Manual Tristar RA-2721 Raclette Grill

Need a manual for your Tristar RA-2721 Raclette Grill? Below you can view and download the PDF manual for free in English. This product currently has 0 frequently asked questions, 0 comments and has 0 votes. If this is not the manual you want, please contact us.

Is your product defective and the manual offers no solution? Go to a Repair Café for free repair services.

Manual

Loading…

RA2721
EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d’emploi
DE | Bedienungsanleitung
ES | Manual de usuario
PT | Manual de utilizador
IT | Manuele utente
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
RU | Руководство по
эксплуатации
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / ПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ
14
23
[WEEE LOGO]
ENInstruction manual
SAFETY
By ignoring the safety instructions the
manufacturer can not be hold responsible for
the damage.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
Never move the appliance by pulling the cord
and make sure the cord can not become
entangled.
To protect yourself against an electric shock,
do not immerse the cord, plug or appliance in
the water or any other liquid.
The appliance must be placed on a stable,
level surface.
The user must not leave the device
unattended while it is connected to the supply.
This appliance is only to be used for
household purposes and only for the purpose
it is made for.
Keep the appliance and its cord out of reach
of children less than 8 years.
This appliance shall not be used by children
aged less than 8 years. This appliance can be
used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Keep the appliance and its
cord out of reach of children aged less than 8
years. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children unless older than 8
and supervised.
The appliance is not intended to be operated
by means of an external timer or a separate
remote-control system.
The temperature of accessible surfaces may
be high when the appliance is operating.
PARTS DESCRIPTION
1. Baking plate
2. Baking pan
3. Heat up indicator
4. Temperature control knob
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10
cm. free space around the device. This device is not suitable for
installation in a cabinet or for outside use.
Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe
voltagewhich is indicated on the devicematchesthe localvoltage
beforeconnecting the device.Voltage220V-240V 50/60Hz)
Turn the thermostat clockwise to the highest setting, the heat up
indicator will illuminate. When the appliance reached the desired
temperature the heat up indicator will go off. Allow the device to heat
up at the highest setting for at least 5 minutes without food.
When the device is turned on for the first time, a slight odour will
occur. This is normal, ensure adequate ventilation. This fragrance is
only temporary and will disappear soon.
USE
Grease the griddle and the pans with a little oil.
Do not use anything metal, to avoid damaging the non-stick coating.
During cooking, any bits of food left behind should be removed
immediately to prevent them from sticking onto the plate.
On the grill plate there is a round recessed part which you can use for
baking eggs or crepes.
Never put frozen food on the grill plate, the heat shock could damage
the plate.
Place the pans with food on the reflective surface, under the grill plate.
Never place an empty pan on the reflective surface under the grill
plate.
The pans can also be used to cook meat, make sure it is sliced thin.
Never put the pan on top of the grill plate during use. Never move the
grill plate when it is still hot, you could get burned.
CLEANING AND MAINTENANCE
Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to
cool down.
Wipe the inside and the edges of the appliance with a paper towel or a
soft cloth.
Do not clean the inside or outside with any abrasive scouring pad or
steel wool as this will damage the finish.
Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!
NLGebruiksaanwijzing
VEILIGHEID
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
veiligheidsinstructies.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, de
onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
personen met een soortgelijke kwalificatie om
gevaar te voorkomen.
Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in
verstrikt kan raken.
Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of andere vloeistoffen om
elektrische schokken te voorkomen.
Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
ondergrond worden geplaatst.
De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
achterlaten wanneer de stekker zich in het
stopcontact bevindt.
Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
is.
Houd het apparaat en het netsnoer buiten
bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan
worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
onder toezicht staan of instructies krijgen over
hoe het apparaat op een veilige manier kan
worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
die met het gebruik samenhangen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
apparaat en het netsnoer buiten bereik van
kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
Het apparaat is niet bedoeld om bediend te
worden met behulp van een externe timer of
een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
De temperatuur van de toegankelijke
oppervlakken kan hoog zijn wanneer het
apparaat in gebruik is.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Bakplaat
2. Bakpannetje
3. Indicatielampje opwarmen
4. Temperatuur regelknop
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor
minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet
geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact.(Opmerking: controleer of
het voltage op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat
aansluit.Voltage220V-240V50/60Hz)
Draai de thermostaat rechtsom naar de hoogste stand. De
opwarmindicator gaat branden. Wanneer het apparaat de gewenste
temperatuur heeft bereikt, gaat de opwarmindicator uit. Laat het
apparaat minstens 5 minuten zonder etenswaren in de hoogste stand
opwarmen.
Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, zal het
een lichte geur afgeven. Dit is normaal. Zorg voor voldoende ventilatie.
Deze geur is slechts tijdelijk en zal spoedig verdwijnen.
GEBRUIK
Vet de grillplaat en de pannetjes in met olie.
Gebruik geen metalen voorwerpen om te voorkomen dat de
antiaanbaklaag wordt beschadigd.
Gedurende het bereiden moeten alle achtergebleven stukjes voedsel
direct worden verwijderd, zodat deze niet aan de plaat blijven
vastplakken.
Op de grillplaat vindt u een ronde uitsparing welke u kunt gebruiken voor
het bakken van pannenkoekjes of eieren.
Leg nooit bevroren voedsel op de grillplaat; de hitteschok kan de plaat
beschadigen.
Plaats de pannen met het voedsel op het reflectieve oppervlak onder de
bakplaat. Plaats nooit een lege pan op het reflectieve oppervlak onder de
bakplaat.
De pannetjes kunnen ook worden gebruikt om vlees te bereiden, mits
dun gesneden.
Plaats nooit een pannetje op de grillplaat tijdens gebruik. Verplaats de
grillplaat nooit met uw handen wanneer deze nog heet is; u kunt uw
handen verbranden.
REINIGING EN ONDERHOUD
Verwijder voor reiniging de stekker uit het stopcontact en wacht tot het
apparaat is afgekoeld.
Reinig de binnenkant en de randen van het apparaat met een stuk
keukenpapier of een zachte doek.
Reinig de binnenkant en de buitenkant niet met een schuurspons of met
staalwol; dit beschadigt de oppervlakken.
Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
www.tristar.eu!
FRManuel d'instructions
SÉCURITÉ
Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
fabricant ne saurait être tenu responsable des
dommages.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son
réparateur ou des personnes qualifiées afin
d'éviter tout risque.
Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
entortillé.
Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
dans de l'eau ou autre liquide.
L'appareil doit être posé sur une surface stable
et nivelée.
Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
s'il est connecté à l'alimentation.
Cet appareil est uniquement destiné à des
utilisations domestiques et seulement dans le
but pour lequel il est fabriqué.
Maintenez l'appareil et son cordon
d'alimentation hors de portée des enfants de
moins de 8 ans.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
des personnes présentant un handicap
physique, sensoriel ou mental voire ne
disposant pas des connaissances et de
l'expérience nécessaires en cas de surveillance
ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
toute sécurité et de compréhension des risques
impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
cordon d'alimentation hors de portée des
enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
maintenance utilisateur ne doivent pas être
confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
plus et sont sous surveillance.
L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec
un dispositif de programmation externe ou un
système de télécommande indépendant.
La température des surfaces accessibles peut
devenir élevée quand l'appareil est en fonction.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Plaque du grill
2. Coupelle
3. Voyant de chauffe
4. Thermostat
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement
tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas
à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
Mettez le câble d'alimentation dans la prise.(Remarque : Assurez-vous
que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension locale
avant de brancher l'appareil.Voltage : 220 V-240 V 50-60 Hz)
Tournez le thermostat dans le sens horaire sur le réglage maximum et
l'indicateur de chauffe s'allume. Dès que l'appareil atteint la température
voulue, l'indicateur de chauffe s'éteint. Laissez l'appareil chauffer au
réglage maximum au moins 5 minutes sans aliments.
À la première mise en marche de l'appareil, une légère odeur est
perceptible. C'est normal : assurez une ventilation adéquate. Cette odeur
est seulement temporaire et disparaît rapidement.
UTILISATION
Huilez la plaque et utilisez les coupelles huilées.
Ne pas utiliser d'ustensiles en métal afin d'éviter d'endommager le
revêtement antiadhésif.
Tout résidu d'aliments restant après la cuisson doit être retiré
immédiatement pour éviter qu'ils adhèrent à la plaque chauffante.
Un moule rond encastré dans la grille de cuisson peut être utilisé pour
faire cuire des œufs ou des crêpes.
Ne jamais mettre d'aliments congelés sur la plaque chauffante, le choc
thermique pourrait endommager la plaque.
Déposez les coupelles contenant les aliments sur la surface réflectrice,
sous la plaque chauffante. Ne jamais mettre une coupelle vide sous la
plaque chauffante.
Les coupelles peuvent aussi être utilisées pour la cuisson des viandes à
condition qu'elles soient finement découpées.
Ne jamais placer la coupelle sur la plaque chauffante pendant
l'utilisation. Ne jamais déplacer la plaque chauffante avec les mains si
elle est encore chaude, vous pourriez vous brûler.
NETTOYAGE ET MAINTENANCE
Avant le nettoyage, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
Essuyez l'intérieur et les bords de l'appareil avec une serviette en papier
ou un chiffon doux.
Ne nettoyez pas l'intérieur ou l'extérieur avec des éponges à récurer
abrasives ou en laine d'acier car la surface serait endommagée.
Ne jamais immerger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
www.tristar.eu!
DEBedienungsanleitung
SICHERHEIT
Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
der Hersteller nicht für Schäden haftbar
gemacht werden.
Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
qualifizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.
Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
Kabel nicht verwickelt.
Tauchen Sie zum Schutz vor einem
Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
Gerät niemals in Wasser oder sonstige
Flüssigkeiten.
Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
Fläche platziert werden.
Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
während es am Netz angeschlossen ist.
Dieses Gerät darf nur für den
Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel
außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8
Jahren.
Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8
Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
unterrichtet wurden und die damit verbundenen
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
und sein Anschlusskabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
von Kindern vorgenommen werden, es sei
denn, sie sind älter als 8 und werden
beaufsichtigt.
Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer
oder einem separaten Fernbedienungssystem
betrieben werden.
Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen
kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Backblech
2. Backform
3. AufwärmleuchteAufwärmleuchte
4. Temperaturregler
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie
einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses
Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank
oder im Freien geeignet.
Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.(Hinweis:
Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die auf dem
Gerät angegebene Netzspannung mit der örtlichen Spannung
übereinstimmt.Spannung220V-240V 50/60Hz
Drehen Sie den Thermostaten bis zur höchsten Einstellung im
Uhrzeigersinn; die Erhitzungsanzeige leuchtet auf. Wenn das Gerät die
gewünschte Temperatur erreicht hat, erlischt die Erhitzungsanzeige.
Lassen Sie das Gerät mindestens 5 Minuten ohne Lebensmittel mit der
höchsten Einstellung aufheizen.
Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann es zu einer
leichten Geruchsbildung kommen. Dies ist normal. Sorgen Sie für
ausreichende Lüftung. Dieser Geruch hält nur kurze Zeit an und
verschwindet bald.
GEBRAUCH
Die Grillplatte einfetten und die Pfannen mit Öl verwenden.
Keine Metallteile benutzen, um die Antihaft-Beschichtung nicht zu
beschädigen.
Auf der Warmhalteplatte angehaftete Speisereste sollten während des
Garvorgangs sofort beseitigt werden.
Auf der Grillplatte befindet sich eine runde Aussparung, in der Sie Eier
oder Crepes backen können.
Niemals Gefriergut auf die Warmhalteplatte legen, der Hitzeschock kann
die Platte beschädigen.
Die mit Speisen gefüllten Pfannen auf die reflektierende Oberfläche
unter der Warmhalteplatte stellen. Niemals eine leere Pfanne unter die
Warmhaltplatte stellen.
Die Pfannen können auch zum Garen von Fleisch verwendet werden,
wenn es dünn geschnitten ist.
Die Pfanne während des Betriebs niemals auf die Warmhalteplatte
stellen. Die noch heiße Warmhalteplatte niemals mit den den Händen
bewegen, Si ekönnten sich verbrennen.
REINIGUNG UND PFLEGE
Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das
Gerät abgekühlt ist.
Das Innere und die Ränder des Geräts mit einem Papiertuch oder einem
weichen Tuch abwischen.
Die Innen- oder Außenseite nicht mit einem Topfreiniger oder Stahlwolle
reinigen, weil sonst die Oberfläche beschädigt wird.
Das Gerät nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten tauchen.
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche verfügbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter
www.tristar.eu!
ESManual de instrucciones
SEGURIDAD
Si ignora las instrucciones de seguridad,
eximirá al fabricante de toda responsabilidad
por posibles daños.
Si el cable de alimentación está dañado,
corresponde al fabricante, al representante o a
una persona de cualificación similar su
reemplazo para evitar peligros.
Nunca mueva el aparato tirando del cable y
asegúrese de que no se pueda enredar con el
cable.
Para protegerse contra una descarga eléctrica,
no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
el agua o cualquier otro líquido.
El aparato debe colocarse sobre una superficie
estable y nivelada.
El usuario no debe dejar el dispositivo sin
supervisión mientras esté conectado a la
alimentación.
Este aparato se debe utilizar únicamente para
el uso doméstico y sólo para las funciones para
las que se ha diseñado.
Mantenga el aparato y el cable fuera del
alcance de los niños menores de 8 años.
Este aparato no debe ser utilizado por niños
menores de 8 años. Este aparato puede ser
utilizado por niños a partir de los 8 años y por
personas con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o que no tengan
experiencia ni conocimientos, sin son
supervisados o instruidos en el uso del aparato
de forma segura y entienden los riesgos
implicados. Los niños no pueden jugar con el
aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera
del alcance de los niños menores de 8 años.
Los niños no podrán realizar la limpieza ni el
mantenimiento reservado al usuario a menos
que tengan más de 8 años y cuenten con
supervisión.
El aparato no está diseñado para usarse
mediante un temporizador externo o un sistema
de control remoto independiente.
La temperatura de las superficies accesibles
puede ser elevada cuando funcione el aparato.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Placa para hornear
2. Bandeja para hornear
3. Testigo de calentamiento
4. Botón de control de la temperatura
ANTES DEL PRIMER USO
Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
lámina protectora o el plástico del dispositivo.
Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese de
tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este
dispositivo no es apropiado para ser instalado en un armario o para el
uso en exteriores.
Conecteelcable de alimentación ala toma de corriente.(Nota:
Asegúrese de queel voltajeindicado en el dispositivocoincidecon el
voltajelocal antes deconectar el dispositivo.Voltaje220V-240V
50/60Hz)
Gire el termostato en el sentido de las agujas del reloj; el indicador de
calentamiento se encenderá. Cuando el aparato alcance la temperatura
deseada, el indicador de calentamiento se apagará. Deje que el
dispositivo se caliente a la temperatura más elevada durante al menos 5
minutos sin alimentos.
Cuando encienda el aparato por primera vez, este producirá un ligero
olor. Este olor es normal y solo temporal, desaparecerá en unos
minutos. Asegúrese de que la habitación está bien ventilada.
USO
Utilice aceite para engrasar la plancha y para las bandejas.
No utilice nada metálico para evitar dañar las capas anti adherentes.
Durante la cocción, los restos de comida que queden se deberán retirar
inmediatamente para evitar que se peguen a la placa de calor.
Sobre la plancha hay una zona hendida redinda que puede usar para
cocinar crepes o huevos.
No ponga nunca comida congelada sobre la placa de calor ya que el
contraste podría dañar la placa.
Coloque las bandejas, con la comida dentro, sobre la superficie
reflectora, debajo de la placa de calor. No ponga nunca una bandeja
vacía debajo de la placa de calor.
Las bandejas también se pueden utilizar para cocinar carne, siempre se
que corte muy fina.
No ponga nunca la bandeja sobre la placa de calor mientras la utiliza.
No mueva nunca la placa de calor con las manos cuando todavía esté
caliente, ya que se podría quemar.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Antes de limpiar, desenchufe el aparato y espere a que el aparato se
enfríe.
Limpie el interior y los bordes del aparato con una toallita de papel o un
paño suave.
No limpie el interior ni el exterior con estropajos abrasivos ni con lana de
acero ya que se podría dañar el acabado.
No sumerja el aparto en agua o cualquier otro líquido.
MEDIO AMBIENTE
Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final
de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
los puntos de recogida a las autoridades locales.
Soporte
Puede encontrar toda la información y recambios en www.tristar.eu!
Download manual in English (PDF, 0.51 MB)
(Consider the environment and only print this manual if it is really necessary)

Loading…

Rating

Let us know what you think about the Tristar RA-2721 Raclette Grill by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.
Are you satisfied with the Tristar RA-2721 Raclette Grill?
Yes No
Be the first to rate this product
0 votes

Join the conversation about this product

Here you can share what you think about the Tristar RA-2721 Raclette Grill. If you have a question, first carefully read the manual. Requesting a manual can be done by using our contact form.

More about this manual

We understand that it’s nice to have a paper manual for your Tristar RA-2721 Raclette Grill. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact Tristar. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your Tristar RA-2721 Raclette Grill in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available.

Specifications

Brand Tristar
Model RA-2721
Category Raclette Grills
File type PDF
File size 0.51 MB

All manuals for Tristar Raclette Grills
More manuals of Raclette Grills

Manual Tristar RA-2721 Raclette Grill

Related products

Related categories