ
CZCZCZ
CZCZCZCZCZ
CZ CZ CZ CZ CZ
CZCZCZCZCZCZCZCZ
Stiskněte tlačítko SET
20
kpotvrzení zadané
hodnoty. Stisknutím tlačítka MODE
14
přejděte
do další funkce a opakujte výše popsaný postup.
Stiskněte tlačítko MODE
14
, kukončení
nastavení.
Použití podsvícení
Stiskněte tlačítko SET
20
kdočasnému zapnutí
podsvícení. Podsvícení se po chvíli automaticky
vypne.
Reset cyklopočítače
Nejdříve stiskněte a podržte tlačítko SET
20
stisknuté a podržte stisknuté tlačítko MODE
14
,
tím přejdete do režimu nastavení. Zobrazí se
hlášení SETTING OPEN (otevřít nastavení) nebo
SETTING RESET (reset nastavení). Stiskněte tla-
čítko MODE
14
, dokud se nezobrazí hlášení
SETTING RESET. Potvrďte reset výrobku stisknu
tím
tlačítka SET
20
.
Režim CUSTOMIZE
(vlastní nastavení)
Kromě režimu ADVANCE (pokročilé) a EASY
(základní) můžete vrežimu CUSTOMIZE provést
vlastní nastavení.
Pro přechod k nastavení profilu stiskněte tla-
čítko MODE
14
na 3 vteřiny a potom stiskněte
tlačítko SET
20
.
K volbě EASY režimu stiskněte tlačítko MODE
14
. Slovo EASY (JEDNODUŠE) bliká na displeji.
Pro přechod do režimu CUSTOMIZE (režim
přizpůsobení) stiskněte a přidržte tlačítko SET
20
.
Stiskněte znovu tlačítko SET
20
. Pro aktivaci
nebo deaktivaci individuálních nastavení stisk-
něte tlačítko MODE
14
,
(tzn.
CLOCK).
Vyberte tlačítko „ON“, tím přidáte vybranou
funkci krežimu EASY. Možnost „OFF“ vyberte
vpřípadě, že nechcete požadovanou funkci
přidat krežimu EASY.
KM+ / -: počitadlo kilometrů.
Stiskněte a podržte tlačítko SET
20
na 3vteřiny
a znovu stiskněte tlačítko SET
20
kvyvolání
nastavení počitadla kilometrů. Displej LC zobra-
zuje ikony ke zvýšení a snížení číslice (+ nebo -)
a hodnoty vzdálenosti.
TIMER +/ -: časovač.
Stiskněte a podržte tlačítko SET
20
na 3vteřiny
knastavení časove. Displej LC zobrazuje ikony
ke zvýšení a snížení číslice (+ nebo -) a hodnoty
časovače.
SCAN: skenování
Upozornění: Vrežimu skenování přepíná displej
automaticky mezi zobrazeními ujeté vzdálenosti,
nejvyšší rychlosti, průměrné rychlosti a doby jízdy.
Poznámka: Pro změnu nastavení si přečtěte
kapitolu „Změna základních nastavení“.
Upozornění: Kukončení režimu skenování stisk-
něte tlačítko MODE
14
, tím se vrátíte do režimu
ADVANCE.
FAT-BURN: spalování tuků vgramech.
Stiskněte a podržte tlačítko SET
20
na 3vteřiny
stisknuté knastavení hodnoty spáleného tuku
na hodnotu0.
CO2 KG: úspora CO2.
Stiskněte tlačítko SET
20
na 3 vteřiny a stiskněte
tlačítko SET
20
znovu pro zobrazení referenční
hodnoty CO2 nastavení.
FUELSAVE: úspora paliva vporovnání sjízdou
vautě.
Stiskněte a podržte tlačítko SET
20
na 3vteřiny
stisknuté a znovu stiskněte tlačítko SET
20
kvyvo-
lání nastavení jednotek a referenční hodnoty
spotřeby paliva.
ETA: očekávaný čas dojezdu
Na displeji se objeví ETASTART: stiskněte tlačítko
SET
20
a tlačítko MODE
14
, pro aktivací
funkce ETA.
Ke změně ETA distance resp. ETA režimu
stiskněte tlačítko SET
20
na 3 vteřiny.
tla
čítka SET
20
zobrazíte doposud nejnižší na
mě-
řenou teplotu (LO). Pokud stisknete a podržíte
tlačítko SET
20
během zobrazení nejvyšší a
nejnižší teploty, vrátíte se kzobrazení aktuální
teploty a vymažete uložená data. Stiskněte a
podržte tlačítko SET
20
na 3vteřiny stisknuté
a znovu stiskněte tlačítko SET
20
kvyvolání
nastavení jednotek teploty.
STPWATCH: stopky.
Stiskněte tlačítko SET
20
ke spuštění stopek. Dal-
ším stisknutím tlačítka SET
20
stopky zastavíte.
Stiskněte a podržte tlačítko SET
20
na 3vteřiny
stisknuté, tím nastavíte stopky na hodnotu0.
CAL RATE: aktuálně spalované kalorie.
CALORIE: počitadlo kalorií.
Stiskněte a podržte tlačítko SET
20
na 3vteřiny
stisknuté knastavení počitadla spálených kalorií
na hodnotu0.
TOTAL-TM: celková doba jízdy.
Stiskněte a podržte tlačítko SET
20
na 3vteřiny
a znovu stiskněte tlačítko SET
20
ke změně
uložené celkové doby jízdy.
TRIPDIST: ujetá vzdálenost.
Stiskněte tlačítko SET
20
na 3 vteřiny k vynulo-
vání (nastavení na 0) ujeté vzdálenosti, nejvyšší
rychlosti, průměrné rychlosti a doby jízdy.
MAXSPEED: nejvyšší rychlost.
Stiskněte a podržte tlačítko SET
20
na 3vteřiny
stisknuté, tím nastavíte nejvyšší rychlost na hod-
notu0.
AVGSPEED: průměrná rychlost.
Stiskněte a podržte tlačítko SET
20
na 3vteřiny
stisknuté knastavení průměrné rychlosti na
hodnotu0.
TRIPTIME: doba jízdy.
TEMP: teploměr.
Stiskněte tlačítko SET
20
kzobrazení doposud
nejvyšší naměřené teploty (HI). Dalším stisknutím
EASY režim:
stisknutím tlačítka MODE
14
můžete zvolit následu-
jící funkce: TRIPDIST > MAXSPEED > AVGSPEED >
TRIPTIME
Poznámka:
Vámi požadované funkce můžete
také individuálně nastavit. K tomu viz také kapitola
„CUSTOMIZE režim (přizpůsobení).
CLOCK: ukazuje čas.
Stiskněte a podržte tlačítko SET
20
na 3vteřiny
a znovu stiskněte tlačítko SET
20
kvyvolání
nastavení času a data.
Poznámka:
stisknutím tlačítka SET
20
můžete
přepínat mezi časem a zobrazením data.
TOTALODO: počitadlo celkového počtu ujetých
kilometrů.
Stiskněte a podržte tlačítko SET
20
na 3vteřiny
stisknuté a následně stiskněte tlačítko SET
20
znovu ke změně nastavení velikosti pneumatik,
hodometru a intervalu údržby.
Použití cyklopočítače
Upozornění: Déle než 5minut nepoužívaný cyk-
lopočítač se automaticky přepne do pohotovostního
režimu standby. Stisknutí libovolného tlačítka nebo
vibrace počítač reaktivují. Ukazatel funkcí zobrazí
aktuální režim.
Opakovaným stisknutím tlačítka MODE
14
můžete
procházet funkce. Stiskněte a podržte tlačítko
SET
20
stisknuté, tím vyvoláte nebo resetujete
uložené hodnoty.
Cyklopočítač je vybaven následujícími
funkcemi:
Režim ADVANCE: Stisknutím tlačítka MODE
14
můžete vybírat znásledujících zobrazení funkcí:
CLOCK> TOTALODO> TOTAL-TM> TRIPDIST>
MAXSPEED> AVGSPEED> TRIPTIME> TEMP> STP-
WATCH> CAL RATE> CALORIE> FAT-BURN> CO2
KG> FUELSAVE> ETA> KM+/-> TIMER+/-> SCAN
Potvrďte výběr tlačítkem SET
20
.
Stiskněte tlačítko MODE
14
kukončení nastav
ení.
Nyní jste provedli úspěšně základní nastavení.
Pokud chcete základní nastavení změnit postup
ujte
podle popisu vkapitole „Reset cyklopočítače
do původního nastavení“ a proveďte znovu
všechna základní nastavení.
Připojení cyklopočítače
ksenzoru
Použijte magnet
1
k zapnutí
6
senzoru, a
trend rychlosti
19
se zobrazí křivkou, jako
potvrzení úspěšného spojení. Nyní je cyklopo-
čítač
8
připraven kpoužití. Vpřípadě přeru-
šení spojení postupujte podle popisu vkapitole
„Odstranění poruch“ a proveďte reset všech
základních nastavení. Potom budete muset
obnovit spojení mezi cyklopočítačem
8
a
senzorem
6
.
Upozornění: Pokud je interval údržby „000“,
bude ukazatel stavu údržby vypnut.
Osvětlení pozadí ZAP/ VYP: ZAP resp. VYPNUTÍ
osvětlení pozadí. Při zapnutém osvětlení pozadí
můžete určit čas ZAPNUTÍ resp. VYPNUTÍ. Během
zadávání můžete osvětlení pozadí zapnout.
ETA distance: zadání pětimístného čísla, alterna-
tivně v jednotkách KM nebo MÍLE.
Režim ETA: výběr mezi CLOCK (přesný čas) a
TIME (doba jízdy).
Formát zobrazení paliva: výběr mezi jednotkami
LITER a GALLON (galon).
Spotřeba pohonné hmoty: zadání třímístného
čísla v jednotkách L/ 100 km (LITR) nebo gal
(GALONŮ).
– Jednotka teploty: výběr mezi jednotkami °C a °F.
Poznámka: Velikost pneumatiky (U) můžete
vypočítat vynásobením průměru pneumatiky (D)
konstantou 3,1416 (obr. L). Seznam (obr. M)
obsahuje pneumatiky (U) vběžných průměrech (D).
Jednotka délky: výběr KM / KMH nebo MILE / MPH.
– Věk: zadání dvojmístného čísla.
– Jednotka hmotnosti: výběr mezi KG a LB.
Váha: zadání třímístného čísla, alternativně v
jednotkách KG nebo LB.
Formát zobrazení času: výběr zobrazení
12 a 24hodin.
– Čas: zadání hodiny a minuty.
Formát zobrazení data: výběr zobrazení
DD-MM-RR a MM-DD-RR.
– Datum: zadání roku, měsíce a dne.
Emise CO2: zadání třímístného čísla v jednotkách
G/KM.
Interval údržby: – zadání třímístného čísla., alter-
nativně v jednotkách KM nebo MILE.
Uvedení do provozu
Změna základních nastavení
Základní nastavení: Jazyk > Uživatelský profil
> Velikost pneumatik > Jednotka délky > Věk > Jed-
notka hmotnosti > Hmotnost > Formát zobrazení
času > Čas > Formát zobrazení data > Datum >
Emise CO2 > Interval údržby > Světlo ZAP / VYP >
Vzdálenost ETA > Režim ETA > Formát zobrazení
paliva > Spotřeba paliva > Jednotka teploty
Důležité funkce:
Tlačítko MODE
14
knastavení hodnoty / tlačítko
SET
20
kúpravě a potvrzení nastavení
– Jazyk: výběr ze 6jazyků.
Uživatelský profil: výběr možností ADVANCE
(pokročilé) a EASY (jednoduché).
Velikost pneumatik: zadejte obvod pneumatiky
vmm zápisem čtyřmístného čísla.
Dávejte pozor, abyste baterii vložili do přihrádky
správně (polarita). Polarita je vyznačená v při-
hrádce na baterie. Před vložením baterie zkon-
trolujte, jestli je těsnění správně umístěné.
K uzavření přihrádky na baterie našroubujte
na ní víčko pomocí mince.
Připevnění cyklocomputeru
Při připevňování výrobku postupujte podle
obrázků B až I.
Odstřihněte přesahující konce vázacích pásků
2
vhodným nástrojem, například štípacími kleštěmi.
Upozornění: Montujte cyklocomputer
8
v menší
vzdálenosti než 70 cm od senzoru
6
. Připevněte
cyklocomputer
8
v poloze k senzoru
6
uvnitř
úhlu 30 °, porovnejte obr. B.
akumulátoru a kontakty
v přihrádce na baterie!
Vybité baterie nebo aku-
mulátory ihned vyjměte
z výrobku.
Před uvedením do provozu
Před prvním použitím stáhněte ochranou fólii z
LC displeje
13
.
Upozornění: Tento výrobek se nemá používat
na E-Bike. Motor může rušit výrobek.
Vložení baterie
Při vkládání baterie postupujte
3
podle obr. A.
K otevření přihrádky na baterie použijte minci.
Otočte mincí víčko přihrádky doleva.
Nebezpečí poškození
výrobku
Používejte jen udaný typ
baterie nebo akumulátor
u!
Nasazujte baterie nebo
akumulátory podle ozna-
čení polarity (+) a (-) na
bateriích nebo akumulá-
torech a na výrobku.
Vyčistěte před vložením
kontakty baterie nebo
abyste zabránili jeho
poškození!
Používejte jen baterie
nebo akumulátory stej-
ného typu. Nekombinujte
staré baterie nebo aku-
mulátory s novými!
Odstraňte baterie nebo
akumulátory při delším
nepoužívání z výrobku.
NOSTE
OCHRANNÉ
RUKAVICE! Vyteklé i
poškozené baterie nebo
akumulátory mohou při
kontaktu s pokožkou
způsobit její poleptání.
Noste proto vhodné
rukavice.
V případě vytečení ihned
odstraňte baterie nebo
akumulátory z výrobku,
na slunci, které mohou
negativně ovlivnit funkci
baterií nebo akumulátorů.
Vyhýbejte se kontaktu s
pokožkou, očima a sliz-
nicemi! Po kontaktu s
kyselinou baterií ihned
omyjte postižená místa
dostatečným množstvím
čisté vody a okamžitě
vyhledejte lékařskou
pomoc!
Nikdy neházejte baterie
nebo akumulátory do
ohně ani do vody.
Nevystavujte baterie
nebo akumulátory
mechanickému zatížení.
Nebezpečí vytečení
baterií / akumulátorů
Zabraňte extrémním
podmínkám a teplotám,
např. na topení anebo
vyhledejte lékařskou
pomoc!
NEBEZPEČÍ
VÝBUCHU!
Nenabíjecí baterie nikdy
znovu nenabíjejte. Baterie
nebo akumulátory nezkra-
tujte ani je neotevírejte.
Hrozí přehřátí, nebezpečí
požáru nebo jejich
prasknutí.
Bezpečnostní
pokyny pro
baterie a
akumulátory
NEBEZPEČÍ OHRO-
ŽENÍ ŽIVOTA! Uchová-
vejte baterie a akumulátory
mimo dosah dětí. V pří-
padě spolknutí okamžitě
čištění ani uživatelskou
údržbu.
Vezměte na vědomí, že
se záruka nevztahuje na
škody způsobené neod-
borným zacházením,
nerespektováním bezpeč-
nostních pokynů a pokynů
k provozu nebo použitím
neoprávněnou osobou.
smyslovými nebo dušev-
ními schopnosti nebo s
nedostatečnými zkuše-
nostmi a znalostmi, jestliže
budou pod dohledem
nebo byly poučeny o bez-
p
ečném používání výrobku
a chápou nebezpečí,
která z jeho používání
vyplývají. S výrobkem si
děti nesmí hrát. Děti nesmí
bez dohledu provádět
Všeobecná
bezpečnostní
upozornění
USCHOVEJTE SI VŠ
ECHNY
BEZPEČNOSTNÍ UPO-
ZORNĚNÍ A POKYNY
PRO BUDOUCNOST!
Tento výrobek mohou pou-
žívat děti od 8 let, osoby
se sníženými fyzickými,
Obsah dodávky
1 bezdrátový
cyklocomputer
1 držák cyklocomputeru
1 tlumič držáku cyklo-
computeru
1 držák se senzorem
1 magnet
6 kabelová spojka
2 baterie, 3 V
(stejnosměrný proud),
model CR2032 knoflí-
ková baterie
2 náhradní těsnění pro
cyklocomputer a senz
or
1 návod kobsluze
Porovnání aktuální rychlosti sprůměrnou rychlostí
▲ vyšší než průměrná rychlost
▼ nižší než průměrná rychlost
16
Displej SCAN
17
Zobrazení intervalů údržby
18
Ukazatel stavu baterie (cyklopočítače)
19
Trend rychlosti
Tato funkce zobrazuje vývoj, zda se rychlost
zvyšuje (velký sloupeček vpravo) nebo snižuje
(menší sloupeček vlevo).
20
Tlačítko SET (S)
Technická data
Baterie: 3 V (stejnosměrný
proud) (CR2032 knoflíkový
článek)
Provozní teplota: 0–50 °C
Frekvenční pásmo: 125 KHz +/-10 KHz
Maximální přenosný
výkon: 125 KHz <6.58 dBm
– Předpokládaný čas příjezdu
– Úspora paliva
– Zapnutí a vypnutí zadního světla
Popis dílů
1
Magnet
2
Stahovací páska
3
Baterie
4
Tlumič držáku cyklopočítače
5
Držák
6
Senzor
7
Víčko přihrádky na baterie cyklopočítače
8
Cyklopočítač
9
Víčko přihrádky na baterie senzoru
10
Primární zobrazení hodnoty funkce
11
Kontrolka funkce
12
Sekundární zobrazení hodnoty funkce
13
Displej LC
14
Tlačítko MODE (M)
15
Ukazatel porovnání rychlosti:
– Stopky
– Zobrazení teploty °C / °F
– Funkce Memory (paměť) pro min. a max. teplotu
– Zobrazení rychlosti jízdy (0–99,9 km / h)
Zobrazení průměrné rychlosti (0–99,9 km / h)
– Zobrazení nejvyšší rychlosti (0–99,9 km / h)
– Porovnání rychlostí
– Trend rychlosti
Načasování doby jízdy (max. 9:59:59) (odpočet
nebo přičítání)
Počitadlo kilometrů (odpočet nebo přičítání)
Zobrazení celkového počtu kilometrů a celko
doby jízdy
– Počitadlo kalor
– Zobrazení spalování tuků
– Úspora CO2
Postupné zobrazení funkcí (Scan – funkce se
zobrazují postupně)
– Funkce automatického spuštění
– ETA (předpokládaný čas příjezdu) – vzdálenost
Tachometr
Úvod
Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku. Roz-
hodli jste se pro kvalitní produkt. Návod kobsluze je
součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny
pro bezpečnost, použití a likvidaci. Před použitím
výrobku se seznamte se všemi pokyny k obsluze a
bezpečnostními pokyny. Používejte výrobek jen po
psa-
ným způsobem a na uvedených místech. Při předání
výrobku třetí osobě předejte i všechny podklady.
Použití ke stanovenému účelu
Tento výrobek je určen kpoužití jako cyklocomputer.
Není určen kprůmyslovému použití.
Funkce
– Jazyky menu: GB, DE, FR, NL, IT, ES
– Hodiny
against the retailer of this product. Your legal rights
are not limited in any way by our warranty detailed
below.
The warranty for this product is 3 years from the date
of purchase. Should this product show any fault in
materials or manufacture within 3 years from the
date of purchase, we will repair or replace it – at
our choice – free of charge to you.
The warranty period begins on the date of purchase.
Please keep the original sales receipt in a safe
location. This document is required as your proof
of purchase. This warranty becomes void if the pro-
duct has been damaged, or used or maintained
improperly.
The warranty applies to defects in material or manu-
facture. This warranty does not cover product parts
subject to normal wear, thus possibly considered
consumables (e.g. batteries) or for damage to fra-
gile parts, e.g. switches, rechargeable batteries or
glass parts.
you should dispose of used batteries / rechargeable
batteries at a local collection point.
Simplified EU declaration
of conformity
Hereby, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße
1,
DE-74167 Neckarsulm, GERMANY declares that
the product (Bike Computer, HG00734A) is in
compliance with Directive 2014/53/EU and
2011/65/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is
available at the following internet address:
www.owim.com
Warranty
The product has been manufactured to strict quality
guidelines and meticulously examined before deliv
ery.
In the event of product defects you have legal rights
collection points and their opening hours
can be obtained from your local authority.
Faulty or used batteries / rechargeable batteries
must be recycled in accordance with Directive
2006/66/EC and its amendments. Please return
the batteries / rechargeable batteries and / or the
product to the available collection points.
Environmental damage through
incorrect disposal of the batterie
s /
rechargeable batteries!
Batteries / rechargeable batteries may not be dis-
posed of with the usual domestic waste. They may
contain toxic heavy metals and are subject to haz-
ardous waste treatment rules and regulations. The
chemical symbols for heavy metals are as follows:
Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why
b
a
Observe the marking of the packaging
materials for waste separation, which
are marked with abbreviations (a) and
numbers (b) with following meaning:
1–7: plastics / 20–22: paper and fibre-
board / 80–98: composite materials.
The product and packaging materials
are recyclable, dispose of it separately
for better waste treatment. The Triman
logo is valid in France only.
Contact your local refuse disposal author-
ity for more details of how to dispose of
your worn-out product.
To help protect the environment, please
dispose of the product properly when it
has reached the end of its useful life and
not in the household waste. Information on
Cleaning and care
Do not use any liquids or cleaning agents for
cleaning. Otherwise there is a risk of damaging
the product.
Clean the product on the outside only with a
soft, dry cloth.
Maintenance
Remove the battery from the product if the product
is not going to be used for a prolonged period.
Regularly examine the product i.e. check its
components for damage and ensure that they
are positioned correctly.
Disposal
The packaging is made entirely of recyclable material
s,
which you may dispose of at local recycling facilities.
Problem Solution
Speed or distance are
not displayed
Adjust magnet and
sensor correctly.
- Check that the battery
is inserted with the
poles arranged the
right way round.
Display is black The ambient temperature
is too high or the bicycle
computer was exposed
to direct sunlight for too
long. Remove product
from direct sunlight and
let it cool off for a while.
The LC display shows
irregular symbols.
Remove battery and
replace it again.
Problem Solution
Empty LC display or no
response after putting
the battery in again
Remove battery. If
required, guide a sharp
instrument (e.g. a screw-
driver) into the hole
labelled “RESET”. Insert
a 3V battery into the bat-
tery compartment in such
a way that the + terminal
points upwards. Replace
the battery cap on the
battery compartment.
The microprocessor is
reset and restarted.
Removing the bicycle
computer from the bicycle
Turn the bicycle computer counter-clockwise
to remove it (Fig. K).
To remove the cable ties
2
using a suitable
tool such as a side cutter.
Troubleshooting
Note: This product contains delicate electronic com-
ponents. Therefore, interference may occur when it
is near products which transmit radio signals.
If error messages appear in the display, remove
these products from the proximity of the product.
If the device fails to work, remove the batteries
for a short while and then replace them.
shown on the LC display . Press and hold the MODE
button
14
first and hold the SET button
20
at the
same time and keep them pressed until the battery
symbol and {{----}} are shown on the LC display. To
replace the battery, proceed as shown in figure A.
Open the battery compartment by turning the battery
cap anticlockwise towards to the icon using a co
in.
Remove the old battery and replace this with a new
battery. Please note the polarity when inserting the
battery. This is shown in the battery compartment.
Ensure that the O-ring is attached correctly before
inserting the battery. Turn the battery cap clockwise
towards to the icon onto the battery compartme
nt
using a coin to close it. Press and hold any button
to return to normal operating mode.
Note: When the battery has been removed, all i
nfor-
mation will be deleted after approx. 20 seconds.
Resetting the bicycle
computer
Press and hold the SET button
20
first and hold
the MODE button
14
to proceed to setting
mode. SETTING OPEN or SETTING RESET will
be displayed. Press the MODE
14
button until
SETTING RESET displayed, Confirm reset the
product by press the SET button
20
.
Now you can adjust the previously configured
basic settings (language, age, weight, time).
Other saved information will be deleted.
Note: You can select SETTING OPEN to request
for changing settings but not to delete the saved
information. Refer to the “Changing basic settings“
chapter to configure the settings.
Replacing the battery
Note: The bicycle computer battery must be
replaced when the battery state indicator
18
is
2
Download manual in English (PDF, 1.15 MB)
(Consider the environment and only print this manual if it is really necessary)

Loading…

Rating

Let us know what you think about the Crivit IAN 298596 Cycling Computer by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.
Are you satisfied with the Crivit IAN 298596 Cycling Computer?
Yes No
0%
100%
1 vote

Join the conversation about this product

Here you can share what you think about the Crivit IAN 298596 Cycling Computer. If you have a question, first carefully read the manual. Requesting a manual can be done by using our contact form.

Waller22 10-03-2020
I checked all settings, inserted new batteries. No connection between sensor and computer, what now? Does anyone have any advice before I knock this in the bin? Thanks very much

reply | This was helpful (11) Read more (Translated by Google)
Cooki 03-04-2020
The problem is solved? Or trash can?

This was helpful (0) (Translated by Google)
K. Schmidt 03-04-2020
I cannot establish a connection from the sensor to the computer. All recommendations processed. No chance. What to do?

reply | This was helpful (0) (Translated by Google)
K. Schmidt 03-04-2020
I cannot establish a connection from the sensor to the computer. All recommendations processed. No chance. What to do?

reply | This was helpful (0) (Translated by Google)
Harry 20-06-2020
Want to put the product into operation. The display always shows all segments. New battery - same problem. Device scrap! Instructions for use scrap! In the bin!

reply | This was helpful (0) (Translated by Google)

More about this manual

We understand that it’s nice to have a paper manual for your Crivit IAN 298596 Cycling Computer. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact Crivit. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your Crivit IAN 298596 Cycling Computer in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available.

Specifications

Brand Crivit
Model IAN 298596
Category Cycling Computers
File type PDF
File size 1.15 MB

All manuals for Crivit Cycling Computers
More manuals of Cycling Computers

Frequently Asked Questions about Crivit IAN 298596 Cycling Computer

Our support team searches for useful product information and answers to frequently asked questions. If you find an inaccuracy in our frequently asked questions, please let us know by using our contact form.

Why do I need to enter the size of my wheel? Verified

To calculate the traveled distance, the cycling computer uses the number of revolutions. The number of revolutions multiplied by the size of the wheel equals the traveled distance.

This was helpful (4165) Read more

What is the model number of my Crivit product? Verified

Although some Crivit products have an alternative model number, all of them have an IAN number with which the product can be identified.

This was helpful (882) Read more

How many miles is one kilometer? Verified

One kilometer equals 0,621 mile. Ten kilometers makes 6,21 miles. One mile equals 1,609 kilometer. Ten miles makes 16,09 kilometers.

This was helpful (714) Read more

A battery in my device is oxidized, can I still safely use it? Verified

Ja, the device can still be safely used. Firstly, remove the oxidizd battery. Never use bare hands to do this. Then clean the battery compartment with a cotton swab dipped in vinegar or lemon juice. Let it dry and insert new batteries.

This was helpful (714) Read more
Manual Crivit IAN 298596 Cycling Computer

Related products

Related categories