Manual Teesa TSA0164 Pest Repeller

Need a manual for your Teesa TSA0164 Pest Repeller? Below you can view and download the PDF manual for free in English. This product currently has 0 frequently asked questions, 0 comments and has 0 votes. If this is not the manual you want, please contact us.

Is your product defective and the manual offers no solution? Go to a Repair Café for free repair services.

Manual

Loading…

Bedienungsanleitung
Návod k obsluze
Insektenvernichter UV-Lampe
TSA0164
Elektrický lapač hmyzu UV
TSA0164
SICHERHEITSANLEITUNGEN
1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, vor
Beginn der Installation und Montage. Bewahren Sie die
Bedienungsanleitung auf für späteres Nachschlagen.
2. Vor dem Anschluss des Gerätes an Netzsteckdose, stellen Sie
sicher, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der
Spannung der Steckdose übereinstimmt.
3. Gerät nur für den Innenbereich.
4. Bewegen Sie niemals das Gerät während des Betriebs.
5. Ziehen Sie beim Trennen des Netzkabels von der Steckdose,
am Stecker und nicht am Kabel.
6. Das Gerät kann von Kindernbenutztwerden,dieälter als 8 Jahre
alt sind und von Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen higkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Wissen, wenn sie von einer Person beaufsichtigt
und geleitetwerden,diefürihre Sicherheit zuständigist, in einer
vorsichtigen Art und Weise und die alle Sicherheits-
Vorkehrungen verstanden hat und befolgen wird. Kinder sollten
nicht mit diesem Gerät spielen. Kinder sollten nicht die
ReinigungundWartung desGerätesohne Aufsicht durchführen.
7. Defektes Stromkabel darf nur von einem autorisierten
Kundendienst ersetzt werden.
8. Halten Sie das Gerät und sein Kabel fern von Hitze, Wasser,
Feuchtigkeit, scharfen Kanten und andere Faktoren, die das
Gerät oder das Netzkabel beschädigen könnten.
9. Zur Vermeidung vonElektroschocks, stellenSie das Gerät nicht ins
Wasser oder andere Fssigkeiten; nicht in feuchter oder nasser
Umgebung, oder mit nassen oder feuchten nden verwenden.
10. Das Produkt nicht für andere Zwecke verwenden, als in dieser
Bedienungsanleitung angegeben.
11. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden,
die durch unsachgemäße Handhabung und Verwendung des
Produktes verursacht wurden.
12. Dieses Produkt NICHT verwenden, wenn das Kabel, er Stecker,
oder das Gerät selbst beschädigt ist.
13. VersuchenSienicht,das Gerät selbst zureparieren.Nurautorisiertes
und qualiziertesPersonaldarf diesesGerät reparieren.
14. Berühren Sie nicht das stromführende Netz.
15. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser.
16. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von brennbaren
und explosiven Stoen.
BETRIEB
1. Stellen Sie das Gerät an der dafür vorgesehenen Stelle auf.
2. Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.
3. Das Gerät ist Betriebsbereit nach dem Anschließen an die
Steckdose.
Ersetzen der Leuchtstoampe
1. Trennen Sie das Gerät von der Steckdose.
2. Warten Sie etwa 10 Minuten biss die Lampentemperatur sinkt.
3. Lösen Sie die beiden Schrauben am unteren Teil des Gerätes
und entfernen den Deckel.
4. Lösen Sie die beiden Schrauben mit denen die Lampenfassung
befestigt ist. Lampenfassung entfernen.
5. Schrauben Sie die Lampe heraus.
REINIGUNG
Reinigen Sie regelmäßig das Gerät und entfernen die Insekten.
Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Stromnetz.
Reinigen Sie das Gehäuse mit der mitgelieferten Bürste.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití, i když jste
dříve podobné zařízení používali. Návod uschovejte pro
pozdější využití.
2. Před připojením zařízení zkontrolujte, zda je napětí zásuvky a
zařízení kompatibilní.
3. Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.
4. Zařízení nelze přemisťovat během provozu.
5. Při odpojování zařízení od zdroje napájení uchopte a táhněte
za zástrčku, nikoliv za kabel/šňůru
6. Toto zařízení smí používat děti mladší 8 let a osoby s
omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, stejně jako osoby, které nemají žádné zkušenosti
a nejsou seznámeny se zařízením, pokud je zajištěn dohled
nebo školení týkající se používání zařízení takovým způsobem,
aby rizika s ním spojená byla srozumitelná. Děti by měly být
poučeny, aby s přístrojem nezacházely jako s hračkou. Čištění a
údržbu zařízení by neměly provádět děti bez dozoru.
7. Neodpojitelný napájecí kabel smí vyměnit pouze
autorizovaný servis.
8. Zařízení a napájecí kabel by měly být chráněny před teplem,
vodou, vlhkostí, ostrými hranami a dalšími faktory, které by
mohly zařízení nebo kabel poškodit.
9. Neponořujte zařízení do vody ani jej nepoužívejte mokrýma
rukama.
10. Zařízení nepoužívejte k jiným účelům, než je popsáno v níže
uvedeném návodu.
11. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným
použitím výrobku.
12. Pokud je napájecí kabel poškozen nebo zařízení nefunguje
správně, nelze je používat.
13. Zařízení nesmíte opravovat sami. Zařízení mohou opravovat
pouze oprávněné a kvalikované osoby.
14. Nesmí se dotýkat ížky, která je pod napětím.
15. Zařízení nečistěte vodou.
16. Zařízení se nesmí používat v blízkosti hořlavých nebo
výbušných materiálů.
OBSLUHA
1. Zařízení by mělo být umístěno na určeném místě.
2. Připojte zařízení do elektrické zásuvky.
3. Zařízení je připraveno k použiti ihned po připojení.
Výměna zářivky
1. Odpojte zařízení od napájení.
2. Počkejte asi 10 minut, dokud teplota zářivky neklesne.
3. Odšroubujte dva šrouby ve spodní části zařízení a sejměte kryt.
4. Odšroubujte dva šrouby držící objímku zářivky.Odstraňte rukojeť.
5. Vyšroubujte zářivku
ČIŠTĚNÍ
Jednotku pravidelně čistěte a pravidelně odstraňujte mrtvý
hmyz.
Před čištěním odpojte zařízení od napájení.
K čištění zařízení použijte přiložený kartáček.
Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)
(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und
anderen europäischen Ländern mit einem separaten
Sammelsystem)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen
Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht
zusammen mit dam normalem Haushaltsmüll entsorgt werden
darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen
Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht
durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie
das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stoichen
Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem
das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden
kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf
umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer
sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen
des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht
zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.
Hergestellt in China für LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne
Čeština
Správná likvidace výrobku
(opotřebované elektrické a elektronické vybavení)
Označení umístěné na výrobku anebo v textech, které se ho týkají,
poukazuje na skutečnost, že po vypršení doby používání je
zakázáno likvidovat tento výrobek společně s ostatním domovním
odpadem. Pro to, abyste se vyhnuli škodlivému vlivu na přírodní
prostředí a lidské zdraví v důsledku nekontrolované likvidace
odpadů, oddělte tento výrobek od odpadů jiného typu a
zodpovědně ho recyklujte za účelem propagace opětovného
využití hmotných zdrojů coby stálé praxe. Pro více informací
ohledně místa a způsobu recyklace tohoto výrobku, která bude
bezpečná pro životní prostředí, domácí uživatelé mohou
kontaktovat maloobchodní prodejnu, v níž výrobek zakoupili,
nebo orgán místní samosprávy. Firemní uživatelé mohou
kontaktovat dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy.
Neodstraňujte výrobek společně s ostatními komerčními odpady.
Vyrobeno v ČLR pro LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul.
Garwolińska 1, 08-400 Miętne, Polsko.
Owners manual
Insect killer UV lamp
TSA0164
SAFETY INSTRUCTIONS
1. Read the entire instruction manual before you start
installation and assembly and keep it for future reference.
Keep the manual for future reference.
2. Before connecting the device to power supply socket, make
sure the voltage indicated on the device corresponds to the
voltage in the power supply socket.
3. Device for indoor use only.
4. Do not move the appliance while it is operating.
5. When you disconnect the power cord of the device, grasp and
pull the plug, not the cord/cable.
6. This appliance may be used by children who are above 8 years
old and by persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, if they are
supervised and guided by a person who is responsible for their
safety in a cautious manner for all the safety precautions being
understood and followed. Children should be supervised to
ensure that they do not play with the appliance. Children
should not perform cleaning and servicing of the device
unsupervised.
7. Fixed power cable may only be replaced in an authorized
service point.
8. Keep the device and its cord/cable away from heat, water,
moisture, sharp edges and any other factor which may
damage the appliance or its cord.
9. Do not place the appliance in water or any liquid; nor
handle/use it with wet or moist hands.
10. Do not use the product for purposes dierent from displayed
in this operating manual.
11. Producer of this product is not responsible for damages
caused by inappropriate handling and using of the device.
12. DO NOT use this device if the cord or the plug is damaged, or
the appliance is broken.
13. Do not attempt to repair this device yourself. Only authorized
and qualied personnel may repair this device.
14. Do not touch the live mesh.
15. Do not clean the appliance with water.
16. Do not use this device near ammables and explosives.
OPERATION
1. The device should be placed in a designated place.
2. Connect the device to the power outlet.
3. The device is ready to use after connecting it.
Fluorescent lamp replacement
1. Disconnect the device from power supply.
2. Wait for about 10 minutes, until the lamp temperature
decreases.
3. Unscrew two screws from the bottom of the device and take
out the cover.
4. Unscrew two screws securing the lamp holder. Take out the
holder.
5. Screw out the lamp.
CLEANING
Clean this device and remove insects from it regularly.
Disconnect the device from power before cleaning.
To clean this device, use the provided brush.
English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in the European Union and other European countries
with separate collection systems)
This marking shown on the product or its literature, indicates that
it should not be disposed with other household wastes at the end
of its working life. To prevent possible harm to the environment or
human health from uncontrolled waste disposal, please separate
this from other types of wastes and recycle it responsibly to
promote the sustainable reuse of material resources. Household
users should contact either the retailer where they purchased this
product, or their local government oce, for details of where and
how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms
and conditions of the purchase contract. This product should not
be mixed with other commercial wastes for disposal.
Made in China for LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.
Manuel d’utilisation
Lampe UV insecticide
TSA0164
SÉCURITÉ
1. Avant l’utilisation, lire attentivement le mode d’emploi, même
si un appareil similaire a déjà été utilisé. Garder le mode
d’emploi pour le consulter ultérieurement.
2. Avant de brancher l’appareil, vérier la conformité de la tension
de courant dans la prise secteur avec la tension de l’appareil.
3. L’appareil est exclusivement destiné à une utilisation en
intérieur.
4. Ne pas déplacer l’appareil lors de son fonctionnement.
5. Pour débrancher l’appareil de l’alimentation, saisir et tirer par
la che. Ne jamais tirer par le câble.
6. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’aumoins 8 ans
etpardes personnes ayantdescapacitésphysiques, sensorielles ou
mentales duites ainsi que par des personnes ne possédant pas
d’expérience nide connaissances, si ces personnes sont surveillées
ou si des instructions concernant l’utilisation de l’appareil en toute
curité leur ont été fournies, de manière à ce que tous les risques
encourussoient compris. Informer les enfants que cet appareiln’est
pas un jouet. Le nettoyage et la maintenance de l’appareil ne
doivent pasêtre réalisés pardesenfants sanssurveillance.
7. Le câble d’alimentation inséparable peut être remplacé
uniquement dans un service agréé.
8. Garder l’appareil et le câble d’alimentation loin des sources de
chaleur, d’eau, d’humidité, de bords tranchants et d’autres
facteurs qui pourraient endommager l’appareil ou le câble.
9. Ne pas plonger l’appareil dans l’eau, ni l’utiliser avec les mains
mouillées.
10. Ne pas utiliser l’appareil à d’autres ns que celles décrites dans
le présent mode d’emploi.
11. Le fabricant n’est pas responsable des dommages causés par
l’utilisation incorrecte de l’appareil.
12. Il est interdit d’utiliser l’appareil, si le câble d’alimentation est
endommagé ou l’équipement ne fonctionne pas correctement.
13. Ilestinterditderéparerlappareilparvous-même.Seulesles personnes
autorisées etdûmentqualiéespeuventréparerl’appareil.
14. Il est interdit de toucher la grille qui est sous tension.
15. Ne pas nettoyer l’appareil avec de l’eau.
16. L’appareil ne peut pas être utilisé à proximité de matériaux
inammables et explosifs.
UTILISATION
1. Placer l’appareil à l’endroit prévu à cet eet.
2. Brancher l’appareil à une prise électrique.
3. L’appareil est prêt à l’emploi immédiatement après son
branchement.
Remplacement de la lampe uorescente
1. Débrancher l’appareil de l’alimentation.
2. Attendre environ 10 minutes, jusqu’à ce que la température de la
lampe baisse.
3. Dévisser deux vis se trouvant dans la partie inférieure de l’appareil
et retirer la protection.
4. Dévisser les deux vis de xation du support de la lampe. Sortir le
support.
5. Dévisserla lampe.
NETTOYAGE
Nettoyer périodiquement l’appareil et éliminer régulièrement les
insectesmorts.
Avant le nettoyage, débrancher l’appareil de l’alimentation
électrique.
Utiliser le pinceau fournipour nettoyer l’appareil.
France
Élimination appropriée du produit
(déchets d’équipements électriques et électroniques
Les marquages apposés sur le produit ou dans les textes y
correspondants indiquent que l’appareil, une fois le délai d’usage
passé, doit etre éliminé avec les autres déchets ménagers. Pour
éviter les eets néfastes sur l’environnement et la santé humaine,
suite a une élimination de déchets non contrôlée, veuillez séparer
le produit des autres déchets et recycler de maniere responsable,
pour promouvoir la réutilisation des matériaux comme une
pratique durable. Pour de plus amples informations concernant le
lieu et le recyclage en toute sécurité du produit, les utilisateurs
dans les ménages doivent contacter le distributeur chez qui ils ont
acheté le produit ou une autorité locale compétente dans le
domaine. Les utilisateurs dans les entreprises doivent contacter
leur fournisseur et vérier les conditions du contrat d’achat. Ne pas
éliminer le produit avec d’autres déchets commerciaux.
Fabriqué en RPC pour LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul.
Garwolińska 1, 08-400 Miętne.
Εγχειρίδιο χρήσης
Εντομοσκοτώστρα με λυχνία UV
TSA0164
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών πριν ξεκινήσετε την
εγκατάστασηκαι τησυναρμολόγησηκαιφυλάξτε τογια μελλοντική
αναφορά. Φυλάξτετοεγχειρίδιο γιαμελλοντικήαναφορά.
2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα τροφοδοσίας,
βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή
αντιστοιχεί στην τάση στην πρίζα τροφοδοσίας.
3. Συσκευή μόνο για εσωτερική χρήση.
4. Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
5. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής,
πιάστε και τραβήξτε το φις και όχι το καλώδιο.
6. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας
άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας
και γνώσης, εάν επιβλέπονται και καθοδηγούνται από άτομο
που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους με προσεκτικό
τρόπο ώστε να γίνονται κατανοητές και να τηρούνται όλες οι
προφυλάξεις ασφαλείας. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται
ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Τα
παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και το σέρβις
της συσκευής χωρίς επίβλεψη.
7. Το σταθερό καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αντικατασταθεί
μόνο σε εξουσιοδοτημένο σημείο σέρβις.
8. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από θερμότητα,
νερό, υγρασία, αιχμηρές άκρες καιοποιονδήποτεάλλοπαράγοντα
που μπορεί να καταστρέψειτη συσκευή ή το καλώδιο της.
9. Μηντοποθετείτε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτευγρό, ούτε
να το χειρίζεστε/χρησιμοποιείτε με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
10. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για σκοπούς διαφορετικούς από
αυτούς που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
11. Ο παραγωγός αυτού του προϊόντος δεν ευθύνεται για ζημιές
που προκαλούνται από ακατάλληλο χειρισμό και χρήση της
συσκευής.
12. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις
είναι κατεστραμμένο ή η συσκευή έχει σπάσει.
13. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε αυτήν τη συσκευή μόνοι
σας. Μόνο εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο προσωπικό
μπορεί να επισκευάσει αυτήν τη συσκευή.
14. Μην αγγίζετε το πλέγμα.
15. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με νερό.
16. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα είδη
και εκρηκτικά.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
1. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε καθορισμένο μέρος.
2. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
3. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση αφού τη συνδέσετε.
Αντικατάσταση λάμπας φθορισμού
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
2. Περιμένετε περίπου 10 λεπτά, μέχρι να μειωθεί η θερμοκρασία
της λάμπας.
3. Ξεβιδώστε δύο βίδες από το κάτω μέρος της συσκευής και
αφαιρέστε το κάλυμμα.
4. Ξεβιδώστε δύο βίδες που συγκρατούν το στήριγμα της λάμπας.
Βγάλτε τη θήκη.
5. Βιδώστετηλάμπα.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Καθαρίστε αυτή τη συσκευή και αφαιρέστε τα έντομα από αυτήν
τακτικά.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα πριν την καθαρίσετε.
Για να καθαρίσετε αυτή τη συσκευή, χρησιμοποιήστε την
παρεχόμενη βούρτσα.
Ελληνικά
Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος
(Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού)
(Εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες με συστήματα χωριστής συλλογής) Αυτή η σήμανση που
εμφανίζεται στο προϊόν ή στη βιβλιογραφία του, υποδηλώνει ότι
δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα στο
τέλος της εργασιακής τους ζωής. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη
του περιβάλλοντος ή της ανθρώπινης υγείας από την ανεξέλεγκτη
διάθεση των αποβλήτων, διαχωρίστε τα από άλλα είδη αποβλήτων
και ανακυκλώστε με υπευθυνότητα για την προώθηση της
βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Οι οικιακοί
χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν είτε με τον έμπορο λιανικής
πώλησης από τον οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν είτε με το
γραφείο της τοπικής κυβέρνησης για λεπτομέρειες σχετικά με το
πού και πώς μπορούν να πάρουν αυτό το στοιχείο για
περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση. Οι επιχειρησιακοί χρήστες
θα πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να
ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς.
Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα εμπορικά
απόβλητα για διάθεση.
Κατασκευάστηκε στην Κίνα για το LECHPOL ELECTRONICS Sp. z
o.o. Sp.k., Miętne, 1 Garwolińska Street, 08-400 Garwolin.
CS DE EN FR GR
Download manual in English (PDF, 0.62 MB)
(Consider the environment and only print this manual if it is really necessary)

Loading…

Rating

Let us know what you think about the Teesa TSA0164 Pest Repeller by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.
Are you satisfied with the Teesa TSA0164 Pest Repeller?
Yes No
Be the first to rate this product
0 votes

Join the conversation about this product

Here you can share what you think about the Teesa TSA0164 Pest Repeller. If you have a question, first carefully read the manual. Requesting a manual can be done by using our contact form.

More about this manual

We understand that it’s nice to have a paper manual for your Teesa TSA0164 Pest Repeller. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact Teesa. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your Teesa TSA0164 Pest Repeller in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available.

Specifications

Brand Teesa
Model TSA0164
Category Pest Repellers
File type PDF
File size 0.62 MB

All manuals for Teesa Pest Repellers
More manuals of Pest Repellers

Manual Teesa TSA0164 Pest Repeller

Related products

Related categories