Manual Nedis INKI110CBK18 Pest Repeller

Need a manual for your Nedis INKI110CBK18 Pest Repeller? Below you can view and download the PDF manual for free in English. This product currently has 0 frequently asked questions, 0 comments and has 0 votes. If this is not the manual you want, please contact us.

Is your product defective and the manual offers no solution? Go to a Repair Café for free repair services.

Manual

Loading…

Upozornění!
Před čištěním nebo údržbou zařízení vypněte, vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky ve zdi a vyčkejte, dokud
zařízení nevychladne.
Zařízení během použití nepřikrývejte.
Nepoužívejte zařízení v garáži, stodole, stáji nebo na podobných místech.
Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
Nečistěte vnitřek zařízení.
Nepokoušejte se zařízení opravovat. Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte jej za nové zařízení.
Nevkládejte do zařízení žádné kovové předměty.
Zařízení očistěte měkkým, suchým hadříkem. Zařízení pečlivě osušte čistým suchým hadříkem.
Leírás (A ábra) Magyar
A rovarcsapda UV-A fényű LED lámpák használatával vonzza a készülékhez a rovarokat. A
nagyfeszültségű belső ráccsal érintkező rovarok áramütést szenvednek.
1. UV-fény
2. Elektromos rács
3. Külső rács
4. Tálca
5. Akasztó
Használat
Válassza ki a kívánt helyet, és függessze fel, illetve helyezze el a lámpát.
Csatlakoztassa a tápkábelt az aljzathoz.
A világító UV-fény a készülékhez vonzza a rovarokat.
A rovarok eltávolításához vegye ki a tálcát.
Műszaki adatok
Bemenő feszültség 230 V AC
A rács feszültsége 1700 V
Teljesítmény 18 W
Hatókörzet 150 m
2
A megvilágítás típusa UV-A
A lámpa típusa 2G11 18W PL/BL
IP-kód IPX4
Vezeték hossza 100 cm
Biztonság
A használat előtt gyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tegye el a kézikönyvet, hogy szükség esetén belenézhessen.
Csak rendeltetése szerint használja a készüléket. Ne használja a készüléket a kézikönyvben feltüntetettől eltérő célra.
A termékre vonatkozó biztonsági szabályok megszegése vagy a termék nem rendeltetésszerű használata miatt
bekövetkező anyagi és következményes károkért és sérülésekért a gyártó nem vállal felelősséget.
A készüléket 8 év alatti gyermek vagy csökkent zikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy
a használatra vonatkozó tapasztalattal és tudással nem rendelkező személy csak felügyelettel vagy a készülék
biztonságos módon való használatára vonatkozó utasítások birtokában és a veszélyek tudomásul vételével
használhatja. A tisztítási és karbantartási műveleteket tilos gyermekekre bízni, kivéve, ha elmúltak 8 évesek és
folyamatosan felügyelik őket. Tartsa a terméket és a hozzá tartozó tápkábelt a 8 évnél atalabb gyermekektől elzárva.
A termék nem játékszer.
Ne használja a készüléket, ha valamely része sérült vagy meghibásodott. A sérült vagy meghibásodott készüléket
azonnal javíttassa meg, vagy cseréltesse ki.
A termék csak otthoni használatra készült. Ne használja a terméket kereskedelmi célokra.
Ne használja kád, zuhany, mosdókagyló vagy egyéb folyadékkal teli edény közelében.
Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba. Ha a termék vízbe vagy más folyadékba kerül, akkor ne kézzel
vegye ki. Azonnal húzza ki a tápkábelt az aljzatból. Ha a termék vízbe, vagy más folyadékba kerül, akkor ne használja
újra a terméket.
Tartsa a terméket hőforrásoktól távol. Ne tegye a terméket forró felületekre vagy nyílt láng közelébe.
Ne használja a készüléket robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyagok közelében.
Ne érintse meg a rácsot! Ne tegye, dugja az ujját, ceruzát vagy más tárgyat a védőburkolatba.
A készülék áthelyezése előtt minden esetben húzza ki a tápkábelt az elektromos fali aljzatból. Ne rángassa a
tápkábelt.
Csere szükségessége esetén kizárólag azonos típusú és teljesítményű lámpákat használjon.
Elektromos biztonság
Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket kizárólag a márkaszerviz képviselője nyithatja fel.
Hiba esetén húzza ki a termék csatlakozóját a konnektorból, és kösse le más berendezésekről.
Ne használja a terméket, ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült vagy meghibásodott. Ha a tápkábel vagy a
csatlakozódugó sérült vagy meghibásodott, azt ki kell cseréltetni a gyártóval vagy a hivatalos márkaszervizzel.
Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a termék adattábláján található
feszültséggel.
Csatlakoztassa a terméket egy földelt aljzathoz. Amennyiben szükséges, használjon egy megfelelő átmérőjű
hosszabbítókábelt.
Mindig teljesen tekercselje le a tápkábelt és a hosszabbítókábelt.
Ne használja a tápkábelt a termék mozgatására. Győződjön meg róla, hogy a tápkábel nem csavarodott meg.
Győződjön meg róla, hogy a tápkábel nem lóg rá semmilyen munkalap szélére és még véletlenül sem lehet belekapni
vagy megbotlani benne.
A terméket, a tápkábelt vagy a csatlakozódugót ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
Ne hagyja a terméket felügyelet nélkül, ha a tápkábel be van dugva az aljzatba.
Figyelmeztetés!
Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, válassza le a tápcsatlakozót a fali aljzatról, és várja meg,
amíg a rovarcsapda lehűl.
Ne takarja le a készüléket használat közben!
Ne használja a készüléket garázsokban, pajtákban, istállókban, illetve hasonló helyeken!
Tisztító- és súrolószerek használatát mellőzze.
Ne tisztítsa a készülék belsejét.
Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően, cserélje le egy új készülékre.
Ne helyezzen fémtárgyakat a készülék belsejébe!
Törölje át a készüléket puha, nedves törlőkendővel. Alaposan törölje szárazra a készüléket tiszta, száraz törlőkendővel.
Descrierea (g. A) Română
Electroinsecticidul foloseşte lămpi cu leduri UV-A pentru a atrage insectele. Când insectele ating grila
interioară de înaltă tensiune, acestea sunt electrocutate.
1. Lampă UV
2. Grilă electrică
3. Grilă exterioară
4. Ta
5. Cârlig
Utilizarea
Suspendaţi sau aşezaţi lampa în locul dorit.
Introduceţi ştecărul în priza de perete.
Lampa UV se aprinde şi atrage insectele la dispozitiv.
Scoateţi tava pentru a îndepărta insectele.
Specicaţii tehnice
Tensiune de intrare 230 V CA
Tensiune în grilă 1700 V
Alimentare 18 W
Rază de efect 150 m
2
Tip lumină UV-A
Tip lampă 2G11 18W PL/BL
Cod IP IPX4
Lungime cablu 100 cm
Siguranţă
Citiţi manualul cu atenţie înainte de utilizare. Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare.
Utilizaţi dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizaţi dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în
manual.
Producătorul nu este responsabil de daunele directe sau daunele aduse proprietăţii sau persoanelor, cauzate de
nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă şi utilizarea incorectă a dispozitivului.
Dispozitivul poate  utilizat de copii cu vârsta de cel puţin 8 ani şi de persoane cu capacităţi zice, senzoriale sau
mentale reduse sau care nu deţin experienţa şi cunoştinţele necesare cu condiţia să e supravegheaţi şi instruiţi
privind utilizarea dispozitivului într-un mod sigur şi dacă au înţeles pericolele inerente utilizării. Curăţarea şi
întreţinerea nu pot  efectuate de către copii decât dacă au vârsta de cel puţin 8 ani şi sunt supravegheaţi. Nu lăsaţi
dispozitivul şi cablul de reţea la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani. Copiii nu trebuie să se joace cu
dispozitivul.
Nu utilizaţi dispozitivul dacă are piese deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, înlocuiţi
imediat dispozitivul.
Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare domestică. Nu utilizaţi dispozitivul în scopuri comerciale.
Nu utilizaţi dispozitivul lângă căzi, duşuri, chiuvete sau alte recipiente cu apă.
Nu scufundaţi dispozitivul în apă sau în alte lichide. Dacă dispozitivul este scufundat în apă sau în alte lichide, nu
scoateţi dispozitivul cu mâinile. Deconectaţi imediat ştecărul de la priza de perete. Dacă dispozitivul este scufundat în
apă sau în alte lichide, nu reutilizaţi dispozitivul.
Ţineţi dispozitivul la distanţă de surse de căldură. Nu aşezaţi dispozitivul pe suprafeţe încinse sau lângă ăcări
deschise.
Nu utilizaţi dispozitivul lângă materiale explozive sau inamabile.
Ţineţi mâinile la distanţă de grilă. Nu vă introduceţi degetele, pixuri sau alte obiecte prin apărătoare.
Înainte de a muta dispozitivul, scoateţi întotdeauna ştecărul din priză. Nu trageţi de cablul de alimentare.
La înlocuire, folosiţi numai lămpi de acelaşi tip şi cu aceleaşi valori nominale.
Instrucţiuni de siguranţă electrică
Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va  desfăcut numai de către un tehnician avizat, când
este necesară depanarea.
Deconectaţi produsul de la priza de reţea sau alte echipamente în cazul apariţiei unei probleme.
Nu utilizaţi dispozitivul dacă cablul electric sau ştecărul sunt deteriorate sau defecte. În cazul în care cablul sau
ştecărul sunt deteriorate sau defecte, trebuie să e înlocuite de producător sau de către un agent de reparaţii
autorizat.
Înainte de utilizare, vericaţi întotdeauna dacă tensiunea de reţea coincide cu tensiunea de pe plăcuţa tehnică a
dispozitivului.
Conectaţi dispozitivul la o priză de perete cu împământare. Dacă este cazul, folosiţi un prelungitor cu împământare
de diametru adecvat.
Desfăşuraţi întotdeauna complet cablul de reţea şi cablul de prelungire.
Nu deplasaţi dispozitivul trăgând de cablul electric. Asiguraţi-vă că nu se poate încâlci cablul electric. Asiguraţi-vă
că cablul de reţea nu este suspendat deasupra marginii blatului şi că nu vă puteţi prinde sau împiedica accidental
în acesta.
Nu scufundaţi dispozitivul, cablul electric sau ştecărul în apă sau alte lichide.
Nu lăsaţi dispozitivul nesupravegheat când ştecărul electric este conectat la alimentarea de la reţea.
Avertisment!
Înainte de curăţare sau întreţinere, opriţi dispozitivul, scoateţi ştecărul din priză şi aşteptaţi să se răcească dispozitivul.
Nu acoperiţi dispozitivul în timpul utilizării.
Nu utilizaţi dispozitivul în garaje, hambare, grajduri sau locuri similare.
Nu folosiţi solvenţi sau agenţi de curăţare abrazivi.
Nu curăţaţi interiorul dispozitivului.
Nu încercaţi să reparaţi dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcţionează corect, înlocuiţi-l cu unul nou.
Nu introduceţi obiecte metalice în dispozitiv.
Curăţaţi dispozitivul cu o cârpă umedă şi moale. Uscaţi bine dispozitivul cu o cârpă curată şi uscată.
Opis (rys. A) Polski
Lampa owadobójcza wykorzystuje diody LED emitujące promieniowanie UV, aby zwabić owady do
urządzenia. Owady są śmiertelnie rażone prądem w chwili dotknięcia wewnętrznej siatki pod wysokim
napięciem.
1. Lampka ultraoletowa
2. Siatka elektryczna
3. Siatka zewnętrzna
4. Taca
5. Hak
Użytkowanie
Zawiesić lub położyć lampę w wybranym miejscu.
Umieścić wtyczkę zasilającą wgnieździe elektrycznym.
Lampka ultraoletowa emituje światło i wabi owady do urządzenia.
Usunąć tacę, aby pozbyć się owadów.
Dane techniczne
Napięcie wejściowe 230 V AC
Napięcie siatki 1700 V
Moc pobierana 18 W
Skuteczny zasięg 150 m
2
Rodzaj światła UV-A
Typ lampy 2G11 18W PL/BL
Kod IP IPX4
Długość przewodu 100 cm
Bezpieczeństwo
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. Zachowaj instrukcję do
wykorzystania w przyszłości.
Urządzenie powinno być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie należy używać urządzenia w celach innych
niż określono w instrukcji.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia osób powstałe w wyniku
nieprzestrzegania instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i niewłaściwego użytkowania urządzenia.
Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności zycznej, czuciowej
lub psychicznej, lub osoby bez braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem
lub jeśli zostały poinstruowane, jak należy obchodzić się z urządzeniem w bezpieczny sposób i jeśli rozumieją
ewentualne ryzyko. Czyszczenia i konserwacji urządzenia nie powinny przeprowadzać dzieci, chyba że mają powyżej
8 lat i znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i przewód sieciowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci poniżej 8 lat. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest
uszkodzone lub wadliwe, należy niezwłocznie wymienić urządzenie.
Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku domowego. Urządzenia nie wolno używać do celów handlowych.
Nie wolno korzystać zurządzenia wpobliżu wanien, pryszniców, zlewów lub innych zbiorników napełnionych wodą.
Nie zanurzać urządzenia wwodzie lub innych płynach. Jeśli urządzenie zostanie zanurzone w wodzie lub innych
płynach, nie należy wyjmować go rękoma. Natychmiast wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka elektrycznego. Jeśli
urządzenie zostanie zanurzone w wodzie lub innych płynach, nie należy używać go ponownie.
Urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł ciepła. Nie wolno umieszczać urządzenia na gorących
powierzchniach lub w pobliżu otwartego ognia.
Nie wolno używać urządzenia w pobliżu materiałów wybuchowych lub łatwopalnych.
Trzymać ręce z dala od siatki. Nie wkładać palców, ołówków lub innych przedmiotów przez kratkę ochronną
wentylatora.
Przed przeniesieniem urządzenia należy zawsze wyjąć jego wtyczkę zgniazdka elektrycznego. Nie należy ciągnąć za
przewód elektryczny.
W celu wymiany należy stosować wyłącznie lampy tego samego typu i tej samej mocy.
Bezpieczeństwo elektryczne
W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, niniejsze urządzenie powinno być otwierane wyłącznie
przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, kiedy wymagane jest przeprowadzenie przeglądu.
W przypadku wystąpienia problemu odłączyć urządzenie od sieci i innego sprzętu.
Nie wolno korzystać zurządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka zasilająca są uszkodzone lub nie działają
poprawnie. Jeśli kabel zasilający lub wtyczka zasilająca są uszkodzone lub nie działają poprawnie, muszą zostać
wymienione przez producenta lub autoryzowanego serwisanta.
Przed rozpoczęciem użytkowania zawsze należy sprawdzać, czy napięcie sieci zasilającej odpowiada wartości
podanej na tabliczce znamionowej urządzenia.
Podłączyć urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego. W razie potrzeby należy użyć przedłużacza z
uziemieniem o odpowiedniej średnicy.
Przewód sieciowy i przedłużacz należy zawsze całkowicie rozwinąć.
Poruszać urządzeniem tak, aby nie doprowadzić do pociągnięcia za kabel zasilający. Nie dopuszczać do zaplątania
kabla. Należy dopilnować, aby przewód sieciowy nie zwisał nad krawędzią blatu i żeby nie było możliwości
przypadkowego zaczepienia się lub potknięcia o niego.
Nie wolno zanurzaćurządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki zasilającej w wodzie bądź innej cieczy.
Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy wtyczka jest podłączona do zasilania.
Ostrzeżenie!
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę zasilającą
zgniazdka elektrycznego ipoczekać aż urządzenie ostygnie.
Nie zakrywać urządzenia w czasie jego użytkowania.
Nie używać urządzenia w garażach, stodołach, stajniach lub podobnych miejscach.
Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
Nie czyścić wewnętrznej strony urządzenia.
Nie podejmować prób naprawy urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy wymienić je na nowe
urządzenie.
Nie wkładać żadnych metalowych przedmiotów do urządzenia.
Urządzenie czyścić miękką, wilgotną szmatką. Urządzenie dokładnie wycierać do sucha przy użyciu czystej, suchej
szmatki.
Popis (obr. A) Čeština
Přístroj na hubení hmyzu používá LED žárovky typu UV-A, kterými k sobě vábí hmyz. Jakmile se hmyz
dotkne vnitřní mřížky, je zabit vysokým elektrickým napětím.
1. UV světlo
2. Elektrická mřížka
3. Vnější mřížka
4. Miska
5. Hák
Použití
Lampu pověste nebo umístěte na požadované místo.
Zástrčku zapněte do síťové zásuvky.
UV světlo svítí a vábí tak k zařízení hmyz.
Chcete-li odstranit hmyz, vyjměte misku.
Technické údaje
Vstupní napětí 230V AC
Napětí mřížky 1700 V
Vstupní příkon 18 W
Efektivní dosah 150m
2
Typ světla UV-A
Typ žárovky 2G11 18W PL/BL
Kód IP IPX4
Délka kabelu 100cm
Bezpečnost
Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití.
Zařízení používejte pouze k jeho zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v
příručce.
Výrobce není zodpovědný za následné škody nebo poškození vlastnictví nebo zranění osob způsobené
nedodržováním zde uvedených bezpečnostních pokynů nebo nesprávným použitím výrobku.
Zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud je jim poskytován dohled nebo pokyny ohledně bezpečného používání
zařízení a pokud chápou související rizika. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí vykonávat děti nejsou-li starší 8 let
nebo bez dozoru. Zařízení a napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let. Děti by si se zařízením neměly
hrát.
Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné,
okamžitě jej vyměňte.
Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Nepoužívejte zařízení pro komerční účely.
Zařízení nepoužívejte ve vaně, ve sprše, v umyvadle ani v jiných nádobách obsahujících vodu.
Zařízení neponořujte do vody ani jiných kapalin. Pokud je zařízení ponořeno do vody či jiných kapalin, nevybírejte
ho rukama. Okamžitě vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky. Pokud je zařízení ponořeno do vody či jiných kapalin,
nepoužívejte ho.
Zařízení udržujte mimo dosah zdrojů tepla. Zařízení nepokládejte na horké povrchy ani do blízkosti otevřeného
plamene.
Zařízení nepoužívejte v blízkosti výbušných nebo hořlavých materiálů.
Udržujte ruce v dostatečné vzdálenosti od mřížky. Nestrkejte prsty, tužky ani jiné předměty do krytu.
Před přemístěním zařízení vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Netahejte za napájecí kabel.
Při výměně žárovky používejte pouze žárovky stejného typu a označení.
Elektrická bezpečnost
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, měl by být vpřípadě potřeby tento výrobek otevřen pouze
autorizovaným technikem.
Dojde-li k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.
Nepoužívejte zařízení, pokud jsou napájecí kabel či napájecí zástrčka poškozeny nebo vadné. Pokud jsou napájecí
kabel či napájecí zástrčka poškozeny nebo vadné, musí je vyměnit výrobce nebo oprávněný servisní zástupce.
Před použitím vždy zkontrolujte, zda napětí napájení odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení.
Zařízení zapojte do uzemněné elektrické zástrčky. V případě potřeby použijte uzemněný prodlužovací kabel
vhodného průměru.
Napájecí a prodlužovací kabel vždy zcela rozviňte.
Zařízení nepřenášejte nošením za napájecí kabel. Zkontrolujte, zda se napájecí kabel nemůže nikde zachytit. Zajistěte,
aby napájecí kabely nevisely před hranu pracovní desky a aby se nemohly náhodně zachytit nebo převrátit.
Zařízení, napájecí kabel ani napájecí zástrčku neponořujte do vody ani jiných kapalin.
Zařízení nenechávejte bez dozoru, pokud je napájecí zástrčka zasunuta do napájecího obvodu.
Описание (рис. A) Русский
Для привлечения насекомых в уничтожитель используются светодиодные ультрафиолетовые
лампочки. При касании внутренней сетки под высоким напряжением насекомые поражаются
электрическим током.
1. УФ-излучение
2. Электрическая решетка
3. Наружная решетка
4. Лоток
5. Крючок
Использование
Повесьте или поместите лампу в нужное место.
Вставьте штепсельную вилку в настенную розетку.
УФ-излучение служит для привлечения насекомых в устройство.
Для удаления насекомых из лотка выньте лоток.
Технические данные
Входное напряжение 230 В переменного тока
Напряжение на решетке 1700 В
Входная мощность 18 Вт
Рабочая область 150 м
2
Тип освещения Ультрафиолетовые лампы
Тип лампы 2G11 18W PL/BL
IP-код IPX4
Длина сетевого шнура 100 мм
Требования безопасности
Перед началом работы изучите руководство. Сохраните руководство для будущего использования.
Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только по прямому
назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
Производитель не несет ответственности за повреждения имущества или персонала, вызванных
несоблюдением инструкции по безопасности и неправильным использованием устройства.
Детям в возрасте до 8 лет и лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями, а также лицам, не обладающим достаточным опытом и знаниями, разрешается использовать
устройство, только если они находятся под наблюдением или получили инструкции о его безопасной
эксплуатации и осведомлены о мерах предосторожности. Дети до 8 лет и без присмотра старших не
допускаются к чистке и обслуживанию устройства. Храните устройство и кабель питания в месте, недоступном
для детей младше 8 лет. Не позволяйте детям играть с устройством.
Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами. Немедленно
замените поврежденное или неисправное устройство.
Устройство предназначено только для домашнего использования. Запрещается использовать устройство в
коммерческих целях.
Не используйте устройство вблизи ванных, душевых кабин, раковин и других сосудов, заполненных водой.
Не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Если устройство было погружено в воду или другие
жидкости, то не доставайте его руками. Немедленно выньте сетевой штепсель из настенной розетки. Если
устройство было погружено в воду или другие жидкости, то его повторное использование запрещено.
Не подвергайте устройство воздействию источников тепла. Не устанавливайте устройство на горячие
поверхности или рядом с открытым огнем.
Не используйте устройство рядом со взрывоопасными или горючими материалами.
Не прикасайтесь к решетке. Не просовывайте через защитную решетку пальцы, карандаши и другие предметы.
Прежде чем перемещать устройство выньте сетевой штепсель из настенной розетки. Не тяните за шнур
электропитания.
Для замены используйте только лампы аналогичного типа и номинальной мощности.
Требования электробезопасности
В целях предотвращения поражения электрическим током следует открывать устройство только для
проведения обслуживания и только силами авторизованного персонала.
При возникновении неполадок отключите устройство от сети и другого устройства.
Запрещается использовать устройство с поврежденным или неисправным сетевым кабелем или штепселем.
Если сетевой кабель или штепсель повреждены или неисправны, их замену должен проводить изготовитель
или уполномоченный технический специалист.
Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение соответствует
напряжению местной электросети.
Включите устройство в заземленную настенную розетку. При необходимости используйте заземленный
удлинитель надлежащего диаметра.
Обязательно полностью вытягивайте кабель питания и удлинитель.
Не тяните устройство за сетевой кабель. Убедитесь, что сетевой кабель не может запутаться. Убедитесь,
что кабель питания не свисает со столешницы, так как в противном случае за него можно зацепиться или
запнуться.
Не погружайте устройство, сетевой кабель или штепсель в воду или другие жидкости.
Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
Предупреждение!
Перед очисткой или обслуживанием устройства выключите его и отсоедините сетевой кабель от настенной
розетки. Устройство должно остыть.
Не накрывайте устройство во время использования.
Не используйте устройство в гаражах, амбарах, конюшнях или других аналогичных помещениях.
Не производите очистку растворителями или абразивами.
Не выполняйте очистку внутренних поверхностей устройства.
Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неправильно работающее устройство следует
заменить новым.
Не помещайте в устройство металлические предметы.
Очистите устройство мягкой влажной тканью. Тщательно просушите устройство чистой сухой тканью.
Açıklama (şek. A) Türkçe
Böcek öldürücü, böcekleri cihaza çekmek için UV-A LED lambalardan faydalanır. Böcekler yüksek
gerilimli iç ızgaraya temas ettiklerinde, elektrik akımına kapılarak ölür.
1. UV ışını
2. Elektrik yüklü ızgara
3. Dış ızgara
4. Tepsi
5. Kanca
Kullanım
Lambayı arzu ettiğiniz yere asın ya da yerleştirin.
Şebeke şini prize takın.
UV ışını yayılmaya başlar ve böcekleri cihaza çeker.
Böcekleri temizlemek için tepsiyi çıkarın.
Teknik bilgiler
Giriş voltajı 230 V AC
Izgara voltajı 1700 V
Giriş gücü 18 W
Etki aralığı 150 m
2
Işın türü UV-A
Lamba türü 2G11 18W PL/BL
IP kodu IPX4
Kablo Uzunluğu 100 cm
Güvenlik
Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
Cihazı sadece tasarlanan amacı için kullanın. Cihazı kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanmayın.
Üretici, dolaylı zararlardan veya güvenlik talimatlarına uyulmamasının ve cihazın hatalı şekilde kullanılmasının yol
açtığı maddi veya kişilere gelebilecek zararlardan sorumlu değildir.
Cihaz, gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin talimatların verilmiş ve içerdiği tehlikeleri
anlamış olmaları şartıyla, 8 yaş ve üstü çocuklar ile ziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri veya deneyimi ve bilgisi
yeterli olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Temizlik ve kullanıcı bakımının, 8 yaşından büyük ve gözetim altında
olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmaması gerekir. Cihazı ve şebeke kablosunu 8 yaşından küçük çocukların
ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. Çocuklar, cihazla oynamamalıdır.
Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.
Cihaz, sadece evde kullanıma uygundur. Cihazı ticari amaçlar için kullanmayın.
Cihazı banyo küvetlerinin, duşların, lavaboların veya su biriktiren diğer haznelerin yakınında kullanmayın.
Cihazı suya veya diğer sıvılara daldırmayın. Cihaz suya veya diğer sıvılara daldırılmışsa, cihazı elinizle çıkarmayın.
Derhal şebeke şini prizden çekin. Cihaz suya veya diğer sıvılara daldırılmışsa, cihazı tekrar kullanmayın.
Cihazı ısı kaynaklarından uzak tutun. Cihazı sıcak yüzeylere veya açık alevin yakınına koymayın.
Cihazı patlayıcı veya yanıcı materyallerin yakınında kullanmayın.
Ellerinizi ızgaradan uzak tutun. Muhafazanın içine parmağınızı, kalem ve diğer nesneleri sokmayın.
Cihazı taşımadan önce, şebeke şini duvar prizinden daima çekin. Şebeke kablosunu asılarak çekmeyin.
Lambaları değiştirirken sadece aynı tür ve derecelendirmeye sahip lambalar kullanın.
Elektrik güvenliği
Elektrik çarpma riskini azaltmak için servis gerekli olduğunda bu ürün sadece yetkili bir teknisyen tarafından
açılmalıdır.
Bir sorun meydana geldiğinde ürünün elektrikle ve diğer aygıtlarla olan bağlantısını kesin.
Şebeke kablosu veya şebeke şi hasarlı veya kusurlu ise, cihazı kullanmayın. Şebeke kablosu veya şi hasarlı veya
kusurlu ise, üretici veya yetkili bir tamirci tarafından mutlaka değiştirilmelidir.
Kullanmadan önce, şebeke voltajının cihazın anma değerleri plakasında belirtilen voltaj ile aynı olduğunu daima
kontrol edin.
Cihazı topraklanmış bir prize takın. Gerekiyorsa, uygun çapta bir topraklanmış uzatma kablosu kullanın.
Her zaman şebeke ve uzatma kablosunu tam olarak açın.
Cihazı, şebeke kablosundan çekerek çıkarmayın. Şebeke kablosunun dolanmaya elverişli olmadığından emin
olun. Şebeke kablosunun mutfak tezgahının kenarına takılmadığından ve kazara takılıp düşülecek bir konumda
olmadığından emin olun.
Cihazı, şebeke kablosunu veya şebeke şini, suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
Şebeke şi şebeke kaynağına bağlı iken, cihazı bulunduğu yerde bırakmayın.
Uyarı!
Temizlik veya bakım öncesinde, cihazı kapatın, şebeke şini prizden çekin ve cihaz soğuyuncaya kadar bekleyin.
Cihazı kullanım esnasında örtmeyin.
Cihazı garajlarda, ambarlarda, ahırlarda ve benzeri yerlerde kullanmayın.
Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
Cihazın içini temizlemeyin.
Cihazı onarmaya çalışmayın. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla değiştirin.
Cihaza herhangi bir metal nesne sokmayın.
Cihazı yumuşak, nemli bir bezle silin. Cihazı temiz, kuru bir bezle iyice kurulayın.
Download manual in English (PDF, 0.16 MB)
(Consider the environment and only print this manual if it is really necessary)

Loading…

Rating

Let us know what you think about the Nedis INKI110CBK18 Pest Repeller by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.
Are you satisfied with the Nedis INKI110CBK18 Pest Repeller?
Yes No
Be the first to rate this product
0 votes

Join the conversation about this product

Here you can share what you think about the Nedis INKI110CBK18 Pest Repeller. If you have a question, first carefully read the manual. Requesting a manual can be done by using our contact form.

More about this manual

We understand that it’s nice to have a paper manual for your Nedis INKI110CBK18 Pest Repeller. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact Nedis. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your Nedis INKI110CBK18 Pest Repeller in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available.

Specifications

Brand Nedis
Model INKI110CBK18
Category Pest Repellers
File type PDF
File size 0.16 MB

All manuals for Nedis Pest Repellers
More manuals of Pest Repellers

Manual Nedis INKI110CBK18 Pest Repeller

Related products

Related categories