Manual Nedis UPBK6010BK Portable Charger

Need a manual for your Nedis UPBK6010BK Portable Charger? Below you can view and download the PDF manual for free in English. This product currently has 6 frequently asked questions, 0 comments and has 0 votes. If this is not the manual you want, please contact us.

Is your product defective and the manual offers no solution? Go to a Repair Café for free repair services.

Manual

Loading…

UPBK6010xx / UPBK10010xx /
UPBK10011xx / UPBK20010xx
Power bank
3 4 5 2
4 5 26
1
1
English - Description
1. On/o button Press the button to check the battery level. The battery level (0-100%) appears on the display.
2. Display
(charging
indicator)
The display (battery level) ashes: The battery is charging.
The display (battery level) lights continuosly: The battery is discharging.
The display shows '100': The battery is fully charged.
3. USB port (input)
(Micro USB)
Charge the device before use.
Connect a USB cable to the USB port of the device and to the PC or charger.
4. USB port
(input/output)
To charge the device, connect a USB cable to the USB port of the device and to the PC or charger.
To charge a mobile device, connect a USB cable to the USB port of the power bank and the
mobile device.
5. USB port (output)
To charge a mobile device, connect a USB cable to the USB port of the power bank and the
mobile device.
6. USB port (output)
Note: Before rst use, fully charge the device. This device requires 3-4 full charge-and-drain cycles to optimize the battery to
its full potential. Recharge the device every 3 months when not in use.
Technical data
UPBK6010xx / UPBK10010xx
Input DC 5 V - 2000 mA
USB type-C input DC 5 V - 2000 mA
USB type-C output DC 5 V - 3000 mA
Output DC 5 V - 2400 mA
Total output DC 5 V - 3000 mA
UPBK10011xx
Micro input DC 5 V - 2000 mA
USB type-C input (PD) DC 5 V - 3000 mA
USB type-C output (PD)
DC 5 V - 3000 mA
DC 9 V - 3000 mA
DC 12 V - 1500 mA
USB output
DC 5 V - 3000 mA
DC 9 V - 2000 mA
DC 12 V - 1500 mA
Total output 18 W (max.)
UPBK20010xx
USB type-C input (PD)
DC 5 V - 3000 mA
DC 14.5 V - 2000 mA
DC 20 V - 1500 mA
USB type-C output (PD)
DC 5 V - 3000 mA
DC 9 V - 3000 mA
DC 12 V - 3000 mA
DC 14.5 V - 3000 mA
DC 20 V - 2250 mA
Output 1 DC 5 V - 2100 mA
Output 2 (QC 3.0)
DC 5 V - 3000 mA
DC 9 V - 2000 mA
DC 12 V - 1500 mA
Total output 63 W (max.)
Safety
General safety
Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-
observance of the safety instructions and improper use of the device.
Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
Do not cover the device.
Place the device on a stable, at surface.
Keep the device away from ammable objects.
Electrical safety
To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
Disconnect the product from the mains socket and other equipment if a problem should occur.
Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device
immediately.
Cleaning and maintenance
Warning!
Do not use cleaning solvents or abrasives.
Do not clean the inside of the device.
Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.
Support
If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support
Nederlands - Beschrijving
1. Aan/uit-knop
Druk op de knop om het batterijniveau te controleren. Het batterijniveau (0-100%)
verschijnt op de display.
2. Display
(oplaadindicator)
De display (batterijniveau) knippert: De batterij is bezig met opladen.
De display (batterijniveau) brandt constant: De batterij is bezig met ontladen.
De display toont '100'. De batterij is volledig opgeladen.
3. USB-poort (ingang)
(Micro-USB)
Laad het apparaat voordat u het gaat gebruiken op.
Sluit een USB-kabel tussen de USB-poort van het apparaat en de pc of oplader aan.
4. USB-poort (ingang/
uitgang)
Sluit om het apparaat op te laden een USB-kabel op de USB-poort van het apparaat
en op de pc of oplader aan.
Sluit een USB-kabel aan op de USB-poort van de powerbank en het mobiele
apparaat om een mobiel apparaat op te laden.
5. USB-poort (uitgang)
Sluit een USB-kabel aan op de USB-poort van de powerbank en het mobiele
apparaat om een mobiel apparaat op te laden.
6. USB-poort (uitgang)
Opmerking: Laad het apparaat voor het eerste keer gebruik maximaal op. Dit apparaat vereist 3-4 volledige oplaad- en
ontlaadcycli om de batterij tot zijn maximale vermogen te optimaliseren. Laad het apparaat als het niet wordt gebruikt
iedere 3 maanden op.
Technische gegevens
UPBK6010xx / UPBK10010xx
Ingang DC 5 V - 2000 mA
USB type-C ingang DC 5 V - 2000 mA
USB type-C uitgang DC 5 V - 3000 mA
Uitgang DC 5 V - 2400 mA
Totaal vermogen DC 5 V - 3000 mA
UPBK10011xx
Micro-ingang DC 5 V - 2000 mA
USB type-C ingang (PD) DC 5 V - 3000 mA
USB type-C uitgang (PD)
DC 5 V - 3000 mA
DC 9 V - 3000 mA
DC 12 V - 1500 mA
USB-uitgang
DC 5 V - 3000 mA
DC 9 V - 2000 mA
DC 12 V - 1500 mA
Totaal vermogen 18 W (max.)
UPBK20010xx
USB type-C ingang (PD)
DC 5 V - 3000 mA
DC 14,5 V - 2000 mA
DC 20 V - 1500 mA
USB type-C uitgang (PD)
DC 5 V - 3000 mA
DC 9 V - 3000 mA
DC 12 V - 3000 mA
DC 14,5 V - 3000 mA
DC 20 V - 2250 mA
Uitgang 1 DC 5 V - 2100 mA
Uitgang 2 (QC 3.0)
DC 5 V - 3000 mA
DC 9 V - 2000 mA
DC 12 V - 1500 mA
Totaal vermogen 63 W (max.)
Veiligheid
Algemene veiligheid
Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door
het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan
beschreven in de handleiding.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat
onmiddellijk.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
Gebruik het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en zwembaden.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
Gebruik geen timer of afzonderlijk afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
Bedek het apparaat niet.
Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
Houd het apparaat uit de buurt van brandbare objecten.
Elektrische veiligheid
Dit product mag voor onderhoud uitsluitend door een erkende technicus worden geopend om het risico op
elektrische schokken te verkleinen.
Koppel in geval van een probleem het product van het stopcontact en van andere apparatuur af.
Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden
dan beschreven in de handleiding.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat
onmiddellijk.
Reiniging en onderhoud
Waarschuwing!
Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw
apparaat.
Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.
Support
Breng voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support
Deutsch - Beschreibung
1. Ein-/Aus-Taste
Drücken Sie auf die Taste, um den Batterieladestand zu überprüfen. Der
Batterieladestand (0-100%) wird auf der Anzeige wiedergegeben.
2. Anzeige
(Ladeanzeige)
Die Anzeige (Batterieladestand) blinkt: Die Batterie wird aufgeladen.
Die Anzeige (Batterieladestand) leuchtet dauerhaft: Die Batterie wird entladen.
Auf dem Display erscheint "100". Die Batterie ist voll aufgeladen.
3. USB-Anschluss (Eingang)
(Micro-USB)
Laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch auf.
Verbinden Sie den USB-Anschluss des Geräts mit dem USB-Anschluss ihres
Computers oder des Ladegeräts.
4. USB-Port (Ein-/Ausgang)
Um das Gerät zu laden, verbinden Sie ein USB-Kabel mit dem USB-Port des Geräts
und dem PC oder dem Ladegerät.
Um ein Mobilgerät zu laden, verbinden Sie ein USB-Kabel mit dem USB-Anschluss
der Power Bank und dem Mobilgerät.
5. USB-Anschluss (Ausgang)
Um ein Mobilgerät zu laden, verbinden Sie ein USB-Kabel mit dem USB-Anschluss
der Power Bank und dem Mobilgerät.
6. USB-Anschluss (Ausgang)
Hinweis: Vor dem ersten Gebrauch, laden Sie das Gerät vollständig auf. Dieses Gerät benötigt 3-4 volle Lade- und
Entladezyklen, um die Batterie auf ihr volles Potenzial zu optimieren. Laden Sie das Gerät alle 3 Monate auf, wenn Sie es nicht
benutzen.
Technische Daten
UPBK6010xx / UPBK10010xx
Eingang DC 5 V - 2000 mA
USB Typ-C Eingang DC 5 V - 2000 mA
USB Typ-C Ausgang DC 5 V - 3000 mA
Ausgang DC 5 V - 2400 mA
Gesamtleistung DC 5 V - 3000 mA
UPBK10011xx
Mikro-Eingang DC 5 V - 2000 mA
USB Typ-C Eingang (PD) DC 5 V - 3000 mA
USB Typ-C Ausgang (PD)
DC 5 V - 3000 mA
DC 9 V - 3000 mA
DC 12 V - 1500 mA
USB-Ausgang
DC 5 V - 3000 mA
DC 9 V - 2000 mA
DC 12 V - 1500 mA
Gesamtleistung 18 W (max.)
UPBK20010xx
USB Typ-C Eingang (PD)
DC 5 V - 3000 mA
DC 14,5 V - 2000 mA
DC 20 V - 1500 mA
USB Typ-C Ausgang (PD)
DC 5 V - 3000 mA
DC 9 V - 3000 mA
DC 12 V - 3000 mA
DC 14,5 V - 3000 mA
DC 20 V - 2250 mA
Ausgang 1 DC 5 V - 2100 mA
Ausgang 2 (QC 3.0)
DC 5 V - 3000 mA
DC 9 V - 2000 mA
DC 12 V - 1500 mA
Gesamtleistung 63 W (max.)
Sicherheit
Allgemeine Sicherheit
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur
späteren Bezugnahme auf.
Der Hersteller ist nicht schadensersatzpichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung
beschriebenen Zweck.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern
Sie es unverzüglich.
Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.
Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit wie beispielsweise Badezimmern oder Schwimmbädern.
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser
enthalten.
Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungssystem, das das Gerät automatisch einschaltet.
Decken Sie das Gerät nicht ab.
Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen achen Oberäche auf.
Halten Sie das Gerät von entzündlichen Gegenständen fern.
Elektrische Sicherheit
Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten
ausschließlich von einem autorisierten Techniker geönet werden.
Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur
späteren Bezugnahme auf.
Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser
Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern
Sie es unverzüglich.
Reinigung und Pege
Warnung!
Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein
neues aus.
Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.
Hilfe
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support
Español - Descripción
1. Botón de encendido/
apagado
Pulse el botón para comprobar el nivel de batería. El nivel de batería (0-100%) aparece
en la pantalla.
2. Pantalla
(indicador de carga)
La pantalla (nivel de batería) parpadea: La batería está cargando.
La pantalla (nivel de batería) se enciende de forma continua: La batería se está descargando.
La pantalla muestra '100': La batería está totalmente cargada.
3. Puerto USB (entrada)
(Micro USB)
Cargue el dispositivo antes del uso.
Conecte un cable USB al puerto USB del dispositivo y al ordenador o cargador.
4. Puerto USB (entrada/
salida)
Para cargar el dispositivo, conecte un cable USB al puerto USB del dispositivo y al PC o
al cargador.
Para cargar un dispositivo móvil, conecte un cable USB al puerto USB de la batería
externa portátil y el dispositivo móvil.
5. Puerto USB (salida)
Para cargar un dispositivo móvil, conecte un cable USB al puerto USB de la batería
externa portátil y el dispositivo móvil.
6. Puerto USB (salida)
Nota: Antes del primer uso, cargue totalmente el dispositivo. Este dispositivo necesita 3-4 ciclos completos de carga y
vaciado para optimizar la batería hasta su pleno potencial. Recargue el dispositivo cada 3 meses cuando no lo utilice.
Datos técnicos
UPBK6010xx / UPBK10010xx
Entrada CC 5 V - 2000 mA
Entrada USB tipo C CC 5 V - 2000 mA
Salida USB tipo C CC 5 V - 3000 mA
Salida CC 5 V - 2400 mA
Salida total CC 5 V - 3000 mA
UPBK10011xx
Entrada Micro CC 5 V - 2000 mA
Entrada USB tipo C (PD) CC 5 V - 3000 mA
Salida USB tipo C (PD)
CC 5 V - 3000 mA
CC 9 V - 3000 mA
CC 12 V - 1500 mA
Salida USB
CC 5 V - 3000 mA
CC 9 V - 2000 mA
CC 12 V - 1500 mA
Salida total 18 W (máx.)
UPBK20010xx
Entrada USB tipo C (PD)
CC 5 V - 3000 mA
CC 14,5 V - 2000 mA
CC 20 V - 1500 mA
Salida USB tipo C (PD)
CC 5 V - 3000 mA
CC 9 V - 3000 mA
CC 12 V - 3000 mA
CC 14,5 V - 3000 mA
CC 20 V - 2250 mA
Salida 1 CC 5 V - 2100 mA
Salida 2 (QC 3.0)
CC 5 V - 3000 mA
CC 9 V - 2000 mA
CC 12 V - 1500 mA
Salida total 63 W (máx.)
Seguridad
Seguridad general
Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños en la propiedad o en las personas causados por no
seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad distinta a la descrita en
el manual.
No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un
defecto, sustitúyalo inmediatamente.
El dispositivo sólo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con nes comerciales.
No utilice el dispositivo en lugares con un nivel alto de humedad, como baños y piscinas.
No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
No utilice un temporizador o un sistema de control remoto separado que conecte el dispositivo automáticamente.
No cubra el dispositivo.
Coloque el dispositivo sobre una supercie estable y plana.
Mantenga el dispositivo alejado de objetos inamables.
Seguridad eléctrica
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando
necesite reparación.
Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad distinta a la descrita
en el manual.
No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene
un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
Limpieza y mantenimiento
¡Advertencia!
No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
No limpie el interior del dispositivo.
No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.
Apoyo
Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support
Français - Description
1. Bouton marche/arrêt
Appuyez sur le bouton pour vérier le niveau de la batterie. Le niveau de batterie
(0-100%) est indiqué sur l'achage.
2. Achage
(indicateur de charge)
L'achage (niveau de batterie) clignote : La batterie se charge.
L'achage (niveau de batterie) est allumé en continu : La batterie se décharge.
L'achage indique '100'. La batterie est chargée à fond.
3. Port USB (entrée)
(Micro USB)
Chargez l'appareil avant usage.
Connectez un câble USB aux ports USB de l'appareil et du PC ou du chargeur.
4. Port USB (entrée /sortie)
Pour charger l'appareil, connectez un câble USB aux ports USB de l'appareil et du
PC ou du chargeur.
Pour charger un appareil mobile, connectez un câble USB aux ports USB du
chargeur nomade et de l'appareil mobile.
5. Port USB (sortie)
Pour charger un appareil mobile, connectez un câble USB aux ports USB du
chargeur nomade et de l'appareil mobile.
6. Port USB (sortie)
Remarque: Avant le premier usage, l'appareil doit être chargé à fond. L'appareil nécessite 3-4 cycles complets de charge-
décharge an d'optimiser la batterie pour qu'elle atteigne son plein potentiel. Rechargez l'appareil tous les 3 mois s'il n'est
pas en usage.
Caractéristiques techniques
UPBK6010xx / UPBK10010xx
Entrée CC 5 V - 2000 mA
Entrée USB type C CC 5 V - 2000 mA
Sortie USB type C CC 5 V - 3000 mA
Sortie CC 5 V - 2400 mA
Sortie totale CC 5 V - 3000 mA
UPBK10011xx
Entrée micro CC 5 V - 2000 mA
Entrée USB type C (PD) CC 5 V - 3000 mA
Sortie USB type C (PD)
CC 5 V - 3000 mA
CC 9 V - 3000 mA
CC 12 V - 1500 mA
Sortie USB
CC 5 V - 3000 mA
CC 9 V - 2000 mA
CC 12 V - 1500 mA
Sortie totale 18 W (maxi.)
UPBK20010xx
Entrée USB type C (PD)
CC 5 V - 3000 mA
CC 14,5 V - 2000 mA
CC 20 V - 1500 mA
Sortie USB type C (PD)
CC 5 V - 3000 mA
CC 9 V - 3000 mA
CC 12 V - 3000 mA
CC 14,5 V - 3000 mA
CC 20 V - 2250 mA
Sortie 1 CC 5 V - 2100 mA
Sortie 2 (QC 3.0)
CC 5 V - 3000 mA
CC 9 V - 2000 mA
CC 12 V - 1500 mA
Sortie totale 63 W (maxi.)
Sécurité
Sécurité générale
Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des
consignes de sécurité et d'une utilisation inappropriée de l'appareil.
Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres ns que celles décrites dans le manuel.
N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou
défectueux, remplacez-le immédiatement.
L'appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. N'utilisez pas l'appareil à des ns commerciales.
N'utilisez pas l'appareil dans des endroits très humides, ainsi les salles de bains et piscines.
N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
N'utilisez pas une minuterie ou une télécommande de mise en marche automatique de l'appareil.
Ne couvrez pas l'appareil.
Placez l'appareil sur une surface stable et plane.
Maintenez l'appareil à l'écart des objets inammables.
Sécurité électrique
Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualié si une
réparation s'impose.
Débranchez le produit et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres ns que celles décrites dans
le manuel.
N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou
défectueux, remplacez-le immédiatement.
Nettoyage et entretien
Avertissement!
N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chion doux et humide.
Support
Si vous avez des commentaires, des suggestions ou besoin d'aide, veuillez visiter www.nedis.com/support
Italiano - Descrizione
1. Pulsante di accensione/
spegnimento
Premere il pulsante per controllare il livello della batteria. Il livello di batteria (0-
100%) viene visualizzato sul display.
2. Display
(indicatore di ricarica)
Il display (livello della batteria) lampeggia: La batteria è in fase di caricamento.
Il display (livello della batteria) è acceso sso: La batteria si sta scaricando.
Sul display compare il messaggio "100". La batteria è completamente carica.
3. Porta USB (ingresso)
(Micro USB)
Caricare il dispositivo prima dell’uso.
Collegare un cavo USB alla porta USB del dispositivo e al computer o al
caricabatterie.
4. Porta USB (ingresso/uscita)
Per caricare il dispositivo, collegare un cavo USB alla porta USB del dispositivo e del
PC o del caricabatterie.
Per caricare un dispositivo mobile, collegare un cavo USB alla porta USB del power
bank e del dispositivo mobile.
5. Porta USB (uscita)
Per caricare un dispositivo mobile, collegare un cavo USB alla porta USB del power
bank e del dispositivo mobile.
6. Porta USB (uscita)
Nota: Prima del primo utilizzo, ricaricare completamente il dispositivo. Il dispositivo richiede 3-4 cicli completi di ricarica-
scarico per ottimizzare la batteria sul potenziale completo. Ricaricare il dispositivo ogni 3 mesi quando non è in uso.
Dati tecnici
UPBK6010xx / UPBK10010xx
Ingresso CC 5 V - 2000 mA
Ingresso USB type-C CC 5 V - 2000 mA
Uscita USB type-C CC 5 V - 3000 mA
Uscita CC 5 V - 2400 mA
Uscita totale CC 5 V - 3000 mA
UPBK10011xx
Ingresso Micro CC 5 V - 2000 mA
Ingresso USB type-C (PD) CC 5 V - 3000 mA
Uscita USB type-C (PD)
CC 5 V - 3000 mA
CC 9 V - 3000 mA
CC 12 V - 1500 mA
Uscita USB
CC 5 V - 3000 mA
CC 9 V - 2000 mA
CC 12 V - 1500 mA
Uscita totale 18 W (max.)
UPBK20010xx
Ingresso USB type-C (PD)
CC 5 V - 3000 mA
CC 14,5 V - 2000 mA
CC 20 V - 1500 mA
Uscita USB type-C (PD)
CC 5 V - 3000 mA
CC 9 V - 3000 mA
CC 12 V - 3000 mA
CC 14,5 V - 3000 mA
CC 20 V - 2250 mA
Uscita 1 CC 5 V - 2100 mA
Uscita 2 (QC 3.0)
CC 5 V - 3000 mA
CC 9 V - 2000 mA
CC 12 V - 1500 mA
Uscita totale 63 W (max.)
Sicurezza
Istruzioni generali
Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
Il fabbricante non è responsabile per eventuali danni consequenziali o per danni a cose o persone derivanti
dall'inosservanza delle istruzioni sulla sicurezza o dall'uso improprio del dispositivo.
Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.
Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti domestici. Non utilizzare il dispositivo per scopi commerciali.
Non utilizzare il dispositivo in posizioni con un elevato tasso di umidità come bagni o piscine.
Non utilizzare il dispositivo in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
Non utilizzare un timer o un telecomando separato per accendere automaticamente il dispositivo.
Non coprire il dispositivo.
Collocare il dispositivo su una supercie stabile e piana.
Tenere il dispositivo a distanza da oggetti inammabili.
Sicurezza elettrica
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel
caso sia necessario ripararlo.
Scollegare il prodotto dall’alimentazione di rete e da altri apparecchi in caso di problemi.
Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel
manuale.
Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo
immediatamente.
Pulizia e manutenzione
Attenzione!
Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
Non pulire l'interno del dispositivo.
Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.
Assistenza
Per ulteriore assistenza o per fornire commenti o suggerimenti visitare il sito www.nedis.com/support
Português - Descrição
1. Botão de ligar/
desligar
Prima o botão para vericar o nível da bateria. O nível da bateria (0-100%) aparece no visor.
2. Visor
(indicador de
carregamento)
O visor (nível da bateria) pisca: A bateria está a carregar.
O visor (nível da bateria) permanece aceso. A bateria está a carregar.
O visor apresenta "100". A bateria está completamente carregada.
3. Porta USB (entrada)
(Micro USB)
Carregue o dispositivo antes de o utilizar.
Ligue um cabo USB à porta USB do dispositivo e ao computador ou a um carregador.
4. Porta USB (entrada/
saída)
Para carregar o dispositivo, ligue um cabo USB à porta USB do dispositivo e ao PC ou
carregador.
Para carregar um dispositivo móvel, ligue um cabo USB à porta USB do Power Bank e ao
dispositivo móvel.
5. Porta USB (saída)
Para carregar um dispositivo móvel, ligue um cabo USB à porta USB do Power Bank e ao
dispositivo móvel.
6. Porta USB (saída)
Nota: Antes da primeira utilização é necessário carregar totalmente o dispositivo. Este dispositivo requer 3-4 ciclos completos
de carga e descarga para otimizar a bateria para máximo potencial. Carregue o dispositivo a cada 3 meses quando não
estiver a ser utilizado.
Dados técnicos
UPBK6010xx / UPBK10010xx
Entrada CC 5 V - 2000 mA
Entrada USB tipo-C CC 5 V - 2000 mA
Saída USB tipo-C CC 5 V - 3000 mA
Saída CC 5 V - 2400 mA
Saída total CC 5 V - 3000 mA
UPBK10011xx
Micro entrada CC 5 V - 2000 mA
Entrada USB tipo-C (PD) CC 5 V - 3000 mA
Saída USB tipo-C (PD)
CC 5 V - 3000 mA
CC 9 V - 3000 mA
CC 12 V - 1500 mA
Saída USB
CC 5 V - 3000 mA
CC 9 V - 2000 mA
CC 12 V - 1500 mA
Saída total 18 W (máx.)
UPBK20010xx
Entrada USB tipo-C (PD)
CC 5 V - 3000 mA
CC 14,5 V - 2000 mA
CC 20 V - 1500 mA
Saída USB tipo-C (PD)
CC 5 V - 3000 mA
CC 9 V - 3000 mA
CC 12 V - 3000 mA
CC 14,5 V - 3000 mA
CC 20 V - 2250 mA
Saída 1 CC 5 V - 2100 mA
Saída 2 (QC 3.0)
CC 5 V - 3000 mA
CC 9 V - 2000 mA
CC 12 V - 1500 mA
Saída total 63 W (máx.)
Segurança
Segurança geral
Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
O fabricante não se responsabiliza por danos indiretos ou por danos em bens ou pessoas provocados pela inobservância
das instruções de segurança e utilização indevida do dispositivo.
Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras nalidades além das
descritas no manual.
Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danicado ou tenha
defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
O dispositivo destina-se apenas a utilização doméstica. Não utilize o dispositivo para ns comerciais.
Não utilize o dispositivo em locais com elevada humidade, tais como casas de banho e piscinas.
Não utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
Não utilize um temporizador ou qualquer outro sistema de controlo remoto separado que ligue o dispositivo automaticamente.
Não cubra o dispositivo.
Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e estável.
Mantenha o dispositivo afastado de objetos inamáveis.
Segurança elétrica
Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve apenas ser aberto por
um técnico autorizado.
Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras nalidades além
das descritas no manual.
Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danicado ou
tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
Limpeza e manutenção
Aviso!
Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
Não limpe o interior do dispositivo.
Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um dispositivo novo.
Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio.
Suporte
Se necessitar de ajuda adicional ou tiver comentários ou sugestões, por favor visite www.nedis.com/support
Dansk – Beskrivelse
1. Tænd/sluk-knap Tryk på knappen for at kontrollere batteriniveauet. Batteriniveauet (0-100 %) vises på displayet.
2. Display
(opladerindikator)
Displayet (batteriniveau) blinker: Batteriet oplader.
Displayet (batteriniveau) lyser fast: Batteriet aader.
Displayet viser "100": Batteriet er helt opladet.
3. USB-port (indgang)
(Mikro-USB)
Oplad enheden før brug.
Tilslut et USB-ladekabel til USB-porten på enheden og pc'en eller opladeren.
4. USB-port (indgang/
udgang)
Apparatet oplades ved at tilslutte et USB-opladerkabel til USB-porten på apparatet og
pc'en eller opladeren.
En mobil enhed oplades ved at tilslutte et USB-opladerkabel til USB-porten på
strømbanken og den mobile enhed.
5. USB-port (udgang)
En mobil enhed oplades ved at tilslutte et USB-opladerkabel til USB-porten på
strømbanken og den mobile enhed.
6. USB-port (udgang)
Bemærk: Inden første brug skal enheden oplades. Enheden kræver 3-4 koplette aadning- og genopladningscyklusser for at
optimere batteriet til dets fulde potentiale. Genoplad enheden hver tredje måned, når den ikke er i brug.
Tekniske data
UPBK6010xx / UPBK10010xx
Input DC 5 V - 2000 mA
USB type C indgang DC 5 V - 2000 mA
USB type C udgang DC 5 V - 3000 mA
Udgangseekt DC 5 V - 2400 mA
Output i alt DC 5 V - 3000 mA
UPBK10011xx
Micro indgang DC 5 V - 2000 mA
USB type C indgang (PD) DC 5 V - 3000 mA
USB type C udgangseekt (PD)
DC 5 V - 3000 mA
DC 9 V - 3000 mA
DC 12 V - 1500 mA
USB udgangseekt
DC 5 V - 3000 mA
DC 9 V - 2000 mA
DC 12 V - 1500 mA
Output i alt 18 W (maks.)
UPBK20010xx
USB type C indgang (PD)
DC 5 V - 3000 mA
DC 14,5 V - 2000 mA
DC 20 V - 1500 mA
USB type C udgangseekt (PD)
DC 5 V - 3000 mA
DC 9 V - 3000 mA
DC 12 V - 3000 mA
DC 14,5 V - 3000 mA
DC 20 V - 2250 mA
Udgangseekt 1 DC 5 V - 2100 mA
Udgangseekt 2 (QC 3.0)
DC 5 V - 3000 mA
DC 9 V - 2000 mA
DC 12 V - 1500 mA
Output i alt 63 W (maks.)
Sikkerhed
Generel sikkerhed
Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader der opstår på ejendom eller personer, på grund af manglende
overholdelse af sikkerhedsvejledninger og forkert brug af enheden.
Brug kun enheden til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den
omgående udskiftes.
Enheden er kun beregnet til hjemmebrug. Brug ikke enheden til kommercielle formål.
Brug ikke enheden på meget fugtige steder som f.eks. badeværelser og ved svømmebassiner.
Brug ikke enheden nær ved badekar, brusebade, vandfade eller andre kar der indeholder vand.
Brug ikke en timer eller et separat ernbetjeningssystem, som tænder enheden automatisk.
Dæk ikke enheden til.
Placér enheden på en stabil, ad overade.
Hold lampen væk fra brændbare genstande.
Elektrisk sikkerhed
For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når service er nødvendig.
Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
Brug kun enheden til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den
omgående udskiftes.
Rengøring og vedligeholdelse
Advarsel!
Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
Rengør ikke enheden indvendigt.
Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes med en ny enhed.
Rengør enheden udvendigt med en blød, fugtig klud.
Support
Hvis du har brug for yderligere hjælp, eller hvis du har kommentarer eller forslag, beder vi dig besøge www.nedis.com/support
Norsk - Beskrivelse
1. På/av-knapp Trykk på knappen for å se batterinivået. Batterinivået (0-100%) vises i displayet.
2. Display
(ladeindikator)
Displayet (batterinivå) blinker: Batteriet lades.
Displayet (batterinivå) lyser konstant: Batteriet lades ut.
Displayet viser "100". Batteriet er fulladet.
3. USB port (inngang)
(Micro USB)
Lad opp enheten før bruk.
Koble en USB-kabel til USB-porten på enheten og en datamaskin eller lader.
4. USB-port (inngang/
utgang)
For å lade enheten, koble en USB-kabel til USB-porten på enheten og en PC eller
strømadapter.
For å lade en mobil enhet, koble en USB-kabel til USB-porten på powerbanken og
den mobile enheten.
5. USB-port (inngang)
For å lade en mobil enhet, koble en USB-kabel til USB-porten på powerbanken og
den mobile enheten.
6. USB-port (inngang)
Merk: Før førstegangs bruk, må enheten lades helt opp. Denne enheten krever 3-4 fulle opp- og utladingssykluser for at
batteriet skal kunne fungere optimalt. Lad opp enheten hver tredje måned når den ikke er i bruk.
Tekniske data
UPBK6010xx / UPBK10010xx
Inngang DC 5 V - 2000 mA
USB type C-inngang DC 5 V - 2000 mA
USB type C-utgang DC 5 V - 3000 mA
Utgang DC 5 V - 2400 mA
Total utgangseekt DC 5 V - 3000 mA
UPBK10011xx
Micro-inngang DC 5 V - 2000 mA
USB type C-inngang (PD) DC 5 V - 3000 mA
USB type C-utgang (PD)
DC 5 V - 3000 mA
DC 9 V - 3000 mA
DC 12 V - 1500 mA
USB-utgang
DC 5 V - 3000 mA
DC 9 V - 2000 mA
DC 12 V - 1500 mA
Total utgangseekt 18 W (maks)
UPBK20010xx
USB type C-inngang (PD)
DC 5 V - 3000 mA
DC 14,5 V - 2000 mA
DC 20 V - 1500 mA
USB type C-utgang (PD)
DC 5 V - 3000 mA
DC 9 V - 3000 mA
DC 12 V - 3000 mA
DC 14,5 V - 3000 mA
DC 20 V - 2250 mA
Utgang 1 DC 5 V - 2100 mA
Utgang 2 (QC 3.0)
DC 5 V - 3000 mA
DC 9 V - 2000 mA
DC 12 V - 1500 mA
Total utgangseekt 63 W (maks)
Sikkerhet
Generell sikkerhet
Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
Produsenten er ikke ansvarlig for påfølgende skade eller for skade på eiendom eller person som følge av manglende
overholdelse av sikkerhetsanvisningene og feil bruk av enheten.
Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i bruksanvisningen.
Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
Enheten er kun for innendørs bruk. Ikke bruk enheten i forretningsøyemed.
Ikke bruk enheten på steder med høy luftfuktighet, som på bad og ved svømmebasseng.
Ikke bruk enheten i nærheten av badekar, dusj, håndvask eller andre vannbeholdere.
Ikke bruk en tidtaker eller et separat ernkontrollsystem som slår på enheten automatisk.
Ikke dekk til enheten.
Plasser enheten på en jevn, at overate.
Hold enheten borte fra brennbare gjenstander.
Elektrisk sikkerhet
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig.
Koble produktet fra stikkontakten og annet utstyr dersom et problem oppstår.
Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i bruksanvisningen.
Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
Rengjøring og vedlikehold
Advarsel!
Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Ikke rengjør innsiden av enheten.
Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.
Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut.
Support
Hvis du trenger ytterligere hjelp eller har kommentarer eller forslag, vennligst gå inn på www.nedis.com/support
UPBK6010xx /
UPBK10010xx /
UPBK10 011xx
UPBK20010xx
Download manual in English (PDF, 0.94 MB)
(Consider the environment and only print this manual if it is really necessary)

Loading…

Rating

Let us know what you think about the Nedis UPBK6010BK Portable Charger by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.
Are you satisfied with the Nedis UPBK6010BK Portable Charger?
Yes No
Be the first to rate this product
0 votes

Join the conversation about this product

Here you can share what you think about the Nedis UPBK6010BK Portable Charger. If you have a question, first carefully read the manual. Requesting a manual can be done by using our contact form.

More about this manual

We understand that it’s nice to have a paper manual for your Nedis UPBK6010BK Portable Charger. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact Nedis. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your Nedis UPBK6010BK Portable Charger in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available.

Specifications

Brand Nedis
Model UPBK6010BK
Category Portable Chargers
File type PDF
File size 0.94 MB

All manuals for Nedis Portable Chargers
More manuals of Portable Chargers

Frequently Asked Questions about Nedis UPBK6010BK Portable Charger

Our support team searches for useful product information and answers to frequently asked questions. If you find an inaccuracy in our frequently asked questions, please let us know by using our contact form.

How long does it take to fully charge my portable charger? Verified

This depends on model and capacity, but in general the charging of portable chargers is faster when connected to a power socket than when it is connect to a device through USB.

This was helpful (476) Read more

Is it normal that the light blinks while charging? Verified

Yes, with most portable chargers the small light blinks while charging. Often the light will remain lit constantly when the charging cycle is complete.

This was helpful (236) Read more

Is it normal for my portable charger to become warm while charging it? Verified

Yes, portable chargers can become warmer while charging them, this is perfectly normal.

This was helpful (90) Read more

How do I ensure that my portable charger lasts as long as possible? Verified

When using a portable charger it is best to use it until it is completely depleted and then fully recharge it. Intermediate charging will decrease the lifespan of the battery.

This was helpful (77) Read more

How much power should my portable charger have? Verified

How much power a portable charger should have depends on what device it should charge. In general it can be said that to charge a smartphone or Mp3 player you need 2200-4000mAh, for tablets 5000-8000mAh and for laptops 10400-12000mAh.

This was helpful (48) Read more

What does mAh mean? Verified

mAh stands for milliampère/hour and indicates the power of a battery. A battery of for example 2000mAh will supply 2000 milliampère per hour and is able to run a radio that uses 250mA per hour for 8 hours. A battery with a higher mAh will have a longer runtime.

This was helpful (45) Read more
Manual Nedis UPBK6010BK Portable Charger

Related products

Related categories