Manual Profilo PBM1000W Bread Maker

Need a manual for your Profilo PBM1000W Bread Maker? Below you can view and download the PDF manual for free in English. This product currently has 2 frequently asked questions, 0 comments and has 0 votes. If this is not the manual you want, please contact us.

Is your product defective and the manual offers no solution? Go to a Repair Café for free repair services.

Manual

Loading…

6
Değerli Müşterilerimiz!
Cihazımızı seçtiğiniz için tebrik ederiz. PROFiLO kullanıcıları
arasına hoş geldiniz.
Kılavuzu dikkatli okuyun. Kazaları ve zararı önlemek için,
önemli güvenlik talimatlarını özellikle dikkate alın. Kullanım
kılavuzu, ileride danışmak üzere saklanmalıdır.
Güvenli kullanım talimatları
Cihazı kullanmadan önce, kullanım kılavuzunun bütün
içeriğini okuyun.
Aşağıdaki talimatları anladığınızdan emin olun.
Kullanılmadığında ve temizlemeden
önce, cihazın şini prizden sökün.
Hareketli parçaları kullanmadan
önce, cihazı kapatın.
Kablonun, masanın kenarından
sarkmasından ve sıcak yüzeylere
temasından kaçının.
Dolu ekmek kalıbını cihazdan
çıkarırken, tencere tutacakları veya
koruma bezi kullanın. Ekmek kalıbı
ve ekmek çok sıcaktır.
Özellikle kuru malzeme dağıtıcısı ve
havalandırma çevresindeki bölgeler
gibi, cihazın sıcak yüzeylerine
dokunmayın. Tencere tutacakları
kullanın. Pişirme işleminin sonunda
cihaz çok ısınır.
Cihaz çalıştığında, dış yüzeylerin
sıcaklığı yüksek olabilir.
Demonte edilmeden ve temizlenmeden
önce, cihaz soğumalıdır. Cihaz, ısı
yalıtımlı, soğuk kalan dış yapıya
sahiptir. Cihaz çalıştığında, metal
parçaları sıcaktır.
Özellikle içinde sıcak bir madde
bulunduğu zaman, cihaza
dokunduğunuzda dikkatli olun.
TEHLİKE! / DİKKAT!
Sağlık riski
8 yaşından büyük çocuklar, ziksel,
duyumsal veya ruhsal olarak engelli
olan veya tecrübeye ve bilgiye sahip
olmayan kişiler, kontrolün sağlanması,
cihazı güvenli olarak kullanma
konusunda talimatların verilmesi ve
mevcut tehlikelerini anlamaları şartı
ile, cihazı kullanabilirler. Çocukların
cihaz ile oynaması yasaktır.
Temizleme ve bakımı, kontrol
altında olmayan çocuklar tarafından
gerçekleştirilemez.
Cihaz ve kablosu, 8 yaşından küçük
çocukların ulaşamayacağı bir yerde
saklanmalıdır.
Eğer cihazın kablosu arızalı veya
hasarlı ise, cihazı kullanmayın.
Elektrik kablosunun arızalı
olması halinde, tehlikeyi önlemek
için imalatçı, yetkili servis veya
benzer yetkili personel tarafından
değiştirilmesi gerekir.
Cihaz, sadece yetkili personel
tarafından tamir edilebilir. Yanlış tamir,
kullanıcıya ciddi tehlike oluşturur.
Ciddi hasarların oluşması halinde,
çağrı merkezi ile irtibata geçin.
DİKKAT!
Cihaz zarar görebilir
Cihazın, daima anma değerleri etiketinde bulunan
değere uygun voltaja sahip olan, topraklanmış elektrik
prizine bağlanması gerekir.
Cihaz harici bir zamanlayıcı ya da kumanda sistemi
vasıtasıyla kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
Yoğun hamur yoğrulurken cihazın düşmemesi için,
daima düz bir yüzeyde çalıştırılmalıdır. Bu, özellikle
programlanmış fonksiyonlar yerine getirilirken ve cihaz
kontrolsüz bırakıldığında önemlidir. Kaygan bir yüzeye
koyulması durumunda, cihaz lastik bir korumanın
üzerine koyulmalıdır.
Cihaz çalıştığında, diğer objelerden en az 10 cm
uzaklığında bulunmalıdır.
PBM1000W-001_v01
TR
1 2 11 12
9 10 19 20
7 8
17 18
5 6 15 16
3 4 13 14
B
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)
Sabit telefonlardan yap›lan aramalarda kullanmakta olduğunuz tarife üzerinden, cep telefonu ile
yap›lan aramalarda ise kay›tl› olduğunuz GSM operatörünün tarifesi üzerinden ücretlendirme yap›lmaktad›r.
De€erli müflterimiz,
Prolo Ça€r› Yönetim Merkezi, 444 77 66 no’lu telefon numaras› ile, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.
Do€rudan bu numaray› çevirerek size en yak›n yetkili servis telefonunu ö€renebilir veya arzu etti€iniz
hizmeti talep edebilirsiniz.
Ayr›ca, Prolo Ça€r› Yönetim Merkezi’ne www.prolo.com.tr adresindeki Müflteri Hizmetleri bölümünde
bulunan yaz›flma formunu doldurarak ya da 216 528 91 88 nolu telefona faks çekerek ulaflabilirsiniz.
Afla€›da yer alan konulara özen göstermenizi önemle rica ederiz.
1. Cihaz›n›z› mutlaka kullanma k›lavuzunda belirtilen hususlara dikkat ederek kullan›n›z.
2. Ürününüzle ilgili herhangi bir hizmet talebiniz oldu€unda, yukar›da belirtilen telefonlardan Ça€r›
Yönetim Merkezi’ni aray›n›z.
3. Hizmet için gelen teknisyene “PROF‹LO YETK‹L‹ SERV‹S” kimlik kart›n› sorunuz. Bu kimlik kart›,
18yafl›ndan küçük elemanlara verilmemektedir.
4. Yetkili servisimiz, cihaz›n›zda yap›lan herhangi bir ifllemden sonra size servis flini düzenleyip
vermek zorundad›r. Bu servis flini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklay›n›z.
BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.fi.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:51 34771 Ümraniye, ‹stanbul
T: 216 528 90 00 F: 216 528 91 88
Cihaz›n›z; kullanma k›lavuzunda gösterildi€i flekilde kullan›lmas› ve yetkili k›ld›€›m›z teknik servis elemanlar› d›fl›ndaki flah›slar taraf›ndan bak›m, onar›m veya baflka bir nedenle
müdahale edilmemifl olmas› flart›yla bütün parçalar› dahil olmak üzere tamamen malzeme, iflçilik ve üretim hatalar›na karfl› 2 (‹K‹) YIL SÜRE ‹LE GARANT‹ ED‹LM‹fiT‹R.
Ar›zalar›n giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile de€ifltirilecek parçalar›n saptanmas› tamamen rmam›za aittir.
Mal›n tesliminden sonraki yükleme, boflaltma ve sevkiyat an›nda meydana gelecek ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
Belge üzerine tahrifat yap›ld›€›, cihaz›n üzerindeki orjinal seri numaras› kald›r›ld›€› veya tahrifat yap›ld›€› takdirde garanti geçersizdir.
GARANT‹ fiARTLARI
1. Garanti süresi mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r.
2. Mal›n bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› rmam›z›n garantisi kapsam›ndad›r.
3. Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal›n tamir süresi en fazla 20 ifl günüdür. Bu süre, mala iliflkin ar›zan›n servis
istasyonuna, servis istasyonunun olmamas› durumunda, mal›n sat›c›s›, bayii, acentas›, temsilcili€i, ithalatç›s› veya imalatç›s›ndan birisine bildirim tarihinden itibaren bafllar. Sanayii
mal›n›n ar›zas›n›n 10 iflgünü içerisinde giderilmemesi halinde üretici veya ithalatç›, tamir tamamlan›ncaya kadar, benzer özelliklerdeki baflka bir ürünü tüketiciye tahsis edecektir.
4. Mal›n garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iflçilik gerekse montaj hatalar›ndan dolay› ar›zalanmas› halinde, iflçilik masraf›, de€ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi bir ad
alt›nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap›lacakt›r.
5. Tüketicinin onar›m hakk›n› kullanmas›na ra€men mal›n;
Tüketiciye teslim edild€i tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti
süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
Tamiri için gereken azami sürenin afl›lmas›,
Firman›n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas› halinde s›ras›yla sat›c›s›, bayii, acentesi, temsilcili€i, ithalatç›s› veya imalatç›-üreticisinden birisinin düzenleyece€i
raporla ar›zan›n tamiri mümkün bulunmad›€›n›n belirlenmesi,durumlar›nda, tüketici mal›n ücretsiz de€ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay›p oran›nda bedel indirimi talep edebilir.
6. Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanl›€›, Tüketicinin Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü€ü’ne baflvurabilir.
Bu belgenin kullan›lmas›nda; 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun ve bu Kanun’a dayan›larak yürürlü€e konulan Garanti Belgesi Uygulanma Esaslar›na Dair Yönetmelik
uyar›nca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanl›€› Tüketicinin Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü€ü taraf›ndanizin verilmifltir.
Bu ürün PROF‹LO için BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.fi. taraf›ndan ithal edilmektedir.
BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.fi. bir BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÃTE GMBH kurulufludur.
D‹KKAT
Garanti süresinin anlaflmazl›k durumunda fatura tarihi esas al›naca€›ndan bu belge ile birlikte faturan›n veya okunakl› fotokopisinin saklanmas› gereklidir.
YETK‹L‹ SATICI BSH EV ALETLER‹ SAN. VE T‹C. A.fi.
‹mza ve kaflesi
MALIN
Cinsi : KÜÇÜK EV ALETLER‹
Markas› : PROF‹LO
Modeli :
Bandrol ve Seri No. :
Teslim tarihi ve yeri :
Azami tamir süresi :
Cihaz ömrü :
Kullan›m Süresi : 7 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için
SATICI F‹RMANIN
Ünvan› :
Adresi :
Telefonu :
Telefaks› :
Tarih / ‹mza / Kafle
Üretici Firma:
BSH Bosch und
Siemens Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
D-81739 München
Phone: +49 (89) 45 90 01
Fax: +49 (89) 45 90 21 28
BSH EV ALETLER‹ SANAY‹
ve T‹CARET A.fi.
Fatih Sultan Mehmet Mah.
Balkan Cad. No.51 34771
Ümraniye - ‹STANBUL
Tel : 0216 528 90 00
Fax : 0216 528 91 88
Gümrük ve Ticaret Bakanl›€› Garanti Belgesi
Marka Ürün ‹smi Belge Belge
Numaras› Onay Tarihi
Prolo Meyve Sebze S›kaca€ 114946 24.07.2012
Prolo Su Is›t›c›s› 115286 03.08.2012
Prolo Mutfak Robotu 87053 13.07.2010
Prolo Ütü 90605 07.09.2010
Prolo Çay Makinas› 88663 06.08.2010
Prolo fiarjl› El Süpürgesi 85224 18.06.2010
Prolo Saç fiekillendirme Cihaz› 107013 18.11.2011
Prolo Tost Makinas› 116313 03.09.2012
Prolo Saç Kurutma Makinas› 87183 15.07.2010
Prolo Meyve Sebze S›kaca€ 114946 24.07.2012
Prolo Kar›flt›r›c› 115406 07.08.2012
Prolo Blender 88662 06.08.2010
Prolo Saç fiekillendirme Cihaz› 107013 18.11.2011
PBM1000W-001_v01
Download manual in English (PDF, 1.95 MB)
(Consider the environment and only print this manual if it is really necessary)

Loading…

Rating

Let us know what you think about the Profilo PBM1000W Bread Maker by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.
Are you satisfied with the Profilo PBM1000W Bread Maker?
Yes No
Be the first to rate this product
0 votes

Join the conversation about this product

Here you can share what you think about the Profilo PBM1000W Bread Maker. If you have a question, first carefully read the manual. Requesting a manual can be done by using our contact form.

More about this manual

We understand that it’s nice to have a paper manual for your Profilo PBM1000W Bread Maker. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact Profilo. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your Profilo PBM1000W Bread Maker in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available.

Specifications

Brand Profilo
Model PBM1000W
Category Bread Makers
File type PDF
File size 1.95 MB

All manuals for Profilo Bread Makers
More manuals of Bread Makers

Frequently Asked Questions about Profilo PBM1000W Bread Maker

Our support team searches for useful product information and answers to frequently asked questions. If you find an inaccuracy in our frequently asked questions, please let us know by using our contact form.

Can I clean the baking tin of my bread maker with a scourer? Verified

No. Most bread makers have a baking tin with a non-stick layer that can be damaged by using a scourer or abrasive cleaner. Only use the soft side of a scourer or a wet wipe.

This was helpful (636) Read more

Why do I need to remove the tray before adding ingredients? Verified

This is to prevent ingredients from falling on a heating element. They might burn and cause smoke.

This was helpful (528) Read more
Manual Profilo PBM1000W Bread Maker

Related products

Related categories