Manual One Master 8.1 DTS Cycling Computer

Need a manual for your One Master 8.1 DTS Cycling Computer? Below you can view and download the PDF manual for free in English. This product currently has 3 frequently asked questions, 0 comments and has 0 votes. If this is not the manual you want, please contact us.

Is your product defective and the manual offers no solution? Go to a Repair Café for free repair services.

Manual

Loading…

CZ
|
Návod – bezdrátový cyklocomputer
- Obsah balení – obrázek 1
- Popis funkcí apodmínky jsou uvedeny vtabulce.
Vhorní části displeje se zobrazuje aktuální
rychlost. Opakovaným stisknutím tlačítka MODE
lze měnit ostatní údaje ve spodní části displeje.
Při zapnuté funkci SCAN se zobrazované údaje
mění automaticky. Funkce SCAN (symbol vlevém
horním rohu) se aktivuje tlačítkem MODE
vrežimu hodin (symbol vlevém spodním rohu).
Opakovaným stisknutím MODE se funkce vypne.
- Zapnutí před jízdou: stlačením jakéhokoliv
tlačítka, vypnutí: automaticky, pokud je přerušení
jízdy delší než 4 min.
- Vblízkosti TV, rádia, motoru nebo jiného
bezdrátového cyklocomputeru může docházet
krušení signálu.
- Neponořujte cyklocomputer do vody. Při delším
vystavení jednotky přímému slunci může dojít
ke ztmavení displeje – přemístěte jednotku do
chladnějšího místa, případně vyjměte baterii.
Instalace, nastavení, údržba
- Vložení baterií – pomocí mince uvolněte kryt
avložte baterie (jednotka 1xCR2032, senzor
2xLR44) kladným pólem vzhůru. Pečlivě usaďte
gumové těsnění. Kryt opět pevně uzavřete.
- Bezdrátový senzor připevněte na přední vidlici
pomocí gumové podložky apřiložených pásek
(obrázek 2).
- Magnet připevněte pomocí šroubku na drát kola
ve vzdálenosti 1 – 3 mm (obrázek 3). Musí být
dodržena přesná pozice magnet-senzor (obrázek 4).
- Držák jednotky připevněte na řidítka nebo
představec (po povolení šroubku lze držák otočit)
pomocí gumové podložky apásek (obrázek 5).
Zasouvání avysouvání jednotky (obrázek 6).
- Nastavení velikosti kola – nastavte obvod kola
(mm) podle porovnávací tabulky nebo obvod
změřte. Vrežimu ODO přidržte tlačítko SET/RESET.
Začne blikat číslice obvodu kola. Opakovaným
stiskem SET/RESET nastavte požadovanou
hodnotu. Pro přechod mezi číslicemi stiskněte
MODE. Po poslední číslici stiskněte MODE anyní
máte možnost pomocí SET/RESET zvolit jednotky
km/h nebo míle/h. Po nastavení vyčkejte 3 sna
uložení zvolených dat.
- Nastavení hodin – vrežimu hodin přidržte
SET/RESET. Nastavte blikající minuty pomocí
SET/RESET astiskněte MODE. Nastavte blikající
hodiny pomocí SET/RESET avyčkejte 3 sna
uložení zvolených dat.
- Vynulování – každý údaj (kromě ODO ahodin) lze
při jeho zobrazení vymazat přidržením SET/RESET.
Funkce SCAN musí být vypnuta. Hodnotu ODO
lze vymazat pouze při výměně baterie.
- Údržba – jednotku čistěte pouze vlhkým
kouskem látky. Nepoužívejte rozpouštědla,
líh nebo jiné chemické látky. Mohlo by dojít
kpoškození displeje.
Nárok na záruku existuje při vadách materiálu
achybách zpracování. Záruka se nevztahuje na
baterie aopotřebitelné díly. Při reklamaci musí být
předložen doklad onákupu.
Baterie ani elektronické přístroje se nesmějí
likvidovat sdomovním odpadem! Odevzdejte je na
příslušném místě klikvidaci!
VIVA Lanškroun spol. s r.o., Opletalova 92, CZ-563 01
Lanškroun prohlašuje, že tento výrobek odpovídá
požadavkům směrnice Evropského parlamentu
aRady 1999/5/EC (NV. Č. 426/2000 Sb.) vplatném
znění. Pracovní frekvence 16 kHz.
EN
|
Instruction manual – wireless bike computer
- Contents of packaging – see picture 1
- For the functions and features see table. Current
speed is indicated in top display line. Press MODE
for moving other functions indicated in lower
display line. In SCAN mode other functions move
automatically. SCAN mode (symbol in left upper
corner) is activated by MODE button in clock
mode (symbol in left bottom corner). When press
MODE again it will be switched-o.
- The interference may occur close to TV, radio,
motor or second wireless bike computer.
- Never immerse computer main unit in water.
When main unit has been in direct sunshine
LCD may darken – place main unit in acool
shaded area for LCD recovery, replace battery if
necessary.
Installation, setting, maintenance
- Battery insertion – use coin and open cover and
insert battery (unit 1xCR2032, sensor 2xLR44) by
positive pole up. Place rubber washer carefully.
Close cover tightly again.
- Wireless sensor mount on front fork with rubber
pad and by attached tie (picture 2)
- Mount magnet on wheel spoke by screw in
distance 1–3 m from wireless sensor (picture
3). Exact position against sensor must be kept
(picture 4).
- Mount computer bracket on handlebar or stem
(after screw loosing is possible to turn it) with
rubber pad by attached ties (picture 5). Unit xing
and removing from bracket (picture 6).
- Wheel size setting – set wheel circumference
(mm) according to attached table or measure
it. When mode ODO is displayed press SET/
RESET button. The digit of wheel circumference
will ash and you can set it. Then press MODE
button for following digit and set it too. After last
digit setting press MODE button again and you
can choose km/h or ml/h by SET/RESET button
pressing. After correct setting wait 3 sfor data
saving.
- Clock setting – press SET/RESET in clock mode.
Set ashing minutes by SET/RESET button and
press MODE button. Set ashing clock by SET/
RESET button and wait 3 sfor data saving.
- Re-setting – each feature (instead of ODO and
clock) is possible to reset by SET/RESET button
while is displayed. SCAN mode must be switched-
o. ODO is possible to reset during battery
replacement only.
- Maintenance – for cleaning of computer use
damp cloth only. Don´t use thinner, alcohol or
other chemical cleaners as the display can be
damaged.
Warranty claims can be made in the event of material
and workmanship errors. The warranty doesn´t cover
batteries and wear parts. Warranty claim is valid when
purchase receipt is provided. Batteries and electronic
devices must not be disposed of in household waste!
Please take both to an ocial waste collection point!
VIVA Lanškroun spol. s r.o., Opletalova 92, CZ-563 01
Lanškroun hereby declares that the wireless bike
computers comply with the fundamental
requirements and other relevant regulations of
Directive 1999/5/EC. Transmission frequency is 16 kHz.
PL
|
Instrukcja – rowerowy komputerek
bezprzewodowy
- Komplet zawiera – rysunek 1
- Opis funkcji iwarunki pracy są zamieszczone
w tabelce. W górnej części wyświetlacza
wyświetlana jest aktualna prędkość. Kolejnymi
naciśnięciami przycisku MODE można zmieniać
pozostałe dane w dolnej części wyświetlacza.
Przy włączonej funkcji SCAN wyświetlane dane
będą się zmieniać automatycznie. Funkcję SCAN
(symbol w lewym górnym rogu) aktywuje się
przyciskiem MODE w trybie zegara (symbol w
lewym dolnym rogu). Kolejnym naciśnięciem
przycisku MODE ta funkcja zostanie wyłączona.
- Włączenie przed jazdą: naciśnięcie dowolnego
przycisku, wyłączenie: automatycznie, jeżeli
przerwa w
- jeździe jest dłuższa od 4 min.
- W pobliżu TV, radia, motocykla albo innego
rowerowego komputerka bezprzewodowego
może dojść do zakłócenia sygnałów.
- Komputerka rowerowego nie zanurzamy do
wody. Przy dłuższym wystawieniu jednostki na
bezpośrednie działanie słońca może dojść do
przyciemnienia wyświetlacza – jednostkę trzeba
umieścić w chłodniejszym miejscu, ewentualnie
wyjąć baterię.
Instalacja, ustawienia, konserwacja
- Wkładanie baterii – za pomocą monety
odkręcamy część obudowy iwkładamy baterie
(jednostka 1xCR2032, czujnik 2xLR44) biegunem
dodatnim do góry. Starannie wkładamy gumowa
uszczelkę. Obudowę ponownie zamykamy.
- Czujnik bezprzewodowy mocujemy do
przedniego widelca za pomocą gumowej
podkładki iopasek zkompletu
- (rysunek 2).
- Magnes przymocowujemy za pomocą wkręta do
szprychy koła w odległości 1 – 3 mm (rysunek
3). Musi być dokładnie zachowane wzajemne
położenie magnes-czujnik (rysunek 4).
- Uchwyt jednostki przymocowujemy do
kierownicy albo osłony widelca (po odkręceniu
wkręta uchwyt można obrócić) za pomocą
gumowej podkładki iopaski (rysunek 5).
Wkładanie iwyjmowanie jednostki (rysunek 6).
- Ustawiamy wielkość koła – ustawiamy obwód
koła (mm) zgodnie ztabelką porównawczą
albo mierzymy ten obwód. W trybie ODO
przytrzymujemy przycisk SET/RESET. Zaczyna
migać pozycja oznaczająca obwód koła.
Kolejnymi naciśnięciami przycisku SET/RESET
ustawiamy niezbędną wartość. Do przejścia
pomiędzy kolejnymi pozycjami cyfrowymi trzeba
nacisnąć MODE. Po ostatniej cyfrze naciskamy
MODE imamy teraz możliwość za pomocą
SET/RESET wybrać jednostkę prędkości km/godz.
albo mile/godz. Po ustawieniu trzeba poczekać 3
sna zapisanie wybranych wartości.
- Ustawienie zegara – w trybie zegara
przytrzymujemy SET/RESET. Ustawiamy migające
minuty za pomocą SET/RESET inaciskamy MODE.
Ustawiamy migające godziny za pomocą SET/RESET
iczekamy 3 sna zapisanie wybranych wartości.
- Zerowanie – każdą wartość (oprócz ODO
izegara) można przy jej wyświetlaniu skasować
przytrzymując wciśnięty przycisk SET/RESET.
Funkcja SCAN musi być wyłączona. Wartość ODO
można skasować tylko przy wymianie baterii.
- Konserwacja – jednostkę czyści się tylko za
pomocą wilgotnego kawałka tkaniny. Nie
stosuje sie rozpuszczalników, alkoholu albo
innych substancji chemicznych. Mogłoby to
spowodować uszkodzenie wyświetlacza.
Gwarancja obejmuje wady materiału iusterki
produkcyjne. Gwarancja nie dotyczy baterii iczęści
podlegających zużyciu eksploatacyjnemu. Przy
składaniu reklamacji musi być przedstawiony
dokument potwierdzający dokonanie zakupu.
Baterie iurządzenia elektroniczne nie mogą być
likwidowane razem zodpadami domowymi! Należy
je przekazać w odpowiednie miejsce wyznaczone
do ich likwidacji!
VIVA Lanškroun spol. s r.o., Opletalova 92,
CZ-563 01 Lanškroun oświadcza, że ten wyrób
spełnia wymagania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego iRady 1999/5/EC w obowiązującym
brzmieniu. Częstotliwość robocza 16 kHz.
RO
|
Instrucțiuni – ciclocomputer fără r
- Conținutul ambalajului – ilustrație 1
- Descrierea funcțiilor și condițiile sunt descrise
în tabel. În partea de sus atabelului se așează
viteza actuală. Prin apăsarea repetată abutonului
MODE se pot schimba celelalte date în partea
de jos adisplayului. Dacă funcția SCAN este
cuplată, datele așate se schimbă în mod
automat. Funcția SCAN (simbolul din colțul
stâng de sus) se activează cu butonul MODE în
regimul ceasornicului (simbolul din colțul stâng
de jos). Prin apăsarea repetată MODE funcția se
decuplează.
- Pornirea înaintea cursei: prin apăsarea oricărui
buton, decuplare: automat, dacă întreruperea
cursei depășește 4 min.
- În apropierea TV, radioului, motorului sau aaltui
ciclocomputer fără r, poate interveni bruiajul
semnalului.
- Nu scufundați ciclocomputerul în apă. În caz de
expunere mai îndelungată aunității la soarele
direct, se poate produce întunecarea displayului
– puneți unitatea într-un loc mai întunecos,
eventual scoateți bateria.
Instalare, setare, întreținere
- Introducerea bateriilor – cu ajutorul unei monede,
desfaceți carcasa și introduceți bateriile (unitatea
1xCR2032, senzor 2xLR44) cu polul pozitiv în sus.
Puneți cu atenție garnitura de cauciuc. Închideți
bine carcasa la loc.
- Fixați senzorul fără r pe furca din față cu ajutorul
garniturii de cauciuc și abenzilor atașate (ilustrație 2).
- Fixați magnetul cu ajutorul șurubului pe rul
Download manual in English (PDF, 0.52 MB)
(Consider the environment and only print this manual if it is really necessary)

Loading…

Rating

Let us know what you think about the One Master 8.1 DTS Cycling Computer by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.
Are you satisfied with the One Master 8.1 DTS Cycling Computer?
Yes No
Be the first to rate this product
0 votes

Join the conversation about this product

Here you can share what you think about the One Master 8.1 DTS Cycling Computer. If you have a question, first carefully read the manual. Requesting a manual can be done by using our contact form.

More about this manual

We understand that it’s nice to have a paper manual for your One Master 8.1 DTS Cycling Computer. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact One. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your One Master 8.1 DTS Cycling Computer in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available.

Specifications

Brand One
Model Master 8.1 DTS
Category Cycling Computers
File type PDF
File size 0.52 MB

All manuals for One Cycling Computers
More manuals of Cycling Computers

Frequently Asked Questions about One Master 8.1 DTS Cycling Computer

Our support team searches for useful product information and answers to frequently asked questions. If you find an inaccuracy in our frequently asked questions, please let us know by using our contact form.

Why do I need to enter the size of my wheel? Verified

To calculate the traveled distance, the cycling computer uses the number of revolutions. The number of revolutions multiplied by the size of the wheel equals the traveled distance.

This was helpful (4151) Read more

How many miles is one kilometer? Verified

One kilometer equals 0,621 mile. Ten kilometers makes 6,21 miles. One mile equals 1,609 kilometer. Ten miles makes 16,09 kilometers.

This was helpful (714) Read more

A battery in my device is oxidized, can I still safely use it? Verified

Ja, the device can still be safely used. Firstly, remove the oxidizd battery. Never use bare hands to do this. Then clean the battery compartment with a cotton swab dipped in vinegar or lemon juice. Let it dry and insert new batteries.

This was helpful (713) Read more
Manual One Master 8.1 DTS Cycling Computer

Related products

Related categories