Manual Asaklitt 401-SI21L Cycling Computer

Need a manual for your Asaklitt 401-SI21L Cycling Computer? Below you can view and download the PDF manual for free in English. This product currently has 3 frequently asked questions, 0 comments and has 9 votes with an average product rating of 78/100. If this is not the manual you want, please contact us.

Is your product defective and the manual offers no solution? Go to a Repair Café for free repair services.

Manual

Loading…

Ver. 20130926
SVERIGE • KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09, E-post: [email protected], internet: www.clasohlson.se
SVENSKA
KM/hr
3
38
.
2
32.5
00000
0
0
0:80
23
KM/hr
KM/hr
+
37.2 38
23
8
KM/hr
ODO
KM/hr
F: 25.I
23
8
CAL
72.3
23
8
KM/hr
SCAN
AVS
+
37.2 38
23
8
KM/hr
DST
+
72.3
23
8
KM/hr
MXS
+
72.3
23
8
KM/hr
AVS
+
24.5
˚
C
23
8
KM/hr
+
9:5 9:59
23
8
KM/hr
TM
+
KM
KM/hr
24:H
0
0
0:80
23
KM/hr
2I24
0.375
23
8
KM/hr
CAL
+
SW
00000
0.
0
KM/hr
+
60
0
KM
H:25.0
˚
C
23
8
KM/hr
+
KM/hr
1
2
3
4
5
I3
.
8
I2:32
6
Cykeldator
Art.nr 31-9473 Modell 401-SI21L
Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den
sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel
samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra
frågor, kontakta vår kundtjänst.
Produktbeskrivning
Cykeldator med följande funktioner:
• Serviceprogram
• Aktuell hastighet (0–99,9 km/h eller miles/h)
• Medelhastighet (0–99,9 km/h eller miles/h)
• Max. hastighet (0–99,9 km/h eller miles/h)
• Visar om man ligger över eller under medelhastighet
• Visar tendensen om man ökar eller minskar farten
• Tripptimer (upp till 9:59:59 timmar)
• Klocka (12/24 timmar)
• Trippmätare (0–999,99 km eller miles)
• Total körsträcka (0–999,99 km eller miles)
• Möjlighet att återställa total körsträcka efter batteribyte
eller efter att datorn återställts till fabriksinställningarna
• Funktionsskanning (trippmätare, max. hastighet, medelhastighet
och tripptimer visas var 4:e sekund)
• Temperaturvisning i ºC eller ºF
• Minne för högsta/lägsta temperatur
• Stoppur
• Visar ungefärlig fettförbränning
• Visar ungefärlig kaloriförbränning
• Auto ON/OFF
• Bakgrundsbelysning
Förpackningen innehåller
1. Dator
2. Fäste för dator med kabel och sensor
3. Magnet
4. Batteri (1 × CR 2032 3 V)
5. 6 Buntband
Montering Inställning av datorn
Påminnelseintervall för service av cykeln
200, 400, 600 eller 800 km. Ett verktyg
blinkar i displayen när inställd körsträcka
uppnåtts. Tryck vänster för att verktyget ska
sluta blinka när detta sker. Välj önskat inter-
vall med höger. Gå vidare med vänster till:
1. Montera fästet (2) på styret. Se till att gummibrickan på fästet
sitter mellan fäste och styre och att snäpplåset är vänt mot dig.
2. Dra ner kabeln till
framgaffeln och fäst den
med buntbanden.
3. Montera sensorn på
framgaffeln och se till att
den sitter rakt mot ekrarna.
Obs! Vänta med att dra åt
buntbanden som ska hålla
sensorn. Möjlighet måste
finnas för justering så att
sensor och magnet kommer
tillräckligt nära varandra.
4. Montera magneten (3)
på en eker. Fästet passar
olika ekertjocklekar.
5. Justera in magnet och
sensor så att de sitter
mitt för varandra, max.
2 mm ifrån.
6. Montera batteriet i datorn,
se till att + på batteriet är
vänt uppåt.
1. Här visas vilken meny som är öppen. Fältet är tomt i grundläget.
2. Visar tendensen om farten ökar (hjulen snurrar framåt) eller
minskar (hjulen snurrar bakåt).
3. Visar ett ”+” om man ligger över medelhastighet eller
ett ”–” om man ligger under.
4. Visar aktuell hastighet.
5. Klocka.
6. Inställningar. Knappen har 3 funktioner, tryck vänster, höger
eller båda (hela knappen).
Hjul Hjulets
diameter omkrets
i mm
---------------------------------
20 1596
22 1759
24 1916
26 (650A) 2073
26.5 (Tubular) 2117
26.8 (700x25C) 2124
26.8 (700x28C) 2136
27 (700x32 C) 2155
28 (700B) 2237
Inställning av hjulstorlek
Använd tabellerna nedan för att ställa in rätt värde.
SW: Stoppur
Tryck vänster för att starta och stoppa.
Håll in vänster i 3 sek. för att nollställa.
Tryck höger för att gå vidare till:
CAL: Kalorier
Håll in vänster i 3 sek. för att nollställa.
Tryck höger för att gå vidare till:
F: Fettförbränning
Visas i gram. Håll in vänster i 3 sek. för att
nollställa. Tryck höger för att gå vidare till:
SCAN
Tryck höger under färd. Trippmätare, max.
hastighet, medelhastighet och tripptimer
visas då var 4:e sek. Tryck höger för att
gå ur menyerna till displayens grundläge.
1
2
3
4
5
Km/miles
Välj med höger, bekräfta och gå vidare
med vänster till:
Ålder och vikt
Ställ in värden med höger och gå vidare
med vänster. Om du ställde in km-visning
i föregående meny kommer vikten att visas
i kg. Om du ställde in miles kommer vikten
att visas i pound. Gå vidare med vänster till:
När batteriet sätts i första gången eller
efter att datorn återställts till fabriksinställ-
ningarna visas:
Välj först 12 eller 24 timmars visning med
höger. Tryck sedan vänster och ställ in
klockan (timmar och minuter).
Ändra timmar med höger och gå vidare till mi-
nuter med vänster. Ändra minuter med höger.
Tryck vänster när du är klar (minutvisningen
slutar blinka).
Obs!
Tryck nu höger för att gå vidare i datorns
menyer. Först kommer.
ODO: Total körsträcka
Om man håller in vänster i 3 sek. när man
är i ODO-menyn kommerman till:
Återställning av total körsträcka
För att kunna återställa total körsträcka vid
t.ex. batteribyte, ändra värden med höger
och flytta med vänster på samma sätt som
tidigare. Tryck vänster för att gå tillbaka till
ODO. Tryck höger för att gå vidare till:
DST: Trippmätare
Om man håller in vänster i 3 sek. när man är
i DST-menyn nollställs trippmätaren, trippti-
mern och medelhastigheten. Tryck höger
för att gå vidare till:
MXS: Max. hastighet
Om man håller in vänster i 3 sek. nollställs
max.hastighet. Tryck höger för att gå vidare till:
AVS: Medelhastighet
Nollställs om man håller in vänster i 3 sek.
när man är i DST-menyn. Tryck höger för
att gå vidare till:
TM: Tripptimer
Nollställs om man håller in vänster i 3 sek.
när man är i DST-menyn. Tryck höger för
att gå vidare till:
Temperatur
Om man håller in vänster i 3 sek. visas
inställning av ºC eller ºF. Välj med höger,
bekräfta med vänster.
Minne för högsta/lägsta temperatur
När man är i temperaturmenyn, tryck vänster
för att visa högsta temperatur. Tryck vänster
igen för att visa lägsta temperatur. Håll in vän-
ster i 3 sek. för att nollställa respektive värde.
Tryck höger för att gå vidare till:
Obs! Om man börjar göra någon av ovanstående inställningar
och slutar utan att färdigställa, stängs datorn automatiskt av efter
5 minuter. Genom att trycka på valfri knapp startar datorn och
börjar om från inställning av hjulstorlek.
(w/tire) Hjulets
Hjul omkrets
diameter i mm
-------------------------------------
ATB 24x1.75 1888
ATB 26x1.4 1995
ATB 26x1.5 2030
ATB 26x1.75 2045
ATB 26x2 (650B) 2099
27x1 2136
27x1 1/4 2155
Återställ datorn till fabriksinställningarna
Datorn återställs om:
• Batteriet tas ur.
• Både vänster och höger (hela knappen) hålls in i 3 sek.
På/Av
• Datorn startar automatiskt när man börjar cykla eller
om någon knapp trycks in.
• Om inte datorn används på 5 min. går den ner i viloläge
för att spara batteri och displayen släcks. Tryck in valfri knapp
för att väcka datorn igen.
Bakgrundsbelysning
Tänds på två sätt:
• Håll in höger i 3 sek. Belysningen tänds i 8 sek. och
trippmätare, max. hastighet, medelhastighet och tripptimer
visas en gång.
• Tryck in vänster en gång och belysningen tänds i 4 sek.
Felsökningsschema
Felaktig visning av
max. fart.
• Okänd atmosfärisk störning.
• Störning från radiofrekvens.
Hastigheten
visas inte.
• Kontrollera avståndet mellan
sensor och magnet.
• Kontrollera batteriet.
Svart display. • Temperaturen är för hög.
• Displayen har varit utsatt för direkt
solljus för länge.
Trippmätaren
visas inte.
• Kontrollera avståndet mellan
sensor och magnet.
• Kontrollera batteriet.
Displayen visar oregel-
bundna tecken.
• Ta ur batteriet och sätt i det igen.
Avfallshantering
När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt
lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga,
kontakta din kommun.
7. Skjut in datorn i fästet
tills den klickar fast i
snäpplåset. För att ta
loss datorn, tryck ner
snäpplåset och dra ur
datorn ur fästet.
Ålder
Vikt
Om hjulet är t.ex. 26 ska värdet sättas till 2073. Ställ in värdet
med höger och byt siffra med vänster. När hela värdet är inställt,
gå vidare till nästa meny genom att trycka in vänster. Då visas:
Inställning av klockan
Håll in vänster i 3 sek. för att aktivera klockinställningen.
2
Download manual in English (PDF, 3.54 MB)
(Consider the environment and only print this manual if it is really necessary)

Loading…

Rating

Let us know what you think about the Asaklitt 401-SI21L Cycling Computer by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.
Are you satisfied with the Asaklitt 401-SI21L Cycling Computer?
Yes No
78%
22%
9 votes

Join the conversation about this product

Here you can share what you think about the Asaklitt 401-SI21L Cycling Computer. If you have a question, first carefully read the manual. Requesting a manual can be done by using our contact form.

More about this manual

We understand that it’s nice to have a paper manual for your Asaklitt 401-SI21L Cycling Computer. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact Asaklitt. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your Asaklitt 401-SI21L Cycling Computer in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available.

Specifications

Brand Asaklitt
Model 401-SI21L
Category Cycling Computers
File type PDF
File size 3.54 MB

All manuals for Asaklitt Cycling Computers
More manuals of Cycling Computers

Frequently Asked Questions about Asaklitt 401-SI21L Cycling Computer

Our support team searches for useful product information and answers to frequently asked questions. If you find an inaccuracy in our frequently asked questions, please let us know by using our contact form.

Why do I need to enter the size of my wheel? Verified

To calculate the traveled distance, the cycling computer uses the number of revolutions. The number of revolutions multiplied by the size of the wheel equals the traveled distance.

This was helpful (4166) Read more

A battery in my device is oxidized, can I still safely use it? Verified

Ja, the device can still be safely used. Firstly, remove the oxidizd battery. Never use bare hands to do this. Then clean the battery compartment with a cotton swab dipped in vinegar or lemon juice. Let it dry and insert new batteries.

This was helpful (716) Read more

How many miles is one kilometer? Verified

One kilometer equals 0,621 mile. Ten kilometers makes 6,21 miles. One mile equals 1,609 kilometer. Ten miles makes 16,09 kilometers.

This was helpful (714) Read more
Manual Asaklitt 401-SI21L Cycling Computer

Related products

Related categories