Manual Teesa TSA0161 Pest Repeller

Need a manual for your Teesa TSA0161 Pest Repeller? Below you can view and download the PDF manual for free in English. This product currently has 0 frequently asked questions, 0 comments and has 0 votes. If this is not the manual you want, please contact us.

Is your product defective and the manual offers no solution? Go to a Repair Café for free repair services.

Manual

Loading…

Használati utasítás
Gebruiksaanwijzing Manual de utilizare
Elektromos légycsapó
TSA0160 / TSA0161
Elektrische vliegenmepper
TSA0160 / TSA0161
Aparat electric anti-insecte
TSA0160 / TSA0161
KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA
1. Elektromos háló
2. Működést jelző dióda
3. Kapcsoló
4. Elem fedél
5. Fogantyú
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
1. Elektrisch net
2. Activiteitsdiode
3. Schakelaar
4. Batterijdeksel
5. Handvat
DESCRIEREA PRODUSULUI
1. Plasă electrică
2. LED activitate
3. Buton ON
4. Capac compartiment baterii
5. Mâner
BIZTONSÁGI KÉRDÉSEK
1. Ne érintse a készülék felső részét. Ez áramütéssel járhat.
2. Az áramütés veszélye fennáll a kapcsoló elengedését
követően is.
3. Ne használja a készüléket könnyen gyulladó anyagok
közelében.
4. Ne irányítsa a hálót emberek és állatok felé.
5. A készüléket ne használja olyan felhasználó, aki
szívproblémákkal rendelkezik, terhes, vagy egyéb
betegségben szenved. Kétségek esetén forduljon orvosához.
6. A készülék nem vízálló. A készüléket ne érje víz.
7. A fogantyút rendszeresen tisztítsa puha, enyhén nedves
törlőkendő segítségével, súrolószer használata nélkül. A
tisztítást kivett elemek mellett végezze.
8. A készüléket tartsa gyermekektől távol. A készülék nem
játékszer.
9. A készülék kizárólag rovarok semlegesítésére szolgál.
10. Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja,
vegye ki belőle az elemeket.
11. Ne keverje a használt és új elemeket.
ELEMEK TELEPÍTÉSE
1. Nyissa fel az elem fedelet.
2. Helyezzen be két AA elemet a polaritásnak megfelelően.
3. Zárja le az elem fedelet
KEZELÉS
Semlegesíti a repülő rovarokat: szúnyogok, legyek, lepkék, stb.
A rovarok semlegesítéséhez meg kell érinteni a hálóval, mialatt
nyomja a piros gombot.
A piros led jelzi a készülék működését.
VEILIGHEIDSKWESTIES
1. Raak de bovenste delen van het apparaat niet aan. Dit kan een
elektrische schok veroorzaken.
2. Het risico op elektrische schokken treedt ook op als de
schakelaar wordt losgelaten.
3. Gebruik het apparaat niet in de buurt van lichtontvlambare
substanties.
4. Richt het niet op mensen of dieren.
5. Gebruik het apparaat niet als de gebruiker hartproblemen
heeft, zwanger is of aan andere aandoeningen lijdt. Raadpleeg
bij twijfel uw arts.
6. Het apparaat is niet waterdicht. Het apparaat mag niet worden
blootgesteld aan water.
7. Reinig het apparaat met een zachte, droge doek, zonder
gebruik van bijtende schoonmaakmiddelen. Het
schoonmaken moet worden uitgevoerd na het verwijderen
van de batterijen.
8. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen. Het apparaat is
geen speelgoed.
9. Het apparaat wordt alleen gebruikt om insecten te
neutraliseren.
10. Verwijder de batterijen als u het apparaat langere tijd niet
gebruikt.
11. Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
INSTALLATIE VAN DE BATTERIJEN
1. Open het batterijdeksel.
2. Plaats twee AA-batterijen volgens de polariteit.
3. Sluit het batterijdeksel
BEDIENING
Het racket neutraliseert vliegende insecten: muggen, vliegen,
vliegen, motten, etc.
Om het insect te neutraliseren, raakt u het aan met het racket
terwijl u de rode knop ingedrukt houdt.
De rode diode signaleert de werking van het apparaat.
INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA
1. Nu atingeți partea superioară a aparatului. Pericol de
electrocutare.
2. Pericolul de electrocutare este încă prezent imediat după
eliberarea butonului ON.
3. Nu utilizați dispozitivul în apropierea substanțelor inamabile.
4. Nu îndreptați aparatul spre oameni sau animale.
5. Nu utilizați dispozitivul dacă persoana care utilizează aparatul
are probleme cardiace, este gravidă sau are alte boli. Dacă
există îndoieli, consultați un medic.
6. Dispozitivul nu este rezistent la apă. Nu expuneți dispozitivul
la contactul cu apa.
7. Curățați mânerul cu un material textil moale, ușor umezit, fără
agenți abrazivi. Scoateți bateriile înainte de a curăța
dispozitivul.
8. Păstrați dispozitivul departe de copii. Dispozitivul nu este o
jucărie.
9. Dispozitivul poate utilizat doar pentru neutralizarea
insectelor.
10. Scoateți bateriile dacă dispozitivul nu va utilizat o perioadă
mai lungă de timp.
11. Nu amestecați bateriile noi cu cele vechi.
INSTALAREA BATERIILOR
1. Deschideți compartimentul pentru baterii.
2. Instalați două baterii tip AA, respectând polaritatea corectă.
3. Închideți compartimentul pentru baterii.
FUNCȚIONARE
Aparatul neutralizează insectele zburătoare: țânțari, muște,
molii, etc.
Pentru a neutraliza o insectă, atingeți-o cu aparatul ținând
apăsat butonul roșu.
LED-ul roșu indică faptul dispozitivul funcționează.
Maygar
Megfelelő hulladék kezelés
(használt elektromos és elektronikus eszközök)
A terméken vagy a kapcsolódó szövegekben található jelölés azt
jelzi, hogy élettartama végén nem szabad más háztartási
hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az ellenőrizetlen
hulladékkezelés következtében a környezet és az emberi egészség
károsodásának elkerülése érdekében kérjük, különítse el a
terméket más hulladékfajtáktól, a felelősségteljes újrahasznosítás,
az anyagi erőforrások újra felhasználásának, mint állandó
gyakorlatnak az elősegítése érdekében. A háztartási felhasználók a
termék környezetre nem káros újra hasznosításának érdekében
vegyék fel a kapcsolatot a kiskereskedői hálózattal, ahol vették a
terméket, vagy a helyi hatóságokkal, hogy információt
szerezzenek, hogy hol és milyen módon semmisíthetik meg a
terméket. Az üzleti felhasználóknak kapcsolatba kell lépniük
beszállítójukkal, és ellenőrizniük kell a vételi szerződés feltételeit.
A terméket nem szabad más kommunális hulladékkal együtt
megsemmisíteni.
Gyártotta CHRL a LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. számára Sp.k.,
Garwolińska utca 1, 08-400 Miętne.
Netherlands
Correcte verwijdering van het product
(afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur)
De markering op het product of in gerelateerde teksten geeft aan
dat het aan het einde van zijn levensduur niet met ander
huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om schade aan het
milieu en de menselijke gezondheid door ongecontroleerde
afvalverwijdering te voorkomen, dient u het product van andere
soorten afval te scheiden en op een verantwoorde manier te
recyclen om het hergebruik van materiële bronnen als een
permanente handelwijze te promoten. Huishoudelijke gebruikers
moeten contact opnemen met de winkel waar ze het product
hebben gekocht of met de plaatselijke overheid voor informatie
over waar en hoe ze dit product,met oog op het milieu, kunnen
recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun
leverancier en de voorwaarden van het koopcontract raadplegen.
Het product mag niet worden weggegooid met ander
consumptie-afval.
Gemaakt in de VRC voor LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul.
Garwolińska 1, 08-400 Miętne.
Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si
electronica)
Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale
de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna
cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare
de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra
mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate
evacuarii necontrolate a reziduurilor, rugăm separați acest
produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil
pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii
casnici sunt rugati ia legatura e cu distribuitorul de la care au
achizitionat acest produs, e cu autoritatile locale, pentru a primi
informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest
produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali
sunt rugati ia legatura cu furnizorul și verice condițiile
stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie
amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.
Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS,
ROMANIA.
1
45
23
1
45
23
1
45
23
Návod na použitie
Elektrická mucholapka
TSA0160 / TSA0161
POPIS ZARIADENIA
1. Elektrická sieťka
2. LED indikátor prevádzky
3. Tlačidlo
4. Kryt batérií
5. Rukoväť
BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
1. Nedotýkajte sa hornej časti zariadenia. Hrozí nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
2. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom nastáva aj po
uvoľnení tlačidla.
3. Nepoužívajte výrobok v blízkosti horľavých látok.
4. Je zakázané smerovať mriežku na ľudí a zvieratá.
5. Nepoužívajte výrobok ak máte problémy so srdcom, ste
tehotná, alebo trpíte inými ochoreniami. V prípade
pochybností sa obráťte na svojho lekára.
6. Zariadenie nie je vodotesné. Nevystavujte ho kontaktu s
vodou.
7. Rukoväť čistite mäkkou, jemne navlhčenou handričkou, bez
použitia agresívnych látok.Čistenie vykonávajte pri vybratých
batériách.
8. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí.Výrobok nie je
hračka.
9. Zariadenie slúži výlučne na likvidáciu hmyzu.
10. Ak zariadenie nepoužívate dlhšiu dobu, vyberte z neho
batérie.
11. Nekombinujte nové a staré batérie.
INŠTALÁCIA BATÉRIÍ
1. Otvorte kryt batérií.
2. Vložte dve AA batérie, dbajte na správnu polaritu.
3. Uzatvorte kryt batérie.
POUŽITIE
Mucholapka neutralizuje lietajúci hmyz: komáre, muchy, osy,
sršne a iné.
Ak chcete hmyz zneškodniť, dotknite sa ho sieťkou a držte
súčasne stlačené červené tlačidlo.
Červená LED signalizuje prevádzku zariadenia.
Slovensko
Správna likvidácia tohto produktu
(O odpade z elektronických zariadení a ich
príslušenstva)
(Platí v Európskej únii a v ostatných európskych krajinách so
systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku alebo v dokumentácii znamená, že by
nemal byť likvidovaný s inými domácimi zariadeniami po skončení
svojho funkčného obdobia. Aby sa zabránilo možnému
znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu ľudského
zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddeľte ich prosíme
od ďalších typov odpadov a recyklujte ich zodpovedne a podporte
opätovné využitie materiálnych zdrojov. Domáci spotrebitelia by
sa mali informovať u predajcu kde tento výrobok zakúpili ako ho
správne recyklovať alebo kde by ho mohli odovzdať k recyklácii.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a
preveriť podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by sa nemal
miešať s inými komerčnými produktmi, určenými na likvidáciu.
Vyrobené v Číne pre LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul.
Garwolińska 1, 08-400 Miętne.
1
45
23
Instrukcja obsługi
Elektryczna łapka na owady
TSA0160 / TSA0161
OPIS URZĄDZENIA
1. Siatka elektryczna
2. Dioda aktywności
3. Włącznik
4. Klapka baterii
5. Uchwyt
KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA
1. Nie należy dotykać górnej części urządzenia. Grozi to
porażeniem prądem.
2. Niebezpieczeństwo porażenia występuje również po
zwolnieniu włącznika.
3. Nie należy używać urządzenia w pobliżu substancji
łatwopalnych.
4. Nie wolno kierow siatki w stronę ludzi i zwierząt.
5. Nie należy korzystać z urządzenia jeżeli użytkownik ma
problemy z sercem, jest w ciąży lub choruje na inne
dolegliwości. W razie wątpliwości należy skonsultować się z
lekarzem.
6. Urządzenie nie jest wodoodporne. Nie należy narażać
urządzenia na kontakt z wodą.
7. Uchwyt należy czyścić przy pomocy miękkiej, lekko wilgotnej
ściereczki, bez użycia środków żrących. Czyszczenie należy
przeprowadzać przy wyjętych bateriach.
8. Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Urządzenie
nie jest zabawką.
9. Urządzenie służy wyłącznie do neutralizacji owadów.
10. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas,
należy wyjąć z niego baterie.
11. Nie należy mieszać baterii nowych i zużytych.
INSTALACJA BATERII
1. Otworzyć klapkę baterii.
2. Włożyć dwie baterie AA, zgodnie z polaryzacją.
3. Zamknąć klapkę baterii
OBSŁUGA
Łapkaneutralizuje owadylatające: komary, muchy, meszki,ćmy, itp.
Aby zneutralizować owada należy dotknąć go siatką,
jednocześnie trzymając czerwony przycisk.
Czerwona dioda sygnalizuje pracę urządzenia.
Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do
niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu ytkowania nie
należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw
domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko
naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu
odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania
ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W
celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu
bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni
skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym
dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w rmach powinni skontaktować się ze swoim
dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy
usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o.
Sp.K., Ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.
1
45
23
HU NL PL RO SK
Download manual in English (PDF, 0.62 MB)
(Consider the environment and only print this manual if it is really necessary)

Loading…

Rating

Let us know what you think about the Teesa TSA0161 Pest Repeller by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.
Are you satisfied with the Teesa TSA0161 Pest Repeller?
Yes No
Be the first to rate this product
0 votes

Join the conversation about this product

Here you can share what you think about the Teesa TSA0161 Pest Repeller. If you have a question, first carefully read the manual. Requesting a manual can be done by using our contact form.

More about this manual

We understand that it’s nice to have a paper manual for your Teesa TSA0161 Pest Repeller. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact Teesa. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your Teesa TSA0161 Pest Repeller in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available.

Specifications

Brand Teesa
Model TSA0161
Category Pest Repellers
File type PDF
File size 0.62 MB

All manuals for Teesa Pest Repellers
More manuals of Pest Repellers

Manual Teesa TSA0161 Pest Repeller

Related products

Related categories