Manual Medisana FTF Thermometer

Need a manual for your Medisana FTF Thermometer? Below you can view and download the PDF manual for free in English. This product currently has 3 frequently asked questions, 0 comments and has 13 votes with an average product rating of 62/100. If this is not the manual you want, please contact us.

Is your product defective and the manual offers no solution? Go to a Repair Café for free repair services.

Manual

Loading…

MEDISANA THERMOMETER FTF
MET FLEXIBELE SENSORTIP
Gebruiksaanwijzing. Voor gebruik zorgvuldig doorlezen!
Hartelijk bedankt voor uw vertrouwen en hartelijk gefeliciteerd!
Voor een succesvol gebruik en een lange gebruiksduur van uw MEDISANA
Thermometer FTF bevelen wij aan de hieronder beschreven aanwijzingen
voor het gebruik en voor het onderhoud zorgvuldig door te lezen.
Uw MEDISANA AG
VERPAKKINGSINHOUD
Vergelijk de verpakkingsinhoud met de hieronder beschreven onderdelen.
De MEDISANA Thermometer FTF
Batterij type GP-192 of LR41 (reeds geïnstalleerd)
Bewaar-etui
3 stuks thermometer-omhulsels
Gebruiksaanwijzing
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
1. De thermometer bevat onderdelen die door kinderen kunnen worden
opgeslokt. Laat daarom de thermometer nooit zonder toezicht in kinder-
handen.
2. Gebruik de thermometer uitsluitend voor de lichaamstemperatuur-meting.
3. Het instrument is niet voor comercieel gebruik bestemd.
4. Repareer het instrument in het geval van storingen niet zelf. Breek het
gebruik af. Vraag uw vakhandelaar en laat het instrument alleen door de
MEDISANA - servicedienst repareren.
5. Neem de beschreven gebruiks- en opbergvoorwaarden in acht, zodat de
MEDISANA Thermometer FTF over een lange tijdruimte soepel en correct
functioneert.
NUTTIGE INFORMATIE VOOR DE TEMPERATUURMETING
MET DE MEDISANA THERMOMETER FTF
Wat is koorts?
Onze gewone lichaamstemperatuur loopt van 36°C tot 37,5°C. Afhankelijk
van de tijdstip van de dag en van de lichaamelijke gesteldheid, bijv. gedurende
de menstruatie van de vrouw, zijn afwijkingen normaal. Wanneer de
lichaamstemperatuur echter 38°C of hoger is, is er sprake van koorts.
Neem, in het geval dat de koorts boven 39° C stijgt en zelfs na 1 tot 2
dagen niet daalt, contact op met uw arts.
Koorts meten – snel en correct!
Een koortsachtige ziekte gaat dikwijls gepaard met vermoeidheid, pijn van
de botten en koude rillingen rillen. Het verloop van de ziekte kan optimaal
worden gecontroleerd door 2 tot 3 keer per dag met tussenpozen van 4 tot
6 uur koorts te meten. De meting moet altijd op dezelfde plek van het
lichaam en ongeveer op dezeflde tijdstip worden verricht, zodat de resultaten
met elkaar kunnen worden vergeleken.
Mit behulp van de MEDISANA Thermometer FTF kunt u bijzonder eenvou-
dig en snel de actuele lichaamstemperatuur meten. Vaak voorkomende fouten,
zoals te korte meetperiodes zijn nauwelijks mogelijk. Na 10 – 20 seconden
geeft het instrument al een exact resultaat aan dat tot de volgende meting
automatisch opgeslagen wordt.
Een temperatuurmeting kan op de volgende plekken worden verricht:
a) onder de tong (oraal),
b) onder de oksels (axillaar),
c) in de anus (rectaal)
VOOR HET GEBRUIK
Batterij plaatsen/verwijderen:
De MEDISANA Thermometer FTF is klaar voor gebruik, omdat er reeds een
batterij geïnstalleerd is. Indien na een zekere gebruiksduur rechts in het
display het „“-symbool verschijnt, moet de batterij worden vervangen.
Verwijder hiervoor de kap
van de batterijhouder en schuif deze ca. 0,5
cm uit de thermometer naar voren. Verwijder voorzichtig met behulp van een
geschikt voorwerp, bijv. een kogelpentip, van onderaan de knoopbatterij.
Plaats de nieuwe knoopbatterij en let op dat het „+“-symbool naar boven
wijst. Schuif de batterijhouder terug in de thermometer en bevestig hierop de
kap.
HET GEBRUIK
Meting
Druk op de start-knop
om het instrument in te schakelen. Alle symbolen
verschijnen ca. twee t/m drie seconden lang in het display en er klinkt
kortstondig een geluidsignaal. Indien de temperatuur minder dan 32°C
bedraagt, verschijnt in het LCD-display
een „L“ en het symbool „°C“ gaat
flikkeren. Nu is de MEDISANA Thermometer FTF gereed voor de meting.
Plaats de sensortip
oraal, axillaar of rectaal. De meting van de thermo-
meter wordt automatisch gestart. Gedurende de meting wordt de actuele
temperatuur voortdurend aangegeven. Zodra de temperatuurschommeling
minder dan 0,1 °C in 8 seconden bedraagt, klinkt er een geluidsignaal en
de gemeten temperatuur wordt in het display
weer-gegeven. De thermo-
meter wordt tien minuten na de meting automatisch uitgeschakeld. Voor een
langere gebruiksduur van de batterij kan het beste direct na het aflezen van
de temperatuur de thermometer worden gedeactiveerd. Druk hiervoor op de
start-toets
.
Metingen op verschillende plekken van het lichaam
De MEDISANA thermometer FTF is geschikt voor orale (in de mond),
axillare (onder de oksels) of rectale (in de anus) temperatuurmetingen.
De meting duurt ca. 60 seconden.
Neem voor een veilige en exacte meting
de hieronder beschreven aanwijzingen voor het plaatsen in acht.
ORALE METING:
Plaats de sensortip
van de thermo-
meter onder de tong en sluit de mond.
Haal gedurende de meting door de neus
adem om verkeerde waarden te voor-
komen.
RECTALE METING:
De rectale meting word door vele patiën-
ten als onangenaam ondervonden, maar
deze levert wel exacte resultaten op. De
MEDISANA thermometer FTF versoepelt
met zijn sensortip en met de flexibele
schacht de meting op dit lichaamsplek.
Voer de sensortip
voorzichtig ca. 3,5
cm diep in het rectum in, om de lichaam-
stemperatuur snel en betrouwbaar vast te
stellen. Na ca. 60 seconden kunt het resul-
taat in het display aflezen.
METING ONDER DE OKSELS:
Reinig voor de meting de oksel. Plaats de
meetgedeelte
van de thermometer
onder de oksel. Beweeg de arm naar
beneden houd deze gedurende de meting
zacht tegen het lichaam gedrukt.
HET GEBRUIK VAN DE THERMOMETER-OMHULSELS
Bij de MEDISANA Thermometer FTF zijn er 3 stuks omhulsels meegeleverd.
Deze zijn voor eenmalig gebruik (bijv. voor de rectale meting) bestemd.
Voor het gebruik van deze omhulsels trek deze van bovenaf uit elkaar, d.w.z.
aan de met gekenmerkte zijde, en steek dan de tip van de thermometer in de
opening. Houd nu het bovenste uiteinde van het beschermen-de omhulsel aan
de thermometer vast en rol langzaam de papierstrook er af samen met het
zijwaarts uitstekende kunststofmateriaal. Nu is de thermometer binnen het
omhulsel gereed voor gebruik. Na de meting kunt u het omhulsel van de
thermometer verwijderen en wegwerpen.
GEHEUGEN – FUNCTIE
De MEDISANA Thermometer FTF beschikt over een geheugen - functie die
het mogelijk maakt de laatste opgeslagen waarde op te roepen. Schakel de
thermometer uit en druk voor de weergave van de laatste gemeten waarde ca.
drie seconden lang op de start-toets
. Naast de aangegeven waarde een
„M“ voor „Memory“. Na ca. 5 seconden wordt het display automatisch
uitgeschakeld.
REINIGING EN DESINFECTIE
De MEDISANA Thermometer FTF is waterdicht en kan daarom eenvoudig
worden gereinigd en gedesinfecteerd. Reinig de thermometer voor en na
iedere meting met een in een zachte oplossing op basis van alcohol gedrenkte
doek. Er bestaat bovendien de mogelijkheid de thermometer in een geschikte
desinfectiemiddel onder te dompelen. Uw vakhandelaar zal uw graag de geschikte
reinigingsproducten aanbevelen en toelichtingen over het gebruik geven.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
M ee tb er ei k: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2, 0 ° C – 4 2 ,9 ° C
Graadverdeling: . . . . . . . . . . . . . . . 0,1°C
Meetnauwkeurigheid: . . . . . . ± 0,1°C (Afwijkingen van de feitelijke lichaams-
temperatuur Binnen en meetbereik van 34°C –
42°C bij een omgevingstemperatuur van 18°C
t/m 28°C)
Automatische controle: . . . . . Autom. interne controle op proefwaarde 37°C,
bij afwijking >0,1 verschijnt „ERR“.
Gebruiksduur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 3000 metingen
Naam en model: . . . . . . . . . . . . . . Thermometer FTF
Bedrijfstemperatuur: . . . . . . . . . 10 °C t/m 40 °C
Opbergtemperatuur: . . . . . . . . -10°C t/m + 60°C
Afmetingen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mm (H), 125 mm (L), 18 mm(B)
G ew i c ht : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 g
Batterijen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Micro-batterij (type GP-192 of LR 41)
Artikel-nr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77022
EAN Code: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 15588 77022 7
Reserveomhulsels: . . . . . . . . . . . . Art.-nr.: 76111
Het instrument voldoet aan de B-veiligheidsklasse
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
CE - keurmerk volgens EU – richtlijn 93/42/EEC. Uitvoering en vervaardiging
onder inachtneming van volgende Europese normen: EN 12470-3, 1997;
EN 980,1997; EN 60601-1 en 2.
Technische wijzingen ter verbetering en verdere ontwikkeling van het product
voorbehouden.
AFVALBEHEER
Dit apparaat mag niet samen met het huishoudelijk afval worden aangebo-
den. Iedere consument is verplicht, alle elektrische of elektronische
apparaten, ongeacht of die schadelijke stoffen bevatten of niet, bij
een milieudepot in zijn stad of bij de handelaar af te geven, zodat
ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd.
Haal de batterijen uit het apparaat voordat u het apparaat verwijdert. Gooi
gebruikte batterijen niet bij het huisvuil, maar breng deze naar de daarvoor
bestemde afvalverwerking of lever deze in bij een speciaal daarvoor
bestemd inzamelstation bij de supermarkt of elektrawinkelier.
Wendt u zich betreffende het afvalbeheer tot uw gemeente of handelaar.
Garantie en reparatievoorwaarden
Wendt u zich voor garantiegevallen altijd tot uw leverancier of tot onze klantendienst. Moet u het
apparaat opsturen, stuur het dan samen met de klacht en een kopie van de aankoopbon naar onze
klantendienst.
Voor garantie gelden de volgende voorwaarden:
1. Voor de producten van MEDISANA geldt een garantietermijn van drie jaar vanaf de datum van
aankoop. Deze kan door middel van de verkoopbon of factuur worden aangetoond.
2.Alle klachten, die het gevolg zijn van materiaal of fabricagefouten worden binnen de garantie-
termijn gratis verholpen.
3.Een geval van garantie leidt niet tot automatische verlenging van de garantietermijn, noch voor
het apparaat zelf noch voor de vervangen onderdelen.
4.Uitgesloten van garantie zijn:
a. Alle schade die ontstaan is door ondeskundige behandeling, b.v. het niet op de juiste wijze
volgen van de gebruiksaanwijzing
b. Beschadigingen, die zijn ontstaan door reparaties door de koper of een ander onbevoegd
persoon.
c. Transportschade, die is ontstaan op weg van de verkoper naar de verbruiker of tijdens het
opsturen naar de klantendienst.
d. Toebehoren, die onderhevig zijn aan slijtage
5.De fabrikant neemt geen verantwoording voor directe of indirecte vervolgschade die door het
apparaat veroorzaakt wordt. Ook niet als de schade aan het apparaat als garantiegeval erkend is.
MEDISANA BENELUX NV
Euregiopark 18
NL-6467 JE Kerkade
Fon: + 31 / 45 - 5 28 03 89
Fax: + 31 / 45 - 5 23 35 18
MEDISANA THERMOMETRE FTF
AVEC POINTE FLEXIBLE
MEDISANA FTF THERMOMETER
WITH FLEXIBLE SENSOR TIP
MEDISANA THERMOMETER FTF
MIT FLEXIBLER SENSORSPITZE
Gebrauchsanweisung. Sorgfältig lesen!
Vielen Dank für Ihr Vertrauen und herzlichen Glückwunsch!
Damit Sie den gewünschten Erfolg erzielen und recht lange Freude an Ihrem
MEDISANA Thermometer FTF haben, empfehlen wir Ihnen, die nachstehen-
den Hinweise zum Gebrauch und zur Pflege sorgfältig zu lesen.
Ihre MEDISANA AG
LIEFERUMFANG
Bitte prüfen Sie zunächst, ob das Gerät vollständig ist.
Zum Lieferumfang gehören:
Das MEDISANA Thermometer FTF
Batterie Typ GP-192 oder LR41 (bereits eingebaut)
Aufbewahrungs-Etui
3 St. Thermometer-Schutzhüllen
Gebrauchsanweisung
SICHERHEITSHINWEISE
1. Das Thermometer beinhaltet Kleinteile die von Kindern verschluckt werden
könnten. Lassen Sie das Thermometer daher nicht unbeaufsichtigt in
Kinderhand.
2. Verwenden Sie das Thermometer ausschließlich zur Körpertemperatur-
messung.
3. Das Gerät ist nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet.
4. Im Falle von Störungen reparieren Sie das Gerät bitte nicht selbst.
Benutzen Sie das Gerät nicht weiter. Fragen Sie Ihren Fachhändler und
lassen Sie Reparaturen nur vom MEDISANA-Service durchführen.
5. Bitte beachten Sie die genannten Betriebs- und Lagerbedingungen, um
das MEDISANA Thermometer FTF lange Zeit voll funktionsfähig zu erhal-
ten.
WISSENSWERTES ZUR TEMPERATURMESSUNG MIT DEM
MEDISANA THERMOMETER FTF
Was ist Fieber?
Unsere normale Körpertemperatur liegt zwischen 36°C und 37,5°C. Je nach
Tageszeit und körperlicher Befindlichkeit, z.B. im Monatszyklus einer Frau,
sind Schwankungen ganz normal. Steigt aber die Körpertemperatur über
38°C an, spricht man von Fieber.
Steigt das Fieber über 39° C und klingt es auch nach 1 bis 2 Tagen nicht
ab, sollten Sie unbedingt den Arzt aufsuchen.
Fieber messen – rasch und fehlerfrei!
Eine fiebrige Erkrankung ist häufig mit Müdigkeit, Gliederschmerzen,
Frösteln und Schüttelfrost verbunden. Der Krankheitsverlauf lässt sich am
besten kontrollieren, wenn Sie 2- bis 3-mal täglich im Abstand von 4 bis 6
Stunden Fieber messen. Die Messung sollte immer im gleichen
Körperbereich und ungefähr zur gleichen Uhrzeit durchgeführt werden,
damit die Ergebnisse vergleichbar sind.
Mit dem MEDISANA Thermometer FTF können Sie besonders einfach und
rasch die aktuelle Körpertemperatur ermitteln. Häufige Fehler, wie zu kurze
Messperioden, können fast ausgeschlossen werden. Schon nach 10 – 20
Sekunden zeigt das Gerät ein exaktes Ergebnis an, das bis zur nächsten
Messung gespeichert wird.
Eine Temperaturmessung kann in folgenden Bereichen durchgeführt werden:
a) unter der Zunge (oral)
b) in der Achselhöhle (axillar)
c) im After (rektal)
INBETRIEBNAHME
Batterien entnehmen/einlegen:
Das MEDISANA Schnellmess-Thermometer FTF ist direkt zum Einsatz bereit,
da eine Batterie bereits im Gerät vormontiert ist. Sollte jedoch nach einer
gewissen Betriebsdauer rechts im Display ein „“ Symbol erscheinen, muss
eine neue Batterie eingelegt werden. Ziehen Sie dazu die Verschlusskappe
des Batteriefaches ab und das Batteriefach ca. 0.5 cm aus dem
Thermometer heraus. Lösen Sie mit einem geeigneten Werkzeug, z.B. einer
Kugelschreiberspitze, die Knopfbatterie vorsichtig von unten. Setzen Sie die
neue Knopfzelle mit dem nach oben gerichteten „+“ Symbol wieder ein.
Schieben Sie das Batteriefach wieder zurück in das Thermometer.
Verschließen Sie das Batteriefach wieder mit der Verschlusskappe.
ANWENDUNG
Messung
Schalten Sie das Gerät durch einen Druck auf den Start-Knopf
ein. Alle
Symbole der Anzeige erscheinen für ca. zwei bis drei Sekunden und ein kur-
zer Signalton erklingt. Falls die Temperatur weniger als 32°C beträgt, sehen
Sie in der LCD-Anzeige
ein „L“ und ein blinkendes „°C“. Damit ist das
MEDISANA Thermometer FTF für die Messung bereit. Positionieren Sie die
Sensorspitze
oral, axillar oder rektal. Das Thermometer beginnt nun
automatisch mit der Messung. Während der Messung wird die aktuelle
Temperatur laufend angezeigt. Sobald die Temperaturänderung kleiner 0,1
°C in 8 Sekunden beträgt, erklingt ein Signalton und die gemessene
Temperatur wird auf dem Display
angezeigt. Das Thermometer schaltet
zehn Minuten nach der Messung automatisch ab. Um die Lebensdauer der
Batterie zu verlängern, sollten Sie jedoch nach dem Ablesen das
Thermometer durch einen Druck auf den Start-Knopf
deaktivieren.
Messungen in verschiedenen Körperbereichen
Das MEDISANA Thermometer FTF eignet sich für Temperaturmessungen die
oral (im Mund), axillar (in der Axelhöhle) oder rektal (im After) vorgenom-
men werden. Die Messdauer beträgt ca. 60 Sekunden.
Um eine sichere und
exakte Messung vornehmen zu können, sollten Sie bei der Positionierung des
Thermometers folgendes beachten:
ORALE MESSUNG:
Legen Sie das Thermometer mit der
Sensorspitze
unter die Zunge und
schließen den Mund. Atmen Sie wäh-
rend der Messung durch die Nase um
eine Verfälschung der Werte zu verhin-
dern.
REKTALE MESSUNG:
Die rektale Messung wird von vielen
Patienten als unangenehm empfunden,
liefert aber genaue Ergebnisse. Das
MEDISANA Thermometer FTF erleichtert
aufgrund der Sensorspitze mit dem flexi-
blen Schaft die Messung in diesem
Körper bereich.
Für eine rasche und zuverlässige
Ermittlung der Körpertemperatur, führen
Sie die Sensorspitze
vorsichtig ca. 3,5
cm in das Rektum ein. Nach ca. 60
Sekunden können Sie das Ergebnis auf
dem Display ablesen
MESSUNG UNTERHALB DER
ACHSELHÖHLE:
Reinigen Sie vor der Messung die
Axelhöhle. Legen das Thermometer mit
dem Messabschnitt
in die Axelhöhle.
Senken Sie den Arm und drücken Sie ihn
während der Messung leicht an den Körper.
VERWENDUNG DER THERMOMETER-SCHUTZHULLEN
Dem MEDISANA Thermometer FTF sind 3 St. Schutzhüllen zur einmaligen
Verwendung (z. B. bei rektaler Messung) beigelegt. Falls Sie die
Schutzhüllen verwenden möchten, ziehen Sie diese an der oberen Seite
leicht auseinander und stecken die Spitze des Thermometers in die Öffnung.
Halten Sie nun das obere Ende der Schutzhülle auf dem Thermometer fest
und ziehen den Papierstreifen und das seitlich überstehende
Kunststoffmaterial langsam nach unten ab. Nun ist das Thermometer mit der
Schutzhülle einsatzbereit. Nach der Messung können Sie die Schutzhülle
von oben nach unten herunterziehen und entsorgen.
SPEICHER – FUNKTION
Das MEDISANA Thermometer FTF verfügt über eine Speicher – Funktion mit der
Sie den zuletzt gemessenen Wert wieder abrufen können. Drücken Sie bei aus-
geschaltetem Thermometer den Start-Knopf
für ca. drei Sekunden so wird
automatisch der zuletzt gemessene Wert angezeigt. Neben dem angezeigten
Wert erscheint ein „M“ für „Memory“. Nach ca. 5 Sek. erlischt die Anzeige.
REINIGUNG UND DESINFEKTION
Das MEDISANA Thermometer FTF ist wasserdicht und lässt sich dadurch
leicht säubern und desinfizieren. Reinigen Sie das Thermometer vor und
nach jeder Messung mit einem in milder, alkoholischer Lösung getränkten
Tuch. Sie haben zudem die Möglichkeit das Thermometer in eine geeignete
Desinfektionslösung zu legen. Ihr Fachhändler empfiehlt Ihnen gerne geeig-
nete Reinigungsprodukte und berät Sie in deren Anwendung.
TECHNISCHE DATEN
M es sb er ei c h : . . . . . . . . . . . . . . 3 2 ,0 °C b is 4 2 ,9 ° C
Skalierung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1°C
M es sg en au ig ke i t : . . . . . . . . . . ± 0,1°C (Abweichung von der tatsächlichen
Körpertemperatur im Messbereich von 34°C –
42°C bei einer Umgebungstemperatur zwischen
18°C und 28°C)
S el bs t te s t : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Automatische interne Prüfung auf Testwert 37°C,
bei Abweichung >0,1 wird „ERR“ angezeigt.
Lebensdauer: . . . . . . . . . . . . . . . ca. 3000 Messungen
Name und Modell: . . . . . Thermometer FTF
Betriebsbedingungen: . . 10 °C bis 40 °C
Lagerbedingungen: . . . . . -10°C bis + 60°C
Abmessungen: . . . . . . . . . . . . 10 mm (H), 125 mm (L), 18 mm (B)
G ew i c ht : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 g
Batterien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Mikro-Batterie (Typ GP-192 oder LR 41)
Artikel Nr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77022
EAN Code: . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 15588 77022 7
Ersatzschutzhüllen: . . . . . . . Art.-Nr.: 76111
Gerät entspricht der Schutzklasse B
Lesen Sie die Bedienungsanleitung
Die CE - Kennzeichnung bezieht sich auf die EU – Richtlinie 93/42/EEC. Die
Gestaltung und Herstellung wurden unter Beachtung folgender europäischer
Normen vorgenommen: EN 12470-3, 1997; EN 980,1997; EN 60601-1 u.2.
Technische Änderungen zur Verbesserung und Weiterentwicklung des
Produktes behalten wir uns vor.
HINWEIS ZUR ENTSORGUNG
Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen
Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer
Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer
umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Entnehmen Sie die
Batterien, bevor Sie das Gerät entsorgen. Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in
den Hausmüll, sondern in den Sondermüll oder in eine Batterie-Sammelstation im
Fachhandel. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre
Kommunalbehörde oder Ihren Händler.
Garantie- und Reparaturbedingungen
Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an Ihr Fachgeschäft oder direkt an die Servicestelle. Sollten
Sie das Gerät einschicken müssen, geben Sie bitte den Defekt an und legen eine Kopie der
Kaufquittung bei.
Es gelten dabei die folgenden Garantiebedingungen:
1. Auf die MEDISANA Produkte wird ab Verkaufsdatum eine Garantie für drei Jahre gewährt. Das
Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die ordnungsgemäß ausgefüllte Garantiekarte oder
Rechnung nachzuweisen.
2.Mängel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern werden innerhalb der Garantiezeit kosten-
los beseitigt.
3.Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit, weder für das Gerät noch
für ausgewechselte Bauteile ein.
4.Von der Garantie ausgeschlossen sind:
a. alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, z.B. durch Nichtbeachtung der
Bedienungsanleitung, entstanden sind.
b. Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte
zurückzuführen sind.
c. Transportschäden, die auf dem Weg vom Hersteller zum Verbraucher oder bei der
Einsendung an den Kundendienst entstanden sind.
d. Zubehörteile, die einer normalen Abnutzung unterliegen.
5.Eine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht
werden, ist auch dann ausgeschlossen, wenn der Schaden an dem Gerät als ein Garantiefall
anerkannt wird.
Medisana AG, Itterpark 7-9, 40724 Hilden, Tel. 02103/2007-60
Im Servicefall wenden Sie sich bitte an das MEDISANA Servicecenter
Feuerbach KG • Corneliusstraße 75 • 40215 Düsseldorf
Tel.: 0211/38 10 07 • Fax: 0211/37 04 97
Operating Instructions. Please read carefully!
Thank you for your confidence!
To ensure the best results and long-term satisfaction with your MEDISANA
FTX Thermometer, we recommend that you read the following operating and
maintenance instructions carefully.
MEDISANA AG
PACKAGE CONTENTS
Please check first that the unit is complete.
The package contains:
The MEDISANA FTF Thermometer
Battery, GP-192 or LR 41 type (already inserted)
Storage case
3 protective probe covers for thermometer
Operating instructions
SAFETY INFORMATION
1. The thermometer contains small parts that could be swallowed by
children. Do not let children handle the thermometer without adult super-
vision.
2. Only use the thermometer for measuring body temperature.
3. The unit is not designed for commercial use.
4. If a fault occurs, please do not try to repair the unit yourself. Discontinue
further use of the unit. Contact your dealer and only have repairs carried
out by MEDISANA service personnel.
5. Please take note of the operating and storage conditions to ensure that
your MEDISANA FTB thermometer will continue to function correctly for
a long time.
USEFUL INFORMATION ON TAKING TEMPERATURE WITH
THE MEDISANA FTF THERMOMETER
What is fever?
Our normal body temperature is between 36°C and 37,5°C. Fluctuations
are quite normal, depending on time of day and the body’s condition, for
example in the female menstruation cycle. However, when body temperature
rises above 38°C, the phenomenon is known as fever.
If the fever should exceed 39° C and still persist after 1 to 2 days, you should
definitely contact your doctor.
Taking a temperature reading – quickly and accurately!
A fever is often associated with fatigue, pains in the limbs, shivering and
chills. The course of an illness can be best monitored by taking a temperature
reading 2 to 3 times a day at 4 to 6 hour intervals. Readings should always
be taken at the same part of the body and approximately the same time so
that the results can be compared.
The MEDISANA FTF Thermometer enables you to quickly and simply determi-
ne the current body temperature. Typical errors, such as the duration of
measurement being too short can be almost completely eliminated. A
precise result is displayed after just 10 – 20 seconds, and this result is stored
until the next reading is taken.
Temperature readings can be taken at the following parts of the body:
a) Under the tongue (oral)
b) In the armpit (axillary)
c) In the rectum (rectal)
GETTING STARTED
Inserting / removing battery:
The MEDISANA FTF high-speed thermometer is ready to use right away, as
the battery is already installed in the unit. However, if the „“ symbol
should appear on the right of the display after the unit has been in operation
for some time, you need to replace the battery. To do this, remove the battery
compartment cover
and lift the compartment approx. 0.5cm out of the
thermometer. Use a suitable tool, e.g. the tip of a ballpoint pen, to carefully
lever out the battery. Insert the new battery with the „+“ sign facing upwards.
Push the battery compartment back into the thermometer and replace the
compartment cover.
OPERATION
Taking a reading
Press the start button
once to switch the unit on. All display symbols will
appear for approx. two to three seconds and you will hear a short tone. If
the temperature is below 32°C, you will see an “L” and a flashing “°C” on
the LCD display (2). The MEDISANA FTF Thermometer is now ready to take
a temperature reading. Insert the tip of the sensor
either orally, into the
armpit or into the rectum. The thermometer will now auto- matically begin
to take a reading. During the reading, the current temperature will be shown
continuously. As soon as the variation in temperature is below 0,1 °C in 8
seconds, you will hear a tone and the reading taken will be shown on the
display
. The thermometer will switch off automatically ten minutes after
taking the reading. To prolong the life of the battery, however, you should
switch off the thermometer manually by pressing start button
once you
have taken the reading.
Taking temperature readings at various parts of the body
The MEDISANA FTF thermometer is suitable for oral (in the mouth), axillary
(in the armpit) and rectal (in the rectum) temperature readings. One reading
takes approx. 60 seconds. To ensure safe and accurate measurement, you
should take account of the following information when positioning the
thermometer:
ORAL READINGS:
Place the sensor tip
of the thermome-
ter under the tongue and close your
mouth. Breathe through your nose while
taking the reading in order to avoid
inaccurate results.
RECTAL READINGS:
Many patients find rectal measurement
uncomfortable, but it delivers precise
results. Thanks to the sensor’s flexible tip,
the MEDISANA FTF thermometer makes
measuring temperature in this part of the
body much easier.
To quickly and reliably determine body
temperature, carefully insert the sensor tip
approx. 3,5 cm into the rectum. After
approx. 60 seconds, you can read the
result on the display.
ARMPIT READINGS:
Wash the armpit before taking a reading.
Insert the tip of the thermometer into the
armpit. Lower the arm and press it lightly
against the body while the reading is
being taken.
USING THE PROTECTIVE PROBE COVERS
The MEDISANA FTF Thermometer package includes 3 protective probe
covers intended for single use (e.g. for rectal use). If you wish to use a pro-
tective cover, pull it gently apart on the side marked and insert the tip of the
thermometer into the opening. Now hold the upper end of the protective
cover tightly against the thermometer and slowly pull the paper strip and the
projecting material downwards. The thermometer is now ready to use with
the protective cover. After taking the reading, pull off the protective cover and
dispose of it.
MEMORY FUNCTION
The MEDISANA FTF Thermometer features a memory function that enables
you to recall the last reading taken. Hold the start button
down for
approx. three seconds when the thermometer is switched off. The last reading
taken will then be displayed. The letter “M” for “Memory” will appear on the
display next to the reading. The display will switch off after approx. 5
seconds.
CLEANING AND DISINFECTION
The MEDISANA FTF thermometer is waterproof, making it easy to clean and
disinfect. Clean the thermometer before and after each use using a cloth
moistened in a mild solution containing alcohol. You may also soak the
thermometer in a suitable disinfectant solution. Your dealer will be happy to
recommend suitable cleaning products and give you advice on their use.
SPECIFICATIONS
M ea su ri ng ra ng e: . . . . . . . . . . . 3 2 ,0 °C – 4 2, 9° C
Scale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1°C
Measuring accuracy: . . . . . . . ± 0,1°C (deviation from actual body temperature
in the region of 34°C – 42°C, where the ambient
temperature is between 18°C and 28°C)
Self-test: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Automatic internal check of test value 37°C, in
case of deviations >0,1, „ERR“ will be displayed.
Operating life: . . . . . . . . . . . . . . . . approx. 3000 readings
Name and model: . . . . . . . . . . FTF Thermometer
O pe ra t i ng c o nd it io ns : . . . . . . 10 °C to 40 °C
Storage conditions: . . . . . . . . . . -10°C to + 60°C
Dimensions: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mm (H), 125 mm (L), 18 mm(W)
We i gh t : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 g
Batteries: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 micro-battery (GP-192 or LR 41 type)
Article No.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77022
EAN Code: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 15588 77022 7
Replacement probe covers: Art.-No.: 76111
Device complies with protection class B
Read the instruction manual
The CE-mark refers to the EC-directive 93/42/EEC. The product was
designed and manufactured in conformance with the following European
norms: EN 12470-3, 1997; EN 980,1997; EN 60601-1 & 2.
We reserve the right to modify technical specifications in order to improve
and develop the product.
DISPOSAL
This product must not be disposed together with the domestic waste.
All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices,
regardless of whether or not they contain toxic substances, at a
municipal or commercial collection point so that they can be
disposed of in an environmentally acceptable manner.
Please remove the batteries before disposing of the equipment. Do not dispose
of old batteries with your household waste, but dispose of them at a battery
collection station at a recycling site or in a shop.
Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.
Warranty and repair terms
Please contact your dealer or the service centre in case of a claim under the warranty. If you have
to send in the unit, please enclose a copy of your receipt and state what the defect is.
The following warranty terms apply:
1. The warranty period for MEDISANA products is three years from date of purchase. In case of a
warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.
2.Defects in material or workmanship will be removed free of charge within the warranty period.
3.Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit or for the
replacement parts.
4.The following is excluded under the warranty:
a. All damage which has arisen due to improper treatment, e.g. nonobservance of the user
instructions.
b. All damage which is due to repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.
c. Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the consumer or during
transport to the service centre.
d. Accessories which are subject to normal wear and tear.
5.Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the
damage to the unit is accepted as a warranty claim.
MEDISANA HEALTHCARE UK LTD.
City Business Centre 41 St.
Olav’s Court Surrey Quays
London SE16 2XB
Tel.: + 44 / 207 - 237 88 99
Fax: + 44 / 207 - 252 22 99
eMail: info@medisana.co.uk
Internet: www.medisana.co.uk
Mode d'emploi. À lire attentivement!
Félicitations et merci de votre confiance!
Afin d'obtenir les résultats escomptés et de profiter longtemps de votre
thermomètre FTF MEDISANA, nous vous recommandons de lire attentive-
ment les instructions suivantes concernant
l'utilisation, la sécurité et l'entretien.
Votre MEDISANA AG
FOURNITURE
Veuillez vérifier si l'appareil est au complet.
La fourniture comprend :
Le thermomètre FTF MEDISANA
Une pile type GP-192 ou LR 41 (pré-installée)
Un étui de rangement
3 gaines de protection pour thermomètre
Mode d'emploi
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
1. Le thermomètre se compose de petites pièces susceptibles d'être avalées
par des enfants. Ne jamais laisser des enfants manipuler le thermomètre
sans surveillance.
2. Uniquement utiliser le thermomètre pour mesurer la température corporelle.
3. L'appareil n'est pas destiné à l'utilisation professionnelle.
4. En cas de pannes, ne réparez pas l'appareil vous-même. N'utilisez plus le
thermomètre. Renseignez-vous auprès de votre spécialiste et confiez
uniquement les réparations au service technique MEDISANA.
5. Veuillez observer les conditions d'utilisation et de stockage afin de
conserver longtemps votre thermomètre FTF MEDISANA en parfait état
de fonctionnement.
INFORMATIONS UTILES CONCERNANT LA MESURE DE TEMPÉRATURE
AVEC LE THERMOMÈTRE FTF MEDISANA
Qu'est-ce que la fièvre ?
La température de notre corps se situe normalement entre 36°C et 37,5°C.
Selon l'heure de la journée et l'état physique, par ex. durant la période de
menstruation, des fluctuations sont normales. Mais si la température du corps
dépasse 38°C, on parle de fièvre.
Si la fièvre dépasse 39° C et ne chute pas au bout d'1 à 2 jours, vous devez
absolument consulter un médecin.
Mesurer la température – rapidement et sans erreur!
Une maladie fiévreuse est souvent associée à de la fatigue, des membres
douloureux, frissons et frissons de fièvre. Pour contrôler au mieux l'évolution
de la maladie, il faut mesurer la température 2 à 3 fois par jour toutes les 4
à 6 heures. Pour pouvoir comparer les résultats, effectuez toujours la mesure
dans la même partie du corps et à des heures à peu près similaires.
Le thermomètre FTF MEDISANA vous permet de déterminer rapidement et
aisément la température actuelle du corps. Les erreurs fréquentes, telles un
temps de mesure insuffisant, sont pratiquement exclues. Au bout de 10 à 20
secondes, le thermomètre affiche un résultat précis et le mémorise jusqu'à la
prochaine mesure.
Vous pouvez effectuer la mesure de la température dans les parties suivantes:
a) sous la langue (buccale)
b) dans le creux de l'aisselle (axillaire)
c) dans l'anus (rectale)
UTILISATION
Retirer/insérer les piles:
Le thermomètre de mesure rapide FTF MEDISANA est directement prêt à
l'emploi, car la pile est pré-installée dans l'appareil. Lorsqu'au bout d'une
certaine durée de service, le symbole „“ est affiché à droite dans l'ACL, il
faut insérer une pile neuve. Retirez le couvercle
du compartiment à piles
et sortez le boîtier d'env. 0.5 cm du thermomètre. À l'aide d'un outil approprié,
par ex. une pointe de tournevis, soulever la pile bouton avec précaution.
Insérez la nouvelle pile avec le symbole „+“ vers le haut. Insérez le
compartiment à piles dans le thermomètre. Fermez le compartiment à piles
avec le couvercle.
APPLICATION
Mesure
Allumez l'appareil en appuyant sur la touche Start
. Tous les symboles de
l'écran sont affichés environ deux à trois secondes et un bref signal sonore
retentit. Si la température est inférieure à 32°C, l'ACL (2) affiche „L“ et „°C
clignote. Le thermomètre FTF MEDISANA est prêt pour la mesure. Placez la
pointe de mesure
sous la langue, dans le creux de l'aisselle ou dans
l'anus. Le thermomètre commence automatiquement la mesure. Durant la
mesure, la température actuelle est affichée en permanence. Lorsque la vari-
ation de température est inférieure à 0,1 °C pendant 8 secondes, un signal
sonore retentit et la température mesurée est affichée sur l'ACL
. Le
thermomètre s'éteint automatiquement au bout de dix minutes après la mesure.
Afin de prolonger la durée de vie de la pile, vous pouvez cependant
éteindre le thermomètre après la lecture de la température en appuyant sur
la touche Start
.
Mesures dans les différentes parties du corps
Le thermomètre FTF MEDISANA permet d'effectuer une mesure de tempéra-
ture buccale (dans la bouche), axillaire (dans le creux de l'aisselle) ou
rectale (dans l'anus). La mesure dure environ 60 secondes.
Afin d'effectuer
une mesure sûre et précise, il convient d'observer les points suivants lors du
positionnement du thermomètre:
MESURE BUCCALE:
Placer la pointe de mesure
du
thermomètre sous la langue et fermer la
bouche. Respirer par le nez durant la
mesure pour ne pas fausser le résultat.
MESURE RECTALE:
La mesure rectale est désagréable pour de
nombreux patients, mais permet d'obtenir
un résultat précis. Grâce à sa pointe de
mesure à tige flexible, le thermomètre FTF
MEDISANA facilite la mesure dans cette
partie du corps.
Pour déterminer rapidement et fiablement
la température corporelle, introduire pru-
demment la pointe de mesure
environ
3,5 cm dans l'anus. Au bout d'environ 60
secondes, vous pouvez lire le résultat sur
l'écran.
MESURE DANS LE CREUX DE L'AISSELLE:
Nettoyer le creux de l'aisselle avant la
mesure. Placer le segment de mesure
du thermomètre dans le creux de l'aisselle.
Abaisser le bras et le garder légèrement
pressé contre le corps durant la mesure.
UTILISATION DES GAINES DE PROTECTION DU THERMOMÈTRE
Le thermomètre FTF MEDISANA est livré avec 3 gaines de protection à usage
unique (par ex. pour la mesure rectale). Pour utiliser une gaine de protection,
il faut l'écarter légèrement sur le côté supérieur marqué et insérer la pointe
du thermomètre dans l'orifice. Maintenez l’extrémité supérieure de la gaine
de protection sur le thermomètre et tirez lentement vers le bas la bande de
papier ainsi que le film plastique qui dépasse sur le côté. Le thermomètre
avec la gaine de protection est maintenant prêt à l’emploi. Après la mesure,
retirez la gaine de protection en tirant vers le bas et mettez-la au rebut.
FONCTION MÉMOIRE
Le thermomètre FTF MEDISANA dispose d'une fonction mémoire permettant
de visualiser la dernière valeur mesurée. Lorsque le thermomètre est éteint,
appuyez sur la touche Start
pendant environ trois secondes pour afficher
la dernière valeur mesurée. La valeur est affichée à côté d'un „M“ pour
„Memory“. L'affichage s'éteint au bout d'env. 5 secondes.
NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
Le thermomètre FTF MEDISANA est étanche et peut être aisément nettoyé et
désinfecté. Nettoyez le thermomètre avant et après chaque mesure avec un
chiffon imbibé d'une solution douce à base d'alcool. Vous pouvez en outre
désinfecter le thermomètre avec une solution adaptée. Votre commerçant
spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller et recommander des produits
de nettoyage appropriés.
CARACTÉRISTIQUES
G am me de me su re : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2, 0° C – 42 ,9 °C
Graduation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1°C
Précision de mesure: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 0,1°C (écart par rapport à la
température réelle du corps dans la
gamme de mesure de 34°C – 42°C
avec une température ambiante
entre 18°C et 28°C)
Auto-test: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contrôle interne automatique de la
valeur test 37°C, en cas d'écart
>0,1, „ERR“ est affiché.
Durée de vie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . environ 3000 mesures
Nom et modèle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thermomètre FTF
Conditions d'utilisation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 °C à 40 °C
Conditions de rangement: . . . . . . . . . . . . . . . . . -10°C à + 60°C
Dimensions: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mm (h), 125 mm (L), 18 mm(l)
Po id s: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 g
Piles: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 pile micro (type GP-192 ou LR 41)
N° d'article: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77022
Code EAN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 15588 77022 7
Gaines de protection de rechange:. . . . N° d'art. : 76111
Appareil conforme à la classe de protection B
Veuillez lire le mode d’emploi
La certification CE se réfère à la directive CE 93/42/EEC. La conception et
la fabrication sont conformes aux normes européennes suivantes: EN
12470-3, 1997; EN 980,1997; EN 60601-1 et.2.
Sous réserve de modifications technique en vue d'améliorer et de développer
le produit.
ÉLIMINATION
Cet appareil ne doit pas être placé avec les ordures ménagères.
Chaque consommateur doit ramener les appareils électriques ou
électroniques, qu’ils contiennent des substances nocives ou non, à
un point de collecte de sa commune ou dans le commerce afin de
permettre leur élimination écologique.
Retirez les piles avant de jeter l’appareil. Ne mettez pas les piles usagées à
la poubelle, placez-les avec les déchets spéciaux ou déposez-les dans un
point de collecte des piles usagées dans les commerces spécialisés.
Pour plus de renseignements sur l’élimination des déchets, veuillez vous
adresser aux services de votre commune ou bien à votre revendeur.
Conditions de garantie et de réparation
En cas de recours à la garantie, veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé ou contactez
directement le service clientèle. S’il est nécessaire d’expédier l’appareil, veuillez indiquer le défaut
constaté et joindre une copie du justificatif d’achat.
Les conditions de garantie sont les suivantes:
1. Une garantie de trois ans à compter de la date d’achat est accordée sur les produits
MEDISANA. En cas d’intervention de la garantie, la date d’achat doit être prouvée en
présentant le justificatif d’achat ou la facture.
2.Durant la période de garantie, les défauts liés à des erreurs de matériel ou de fabrication sont
éliminés gratuitement.
3.Les services effectués sous garantie n’entraînent pas de prolongation de la période de garantie,
ni pour l’appareil, ni pour les composants remplacés.
4.Sont exclus de la garantie:
a. tous les dommages dus à un usage incorrect, par exemple au nonrespect de la notice d’utilisation.
b. les dommages dus à une remise en état ou des interventions effectuées par l’acheteur ou par
de tierces personnes non autorisées.
c. les dommages survenus durant le transport de l’appareil depuis le site du fabricant jusque
chez l’utilisateur ou lors de l’expédition de l’appareil au service clientèle.
d. les accessoires soumis à une usure normale.
5.
Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs causés directement ou indirectement
par l’appareil, y compris lorsque le dommage survenu sur l’appareil est couvert par la garantie.
MEDISANA BENELUX NV
Euregiopark 18
NL-6467 JE Kerkade Nederland
Fon: + 31 / 45 - 5 28 03 89
Fax: + 31 / 45 - 5 23 35 18
Sensorspitze für
Temperaturmessung
LCD Anzeige
für Temperatur- und
Funktionsangaben
Start-Knopf
(AN–AUS–Memory)
Verschlusskappe
für Batteriefach
Sensor tip
for measuring
temperature
LCD display
for temperature and
functions
Start button
(ON – OFF - memory)
Battery
compartment cover
Pointe de mesure
de température
Écran ACL pour
l'affichage de la
température et des
fonctions
Touche Start
(MARCHE – ARRÊT -
mémoire)
Couvercle du
compartiment à piles
Sensortip voor de
temperatuurmeting
LCD-display voor
de weergave van de
temperatuur en van
de functies
Start-toets
(IN – UIT - Memory)
Kap van de
batterijhouder
Meetduur 60 seconden
Meetduur 60 seconden
Messdauer 60 Sekunden
Messdauer 60 Sekunden
Duration 20 seconds
Duration 10 seconds
Durée de mesure 60 secondes
Durée de mesure 60 secondes
Messdauer 60 Sekunden
Duration 60 seconds
Durée de mesure 60 secondes
Meetduur 60 seconden
77022 07/07
 


MEDISANA TERMOMETRO FTF
MET FLEXIBELE SENSORTIP
Istruzioni per l’uso. Si prega di leggere attentamente!
Grazie per la fiducia accordataci e complimenti per la scelta!
Per raggiungere i risultati auspicati e per utilizzare al meglio il termometro
FTF MEDISANA, raccomandiamo di leggere attentamente le seguenti indica-
zioni per l’uso e la manutenzione.
MEDISANA AG
MATERIALE CONSEGNATO
Innanzitutto controllate che l’apparecchio consegnato sia completo.
Il materiale consegnato consta di:
Termometro FTF MEDISANA
Batteria tipo GP-192 o LR41 (già inserita)
Astuccio per la custodia
3 guaine protettive per il termometro
Un libretto d’istruzioni per l’uso
NORME DI SICUREZZA
1. Il termometro è composto di parti di picccle dimensioni che potrebbero
essere ingerite dai bambini. Si raccomanda, pertanto, di non lasciare il
termometro incustodito in mano ai bambini.
2. Utilizzare il termometro esclusivamente per la misurazione della temperatura
corporea.
3. L’apparecchio non è destinato all’uso commerciale.
4. In caso di guasti non procedere da soli alla riparazione dell’apparecchio e
non continuare a utilizzarlo. Rivolgersi al proprio rivenditore specializzato
e fare eseguire le riparazioni esclusivamente dal centro di assistenza
MEDISANA.
5. Per mantenere a lungo la perfetta funzionalità del termometro FTF
MEDISANA, rispettare le modalità di funzionamento e di conservazione
menzionate.
INFORMAZIONI SUL RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA
CORPOREA CON IL TERMOMETRO FTF MEDISANA
Cos’è la febbre?
La nostra temperatura corporea normale si aggira tra il 36°C e i 37,5°C. A
seconda dei momenti della giornata e dello stato fisico, ad es. durante il
ciclo mestruale di una donna, è assolutamente normale che si verifichino
delle oscillazioni. Se però la temperatura corporea sale oltre i 38°C, si parla
di febbre.
Se la febbre sale oltre i 39° C e non cala dopo 1 o 2 giorni, bisogna
assolutamente rivolgersi a un medico.
Misurare la febbre in modo rapido e corretto!
Una malattia che comporta uno stato febbrile è spesso accompagnata da
stanchezza, dolori articolari, brividi di freddo e tremiti convulsi. Si può
controllare meglio il decorso della malattia, se si misura la febbre da 2 a 3
volte al giorno a intervalli di 4/6 ore. La misurazione dovrebbe essere
eseguita sempre nella stessa zona del corpo e all’incirca alla stessa ora, al
fine di poter confrontare i risultati.
Con il termometro FTF MEDISANA si può rilevare la temperatura corpo-
rea del momento in modo semplice e rapido, evitando quasi del tutto gli
inconvenienti usuali, quali periodi di misurazione troppo brevi. Già dopo 10
– 20 secondi l’apparecchio indica un risultato esatto che rimane in memo-
ria fino alla misurazione successiva.
Un rilevamento della temperatura può essere effettuato nei modi seguenti:
a) sotto la lingua (orale)
b) nel cavo ascellare (ascellare)
c) nell’ano (rettale)
MESSA IN FUNZIONE
Inserimento/estrazione della batteria:
Il termometro FTF MEDISANA è subito pronto per l’uso, perché è fornito con
una batteria già inserita. Se, tuttavia, dopo un certo periodo di utilizzo
dovesse comparire sulla destra del display il simbolo „, occorre inserire
una nuova batteria. A questo scopo togliere il coperchietto di chiusura
del
vano batteria ed estrarre quest’ultimo di ca. 0.5 cm dal termometro.
Aiutandosi con un attrezzo adatto allo scopo, ad esempio la punta di una
biro, togliere con cautela la batteria a bottone facendo leva dal basso.
Inserire la nuova pila con il simbolo „+“ rivolto verso l’alto. Inserire di nuovo
il vano batteria nel termometro e chiuderlo con l’apposito coperchietto.
MODALITÀ D’IMPIEGO
Misurazione
Accendere l’apparecchio premendo il pulsante Start
. Per ca. due/tre
secondi sul display appariranno tutti i simboli e si udirà un breve segnale
acustico. Nel caso in cui la temperatura sia inferiore a 32°C, sul display LCD
compare una „L“ e il simbolo „°C“ lampeggiante. A questo punto l
termometro FTF MEDISANA è pronto per l’uso. Posizionare la punta del sen-
sore
nel cavo orale o ascellare o nell’ano; il termometro inizia automa-
ticamente il rilevamento della temperatura. Durante la misurazione, l’appa-
recchio indica costantemente la temperatura del momento. Quando la vari-
azione di temperatura risulta inferiore a 0,1 °C per 8 secondi l’apparecchio
emette un segnale acustico e sul display
si legge la temperatura rileva-
ta. Il termometro si spegne automaticamente dieci minuti dopo la misurazio-
ne. Per prolungare la durata della batteria, tuttavia, si consiglia di disattivare
il termometro dopo la lettura, premendo il tasto Start
.
Misurazioni in diverse parti del corpo
Il termometro FTF MEDISANA è adatto a rilevare la temperatura corporea
orale (in bocca), ascellare (nel cavo ascellare) o rettale (nell’ano). La durata
della misurazione è di ca. 60 secondi. Per poter effettuare una misurazione
esatta e sicura, sarebbe opportuno attenersi a quanto segue nel posiziona-
mento del termometro:
MISURAZIONE ORALE:
Mettere il termometro con la punta del
sensore
sotto la lingua e chiudere la
bocca. Durante la misurazione respirare
con il naso per evitare di alterare i valori
rilevati.
MISURAZIONE RETTALE:
La misurazione rettale, ritenuta fastidiosa
da molti pazienti, dà invece risultati
precisi. Il termometro FTF MEDISANA,
grazie alla punta del sensore con stelo
flessibile, facilita la misurazione in questa
parte del corpo.
Per un rilevamento della temperatura
corporea veloce e attendibile, inserire con
cautela la punta del sensore
nel retto
per ca. 3,5 cm. Dopo ca. 60 secondi si
può leggere il risultato sul display.
MISURAZIONE SOTTO IL CAVO
ASCELLARE:
Prima di effettuare la misurazione, pulire
l’ascella. Mettere il termometro con la
punta del sensore
nel cavo ascellare.
Abbassare il braccio e premerlo legger-
mente contro il corpo durante la misura-
zione.
UTILIZZO DELLE GUAINE PROTETTIVE PER IL
TERMOMETRO
Il termometro FTB MEDISANA è fornito con accluse 3 guaine protettive
monouso (per es. per la misurazione rettale). Nel caso in cui si vogliano
utilizzare tali guaine, aprirle un po’ nella parte superiore contrassegnata da
e inserire la punta del termometro nell’apertura. Tenere quindi ferma sul
termometro la parte superiore della guaina e tirare lentamente verso il basso
la striscia di carta e la plastica che sporge lateralmente. A questo punto il
termometro con la guaina protettiva è pronto per l’uso. Dopo la misurazione
si può sfilare la guaina protettiva dall’alto verso il basso e smaltirla come
rifiuto.
FUNZIONE DI MEMORIA
Il termometro FTF MEDISANA dispone di una funzione memoria che con-
sente di richiamare l’ultimo dato rilevato. A termometro spento premere il
pulsante Start (3) per ca. tre secondi, in tal modo si visualizzerà automatica-
mente l’ultimo valore rilevato, acanto al quale comparirà una „M“ per
„Memory“. Il display si spegnerà dopo ca. 5 secondi.
PULIZIA E DISINFEZIONE
Il termometro FTF MEDISANA è impermeabile e quindi si può pulire e
disinfettare facilmente. Detergere il termometro prima e dopo ogni misura-
zione con un panno imbevuto in una soluzione alcolica delicata. Si può,
inoltre, immergere il termometro in un’apposita soluzione disinfettante. Il
vostro rivenditore specializzato sarà lieto di raccomandarvi dei prodotti
detergenti adeguati e di consigliarvi sull’uso degli stessi.
DATI TECNICI
Campo di misurazione: . . . . . . . . . . . 32,0°C – 42,9°C
Graduazione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1°C
Precisione di misurazione: . . . . . . . ± 0,1°C (deviazione dalla temperatura
corporea effettiva nel campo di misura
compreso tra 34°C – 42°C con una
temperatura ambiente tra 18°C e 28°C)
A ut ov e ri fi ca : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v er i f ic a i nt e rn a a ut om at ic a s u u n va lo re di
test pari a 37°C, in caso di deviazione
>0,1 si visualizza „ERR“.
Durata: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 3000 misurazioni
Nome e modello: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . termometro FTF
Condizioni di funzionamento: . da 10 °C a 40 °C
Condizioni di conservazione: . . da -10°C a + 60°C
Dimensioni: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mm (A), 125 mm (L), 18 mm(P)
Pe so : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 g
Batterie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 micro batteria (tipo GP-192 oppure LR 41)
Articolo n°: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77022
Codice a barre europeo: . . . . . . . . . . 40 15588 77022 7
Guaine protettive sostituibili: . . . . . . articolo n° 76111
L'apparecchio corrisponde alla classe di sicurezza B
Si prega di leggere le istruzioni per l'uso
Il marchio CE si riferisce alla direttiva CE 93/42/EEC. La forma e la produzione
sono state effettuate in osservanza delle seguenti norme europee: EN
12470-3, 1997; EN 980,1997; EN 60601-1 e 2.
Salvo modifiche tecniche per il miglioramento e l’ulteriore sviluppo del prodotto.
SMALTIMENTO
L'apparecchio non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.
Ogni utilizzatore ha l'obbligo di gettare tutte le apparecchiature
elettroniche o elettriche, contenenti o prive di sostanze nocive, presso
un punto di raccolta della propria città o di un rivenditore specializzato,
in modo che vengano smaltite nel rispetto dell'ambiente.
Togliere le pile prima di smaltire lo strumento. Non gettare le pile esaurite nei
rifiuti domestici, ma nei rifiuti speciali o in una stazione di raccolta pile presso
i rivenditori specializzati.
Per lo smaltimento rivolgersi alle autorità comunali o al proprio rivenditore.
Condizioni di garanzia e di riparazione
In caso di garanzia, contattare il vostro rivenditore di fiducia o direttamente il centro di assistenza.
Se dovesse essere necessario spedire l’apparecchio, specificare il guasto e allegare una copia
della ricevuta di acquisto.
Valgono le seguenti condizioni di garanzia:
1. I prodotti MEDISANA hanno una garanzia di tre anni a partire dalla data di vendita. La data di
acquisto deve essere comprovata in caso di garanzia dalla ricevuta di acquisto o dalla fattura.
2.Durante il periodo di garanzia, i guasti dovuti a difetti di materiale o di lavorazione vengono
eliminati gratuitamente.
3.Una prestazione di garanzia non da diritto al prolungamento del periodo di garanzia, né per
l’apparecchio né per i componenti sostituiti.
4.La garanzia non include:
a. tutti i danni risultanti da uso improprio, ad esempio dall’inosservanza delle istruzioni d’uso,
b. i danni riconducibili a manutenzione o ad interventi effettuati dall’acquirente o da terzi non
autorizzati,
c. danni di trasporto verificati durante il trasporto dal produttore al consumatore o durante
l’invio al servizio clienti,
d. gli accessori soggetti a normale usura.
5.
È altresì esclusa qualsiasi responsabilità per danni secondari diretti o indiretti causati dall’apparecchio
anche se il danno all’apparecchio viene riconosciuto come caso di garanzia.
SANICO S.R.L.
Via G. Ferraris 31
20090 Cusago (MI)
Tel.: + 39 / 02 - 90 39 00 38
Fax: + 39 / 02 - 90 39 02 79
Internet: www.sanicare.it
Punta del sensore
per la misurazione
della temperatura
Display LCD
per l’indicazione
della temperatura
e delle funzioni
Pulsante Start
(ON – OFF -
Memory)
Coperchio di
chiusura del vano
batteria
Tempo necessario per la
misurazione: 60 secondi
Tempo necessario per la
misurazione: 60 secondi
Tempo necessario per la
misurazione: 60 secondi

Download manual in English (PDF, 0.25 MB)
(Consider the environment and only print this manual if it is really necessary)

Loading…

Rating

Let us know what you think about the Medisana FTF Thermometer by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.
Are you satisfied with the Medisana FTF Thermometer?
Yes No
62%
38%
13 votes

Join the conversation about this product

Here you can share what you think about the Medisana FTF Thermometer. If you have a question, first carefully read the manual. Requesting a manual can be done by using our contact form.

More about this manual

We understand that it’s nice to have a paper manual for your Medisana FTF Thermometer. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact Medisana. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your Medisana FTF Thermometer in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available.

Specifications

Brand Medisana
Model FTF
Category Thermometers
File type PDF
File size 0.25 MB

All manuals for Medisana Thermometers
More manuals of Thermometers

Frequently Asked Questions about Medisana FTF Thermometer

Our support team searches for useful product information and answers to frequently asked questions. If you find an inaccuracy in our frequently asked questions, please let us know by using our contact form.

I just took my temperature but what is actually considered a 'healthy' body temperature? Verified

This partially depends on the body part where the temperature was taken. The following can be considered healthy: Forehead 35,8 to 37,6 °C, Ear 36 to 37,8°C, rectally 36,3 to 37,8°C and orally 36 to 37,4°C.

This was helpful (960) Read more

What parts of the body are best to measure body temperature? Verified

This depends on the thermometer. Some thermometers are designed for use on specific parts of the body. With a regular thermometer, rectal usage is the fastest and most accurate way to measure body temperature.

This was helpful (337) Read more

From what temperature does a person officially have a fever? Verified

A temperature above 38°C is officially considered a fever.

This was helpful (250) Read more
Manual Medisana FTF Thermometer

Related products

Related categories