Manual Teesa TSA0166 Pest Repeller

Need a manual for your Teesa TSA0166 Pest Repeller? Below you can view and download the PDF manual for free in English. This product currently has 0 frequently asked questions, 0 comments and has 0 votes. If this is not the manual you want, please contact us.

Is your product defective and the manual offers no solution? Go to a Repair Café for free repair services.

Manual

Loading…

OTÁZKY BEZPEČNOSTI
Děkujeme, že jste si koupili zařízení TEESA. Před použitím si pečlivě ečtěte uživatelskou příručku a uložte
ji pro pozdější použití. Výrobce neodpovídá za nesprávné používání a provoz tohoto zařízení.
Aby nedlo k poškoze nebo zranění, dodujte základní bezpečnostní opaení používaná k provozu
elektrickýchzíze,včetněnásleduch:
1. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití, i když jste dříve podobné zařízení používali. Návod
uschovejte pro pozdější použití.
2. Před připojením zařízení zkontrolujte, zda je napětí zásuvky a zařízení kompatibilní.
3. Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.
4. Zařízení nelze přemisťovat během provozu.
5. Zařízení by mělo být čištěno v souladu s pokyny uvedenými v části„Čištění a Údržba“.
6. Zařízení vždy vypněte a odpojte od zdroje napájení:
pokud zařízení nefunguje správně,
pokud zvuky při provozu zařízení nejsou běžné nebo svědčí o anomálii,
před demontáží,
před čištěním,
pokud není používáno.
7. Při odpojování zařízení od zdroje napájení uchopte a táhněte za zástrčku, nikoliv za kabel / šňůru.
8. Zařízení skladujte mimo dosah dětí. Je zakázáno dětem používat zařízení bez dozoru dospělých.
9. Toto zařízení smí používat děti mladší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, stejně jako osoby, které nemají žádné zkušenosti a nejsou seznámeny se
zařízením, pokud je zajištěn dohled nebo školení týkající se používání zařízení takovým způsobem,
aby rizika s ním spojená byla srozumitelná. Děti by měly být poučeny, aby s přístrojem nezacházely
jako s hračkou. Čištění a údržbu zařízení by neměly provádět děti bez dozoru.
10. Neodpojitelný napájecí kabel smí vyměnit pouze autorizovaný servis.
11. Zařízení a napájecí kabel by měly být chráněny před teplem, vodou, vlhkostí, ostrými hranami a
dalšími faktory, které by mohly zařízení nebo kabel poškodit.
12. Nepoužívejte zařízení na prašných místech.
13. Neponořujte zařízení do vody ani jej nepoužívejte mokrýma rukama.
14. Zařízení nepoužívejte k jiným účelům, než je popsáno v níže uvedeném návodu.
15. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.
16. Pokud je napájecí kabel poškozen nebo zařízení nefunguje správně, nelze je používat.
17. Zařízení nesmíte opravovat sami. Zařízení mohou opravovat pouze oprávněné a kvalikované osoby.
18. Nedotýkejte se mřížky pod napětím a nevkládejte do přístroje žádné předměty - hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
19. Zařízení nečistěte vodou.
20. Zařízení se nesmí používat v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů.
2 3Návod k obsluze Návod k obsluze
CS CS
OBSLUHA
1. Zařízení by mělo být umístěno na určeném místě.
2. Připojte k elektrické zásuvce.
3. Pokud chcete zařízení zapnout, přepněte vypínač do polohy„I“.
4. Pokud chcete vyprázdnit mrtvý hmyz ze spodního tácku, nejprve vypněte zařízení přepnutím
vypínače do polohy„O“ a odpojte jej od napájení.
Výměna zářivky
1. Zařízení musí být vypnuto a odpojeno od napájení.
Download manual in English (PDF, 0.72 MB)
(Consider the environment and only print this manual if it is really necessary)

Loading…

Rating

Let us know what you think about the Teesa TSA0166 Pest Repeller by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.
Are you satisfied with the Teesa TSA0166 Pest Repeller?
Yes No
Be the first to rate this product
0 votes

Join the conversation about this product

Here you can share what you think about the Teesa TSA0166 Pest Repeller. If you have a question, first carefully read the manual. Requesting a manual can be done by using our contact form.

More about this manual

We understand that it’s nice to have a paper manual for your Teesa TSA0166 Pest Repeller. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact Teesa. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your Teesa TSA0166 Pest Repeller in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available.

Specifications

Brand Teesa
Model TSA0166
Category Pest Repellers
File type PDF
File size 0.72 MB

All manuals for Teesa Pest Repellers
More manuals of Pest Repellers

Manual Teesa TSA0166 Pest Repeller

Related products

Related categories